Aplikované evoluční algoritmy

Informace pro studenty předmětu EVO v kalendářním roce 2021

Počítačová cvičení

Celkem proběhne šest bodovaných cvičení. Při každém cvičení je možné získat až 3 body. Organizace a vedení cvičení je plně v kompetenci cvičícího Ing. Václava Šimka, s případnými dotazy se prosím obracejte na něho - simekv@fit.vut.cz. Podrobnosti k jednotlivým úlohám budou zveřejněny pod následujícími odkazy:

Informace k projektům

Projekty bude mít v plném rozsahu na starost Ing. Michaela Drahošová, Ph.D., v případě dotazů se, pokud možno, obracejte na ni - drahosova@fit.vut.cz. Každý student si zaregistruje zvolenou variantu projektu z nabídky témat v IS FIT. Náležitosti a další podmínky k projektům EVO budou uvedeny v popisu termínu Projekt v IS FIT. Za projekt je možné získat až 22 bodů, které budou rozděleny na dvě části a to takto:

  1. Průběžná činnost (max. 6 bodů):

    Požaduje se vypracování stručného pojednání o řešení (MAX 2 strany pdf A4 bez titulního listu, obsahu a podobných vymožeností, v záhlaví první strany uveďte jméno autora a název tématu). V dokumentu shrňte, čím se budete v projektu zabývat, naznačte způsob řešení (možno i formou hypotéz), očekávané (nebo vybrané již dosažené) výsledky. V případě jakékoli nejistoty ohledně řešení doporučujeme po odevzdání pojednání domluvit konzultaci s vedoucím projektu, probrat dosavadní stav a další postup. Pojednání odevzdejte nejpozději do data uvedeného u termínu Pojednání k projektu v IS FIT.

  2. Dokončený projekt (max. 16 bodů): Odevzdání do uvedeného termínu prostřednictvím IS FIT, prezentace finálních projektů proběhnou v 1. týdnu zkouškového období.

Smyslem projektu není vlastní implementace již existujících algoritmů, které jsou mnohdy součástí různých knihoven, ale hlavně podrobnější a praktičtěji zaměřené seznámení s vybranými technikami. Snažte se tedy využívat dostupných prostředků - příklady představené v rámci cvičení či přednášek (vizte též sekci Soubory --> Příklady k předmětu EVO v IS FIT), dobře zavedené algoritmy a knihovny dostupné z literatury apod. (v případě nejistoty se poraďte s vyučujícím). Preferované formy projektů jsou:

  • výzkumné projekty - modifikace existujících / návrh nových algoritmů, aplikace na vybrané úlohy, posouzení výsledků,
  • aplikační témata - typicky zahrnuje návrh vhodné reprezentace a její použití v existujícím algoritmu k řešení vybrané úlohy,
  • demonstrátory - využití moderních prostředků k řešení vybraných úloh s důrazem na vhodnost budoucího použití ve výuce.

V případě zájmu o uznání tématu projektu, zapadajícího do EVO, z jiného předmětu (např. BIN), je možné po konzultaci s cvičící v EVO vypsat zadání do EVO a to pokud možno do 5.3.2021. Je však nutné splnit požadavky kladené na projekty v EVO.