Název:

Řízení a regulace

Zkratka:IRR1
Ak.rok:ukončen 2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3910880
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. (UAMT)
Přednášející:Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Signály a systémy (ISS), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Používat, sestavovat a seřizovat jednodušší systémy přímého i zpětnovazebního řízení.
Anotace:
  Základní pojmy v teorii řízení. Řízení v otevřené smyčce a se zpětnou vazbou. Jednoduché regulátory reléového a proporcionálního typu (spojité i diskrétní). Metody popisu, analýzy a syntézy regulačních obvodů. Stabilita systémů se zpětnou vazbou. Ustálené a dynamické odchylky. Metoda kořenového hodografu. PID regulátory. Hlavní typy rozvětvených obvodů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Proměnné v koplexní rovině, numerické metody.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost aplikovat měřicí a řídicí systémy. Navrhovat, používat, seřizovat a udržovat systémy aplikované informatiky zejména v průmyslových technologiích.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Základní pojmy. Příklady přímého a zpětnovazebního řízení.
 2. Reléové regulátory dynamických soustav.
 3. Regulace na konstantní hodnotu, servomechanismy, programová regulace.
 4. Popis dynamických systémů. Vstup výstupní relace.
 5. Stavový popis.
 6. Stabilita lineárních zpětnovazebních systémů.
 7. Analýza statických a dynamických vlastností regulačních obvodů.
 8. Metoda kořenového hodografu.
 9. Regulátory typu P a I.
 10. Složené regulátory, PD, PI a PID.
 11. Diskrétní regulace. Vzorkování a tvarování.
 12. Diskrétní PSD regulátory.
 13. Rozvětvené systémy.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Bloková algebra. Standardní přenosy ve zpětnovazebních regulačních obvodech.
 • Výpočet ustálených odchylek. Integrální kriteria jakosti regulace.
 • Výpočet stability algebraickými a frekvenčními metodami.
 • Návrh PID regulátoru pro standardní dynamickou soustavu.
 • Zápočet.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Demonstrační ukázky průmyslových regulací.
 • Sestavení spojitého regulačního obvodu s PID regulátorem.
 • Realizace PSD regulátoru s mikroprocesorem.
 • Použití diskrétního regulátoru (PSD a dead-bead řízení).
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Použití Matlab-Simulinku pro modelování a simulaci dynamických systémů.
 • Simulace reléové, proporcionální a PID regulace.
 • Analýza a syntéza ve frekvenční oblasti.
 • Metoda kořenového hodografu.
Literatura referenční:
 
 • Kubík, Kotek, Štecha: Teorie řízení. SNTL, 1984.
 • Vavřín: Teorie řízení 1. VUT, 1991
 • Feedback and Control Systems. McGraw-Hill, 1994.
 • Vavřín, Zelina: Automatické řízení počítačem. SNTL, 1982.
Literatura studijní:
 
 • Vavřín, P.: Teorie řízení 1. VUT, 1991.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování 3 projektů, absolvování 7 laboratorních cvičení.
Průběžná kontrola studia:
  Pravidelná kontrola připravenosti na úkoly v jednotlivých cvičeních.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast na cvičeních (numerických, laboratorních i počítačových). Odevzdání 3 samostatných prací.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57