Aplikované evoluční algoritmy

Informace pro studenty předmětu EVO v kalendářním roce 2020

Aktuality

Příklady probírané na přednáškách jsou dostupné v IS FIT, sekce Soubory --> Příklady.

Materiály k přednáškám jsou dostupné prostřednictvím IS FIT v sekci Soubory --> Přednášky.

Přednášky se konají každý týden v pondělí 10:00-11:50 v učebně G202, pokud nebude uvedeno jinak.

Počítačová cvičení

Celkem proběhne šest bodovaných cvičení. Při každém cvičení je možné získat až 3 body. Organizace a vedení cvičení je plně v kompetenci cvičícího Ing. Václava Šimka, s případnými dotazy se prosím obracejte na něho - simekv@fit.vutbr.cz. Podrobnosti k jednotlivým úlohám budou zveřejněny pod následujícími odkazy:

Informace k projektům

V r. 2020 požadavky na konzultace k projektům během řešení směrujte na M. Bidla a to nejlépe prostřednictvím rezervačního systému.

Projekty bude mít v plném rozsahu na starost cvičící Ing. Václav Šimek, v případě dotazů se, pokud možno, obracejte na něho - simekv@fit.vutbr.cz. Každý student si zaregistrujete zvolenou variantu projektu z nabídky témat v IS FIT, případně vám bude téma zapsáno po diskuzi s cvičícím - vizte též informaci níže. Náležitosti a další podmínky k projektům EVO budou uvedeny v popisu termínu Projekt v IS FIT. Za projekt je možné získat až 22 bodů, které budou rozděleny na dvě části a to takto:

  1. Průběžná činnost (max. 6 bodů):

    Požaduje se vypracování stručného pojednání o řešení (MAX 2 strany pdf A4 bez titulního listu, obsahu a podobných vymožeností, v záhlaví první strany uveďte jméno autora a název tématu). V dokumentu shrňte, čím se budete v projektu zabývat, naznačte způsob řešení (možno i formou hypotéz), očekávané (nebo vybrané již dosažené) výsledky. Vřele doporučujeme v nejbližších týdnech po odevzdání pojednání navštívit vedoucího projektů a v rámci konzultace probrat dosavadní stav, případné problémy a usměrnění dalšího postupu řešení. Pojednání odevzdejte nejpozději do data uvedeného u termínu Pojednání k projektu v IS FIT.

  2. Dokončený projekt (max. 16 bodů): Odevzdání do uvedeného termínu prostřednictvím IS FIT, prezentace finálních projektů proběhnou v 1. týdnu zkouškového období.

Smyslem projektu není vlastní implementace již existujících algoritmů, které jsou mnohdy součástí různých knihoven, ale hlavně podrobnější a praktičtěji zaměřené seznámení s vybranými technikami. Snažte se tedy využívat dostupných prostředků - příklady představené v rámci cvičení či přednášek (vizte též sekci Soubory --> Příklady k předmětu EVO v IS FIT), dobře zavedené algoritmy a knihovny dostupné z literatury apod. (v případě nejistoty se poraďte s vyučujícím). Preferované formy projektů jsou:

  • výzkumné projekty - modifikace existujících / návrh nových algoritmů, aplikace na vybrané úlohy, posouzení výsledků,
  • aplikační témata - typicky zahrnuje návrh vhodné reprezentace a její použití v existujícím algoritmu k řešení vybrané úlohy,
  • demonstrátory - využití moderních prostředků k řešení vybraných úloh s důrazem na vhodnost budoucího použití ve výuce.

Pokud student řeší příbuzné téma projektu v jiném předmětu (např. BIN) a má zájem jej zpracovat se splněním podmínek pro uznání projektu v předmětu EVO, je v takovém případě možné po konzultaci s cvičícím v EVO vypsat individuální zadání a to nejpozději 2.3.2019. Po tomto datu již změny témat nebudou povoleny. Dotazy a konzultace k tématům z BIN uznaným pro EVO směrujte na vedoucího projektu uvedeného u zadání v BIN. Koná-li student v jiném předmětu obhajobu projektu uznaného pro EVO, může být obhajoba současně uznána v EVO za předpokladu, že je cvičící EVO na obhajobě přítomen nebo je jinak obeznámen s jejím průběhem a s uznáním souhlasí. Hodnocení takových projektů v EVO se řídí pravidly vypsanými k projektům EVO.