Název:

Lékařské aplikace informatiky

Zkratka:IUMI
Ak.rok:2012/2013 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7030000
Garant:Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Přednášející:Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti medicínské informatiky a bioinformatiky. Znalosti pokrývají oblast zpracování specifických medicínských a biologických dat a počítačově podporovanou medicínskou diagnostiku.
Anotace:
  Počítače v medicíně a biologii. Data v medicíně. Elektronická zdravotní dokumentace. Pravděpodobnostní usuzování v medicíně. Fuzzy logika. Expertní systémy. Biomedicínská statistika. Klasická genetika. Genomika, proteomika a taxonomie. Zpracování biologických sekvencí. Standardy v medicínské informat
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní znalosti a praxe v medicínské informatice se zaměřením na zpracování medicínských dat.
Osnova přednášek:
 
 1. Počítače v medicíně a biologii.
 2. Data v medicíně.
 3. Elektronická zdravotní dokumentace.
 4. Pravděpodobnostní usuzování v medicíně.
 5. Fuzzy logika.
 6. Expertní systémy.
 7. Biomedicínská statistika.
 8. Klasická genetika.
 9. Genomika, proteomika a taxonomie.
 10. Zpracování biologických sekvencí.
 11. Standardy v medicínské informatice.
Literatura studijní:
 
 • Zvárová, J. Biomedicínská informatika I. Karolinum, Praha, 2002. ISBN: 80-246-0609-7
 • Zvárová, J. Biomedicínská statistika I. Karolinum, Praha, 2007. ISBN: 978-80-7184-786-1
 • Novák, V. Základy fuzzy modelování. BEN - Technická literatura, 2002. ISBN: 80-7300-009-1
 • Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003.
 • Kelemen J. a kol.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. Praha, Grada 1999.
 • Kejnovský, E., Hobza, R. Evoluční genomika, Elportál, Brno:Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu
Průběžná kontrola studia:
  Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123