Název:

Projektový manažer

Zkratka:PMA
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PMA/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PMA/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0485200
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Cvičící:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem výuky v předmětu PMA je získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA (International Project Management Association), nácvik důležitých technik, metod a dovedností osvědčených v každodenní projektové praxi a tím připravit studenty na písemnou zkoušku pro mezinárodní certifikaci dle IPMA stupně D a C. Po úspěšném absolvování předmětu, student splní nutnou podmínku uchazeče o mezinárodně platnou certifikaci IPMA ve stupni D.
Anotace:
  Předmět se zabývá třemi oblastmi kompetencí podle standardu IPMA. Technické kompetence: Úspěšnost řízení projektu. Zainteresované strany. Požadavky a cíle projektu. Rizika a příležitosti. Kvalita projektu. Organizace projektu. Týmová práce. Řešení problémů. Struktury v projektu. Rozsah a dodávané výstupy projektu. Čas a fáze projektu. Zdroje pro projekt. Náklady a financování. Obstarávání a smluvní vztahy. Změny v projektu. Kontrola, řízení a podávání zpráv. Informace a dokumentace. Komunikace v projektu. Zahájení projektu. Ukončení projektu. Behaviorální kompetence: Vůdcovství. Zainteresovanost a motivace. Sebekontrola. Asertivita. Uvolnění. Otevřenost. Kreativita. Orientace na výsledky. Výkonnost. Diskuze. Vyjednávání. Konflikty a krize. Spolehlivost. Porozumění hodnotám. Etika. Kontextové kompetence: Orientace na projekt. Orientace na program. Orientace na portfolio. Realizace projektu, programu a portfolia. Trvalá organizace. Byznys. Systémy, produkty, technologie. Personální management. Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí. Finance. Právo.
Studenti mohou využít zvýhodněné cenové nabídky pro vykonání zkoušky u SPŘ vzhledem k tomu, že VUT v Brně je korporátním členem SPŘ.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nutnou podmínkou pro registraci předmětu PMA je předchozí absolvování předmětu MPR na FIT (nebo aktuálně zapsaný předmět MPR), anebo dřívější úspěšné ukončení předmětu projektového řízení v rozsahu minimálně 4 kredity v předchozím studiu (např. IRP na FIT, anebo podobný předmět na jiné univerzitě).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti porozumí jak řídit projekty, vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik. Naučí se definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi zabezpečením kvality, konfiguračním řízením a projektovou dokumentací. Student bude schopný osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student bude schopný aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu. Získané kompetence odpovídají požadavkům mezinárodně platné certifikace IPMA stupně D a C.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvodní informace. Struktura a cíle předmětu. Certifikace v projektovém řízení. Certifikace podle IPMA. Standard IPMA v3.1. 1.08 Řešení problémů, 1.09 Struktury v projektu, 1.15 Změny, 1.18 Komunikace.
 2. 2.04 Asertivita, 2.06 Otevřenost, 2.10 Diskuze.
 3. 2.01 Vůdcovství, 2.02 Zainteresovanost a motivace, 2.11 Vyjednávání, 2.12 Konflikty a krize.
 4. 3.05 Trvalá organizace, 3.06 Byznys, 3.08 Personální management, 3.09 Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí.
 5. 3.01 Orientace na projekt, 3.02 Orientace na program, 3.03 Orientace na portfolio, 3.04 Realizace projektu, programu a portfolia, 3.07 Systémy, produkty, technologie.
 6. 3.10 Finance, 3.11 Právo, 1.14 Obstarávání a smluvní vztahy, 1.17 Informace a dokumentace, 1.20 Ukončení projektu.
 7. 1.01 Úspěšnost řízení projektu, 1.02 Zainteresované strany, 1.03 Požadavky a cíle projektu, 1.19 Zahájení.
 8. 1.13 Náklady a financování, 1.16 Kontrola, řízení a podávání zpráv.
 9. 2.03 Sebekontrola, 2.05 Uvolnění, 2.07 Kreativita, 2.14 Porozumění hodnotám.
 10. 1.04 Rizika a příležitosti, 1.05 Kvalita, 1.06 Organizace projektu, 1.07 Týmová práce.
 11. 1.10 Rozsah a výstupy/dodávky projektu, 1.11 Čas a fáze projektu, 1.12 Zdroje.
 12. 2.08 Orientace na výsledky, 2.09 Výkonnost, 2.13 Spolehlivost, 2.15 Etika.
 13. Závěrečná písemná práce.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Sestavení týmů. Sebehodnotící test. Metoda šesti otázek.
 2. Techniky gramofonová deska a negativní dotazování, simulace vedení diskuze a porady.
 3. Dispersonifikace a řešení problému metodami mediace a facilitace.
 4. Postupy výběru vhodných pracovníků pro projekt, (volba vhodného typu organizační struktury).
 5. Implementace projektového řízení v organizaci.
 6. Rozhodování o optimálních zdrojích financování projektů: Čistá současná hodnota kapitálu.
 7. SWOT analýza. Logický rámec.
 8. EVM - Metoda řízení dosažené hodnoty projektu.
 9. "KOTEL" - obdobně jako u veřejného vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru.
 10. Analýza rizik.
 11. Síťový graf, kontrola zdrojů.
 12. "ETICKÝ KODEX" - vlastní i skupinový etický kodex, "PAPÍROVÁ VĚŽ" - obdobně jako u veřejného vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru.
 13. Závěrečné testování.
Literatura referenční:
 
 • Pitaš, J. a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o.s., 2010, ISBN 978-80-214-4058-6.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2848-3.
Literatura studijní:
 
 • Svozilová, A.: Projektový management, GRADA Publishing, 2007, ISBN 80-247-1501-5.
 • Rosenau, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Aktivní účast na minimálně 10 cvičeních.
 • 3 domácí ohodnocené úkoly.
 • Závěrečná písemná práce.
Průběžná kontrola studia:
  Prezence na cvičeních - až 12 bodů. Tři domácí ohodnocené úkoly - úhrnem za 40 bodů. Závěrečná písemná práce - 48 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání klasifikovaného zápočtu se musí student aktivně zúčastnit minimálně 10 cvičení, vypracovat tři domácí úkoly a získat celkově minimálně 50 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.91.4.56