Název:

Prvky počítačů

Zkratka:IPR
Ak.rok:ukončen 2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPR/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26131300
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55150300
Garant:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Drahošová Michaela, Ing., Ph.D. (UPSY)
Kocina Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Linhart Miroslav, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh nelineárních elektrických obvodů. Součástí předmětu jsou experimentální projekty ve specializované HW laboratoři.
Anotace:
  Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti. Simulační jazyk TKSL. Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení. Analýza RC, RL a RLC obvodů. Analýza nelineárních elektrických obvodů. Parametry a charakteristiky polovodičových prvků. Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů. Hradla TTL a CMOS. Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody. Převodníky úrovní, stabilizátory. Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody. Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost analýzy činnosti a návrhu nelineárních elektrických obvodů.
Osnova přednášek:
 
 • Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti.
 • Simulační jazyk TKSL.
 • Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení.
 • Analýza RC, RL a RLC obvodů.
 • Analýza nelineárních elektrických obvodů.
 • Polovodičové součástky, PN přechod, dioda.
 • Bipolární tranzistory, tranzistor jako spínač
 • Parametry a charakteristiky polovodičových prvků.
 • Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů.
 • Hradla TTL a CMOS.
 • Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody.
 • Převodníky úrovní, stabilizátory.
 • Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Seznámení s technickým a programovým vybavením laboratoře
 • Obvody s prvky R, L, C: RC a RLC články 
 • Polovodičová dioda: VA charakteristika, diodová logika (DL)
 • Bipolární tranzistor: spínač, invertor log. úrovně, rezistor-tranzistorová logika (RTL)
 •  Hradlo NAND v logice TTL a na něm založené konstrukce základních komb. a sekv. obvodů 
 • FITkit: seznámení s platformou, práce s řadičem znakového LCD dipleje
Literatura referenční:
 
 • Přednášky v provedení PowerPoint
 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
Literatura studijní:
 
 • Maťátko, J.: Elektronika, IDEA SERVIS, Praha 1997
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 27 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  V průběhu semestru je bodově hodnoceno 6 laboratoří (každá za maximálně 5 bodů) a půlsemestrální zkouška (max. 15 bodů).
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100