Topic of PhD thesis

Advisor:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Topic:Advanced methods of information system development
Start:2005/2006
Date of Defense:2010-12-13
Title of Dissertation:Modeling of Service-Oriented Architecture: Integration of Business Process and Service Modeling
PhD thesis subject:

Problematika výzkumu metod a nástrojů pro efektivní vývoj informačních systémů využívajících moderních informačních a komunikačních technologií je stále aktuální. Významnou roli ve vývoji hraje modelování, které se uplatňuje především ve fázi specifikace požadavků a návrhu řešení. Výzvou je rovněž použití metod formální specifikace a verifikace pro některé dílčí problémy návrhu. Cíle projektu lze shrnout do tří oblastí:

  • Studium metod modelování a specifikace informačních systémů v návaznosti na použití moderních informačních a komunikačních technologií při jejich implementaci.
  • Návrh rozšíření existujících přístupů s využitím rámce pro formální specifikace a prototypování síťových aplikací informačních systémů vytvořeného při řešení  projektu GA ČR "Rámec pro formální specifikace a prototypování síťových aplikací informačních systémů" (GA102/05/0723), do něhož bude doktorand zapojen.
  • Ověření navrženého přístupu na případových studiích.

Doktorand bude zapojen do výuky podle potřeb Ústavu informačních systémů FIT.

Vaše IPv4 adresa: 18.207.136.184