Magisterský studijní program
Informační technologie a umělá inteligence

Zkratka:MITAI
Doba studia: 2 roky
Udělovaný titul: Ing.
Kód: M
Forma studia: prezenční
Profil programu:Akademicky zaměřený
Oblasti vzdělávání: Informatika
Způsob kontroly studia: kredity
Rok akreditace:2019
 
Specializace:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
NBIOBioinformatika a biocomputingčeštinaběžící
NISDInformační systémy a databázečeštinaběžící
NISYInteligentní systémyčeštinaběžící
NIDEInteligentní zařízeníčeštinaběžící
NCPSKyberfyzikální systémyčeštinaběžící
NSECKybernetická bezpečnostčeštinaběžící
NMATMatematické metodyčeštinaběžící
NGRIPočítačová grafika a interakcečeštinaběžící
NNETPočítačové sítěčeštinaběžící
NVIZPočítačové viděníčeštinaběžící
NSENSoftwarové inženýrstvíčeštinaběžící
NMALStrojové učeníčeštinaběžící
NHPCSuperpočítáníčeštinaběžící
NVERVerifikace a testování softwarečeštinaběžící
NEMBVestavěné systémyčeštinaběžící
NADEVývoj aplikacíčeštinaběžící
NSPEZpracování zvuku, řeči a přirozeného jazykačeštinaběžící
 
Cíle studia:
Navazující magisterský studijní program Informační technologie a umělá inteligence rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané na bakalářské úrovni studia informačních technologií. Rozvíjí zejména schopnosti analýzy problémů (i formálními prostředky) a schopnosti nalézat kreativně jejich řešení jak samostatně, tak i ve vedení týmu. Přitom rozšiřuje a prohlubuje znalosti pro informační technologie obecné (možnosti a hranice klasické informatiky, vyčíslitelnost, složitost, paralelizace a komunikace, moderní architektury výpočetních systémů, různá paradigmata programování, práce s daty, realizace a vyhodnocování experimentů) a zároveň nabízí možnost prohloubení určitého směru informačních technologií pomocí specializací tak, aby se absolvent mohl po doplnění zkušeností stát expertem v tomto směru. Cílem programu je rovněž dát absolventům schopnost hladkého celoživotního učení a přizpůsobování se trendům ve velmi progresivně se rozvíjející a dynamicky se měnící oblasti informačních technologií.
 
Profil absolventa
Absolvent navazujícího studijního programu Informační technologie a umělá inteligence má široký nadhled nad oblastí informačních technologií s porozuměním hranicím možností. Jeho odborné znalosti pokrývají oblasti architektur strojů, používaných v současosti v informačních technologiích, různých paradigmat programování takových strojů, zpracování i náročných dat a technologií využívaných pro implementaci umělé inteligence. Další specifické znalosti pak prohlubuje zvoleným směrem dle vybrané specializace. Absolvent dokáže provádět kritickou analýzu problémů z této oblasti, má schopnost navrhovat efektivní řešení takových problémů. Díky získaným hlubokým znalostem dnes užívaných nástrojů a postupů také dokáže tato řešení implementovat. Je schopen použít některé z výzkumných postupů pro získání nových informací. Široký teoretický základ mu umožňuje snadnou adaptaci na rozvoj oblasti a flexibilitu na trhu práce, dává schopnost samostatného rozhodování v proměnlivém prostředí a schopnost formulovat zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést odpovědnost za jejich výsledky.

V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník v oblasti informačních technologií, tedy na pozicích zaměřených na vývoj a testování aplikací různých směrů IT, informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy a zařízení, počítačové a vestavěné systémy, kyberfyzikální systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku, multimédia a uživatelská rozhraní informačních technologií, uplatní se též jako vedoucí týmu pracovníků.
 
Charakteristika profesí, pro jejichž výkon bude absolvent připraven
Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.
Absolventi magisterského studijního programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.
Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Pro přijetí ke studiu se předpokládá úplné vzdělání bakalářského stupně ve vzdělávací oblasti Informatika.
 
