Magisterský studijní program
Informační technologie

Zkratka:IT-MGR-2
Doba studia: 2 roky
Udělovaný titul: Ing.
Kód: N2646
Forma studia: prezenční
Způsob kontroly studia: kredity
Rok akreditace:2005
 
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
MBSBezpečnost informačních technologiíčeštinaběžící
MBIBioinformatika a biocomputingčeštinaběžící
MISInformační systémyčeštinaběžící
MINInteligentní systémyčeštinaběžící
MMIManagement a informační technologiečeštinaběžící
MMMMatematické metody v informačních technologiíchčeštinaběžící
MGMPočítačová grafika a multimédiačeštinaběžící
MGMePočítačová grafika a multimédia v angličtiněangličtinaběžící
MPVPočítačové a vestavěné systémyčeštinaběžící
MSKPočítačové sítě a komunikacečeštinaběžící
MPSPočítačové systémy a sítěčeštinaukončen
 
Cíle studia:
Magisterský studijní program Informační technologie rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti absolventů bakalářských studijních programů zaměřených na informatiku a informační technologie. Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi. V praxi se uplatní jako tvůrčí pracovník daného oboru informačních technologií, tedy v oborech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku a multimédia.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského studijního programu na některé vysoké škole a úspěšné absolvování přijímací zkoušky z předepsaných tématických okruhů s předepsanou minimální bodovou strukturou.
 
Podmínky, které student musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Na každém oboru jsou předměty povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá oborem předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné. Volitelné předměty si student vybírá z nabídky uvedené u daného oboru. Nedílnou součástí studijního plánu všech oborů je také nabídka humanitních a společenskovědních volitelných předmětů (ve studijních plánech jsou označené "PVH"). Student absolvuje alespoň jeden takový předmět z aktuální nabídky.

Student navazujícího magisterského studijního programu musí získat v prvním semestru studia alespoň 15 kreditů a v každém roce studia alespoň 30 kreditů. Pokud student v určitém akademickém roce studuje pouze jeden semestr, snižuje se počet kreditů, které musí v tomto roce získat na 15 kreditů. Pokud si student v daném akademickém roce zapsal méně než 60 kreditů, pro pokračování ve studiu mu stačí, když v tomto roce získá alespoň polovinu zapsaných kreditů. Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Pro absolvování magisterského studia je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu nejméně 120 kreditů, vypracovat diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o dvou tematických okruzích ze seznamu vyhlášených tematických okruhů.
 
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LScelkem
Období výuky1313131352
Období zkoušek555520
Odborná praxe    0
Období prázdnin2132 17
 
Pravidla zařazování předmětů do studijního plánu:
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí teoretický základ.
 
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Základem pro kontrolu studia je získávání "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech včetně složení závěrečné zkoušky předmětu. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.
 
Informační zabezpečení:
Informační zabezpečení je zajištěno Centrem výpočetní techniky a knihovnou FIT VUT. Centrum výpočetní techniky zajišťuje jak provoz laboratoří, tak otevřených počítačových učeben. Celková kapacita míst pro volné využití je 200 pracovišť s PC a 40 pracovišť pro připojování notebooků. Knihovna FIT je od roku 2007 lokalizována do nově zrekonstruovaných prostor o celkové výměře 688 m2. Uživatelé knihovny FIT mají k dispozici celkem 100 studijních míst, z toho 20 míst je s připojením k PC a všechna místa jsou s připojením k WiFi. Knihovna je vybavena reprografickou technikou, skenery a síťovými tiskárnami. Fond knihovny o celkovém počtu přes 16 950 knihovních jednotek je tvořen kromě českých knih a časopisů jedinečnou zahraniční literaturou významných vydavatelství (Springer, Kluwer, Academic Press, Addison-Wesley, O'Reilly, atd.). Veškerá aktuální oborová literatura je zpřístupněna ve volném výběru k prezenčnímu i absenčnímu studiu. Knihovna pravidelně odebírá přes 30 titulů tištěných časopisů a v rámci sítě VUT mají uživatelé knihovny přístup k oborovým databázím (ACM Digital Library, EBSCO, IEEE Xplore Digital Library, Emerald, Proquest, Science Direct, SpringerLink, Safari Books Online atd.). Knihovna zpracovala v průběhu roku 2013 celkem 1 197 nových knihovních jednotek. Pro čtenáře byla zajišťována provozní doba knihovny, studovny a počítačové studovny 43 hodin týdně. Bylo zaregistrováno 14 457 výpůjček z fondu knihovny FIT pro celkem 5 722 uživatelů z celého VUT a zajištěno 104 meziknihovních a mezinárodních výpůjček pro zaměstnance FIT VUT.
 
Návaznost na další typy studijních programů:
Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26