Magisterský studijní program
Elektrotechnika a informatika

Zkratka:EI-MGR-3
Doba studia: 3 roky
Udělovaný titul: Ing.
Kód: N2612
Forma studia: prezenční
Způsob kontroly studia: kredity
Rok akreditace:0000
 
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
VTNVýpočetní technika a informatikačeštinaukončen
 
Cíle studia:
Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vědečtí a vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky a informačních technologií. Do tohoto studijního programu již nejsou přijímáni studenti.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Předložit vysokoškolský diplom a mít základní znalosti a dovednosti bakaláře, který absolvoval na některé vysoké škole obor se základy elektrotechniky, výpočetní techniky a informatiky, nebo jiný příbuzný obor. V ak. r. 2004/2005, a v letech následujících, nebyli a nebudou do tříletého navazujícího magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika vyhlášeny přijímací zkoušky a přijímáni noví studenti.
 
Podmínky, které student musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
  • V průběhu navazujícího magisterského studia musí student získat minimálně 180 kreditů v předepsané skladbě z předmětů povinných, volitelných oborových a mimooborových, povinně volitelných předmětů teoretické nadstavby a předmětů všeobecně vzdělávacích včetně cizích jazyků. Povinnou částí studia je zpracování a obhajoba dvou individuálních technických projektů a zpracování diplomové práce, její prezentace a obhajoba před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
  • Navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika je dobíhající studijní program. Poslední termín řádné státní závěrečné zkoušky tohoto studijního programu bude v r. 2007. Studentům, kteří k červnu v r. 2007 nezískají 180 kreditů v předepsané kreditové skladbě, a přitom nevznikne důvod pro ukončení jejich studia pro nesplnění podmínek studijního programu, bude nabídnut přechod do navazujícího magisterského studijního programu, který bude akreditovaný pro následný ak.r. 2007/2008.
 
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LS3.ZS3.LScelkem
Období výuky13131313131378
Období zkoušek55555328
Odborná praxe      0
Období prázdnin 12 12 226
 
Pravidla zařazování předmětů do studijního plánu:
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.
 
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Kontrola studijních výsledků je odvozena od zisku "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). "Jeden kredit" odpovídá přibližně "1/30" hodinové studijní zátěže v jednom týdnu. Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3).
 
Informační zabezpečení:
 
Návaznost na další typy studijních programů:

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57