Studijní obor
Výpočetní technika a informatika

Studijní program: Elektrotechnika a informatika, magisterský, 3-letý
Zkratka:VTN
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2002/2003VTI - magistr navazující 3 letý pro ak.r. 2002/3
2003/2004VTI - magistr navazující 3 letý pro ak.r. 2003/4
2004/2005VTI - magistr navazující 3 letý pro ak.r. 2004/5
2005/2006VTI - magistr EI navazující 3 letý pro ak.r. 2005/6
2006/2007VTI - magistr EI navazující 3 letý pro ak.r. 2006/7

Zařazení do studijního programu:
Obor Výpočetní technika a informatika (ve zkratce VTN) je jediným oborem ve tříletém navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika, který je dobíhajícím studijním programem. Pravidla, kterými se řídí, jsou shodná s pravidly uvedenými u navazujícího magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika.
Cíle studia:
Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vědečtí a vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky a informačních technologií. Do tohoto studijního programu již nejsou přijímáni studenti.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má písemnou část a ústní část. Písemná část SZZ spočívá ve vypracování technické zprávy diplomové práce podložené realizačními výstupy. Ústní část SZZ spočívá v obhajobě diplomové práce a v odborné rozpravě. Odborná rozprava při ústní části SZZ vychází z vybraných povinných předmětů v navazujícím magistreském studijním programu na oboru VTN, kterými jsou Architektury počítačů, Číslicové a impulsové obvody, Databázové systémy, Modelování a simulace, Paralelní a distribuované algoritmy, Programovací jazyky, Přenos dat a počítačové sítě, Teoretická informatika 1, Umělá inteligence, Vyčíslitelnost a složitost, Výstavba počítačů, Základy počítačové grafiky a Základy překladačů. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Profil absolventa:
 • Absolvent oboru má teoretické a praktické znalosti jak z technických prostředků, tak i z programových prostředků.
 • Kvalifikační připravenost a profesní adaptabilita absolventa oboru je vysoká, protože byl připravován jako "inženýr systémů založených na počítačích".
 • Absolvent oboru se může v praxi uplatnit jako vědecký a vývojový pracovník, projektant a konstruktér počítačových systémů a číslicových zařízení, jako systémový inženýr v oblasti tvorby konfigurací, instalací a údržby počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, jako specialista pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátor specialista pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce rozsáhlých počítačových sítí a systémů založených na počítačích, jako kvalifikovaný poradce pro záležitosti výpočetní techniky.
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Modelování a simulace lineárních a nelineárních elektronických obvodů.
 • Přenositelný hierarchický editor jazyka SFC s generátorem Petriho sítí.
 • Interpretační překladač stochastických atributovaných L-systémů s podporou 3D a VRML.
 • Docházkový systém založený na bezkontaktních čipových kartách.
 • Tvorba profesionální technické dokumentace v systému DocBook.
 • Vizualizace systémů modelovaných pomocí parciálních diferenciálních rovnic.
 • Překladač jazyka ANSI-C do rozšířeného Java-kódu.
 • Vytváření obecných hypertextových dokumentů pomocí jazyka XML.
 • Rozpoznávání otisků prstů neuronovou sítí.
 • Překladač rozšířeného Java-bytecode na architekturu odvozenou od NS COP8.

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100