Název:

Podnikový management

Zkratka:IPMA
Ak.rok:2012/2013 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA (UM)
Přednášející:Veselý Josef, Ing., CSc. (FP)
Cvičící:Khateb Fabian, Ing. et Ing, Ph.D. et Ph.D. (UMEL)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit posluchače se základy managementu, základními pojmy, obsahem, strukturalizací a praktickým uplatňováním. Doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu.
Anotace:
  Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti základů ekonomiky podniku, podnikových funkcí, přehled o hospodaření a výsledků podniku.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou znát moderní chápání a aplikování managementu v členění dle jeho prvků: plánování, organizování, stimulování a kontrola.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod k managementu.
 2. Vlastnosti podnikatele: Management, cíle, funkce, prvky.
 3. Strategie, plánování.
 4. Pravomoc, odpovědnost, rozpětí.
 5. Veřejná obchodní společnost.
 6. Komanditní společnost.
 7. Společnost s ručením omezeným. 
 8. Akciová společnost.
 9. Organizační struktura, organizování.
 10. Stimulace.
 11. Motivace.
 12. Kontrola.
 13. Rozhodovací proces.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Ocenění vlastních limitů pro podnikání. Funkce managementu.
 2. Plánování, podnikové plány. Vize-vůdcovství-změna: cesta k úspěchu.
 3. Řešení případové studie IBM.
 4. Krizový management.
 5. Časový management.
 6. Řízení podle cílů: Pravomoc, odpovědnost.
 7. Manažerské vzdělávání -cesta k prosperitě podniku?
 8. Manažerské dovednosti: Učící se organizace - výzva pro manažery?
 9. Týmové vedení. Stimulace, motivace.
 10. Přednosti a nedostatky hmotné a nehmotné stimulace.
 11. Význam kontroly v řízení podniku.
 12. Srovnávací studie organizačních struktur: Faktory úspěchu konkrétního českého podniku. Faktory úspěchu konkrétního zahraničního podniku.
 13. Faktory neúspěchu konkrétního českého podniku. Faktory neúspěchu konkrétního zahraničního podniku.
Literatura studijní:
 
 • Weihrich,H. - Koontz,H. : Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
 • Robbins, S.P. - Coulter M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
 • Donnelly, J.H. - Gibson, J.L. - Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní vystupování na seminářích k jednotlivým presentovaným tématům, účast v odborné diskusi, kvalitní vlastní presentace seminární práce zpracované na přijaté téma v souladu s programem, znalostní test.
Účast na přednáškách a cvičeních 13 x 4hodiny 52 hodin.
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury).
Řešení případové studie.
Zpracování semestrální práce.
Příprava na závěrečnou zkoušku.
Zkouška a diskuse k semestrální práci.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.
Podmínky zápočtu:
  Splnění vyhlášených podmínek pro seminární cvičení.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100