Seminář UPSY na FIT VUT v Brně

Seminář probíhá každý pátek od 13 do 14 hodin v zasedací místnosti L314. Prezentace obvykle trvá 50 min, 10 min je určeno pro diskuzi. V případě dvou přednášejících je prezentace na 20 minut a 5 minut diskuze. V případě tří přednášejících připadá na jednoho asi 15 min prezentace a 3 min diskuze.

Nadcházející semináře

Program na rok 2020/2021

23. 04. 2021

Ing. Jakub Husa

Sémantická mutace pro návrh kryptograficky silných booleovských funkcí

Booleovské funkce jsou jedním ze základních kryptografických primitiv používaných při sestavování soudobých šifrovacích algoritmů. Bezpečnost takovéhoto algoritmu je omezena vlastnostmi funkcí z nichž je sestaven, a existuje tedy potřeba vytvářet a hledat stále nové, lepší a silnější funkce. Jednou z nejúspěšnějších metod jejich návrhu je genetické programování, které na rozdíl od tradičních algebraických postupů umožňuje sestavovat funkce s libovolnou vnitřní strukturou. Genetické programování nicméně není bez svých vlastních slabin. S rostoucím počtem vstupů sestavované funkce roste také délka potřebného chromozomu, a množství destruktivních mutací které v něm mohou nastat. Jedním ze způsobů jak těmto neduhům zabránit je použití operátoru sémantické mutace, který na základě kryptografických vlastností jednotlivých částí navrhované funkce dokáže mutacím v dobře fungujících částech chromozomu zabránit, a redukovat tím tak celkovou výpočetní náročnost řešeného problému.

Ing. Roman Vrána

Efektivní architektura pro akceleraci rozhodovacích stromu

Analýza síťového provozu je časově náročná operace, kterou současné CPU nejsou schopny zvládnout na propustnostech v řádu stovek Gbps. Systémy pro zabezpečení sítí tedy využívají HW akcelerace k dosažení potřebné rychlosti zpracování. Por zpracování šifrovaného provozu je však nutné využít nové přístupy. Bezpečnostní nástroje začínají využívat algoritmy strojového učení založené na rozhodovacích stromech, např. Random Forest nebo AdaBoost, jež poskytují velmi dobré výsledky. Tyto algoritmy lze velmi dobře implementovat v HW avšak za cenu velkého množství zdrojů. V prezentaci budou představeny přístupy, jež umožňují potřebné zdroje snížit se zachováním přesnosti původního klasifikátoru. Uvedené přístupy byly prezentovány na konferenci DDECS.


16. 04. 2021

Ing. Michal Kekely

Efektívne mapovanie entít jazyka P4 do FPGA

V svojej prezentácii predstavím jednotlivé problémy a optimalizácie, ktoré je možné využiť na zefektívnenie využitia zdrojov na FPGA rôznymi P4 programami. Jedná sa o dôležitý krok optimalizácie, ktorý umožňuje správne fungovanie aj zložitejších a rozsiahlejších P4 programov na obmedzených zdrojoch FPGA čipu.

Ing. Tomáš Fukač

Optimalizace architektury HashPM a integrace do systému Pigasus

Se zvyšující se rychlostí síťových linek je nutné navyšovat také propustnost bezpečnostních systémů jako jsou IDS. Tyto systémy v síťovém provozu provádí vyhledávání velké sady vzorů specifikovaných regulárními výrazy, což má negativní vliv na jejich propustnost. Rychlou prefiltrací síťového provozu hledáním krátkých řetězců je však možné výrazně snížit zátěž na IDS sytém a dosáhnout tak vyšší celkové propustnosti. Za tímto účelem byla navržena architektura založená na hash funkcích. Pro dosažení propustnosti v řádu stovek Gb/s však architektura využívá značné množství hardwarových zdrojů. Pro výrazné snížení nároků na množství zdrojů byly navrženy optimalizace, které nesnižují míru prefiltrace. Nyní jsou zkoumány možnosti aproximačních optimalizací, které za cenu mírného snížení míry prefiltrace dosahují značné úspory zdrojů. Pro reálné nasazení takto optimalizované jednotky byla prozkoumána možnost integrace do systému Pigasus, kde dosahuje oproti původnímu řešení výrazně vyšší míry prefiltrace.

Ing. Marta Jaroš

Optimalizace spuštění závislých úloh pomocí genetického algoritmu

Prezentace se bude zabývat využitím genetických algoritmů v optimalizaci spuštění sestav úloh na výpočetních clusterech. Tyto sestavy úloh jsou typické tím, že obsahují vzájemné závislosti a každá úloha může být spuštěny na různém počtu jader/uzlů. To samozřejmě ovlivňuje dobu strávenou ve frontách, kdy úlohy čekají na přidělení výpočetních zdrojů, celkový výpočetní čas a cenu výpočtu. V praxi to vypadá tak, že uživatel musí u sestavy úloh správně zadefinovat závislosti a pro každou úlohy zvlášť zvolit počet výpočetních uzlů a dobu běhu. Je tedy nutné mít určité zkušenosti a znalosti o spouštěných úlohách a použitém clusteru. Velice často ovšem dochází k nevhodnému výběru počtu výpočetních uzlů a nadhodnocení výpočetního času, což vede k tomu, že plánovač clusteru nemusí vhodně pracovat s alokacemi zdrojů, úlohy zbytečně dlouho čekají ve frontách a zvyšuje se výsledná cena a výpočetní čas výpočtu. Prezentovaný přístup se snaží reagovat na tento problém uchováváním výkonnostních dat pro vybrané úlohy a jejich zpracováním pomocí genetických algoritmů. Výsledkem je vhodný výběr spouštěcích parametrů (délka běhu, počet uzlů) pro jednotlivé úlohy, které vede k optimalizaci výsledného času nebo ceny výpočtu. Navržené fitness funkce optimalizují spuštění úloh jak na zdrojích se sdílenými zdroji tak i s dedikovanými. Po nasbírání výkonnostních dat je přístup obecně aplikovatelný.

