Název:

Marketing

Zkratka:MAR
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI1.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA (UM)
Přednášející:Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA (UM)
Novák Petr, Ing., Ph.D. (FP)
Cvičící:Novák Petr, Ing., Ph.D. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení možných způsobů využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.
Anotace:
  Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketingu je objasnění důležitých pojmů a postupů z marketingové teorie a praxe, spojených s přípravou a tvorbou marketingové strategie firmy (např. analýza postavení firmy na trhu, s analýza zákazníků, jejich segmentací, umístěním a pozicionováním, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.)
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předpokládá se znalost ekonomických a manažerských kategorií a pojmů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Tento předmět bude rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku. Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...), o seznámení se s metodami analýz jejich potřeb a očekávání, o objasnění principů využití nástrojů marketingového řízení pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.
Osnova přednášek:
 
  1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení
  2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu
  3. Segmentace zákazníků
  4. Nástroje marketingového řízení
  5. Marketingový výzkum
  6. Marketingová strategie
  7. Soudobé směry v marketingu
Literatura referenční:
 
  • KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4
  • MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5
Kontrolovaná výuka:
  Účast studentů na výuce se řídí platnými vymezeními studijního řádu.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení dvou domácích úloh a půlsemestrálního testu. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.45.27