Ústav počítačových systémů

Navrhování a využívání knihoven aproximativních obvodů

Název v angličtině:Designing and exploiting libraries of approximate circuits
Hlavní řešitel:Sekanina Lukáš
Další řešitelé:Bidlo Michal, Strnadel Josef, Vašíček Zdeněk
Agentura:Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
Kód:GA19-10137S
Zahájení:2019-01-01
Ukončení:2021-12-31
Klíčová slova:aproximativní obvod, počítačem podporovaný návrh, genetické programování, evoluční hardware, knihovna číslicových obvodů
Anotace:
Aproximativní obvody jsou stavební bloky složitých systémů na čipu, které dokáží přizpůsobit kvalitu produkovaného výstupu dostupnému příkonu. Návrh aproximativního obvodu, který bude vykazovat dobrý kompromis mezi chybou a dalšími parametry, je stále návrhářskou výzvou. Navrhujeme zkrátit dobu návrhu a zvýšit složitost obvodů, které jsou rutinně aproximovány, tím, že (i) vytvoříme obsáhlou knihovnu elementárních aproximativních obvodů a (ii) zavedeme vhodné kompoziční algoritmy využívající elementárních obvody dostupné v knihovně. Sestavení složitého aproximativního obvodu z elementárních aproximativních obvodů je obtížný problém, protože není obecně zřejmé, jak provést (de)kompozici a jak se budou chyby elementárních aproximativních obvodů projevovat na globální úrovni. Projekt směřuje k následujícím přínosům: (i) účinné deterministické a evoluční kompoziční algoritmy pro návrh aproximativních obvodů, (2) knihovna obsahující přes 1 milion aproximativních obvodů a (3) získání nových znalostí o aproximativních obvodech analýzou dat z knihovny.  

Publikace

2019HUSA Jakub. Comparison of Genetic Programming Methods on Design of Cryptographic Boolean Functions. In: Genetic Programming 22st European Conference, EuroGP 2019, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 228-244. ISBN 978-3-030-14811-9.
 KOCNOVÁ Jitka a VAŠÍČEK Zdeněk. EA-based refactoring of mapped logic circuits. In: 2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Red Hook, NY: IEEE Computer Society Press, 2019, s. 1-5. ISBN 978-1-72810-397-6.
 MRÁZEK Vojtěch, HANIF Muhammad A., VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a SHAFIQUE Muhammad. autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components. In: The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19). Las Vegas: Association for Computing Machinery, 2019, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-6725-7.
 MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš, HANIF Muhammad A. a SHAFIQUE Muhammad. ALWANN: Automatic Layer-Wise Approximation of Deep Neural Network Accelerators without Retraining. In: Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design. Denver, 2019, s. 1-8.
 REK Petr a SEKANINA Lukáš. TypeCNN: CNN Development Framework With Flexible Data Types. In: Design, Automation and Test in Europe Conference. Florence: European Design and Automation Association, 2019, s. 292-295. ISBN 978-3-9819263-2-3.
 VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Automated Circuit Approximation Method Driven by Data Distribution. In: Design, Automation and Test in Europe Conference. Florence: European Design and Automation Association, 2019, s. 96-101. ISBN 978-3-9819263-2-3.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94