Studijní obor
Výpočetní technika a informatika

Studijní program: Elektrotechnika a informatika, magisterský, 5-letý
Zkratka:VTI
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2002/2003Výpočetní technika a informatika (ak.r. 2002/3)
2003/2004Výpočetní technika a informatika (ak.r. 2003/4)
2004/2005Výpočetní technika a informatika (ak.r. 2004/5)
2005/2006VTI - magistr EI pro ak.r. 2005/6
2006/2007VTI - magistr EI pro ak.r. 2006/7

Zařazení do studijního programu:
Obor Výpočetní technika a informatika (ve zkratce VTI) je jediným oborem v pětiletém magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika, který je dobíhajícím studijním programem. Pravidla, kterými se řídí, jsou shodná s pravidly uvedenými u magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika.
Cíle studia:
Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky. Uplatnění najdou také jako vysoce kvalifikovaní obchodníci s výpočetní technikou.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z vybraných povinných předmětů v magisterském studijním programu na oboru VTI, kterými jsou Algoritmizace a datové struktury, Architektury počítačů, Číslicové a impulsové obvody, Databázové systémy, Logické systémy, Modelování a simulace, Operační systémy 1, Paralelní a distribuované algoritmy, Projektování programových systémů, Programovací jazyky, Přenos dat a počítačové sítě, Teoretická informatika 1, Umělá inteligence, Vyčíslitelnost a složitost, Výstavba počítačů, Základy počítačové grafiky a Základy překladačů. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Profil absolventa:
 • Absolvent oboru má teoretické a praktické znalosti jak z technických prostředků, tak i z programových prostředků.
 • Kvalifikační připravenost a profesní adaptabilita absolventa oboru je vysoká, protože byl připravován jako "inženýr systémů založených na počítačích".
 • Absolvent oboru se může v praxi uplatnit jako vývojový pracovník, projektant a konstruktér počítačových systémů a číslicových zařízení, jako systémový inženýr v oblasti tvorby konfigurací, instalací a údržby počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, jako specialista pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátor specialista pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce počítačových sítí a systémů založených na počítačích, jako kvalifikovaný poradce pro záležitosti výpočetní techniky, jako specialista pro vybrané oblasti biomedicínského inženýrství a jako vysoce kvalifikovaný podnikatel v oblasti výpočetní techniky.
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Systém pro tvorbu distribuovaných vícevrstvých aplikací
 • Získávání víceúrovňových asociačních pravidel z dat
 • Přenositelný hierarchický editor jazyka SFC s generátorem Petriho sítí
 • Tvorba profesionální technické dokumentace v systému DocBook
 • Překladač jazyka ANSI-C do rozšířeného Java-kódu s podporou NS COP8
 • Vytváření obecných hypertextových dokumentů pomocí jazyka XML
 • Adaptivní vícevrstvé neuronové sítě
 • Rozpoznávání otisků prstů neuronovou sítí
 • Překladač rozšířeného Java-bytecode na architekturu NS COP8
 • Prezentace paralelních výpočtů v transputerových systémech na WWW

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239