Doktorský studijní program
Informační technologie

Zkratka:IT-DR-3
Doba studia: 3 roky
Udělovaný titul: Ph.D.
Kód: P2646
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Způsob kontroly studia: zkoušky
Rok akreditace:0000
 
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
DIT3Informační technologiečeštinaukončen
 
Cíle studia:
Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informačních technologií, zvláště pak v oblastech informačních systémů, počítačových systémů a sítí, počítačové grafiky a multimedií a inteligentních systémů. Vzdělání získané v tomto studijním programu zahrnuje také průpravu a atestaci k vědecké práci.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Ke studiu může být přijat absolvent magisterského nebo inženýrského studia s vysokoškolským vzděláním v informatice a výpočetní technice, který úspěšně složí přijímací zkoušku. Složení přijímací zkoušky předpokládá výběr tématu disertační práce vypsaného fakultou, nadprůměrné znalosti oblastí teorie a jejích aplikací z okruhu tématu disertační práce, předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, znalost angličtiny a souhlas školitele.
 
Podmínky, které student musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno:
  • Složením státní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
  • Obhajobou doktorské disertační práce.
 
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LS3.ZS3.LScelkem
Období výuky13131313131378
Období zkoušek555   15
Odborná praxe      0
Období prázdnin21221221242
 
Pravidla zařazování předmětů do studijního plánu:
Jsou stanovena směrnicí děkana pro sestavovaní individuálního plánu studenta. Předepisují celkový počet předmětů, jejich časové zařazení do semestrů a minimální počet předmětů teoretického základu. Výběr předmětů vychází z tématu disertační práce a podléhá schválení oborovou radou.
 
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Způsob a podmínky kontroly jsou detailně specifikovány Studijním řádem VUT v Brně a zahrnují každoroční kontrolu studia a hodnocení studenta školitelem a oborovou radou programu. Pro hodnocení zkoušek z předmětů individuálního plánu studenta se používá stupnice ECTS (výborně 1A, velmi dobře 2B, dobře 2C, uspokojivě 3D, dostatečně 3E, nevyhovující 4F), pro hodnocení státní zkoušky dvouhodnotová stupnice (prospěl, neprospěl).
 
Informační zabezpečení:
Odborná literatura je k dispozici v knihovně FIT, která obsahuje více než 9500 knihovních jednotek a 55 titulů časopisů. Fond knihovny FIT je tvořen kromě českých knih a časopisů jedinečnou zahraniční literaturou významných vydavatelství (Springer, Kluwer, Academic Press, O'Reilly atd.). Knihovna pravidelně odebírá kvalitní zahraniční časopisy (ACM, IEEE Computer Society, Elsevier, IBM atd.). V rámci sítě VUT mají uživatelé knihovny také přístup k oborovým databázím (ACM Digital Library, IEEE Computer Sciences Digital Library, Lecture Notes in Computer Science, Safari Tech Books Online atd.).

Ročně se na nákup literatury vynakládá 1 až 1,5 mil. Kč. a je částečně hrazen z grantových prostředků, např. v roce 2002 byl řešen projekt FRVŠ (FR 1833/2002/F1 "Doktorský studijní program Informační technologie na VUT v Brně"), v rámci kterého byla mj. doplněna základní studijní literatura pro DSP IT (132 tis. Kč.). Od akademického roku 2007/2008 bude knihovna situována v rekonstruovaných historických prostorách o ploše 688 m2. V rámci celé knihovny bude zavedena nová technologie RFID.

 
Návaznost na další typy studijních programů:

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239