Název:

Geografické informační systémy

Zkratka:GIS
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GIS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001016
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS)
Šilhavá Jana, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s principy GIS (Geographic Information Systems) a připravit je prakticky pro práci s těmito systémy, což zahrnuje jejich návrh, vytváření, pořizování a analýzu geografických dat a uplatňování geografických počítačových aplikací v průmyslu, vědě a obchodu.
Anotace:
  Studenti se seznámí se základními principy GIS (Geografické informační systémy), s problematikou ukládání a zpracovávání informací o objektech definovaných svou zeměpisnou polohou a generováním elektronických map. Dále se předmět zaměří na řešení základů topologie a počítačového modelování, které se využijí v návrhu struktury databáze konkrétního GIS systému. Velmi rozsáhlou kapitolou GIS je modelování různých geoobjektů do vektorové a rastové reprezentace. Významnou částí vytváření GIS systémů je provádění různě zaměřených průzkumů v terénu, kde studenti využijí získané vědomosti o základech měření zeměpisné polohy a navigace. V druhé polovině předmětu se přednášky zaměří na analýzu uložených dat a zpracovávání expertních výstupů (statistiky, mapy). V praktických cvičeních předmětu se studenti seznámí se dvěma současnými GIS systémy a budou mít možnost s nimi experimentovat.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy teorie modelování a simulace systémů. Databázové systémy. Informační systémy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí teoretickým základům GIS systémů a v počítačových cvičeních předmětu se studenti prakticky seznámí se systémy ArcView a Grass. Po absolvování předmětu budou schopni navrhovat vlastní GIS systémy.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti proniknou do velmi specifické oblasti informačních systémů, která navazuje na popis naší planety, přírodní vědy a zavádění informační společnosti do praxe.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod do problematiky GIS.
 • Struktura a funkce GIS.
 • Modelování geografických objektů.
 • Reprezentace prostorových objektů pro uložení v databázi.
 • Databázové systémy pro GIS.
 • Činnosti v rámci typického GIS projektu.
 • Pořizování geografických dat.
 • Zpracování a vizualizace geografických dat.
 • GIS programy ArcView a Grass.
 • Vytváření uživatelských map.
 • Technické prostředky pro GIS. Provozování a údržba GIS.
 • Navigace v terénu.
 • Aplikace GIS v průmyslu, administrativě a přírodních vědách.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Implementace jednoduché GIS databáze.
 • Používání GIS programu ArcView.
 • Používání GIS programu Grass.
 • Generování elektronických map z GIS databází.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuálně zadávaný projekt řešený v době běhu předmětu - projekt bude zaměřen na vlastní experimenty studentů s návrhem malého GIS systému, na analýzu geografických informací, pořizování geografických dat a generování uživatelských map.
Literatura referenční:
 
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
 • Monmonier, M.: Proč mapy lžou, Computer Press, 2002
 • Arctur, D., Zeiler, M.: Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data Modeling, ESRI Press, 2004, USA
 • Korte, G.B.: The GIS Book (páté vydání), OnWord Press, 2001, Kanada
 • Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D. J., Rhind, D.R.: Geographic Information Systems and Science, ESRI Press, 2001, USA
Literatura studijní:
 
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
 • Davis, E.D.: GIS pro každého - Vytváříme mapy na počítači, Computer Press, 2001
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň třetinového hodnocení (10 bodů z 30) za vypracování individuálního projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.25.198