Podmínky, které student musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (student musí splnit předměty ve skladbě předepsané studijním plánem studijního programu a jeho specializace, kterou si zvolil) a volitelné. Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Získání nejméně 120 kreditů (včetně kreditů za předepsané povinné předměty) opravňuje studenta k přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, která sestává z ústní části (odborná rozprava) a obhajoby diplomové práce. Složení obou částí státní závěřečné zkoušky je podmínkou k úspěšnému ukončení studijního programu a přiznání kvalifikace inženýra.
 
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LScelkem
Období výuky1313131352
Období zkoušek555520
Odborná praxe    0
Období prázdnin2132 17
 
Pravidla zařazování předmětů do studijního plánu:
Pravidla a podmínky utváření studijních plánů jsou dány vnitřními předpisy VUT.
Navazující magisterský studijní program je koncipován jako dvouletý s celkovou zátěží 120 kreditů, z nichž 60 tvoří povinné předměty studijního programu včetně kvalifikační práce, minimálně 30 kreditů povinné předměty specializace (podle konkrétní specializace od 30 do 35).
Skladba povinných předmětů studijního programu je provedena tak, aby v nich došlo k prohlubování klíčových znalostí a dovedností z oblasti informačních technologií, poznání hranic a možností oblasti a formování přístupu k analýze a řešení problémů inženýrské praxe s pomocí současných poznatků vědy. Povinné předměty programu jsou: Architektury vápočetních systémů, Funkcionální a logické programování, Moderní trendy informatiky, Paralelní a distribuované algoritmy, Statistika a pravděpodobnost, Teoretická informatika, Ukládání a příprava dat, Umělá inteligence a strojové učení. Předměty kvalifikační práce představuje Semestrální projekt a na něj navazující Diplomová práce.
Na povinné předměty studijního programu navazují povinné předměty specializace, v nichž dochází k prohloubení znalostí určitého směru tak, aby se absolvent mohl stát expertem v tomto směru informačních technologií.
Některé povinné předměty, u nichž není nutná bezprostřední návaznost, nejsou vázány na konkrétní ročník. Student si pak může zvolit, zda si takový povinný předmět zapíše ihned v prvním nebo až ve druhém ročníku. Takové povinné předměty mají ve studijním plánu uveden ročník "0".
Studijní plán si každý studující doplňuje do potřebného objemu kreditů z široké nabídky odborně zaměřených volitelných předmětů podle svého zájmu tak, aby se mohl dále individuálně odborně profilovat.
 
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Základem pro kontrolu studia je získávání bodů za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je 100. Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle European Credit Transfer System (ECTS) (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.
 
Informační zabezpečení:
  • Fakultní knihovna nabízí studentům přes 20 000 knihovních jednotek, 55 titulů časopisů, 100 studijních míst, 20 míst s PC, 2 seminární místnosti a reprografické služby. Počet knihovních jednotek se za rok 2017 zvýšil o 605, přičemž celkové prostředky pro rozvoj fakultního knihovního fondu v roce 2017 činily 800 tis. Kč.
  • Kromě specializovaných laboratoří studenti využívají 160 PC míst v počítačových pavilónech v Centru výpočetní techniky.
  • Všechna PC jsou připojena k Internetu a celý areál fakulty je pokryt WiFi sítí, kterou mohou využívat všichni studenti i zaměstnanci fakulty.
  • Prakticky ve všech předmětech mají studenti v elektronické formě k dispozici prezentace použité při přednáškách a ve většině povinných předmětů i studijní opory.
  • Všichni vyučující jsou povinni před začátkem semestru vypsat rozvrh individuálních konzultací.
  • Oba posluchárenské komplexy jsou vybaveny audiovizuální technikou umožňující záznam přednášek.
 
Informace o dostupnosti studia osobám se zdravotním postižením:
Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Návaznost na další typy studijních programů:
Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie. Absolvent může dále pokračovat v doktorském studijním programu, zejména ve vzdělávací oblasti Informatika.

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213