Název:

Typografie a publikování

Zkratka:ITY
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITY/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1300026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0300070
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Martinek David, Ing. (UIFS)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.
Anotace:
  Studující se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost je věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka je rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se konají jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studující procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V zápočtovém týdnu jsou znalosti studujících ověřeny závěrečným testem.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Textové editory, jazyk HTML.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí základní zásady typografie a naučí se vytvářet dokumenty v systému LaTeX.
Osnova přednášek:
 
 1. Cíle a struktura předmětu, obecné typografické zásady, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 4. Vkládání tabulek a obrázků v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Zásady pro tvorbu prezentací, nástroje pro tvorbu prezentací v LaTeXu.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů a matematických výrazů (15 bodů)
 3. Obrázky a tabulky (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)
Literatura referenční:
 
 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
 • ČSN ISO 690: Dokumentace - Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura. Český normalizační institut. 1996.
 • ČSN ISO 690-2: Informace a dokumentace - Bibliografické citace: Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Český normalizační institut. 2000.
Literatura studijní:
 
 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 3. vydání. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
 • Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce, vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. 
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním individuálních projektů a závěrečným testem.
Průběžná kontrola studia:
  Za 5 individuálních projektů mohou studující získat až 70 bodů a za závěrečný test až 30 bodů.
Podmínky zápočtu:
  V průběhu semestru lze získat body za samostatně vypracovávané projekty a na konci semestru za závěrečný test. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Klasifikace je dle standardní stupnice ECTS.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236