Topic of PhD thesis

Advisor:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Spoken message aware speaker recognition
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Současné systémy pro rozpoznávání řečníka se snaží určit totožnost řečníka pouze na základě porovnaní celkové akustické podobnosti zvukových nahrávek, a to bez využití informace o obsahu zprávy řečené v dané promluvě. Intuitivně, znalost takové zprávy a především podrobné informace o tom, kdy bylo které slovo či která hláska v promluvě řečena, by měly být užitečné pro přesnější porovnání nahrávek a zlepšení úspěšnosti systému. Cílem teto práce je navrhnout a experimentálně ověřit techniky umožnující izolovat variabilitu signálu způsobenou obsahem mluvené zprávy a umožnit tak systému lépe se soustředit na variabilitu danou hlasem řečníka. Za tímto účelem bude nutné kombinovat techniky pro rozpoznávání řečníka s technikami pro automatické rozpoznání řeči.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 3.231.228.109