Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Imaging system for iris and retina
Start:2009/2010
Date of Defense:2017-01-25
Title of Dissertation:Biometric system for retina and iris recognition
PhD thesis subject:

Původní název Biometrický systém pro rozpoznání sítnice oka/Biometric system for recognition of eye retina, cíl disertační práce a etapy byly popsány takto:

Cílem této disertační práce je návrh autonomního zařízení, které bude sloužit k identifikaci osob v přístupových systémech. Rozpoznávání osob bude prováděno na základě obrazu očního pozadí - sítnice oka. Výzkum bude pravděpodobně rozdělen do následujících etap:

  • Prostudování teorie snímání biomedicínských vzorků (sítnice oka), jejich zpracování a rozpoznávání.
  • Návrh kompaktního zařízení pro snímání sítnice oka, přičemž by mělo být dbáno na komfort při snímání.
  • Volba nebo návrh algoritmu pro porovnání šablon dvou sítnic oka a metody pro extrakci rysů vhodných k identifikaci.
  • Realizace navrženého zařízení a metody, provedení experimentů a nastínění budoucího výzkumného potenciálu v této oblasti.

V průběhu řešení tématu byl název, cíl a etapy postupně aktualizován následovně:

Název: Zařízení pro snímání sítnice a duhovky oka

Cílem této disertační práce je návrh autonomního zařízení, které bude sloužit ke snímání sítnice a duhovky oka.
Tyto snímky jsou dále zpracovány pro medicínské nebo biometrické účely. Disertační práce bude popisovat celý postup od samotného snímání navrženou optickou soustavou až po vyhodnocení výsledných snímků. Výzkum bude je rozdělen do následujících etap:

  •    Prostudování teorie snímání vzorků sítnice a duhovky oka, jejich  zpracování a rozpoznávání.
  •  Návrh kompaktního zařízení pro samotné snímání, přičemž by mělo být dbáno na komfort při snímání.
  •   Volba nebo návrh metody pro extrakci rysů z duhovky a sítnice oka.   
  •   Detekce anomálií v získaných obrazech (nemoci a poškození oka).
  •   Návrh algoritmu pro fůzi rysů získaných ze sítnice a duhovky oka pro získání bezpečnjšího systému pro rozpoznávání.
  •   Realizace navrženého zařízení a metody, provedení experimentů a nastínění budoucího výzkumného potenciálu v této oblasti.
Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168