Studijní programy

Koncepce studijních programů FIT je založena na trojstupňovém vysokoškolském studiu dle Boloňské deklarace. Základní stupeň studia je tříleté bakalářské studium, na něj bezprostředně navazuje dvouleté magisterské studium a vynikající studenti pak mohou dále pokračovat třetím stupněm, doktorským studijním programem. Studijní programy splňují podmínky hodnocení dle ECTS (European Credit Transfer System), což bylo potrvrzeno získáním certifikátu ECTS Label. Absolventi studijních programů získávají jako doklad o vzdělání kromě českého diplomu navíc také bezplatně Diploma Supplement (dodatek k diplomu) v angličtině, který usnadňuje uznávání kvalifikace v rámci Evropské Unie.

Bakalářský studijní program (Bc.)

Kód programu:B2646
Standardní doba studia:3 roky
Forma studia:prezenční
Jazyk studia:čeština
Počet kreditů:180
Zakončení:bakalářská práce a státní zkouška

Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se v praxi uplatní jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů, apod.

Studijní plán nabízí dostatek volitelných předmětů pro volbu speciálních zaměření. V nabídce jsou také předměty orientované na přípravu k získání certifikací Microsoft Certified Professional (MCP) a Cisco Certified Network Associate (CCNA). Ve studijním plánu jsou v nabídce kromě technických předmětů také jazykové, pedagogicky a ekonomicky zaměřené předměty. Studenti tímto mohou získat i rozšířené jazykové vzdělání, základy k podnikání nebo obecný pedagogický základ podporující kvalifikaci učitele střední školy. Pro absolvování bakalářského studijního programu IT je třeba získat 180 kreditů v předepsané kreditové skladbě, vypracovat bakalářskou práci, obhájit ji a úspěšně složit ústní část státní závěrečné zkoušky.

Absolventi bakalářského studijního programu získávají titul bakalář (Bc.) uváděný přede jménem.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou, doložené maturitním vysvědčením, a splnění stanovených podmínek pro přijetí. Obvyklý počet ročně přijímaných studentů je 650.

Magisterský studijní program (Ing.)

Kód programu:N2646
Standardní doba studia:2 roky
Forma studia:prezenční
Jazyk studia:čeština, angličtina
Počet kreditů:120
Zakončení:diplomová práce a státní zkouška

Navazující magisterský studijní program Informační technologie nabízí předměty, ve kterých absolventi získají hlubší znalosti ve zvoleném oboru, a získají návrhářské a analytické dovednosti, které jim umožní uplatnit se v praxi jako tvůrčí pracovníci daného oboru informačních technologií:

Od akademického roku 2009/2010 jsou otevřeny další nové akreditované studijní obory:

Studijní obory jsou profilovány povinnými předměty a skupinami povinně volitelných předmětů, z nichž si musí studenti vybrat a absolvovat požadovaný počet. V rámci všech studijních oborů pak zůstává dostatečný prostor pro volitelné předměty, které lze volit jak z nabídky fakulty, tak i ostatních fakult VUT (v rámci tzv. svobodných předmětů). Pro absolvování navazujícího magisterského programu je třeba získat 120 kreditů v předepsané kreditové skladbě, vypracovat a obhájit diplomovou práci, a složit ústní část státní závěrečné zkoušky.

Absolventi získají titul inženýr (Ing.) uváděný přede jménem.

Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu je absolvování bakalářského studijního programu na některé vysoké škole universitního typu, doložené diplomem, a úspěšné složení přijímací zkoušky nebo splnění podmínek pro její prominutí (dobrý prospěch v předchozím studiu). Obvyklý počet studentů přijímaných do navazujícího magisterského programu je 350.

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Kód programu:P2651
Standardní doba studia:4 roky
Forma studia:prezenční, kombinovaná
Jazyk studia:čeština, angličtina
Zakončení:disertační práce a státní zkouška

Doktorský studijní program Výpočetní technicka a informatika je určen pro vynikající absolventy magisterského studia libovolné vysoké školy universitního typu. Vzdělání získané v tomto studijním programu zahrnuje také průpravu a atestaci k vědecké práci. Absolventi doktorského studijního programu jsou připraveni pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a řídicí práci. Absolventi nachází uplatnění jako tvůrčí pracovníci na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů, a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic ve větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně a tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy, navrhovat a realizovat nová, originální řešení. Absolventi získají akademický titul doktor (Ph.D.) uváděný za jménem. Obvyklý počet přijímaných studentů je 40 - 60 ročně.

Vaše IPv4 adresa: 54.152.38.154