Topic of PhD thesis

Advisor:Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Evolutionary synthesis of complex digital circuits
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Ukazuje se, že metody syntézy číslicových obvodů využívající evolučních algoritmů, zejména kartézského genetického programování pracujícího přímo nad reprezentací na úrovni hradel, jsou schopny produkovat implementace, které jsou v řadě případů mnohem efektivnější (typicky kompaktnější) nežli implementace získané pomocí současných syntézních technik využívajících interní reprezentace (např. AIG) a iterativní aplikace deterministických přepisovacích pravidel. Evoluční syntéza však byla doposud aplikována pouze na relativně malé benchmarkové obvody. Jedním z důvodů je problém škálovatelnosti evaluace, který znemožňuje pracovat přímo s instancemi sestávajícími z milionů hradel. S rostoucí složitostí číslicových systémů se však jeví vhodné mít k dispozici systém, který je schopen pracovat nad komplexními obvody.

Cílem disertační práce je navázat na předchozí výzkum a zabývat se možnostmi optimalizace složitých číslicových obvodů, které jsou typicky popsány hierarchicky pomocí HDL jazyků. K dosažení vhodné úrovně škálovatelnosti se předpokládá, že student zavede vhodné techniky dekompozice a využije znalosti hierarchického popisu.

Výzkum spadá do témat řešených výzkumnou skupinou Evolvable Hardware.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.171.108