Magisterský studijní program
Elektrotechnika a informatika

Zkratka:EI-MGR-5
Doba studia: 5 let
Udělovaný titul: Ing.
Kód: M2612
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Způsob kontroly studia: kredity
Rok akreditace:0000
 
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
VTIVýpočetní technika a informatikačeštinaukončen
 
Cíle studia:
Úvodní poznámka: Studijní program EI-MGR-5 je studijním programem vyběhovým, který bude ukončen v říjnu 2007. Do tohoto studijního programu se od září 2002 nepřijímají noví studenti.
Cílem studijního programu je vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky. Uplatnění najdou také jako vysoce kvalifikovaní obchodníci s výpočetní technikou.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Předložit maturitní vysvědčení a mít standardní znalosti a dovednosti absolventa střední školy s maturitou. V ak. r. 2002/2003, a v letech následujících, nebude otevřen 1. ročník magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika.
 
Podmínky, které student musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
  • V průběhu magisterského studia musí student získat minimálně 300 kreditů v předepsané skladbě z předmětů povinných, volitelných oborových a mimooborových, povinně volitelných předmětů teoretické nadstavby a předmětů všeobecně vzdělávacích včetně cizích jazyků. Povinnou částí studia je zpracování a obhajoba dvou individuálních technických projektů. Povinnou součástí státní závěrečné zkoušky je zpracování diplomové práce, její prezentace a obhajoba před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
  • Magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika je dobíhající studijní program. Poslední termín řádné, potažmo náhradní, státní závěrečné zkoušky tohoto studijního programu bude v červnu r. 2007. Studentům, kteří k červnu v r. 2007 nezískají 300 kreditů v předepsané kreditové skladbě, a přitom nevznikne důvod pro ukončení jejich studia, bude nabídnut přechod do bakalářského studijního programu, který bude akreditovaný pro následný ak. r. 2007/2008.
 
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LS3.ZS3.LS4.ZS4.LS5.ZS5.LScelkem
Období výuky13131313131313131313130
Období zkoušek555555555247
Odborná praxe          0
Období prázdnin252525252 30
 
Pravidla zařazování předmětů do studijního plánu:
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.
 
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Kontrola studijních výsledků je odvozena od zisku "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Jeden kredit" odpovídá přibližně "1/30" hodinové studijní zátěže v jednom týdnu. Závěrečná zkouška v libovolném předmětu může být písemná, ústní a nebo kombinovaná.
 
Informační zabezpečení:
 
Návaznost na další typy studijních programů:

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239