Název:

Úvod do softwarového inženýrství

Zkratka:IUS
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IUS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Bendl Jaroslav, Ing. (UIFS)
Dudka Vendula, Ing. (UITS)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS)
Horáček Petr, Ing. (UIFS)
Charvát Lukáš, Ing. (UITS)
Kajan Michal, Ing. (UPSY)
Konečný Filip, Ing. (UITS)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS)
Martinek David, Ing. (UIFS)
Mecera Martin, Ing. (UIFS)
Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát)
Pešek Martin, Ing. (UIFS)
Petřík Patrik, Ing. (UIFS)
Richter Jan, Ing. (UIFS)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Sopuch Zbyněk, Ing. (UIFS)
Šimáček Jiří, Ing., Ph.D. (UITS)
Šromová Gabriela, Mgr. (Děkanát)
Volf Tomáš, Ing. (UIFS)
Židek Stanislav, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled v oblasti výstavby rozsáhlých softwarových systémů. Seznámit s procesem tvorby softwaru. Proces tvorby softwarového systému se analyzuje jako integrace vývoje systému, zabezpečení kvality softwaru a managementu softwarového projektu. Seznámit s etapami životního cyklu softwaru. Pozornost se věnuje všem etapám, zejména analýze a specifikaci požadavků a metodám návrhu softwaru. Naučit se používat základní modely UML a osvojit si metodiku modelování v UML.
Anotace:
  Pojmy softwarové inženýrství a softwarová krize, historie a cíle sofwarového inženýrství, vlastnosti softwarového produktu. Životní cyklus a etapy vývoje softwaru, charakteristika používaných metodik. Analýza a specifikace požadavků, zachycení požadavků v diagramu případů užití. Princip a modelovací techniky strukturované analýzy a návrhu (DFD, ERD). Základy objektové orientace (objekt, třída, abstrakce, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus). Modelovací techniky objektově orientované analýzy a návrhu (diagram tříd, diagram objektů, návrhové vzory). UML v etapách vývoje softwaru (diagramy spolupráce, sekvenční diagramy, diagramy aktivit, stavové diagramy, OCL). Implementace, validace a verifikace programů (funkcionální a strukturální testování). Agilní metodiky pro tvorbu softwaru. Problematika provozu a servisu informačních systémů. Řízení softwarových projektů, normy pro zajištění kvality, ochrana intelektuálního vlastnictví, etický kodex softwarového inženýra.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student získá přehled v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Student se seznámí zejména s etapami vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Porozumí základům metodiky analýzy a specifikace požadavků a návrhu softwarových systémů. Naučí se používat vybrané UML modely. Seznámí se se základy publikování na počítači.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí provádět analýzu a návrh softwarových systémů. Naučí se vytvářet projektovou a programovou dokumentaci. Bude rozumět a umět vytvářet základní modely v UML.
Osnova přednášek:
 
 1. Historie využívání výpočetní techniky, pojem informační technologie, softwarová krize, softwarové inženýrství, informační společnost.
 2. Vývoj softwaru, softwarový produkt.
 3. Etapy vývoje softwarových systémů, modely životního cyklu softwaru. Analýza a specifikace požadavků (funkční a nefunkční požadavky, validace požadavků, formální specifikace).
 4. Metody specifikace požadavků, modelovací techniky strukturované a objektově orientované analýzy.
 5. Modelovací techniky strukturovaného návrhu.
 6. Modelovací techniky objektově orientovaného návrhu, Unified Modelling Language (UML).
 7. Vybrané modelovací prostředky UML (diagram případů použití, diagram tříd, stavový diagram, diagram aktivit).
 8. Komplexní modelování pomocí UML.
 9. Úloha validace a verifikace při vývoji softwaru.
 10. Implementace, testování a údržba softwaru (znovupoužitelnost, změny požadavků, verzování, reengineering, počítačová podpora).
 11. Agilní metody vývoje softwaru, extrémní programování a prototypování.
 12. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů. 
 13. Posuzování kvality software.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. E-learningový kurz (10 bodů)
 2. Dokumentace k projektu z IZP (10 bodů)
 3. Model informačního systému (20 bodů)
Literatura referenční:
 
 • Beck, K.: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • Page-Jones, M.: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X.
 • Paleta, P.: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1.
 • Pezze, M., Young, M. Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-471-45593-6.
 • Richta, K., Sochor, J.: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2.
Literatura studijní:
 
 • Kočí, R., Křena, B.: Úvod do softwarového inženýrství. Studijní opora, Vysoké učení technické v Brně, 2010.
 • Objektově orientované modelování systémů - učební text : učební text zaměřený na jazyk UML 2.0. Vysoké učení technické v Brně, 2004.
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou.
Průběžná kontrola studia:
  Za 3 projekty mohou studující získat až 40 bodů a za závěrečnou zkoušku až 60 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky:
 • absolvovat e-learningový kurz IVIG, tedy získat alespoň 1 bod z prvního projektu,
 • získat v součtu nejméně polovinu bodů ze všech projektů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123