Topic of PhD thesis

Advisor:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Topic:Analysis of Attacks on Wireless Networks
Start:2010/2011
Date of Defense:2018-11-09
Title of Dissertation:Analysis of wireless network attacks
PhD thesis subject:

Tématicky se tato disertační práce orientuje na bezpečnost bezdrátových sítí (jak klasických jako WiFi či GSM, tak i průmyslových např. ZigBee atp.). V rámci řešení by mělo dojít k seznámení se s vybranými bezdrátovými sítěmi, jejich frekvencemi a modulací + jejich zabezpečením. Kroky práce by měly obsahovat: 

  • Prostudování teorie bezdrátových sítí, jejich vlastností a možností provedení útoků. 
  • Odzkoušení základních typů útoků (např. odposlechem, replikací dat, analýzou signálu atp.).
  • Navržení nového způsobu ochrany (útoku) bezdrátových sítí, resp. jedné či více vybraných sítí.
  • Experimenty, zhodnocení výsledků a návrh směru dalšího výzkumu.

V rámci řešení projektu je možné domluvit spolupráci se subjekty, které mají o danou problematiku zájem (např. výrobci modulů bezdrátových sítí, Národní bezpečnostní úřad, NISLab, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Fraunhofer Gesellschaft apod.). Dále je možná spolupráce s Ústavem fyziky na Universität Siegen (SRN) či Univerzitou obrany v Brně.

Výzkum v rámci tohoto projektu lze přičlenit k tématům výzkumného záměru (http://www.fit.vutbr.cz/research/vzamer/), který je zaměřen na výzkum IT z hlediska bezpečnosti.

Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech. Výstupem může být i patent či užitný vzor.

 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.16.123