Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Exploitation of Machine Learning for Exact Classification of Malware
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Problematika: Stávající automatizované antivirové systémy dosahují vysoké míry přesnosti v rozhodování, jestli je daný soubor škodlivý či nikoliv. Podstatně hůře pak dokáží určovat, o jaký konkrétní typ malwaru (např. banker, infector, worm...), kmene, natož pak varianty tohoto kmene jde.

Cíl práce: Jednalo by se o navržení, implementaci a validaci systému, založeného na strojovém učení, který by na základě dostupných informací dokázal "značkovat" nově příchozí škodlivé vzorky přesným určením jejich typu, kmene a varianty.Mezi dostupnými informacemi lze nalézt: existující detekční sekvence bajtů, algoritmické detekce, dynamické informace z emulátorů/sandboxů/runtime, přesná Yara pravidla atd. Dále se může využít celá řada podpůrných indicií, které sami o sobě nejsou použitelné pro detekci, ale mohou posloužit pro určení typu. Při řešení je potřeba počítat s tím, že množina informací může být neúplná (např. nebudou aktuálně k dispozici dynamické informace).

Projekt bude řešen v přímé spolupráci s firmou Avast.

Mimořádní i řádné stipendium lze získat např. z interní grantové agentury, případně z dalších zdrojů.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87