Název:

Řízení projektů informačních systémů

Zkratka:IRP
Ak.rok:ukončen 2012/2013 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IRP/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IRP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2640220
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:5800240
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Cvičící:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech řízení projektů informačních systémů. Detailně se seznámit se základními technikami řízení projektů a procvičit tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů IS.
Anotace:
  Základní pojmy řízení projektů. Tradiční metody řízení projektů. Principy, nástroje a techniky řízení projektů. Definice projektu. Správa, koordinace a vedení řešitelského týmu. Plánovací, monitorovací a řídicí mechanismy. Zajištění a hodnocení kvality projektových produktů. Programová podpora projektového řízení.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Znalost etap vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Schopnost analyzovat a specifikovat požadavky na softwarový systém.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student bude schopen vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik, identifikovat monitorovací a řídící mechanizmy projektů informačních systémů, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi zabezpečením kvality, konfiguračním řízením a projektovou dokumentací. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student si vyzkouší role a získá dovednosti v řízení projektů. Student si naučí jak spolupracovat v projektovém týmu (až 10 členů v týmu).
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení.
 2. Souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení.
 3. Zahájení projektu.
 4. Řízení rozsahu prací projektu.
 5. Řízení času v rámci projektu.
 6. Řízení lidských zdrojů
 7. Řízení komunikace v rámci projektu.
 8. Řízení nákladů projektu.
 9. Řízení rizik. Řízení kvality.
 10. Řízení obstarávání v rámci projektu.
 11. Řízení integrace v rámci projektu.Uzavření projektu.
 12. Metody a postupy využívané v projektovém řízení.
 13. Softwarová podpora využívaná v projektovém řízení.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Seznámení s MS Project programovým produktem.
 2. Odhadování nákladů, stanovení rozpočtu a řízení nákladů projektu.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Vytvoření plánu týmového projektu v MS Project programovém produktu.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Studenti pracují v týmech (až 10 studentů), řeší reálný problém podle vypracovaného plánu projektu.
Literatura referenční:
 
 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fourth Edition, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7.
 • Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1526-8.
 • Kerzner, H.: Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 13 978-0-471-74187-9.
 • Pitaš, J. a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o.s., 2008, ISBN 978-80-214-3665-7.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2848-3.
 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, ISBN 0849319323. Hallows J. Information Systems Project Management, 1998.
 • Rašovský M.: Operační analýza a modelování, skriptum MZU Brno, 1998.
Literatura studijní:
 
 • Kališ J., Říha M.: Microsoft Office Project, Kompletní průvodce pro verze 2007 a 2003, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-1931-0.
 • Svozilová, A.: Projektový management, GRADA Publishing, 2007, ISBN 80-247-1501-5.
 • Němec, V.: Projektový management, GRADA Publishing, a.s., 2007, ISBN 80-247-0392-0.
 • Rosenau M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-218-1.
Kontrolovaná výuka:
  Hodnocené domácí úlohy. Kontrolovaná účast na počítačovém cvičení. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  Dva domácí ohodnocené úkoly 5 bodů každý. Týmový projekt 30 bodů. Počítačové cvičení 2 body. Závěrečná zkouška 58 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu, a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce, musí student odevzdat oba domácí úkoly, zúčastnit se počítačového cvičení, odevzdat projekt. Z domácích úkolů, počítačového cvičení a z projektu musí student získat z každého z těchto termínů minimálně 1 bod a získat celkově nejméně 20 bodů z domácích úkolů, počítačového cvičení a projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123