Název:

Manažerská ekonomika

Zkratka:MEK
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60020020
Garant:Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UE)
Přednášející:Heralecký Tomáš, Ing. et Ing., Ph.D. (UE)
Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UE)
Cvičící:Boušková Štěpánka, Ing. Mgr. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti manažerské ekonomiky jako je reprodukční proces podiku, jednotlivé podnikové činnosti a jejich vzájemné vztahy. Současně navazuje na znalosti z řady předmětů zaměřené na mikroekonomii, podnikový mangement,podnikové finance, ap.
Anotace:
  Manažerská ekonomika vychází z obecné ekonomické teorie, čerpá z řady vědních disciplín, podnikový management, mikroekonomie, statistika, matematika, finance, účetnictví. Předmět poskytuje teoretické a praktické znalosti z manažerské ekonomiky. Předmět je zaměřen na charakteristiku základních podnikových činností, majetková a kapitálová struktura podniku, problematika oceňování majetku a podniku, výnosy, náklady v manažerském pojetí, podnikové činnosti (výrobní činnost, nákup a prodej, finanční činnost, investiční činnost), podvojné účetnictví, nákladové a manžerské účetnictví, rozpočetnictví, audit, controlling, personální práce jde především o hledisko rozhodování. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost základních ekonomických pojmů z oblasti mikroekonomie, matematiky, podnikového managementu, marketingu, řízení výroby,účetnictví, matematicko-statické metody.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Předmět Manažerská ekonomika umožňuje získat studentům znalosti z oblasti manažerské ekonomiky. K rozhodování je nutná znalost jak ekonomické teorie, tak i různých matematických a jiných metod a postupů. Znalosti z manažerské ekonomiky by měly být aplikovány do podnikatelských a řídících rozhodnutí.
Osnova přednášek:
 
 1. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu. Manažerská ekonomika - výklad základních pojmů. Cíle podniku a jeho funkce.
 2. Majetková struktura podniku a hodnota kapitálu. Rozvaha.
 3. Oceňování majetku.Základní pojmy, právní úprava, oceňování jednotlivých složek majetku - DHM, DNM, FM, zásoby,krátkodobý finanční majetek, pohledávky, závazky, kapitál.
 4. Ekonomické řízení podniku. Hospodárnost, ekonomická efektivnost, ekonomická účinnost, pojetí nákladů. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření.
 5. Řízení nákladů, kalkulace, kalkulační systém, tvorba cen.
 6. Výrobní činnost podniku. Zásobování. Nákup.
 7. Rozpočetnictví. Rozpočty CF, výkaz zisku a ztráty, rozpočtová rozvaha. Rozpočty režijních nákladů.
 8. Manažerské rozhodování krátkodobé - CVP, citlivosti , bezpečnostní marže
 9. Finanční činnost podniku. Metody analýzy výkonnosti podniku. Analýza rentability, finanční stability.
 10. Financování investic. Úvěr, leasing.
 11. Investiční činnost podniku. Rozpočty kapitálových výdajů, hodnocení ekonomické efektivnosti investic, investiční rozhodování.
 12. Personální práce. Mzdový systém.
 13. Podvojné účetnictví. Rozbory, controlling, audit. Shrnutí.
Literatura referenční:
 
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3.vyd. Praha: Grada Publishing, s.r.o,2003. 466s. ISBN 80- 247 - 0515-X.
 • WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. s.748, ISBN 80-7179-014-1.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách a cvičeních.
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury).
Řešení případové studie.
Příprava na závěrečnou zkoušku.
Zkouška písemná, popř.ústní
 

Vaše IPv4 adresa: 54.85.162.213