Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Analýza dat pohybujících se objektů
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

V prostředí kamerových systémů, senzorových sítí apod. vzniká množství dat, která jsou potenciálním zdrojem užitečných informací. Tato data, která typicky reprezentují pohyb nějakých objektů, mají časoprostorový charakter. Navíc jde často o proud dat, u kterého je potřeba provádět některé analýzy a zpracování on-line,  například integrovat data přicházející z několika kamer dohledového systému. Cíle projektu lze shrnout do následujících bodů:

  • Shrnutí současného stavu v oblasti zpracování časoprostorových dat reprezentujících pohybující se objekty. 
  • Návrh datových struktur a algoritmů pro efektivní provádění vybraných analýz a úloh prováděných.
  • Experimentální ověření vlastností navržených metod a algoritmů.

Doktorand bude spolupracovat s dalšími doktorandy a zaměstnanci výzkumné skupiny informačních a databázových systémů. Předpokládá se také spolupráce s výzkumnou skupinou zpracování obrazu a videa z ÚPGM.

Téma je vypisováno v návaznosti na připravovaný výzkumný project programu bezpečnostního výzkumu MV ČR.

Doktorand v prezenční formě studia bude zapojen do výuky podle potřeb ústavu a fakulty.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2012ZENDULKA Jaroslav a PEŠEK Martin. Mining Moving Object Data. Central European Journal of Computer Science. 2012, roč. 2, č. 3, s. 183-193. ISSN 1896-1533.

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.55