Název:

Principy podvojného účetnictví

Zkratka:IPPU
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Fedorová Anna, doc. Ing., CSc. (FP)
Přednášející:Fedorová Anna, doc. Ing., CSc. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informatiky FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Získat schopnosti orientace v účetních výkazech. Metodické principy podvojného účetnictví. Informační povinnost účetních jednotek. Obsah a struktura rozvahy. Obsah a struktura výkazu zisků a ztrát. Příloha k účetní závěrce, výroční zpráva.
Anotace:
  Schopnosti orientace v účetních výkazech. Metodické principy podvojného účetnictví. Informační povinnost účetních jednotek. Obsah a struktura rozvahy. Obsah a struktura výkazu zisků a ztrát. Příloha k účetní závěrce, výroční zpráva.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základy podvojného účetnictví.
Osnova přednášek:
 
 1. Charakteristika účetnictví, regulace účetnictví.
 2. Metodické nástroje účetnictví.
 3. Metodické nástroje účetnictví.
 4. Účetní zásady.
 5. Účetní výkazy.
 6. Pokračování účetních výkazů.
 7. Složky aktiv: Dlohodobý majetek.
 8. Složky aktiv: Zásoby.
 9. Složky aktiv: Pohledávky a peníze.
 10. Složky pasiv: Vlastní kapitál.
 11. Složky pasiv: Závazky.
 12. Složky pasiv: Odložené položky.
 13. Stavební prvky výsledovky. Audit účetních výkazů.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Operace v rozvaze.
 2. Účetní zásady.
 3. Posouzení účetní výkazů.
 4. Zpracování a vyhodnocení časových řad majetkových položek.
 5. Zpracování a vyhodnocení časových řad majetkových položek.
 6. Zpracování a vyhodnocení časových řad vybraných charakteristik podniku.
 7. Prezentace výsledků.
 8. Prezentace výsledků.
 9. Zhodnocení prezentace.
 10. Srovnání českých výkazů s IAS/IFRS.
 11. Prezentace výsledků.
 12. 4. směrnice EU.
 13. US GAAP. Zápočet.
Literatura studijní:
 
 • Kovanicová, D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha, BOVA POLYGON 2006. ISBN 80-7273-095-9.
 • Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví - světový koncept. Praha, BOVA POLYGON 2005. ISBN 80-7273-1239-7.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
Kontrolovaná výuka:
  Kontola účasti na cvičeních, kontrola samostatné práce. Prezentace výsledků samostatné práce bude průběžně hodnocena a klasifikována.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou k udělení zápočtu bude zpracování a prezentace samostatných úkolů.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60