Název:

Databázové systémy

Zkratka:IDS
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IDS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51140035
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Navazující:
Informační systémy (IIS), UIFS
Nahrazuje:
Databázové systémy a návrh databází (DSI), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.
Anotace:
  Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování. Teorie relačního modelu dat. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Jazyk SQL. Transakční zpracování. Architektury DBS: klient/server, vícevrstvé architektury. Základy činností administrátora databáze: bezpečnost a integrita dat, úvod do fyzického návrhu databáze, optimalizace výkonnosti, zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Trendy v rozvoji databázových technologií. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace, zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základy hašování, vyhledávací stromy. Základní kroky vývoje programových systémů. Základy programování a datového modelování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student je schopen vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace. Umí vytvářet databázové aplikace pro relační databáze, zná standardní jazyk relačních databázových systémů SQL a má zkušenosti s některým integrovaným vývojovým prostředím pro vývoj databázových aplikací. Získá základní dovednosti vyžadované od správce databázového systému jako je vytváření uživatelských účtů, přidělování přístupových práv, ladění výkonnosti. Zná základní principy fungování systému řízení relační báze dat při transakčním zpracování, řízení souběžnosti a zotavení. Student se seznámí se základními odbornými termíny předmětu v jazyce anglickém.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí formou projektu analyzovat problém v malém týmu a samostatně navrhovat a implementovat řešení problému. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.
Osnova přednášek:
 
  1. Úvod, základní pojmy databázových systémů.
  2. Konceptuální modelování.
  3. Relační model dat. Transformace konceptuálního modelu na schéma relační databáze.
   Úvod do tvorby databázové aplikace v prostředí produktů Oracle.
  4. Jazyk SQL - definice dat.
  5. Jazyk SQL - základy příkazu SELECT.
  6. Jazyk SQL - příkaz SELECT - rozšíření. 
  7. Jazyk SQL - další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog. 
   Úvod do jazyka PL/SQL.
  8. Jazyk SQL - pohledy, práce s chybějící hodnotou. Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE). 
   Základy tvorby aplikace v prostředí Oracle Form Builder.
  9. Architektura klient/server. Databázové triggery a uložené procedury. Zajištění integrity dat. Zajištění bezpečnosti dat. 
  10. Úvod do fyzického návrhu databáze. Podstata a použití indexování a hašování. Optimalizace zpracování dotazu.
   Tvorba tiskových sestav v prostředí Oracle Report Builder.
  11. Úvod do normálních forem a využití normalizace při návrhu databáze. Transakční zpracování - vlastnosti a stavy transakce. Úvod do zotavení a řízení souběžného přístupu. 
  12. Současné trendy rozvoje DB technologie.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Prezentace konceptuálního modelu (ERD nebo diagram tříd) a modelu případů použití pro zadanou aplikaci (pokračování projektu z předmětu Úvod do softwarového inženýrství).
  2. SQL skrip pro vytvoření a naplnění tabulek databáze.
  3. SQL skript s dotazy nad tabulkami databáze.
  4. Realizace aplikace.
Literatura referenční:
 
 • Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. Sixth Edition. McGraw-Hill. 2010, 1320 p.
 • On-line nápověda produktů Oracle, dokumentace dostupná na http://www.oracle.com/pls/db112/homepage.
Literatura studijní:
 
 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě.
 • Zendulka, J., Rudolfová, I.: Databázové systémy. IDS. Studijní opora. FIT VUT v Brně. 2006, 217 s.
Kontrolovaná výuka:
  Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Obhajoba modelů analýzy požadavků - 5 bodů
 • Návrh databáze - 5 bodů
 • Dotazy v SQL - 5 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 14 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů
 • Podmínka zápočtu: prezentace a obhajoba obou projekt; v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno prezentací a obhajobou  projektů 1 a 4 v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.193.41