09. 04. 2021

Ing. Jakub Budiský

Konvergencia PSIIM v 2D

Konvergenčné testy vyvíjanej korekčnej metódy sú pomerne netriviálne. Pokúsim sa to demonštrovať na (už známom) probléme so šírením mechanického vlnenia v prostredí s kruhovým rozhraním. Vychádzajúc z predchádzajúcich experimentov ukážem, čo na nich nebolo ideálne, a kam som sa až dostal.

Ing. Jan Kučera

DDoS Protector: Akcelerovaná mitigace DDoS útoků

V prezentaci v krátkosti představím hlavní parametry a vlastnosti systému vytvářeného pro vysokorychlostní filtraci nežádoucího síťového provozu, především pro potlačení DDoS útoků. Systém je vyvíjen pod hlavičkou sdružení CESNET v rámci projektu bezpečnostního výzkumu MVČR, na jehož řešení se aktivně podílím. Do jisté míry se jedná o praktické a reálné uplatnění přístupů ke zpracování síťového provozu, kterými se zabývám v rámci řešení své disertační práce.

Ing. Richard Pánek

Vyhodnocení odolnosti proti poruchám systému na FPGA s řadičem rekonfigurace

Odolnost proti poruchám je zásadní obzvláště u systému, ke kterým není přímý přístup pro jejich opravu nebo by jejich selhání vedlo k neúměrným ztrátám. Typickým příkladem jsou vesmírné aplikace. Navíc jsou FPGA, na která se zaměřujeme, náchylná na projevy radiace, která způsobuje zvýšené riziko poruch. Proto je nutné i přes jejich výskyt zajistit běh systému dle specifikace. V prezentaci se zaměřím na výsledky z experimentů s rekonfigurací chybných částí systému na FPGA v různě kritických prostředích a také porovnání s předchozími přístupy bez rekonfigurace. Dále představím ověření simulací získaného odhadu odolnosti systému v TMR s rekonfigurací poškozených modulů. Nakonec se zaměřím na plány se zvyšováním odolnosti samotného řadiče.

26. 03. 2021

Ing. Kristian Kadlubiak

A Non-Uniform Timestep Step approach to leapfrog integration scheme

In the numerical solution of PDE, it is often the case that underlying medium properties are strongly heterogeneous. Therefore a non-uniform time step integration scheme can significantly decrease overall simulation time while having minimal impact on performance. To allow for different time steps in distributed simulations, subdomain interface values have to be evaluated at a specific time given by the neighbor time step size. A few possible approaches will be discussed. Then for a selected one, we will present a derivation of local truncation error whit some numerical examples proving feasibility using the k-Wave toolbox.

Ing. Stanislav Smatana

Limity určovania taxonómie v metagenomike na báze 16s rRNA a možnosti ich prekonania

Vďaka pokročilým technológiam sekvenácie DNA a metagenomickým metódam, ktoré sa vyvíjali behom posledných 30 rokov, sme schopní v biologických vzorkách odhaliť baktérie nekultivovateľné v laboratórnych podmienkach. Typickým postupom pre určovanie bakteriálnej kompozície vzoriek je amplifikácia a sekvenácia regiónov génu 16S rRNA nasledovaná klasifikáciou v počítači. Aj napriek tomu, že sekvenácia génu 16S rRNA je stále veľmi rozšíreným prístupom, presná identifikácia baktérií na základe sekvencií 16S rRNA má svoje problémy a často je v praxi nahradzovaný technológiou WMGS. Vo svojej prezentácii poukážem na to, že technológia WMGS má svoje vlastné úskalia a nemusí priniesť lepšie výsledky než 16s rRNA. Ďalej sa zameriam na zlepšenie prístupov založených na 16s rRNA a predstavím spôsob, ktorým sa snažím toto zlepšenie dosiahnuť v rámci svojej dizertačnej práce.

19. 03. 2021

Ing. Gabriel Bordovský

Another Phatoacustic Imaging Presentation

In the last six months, I have been focused on two goals and they will be the main points of the presentation. First, I will describe our "real-time" photoacoustic reconstruction system for breast screening. The system is currently deployed in the hospital and performs above our expectations. The second goal was to find a way to reduce the memory footprint of k-Wave for photoacoustic reconstruction on fine reconstruction grids. I will describe a problem of memory consumption for source signals and how it was eliminated. We are now able to compute reconstruction on finer grids than before using the same computational resources. Finally, I will present plans to further improve the reconstruction by reducing the volume covered by the computational grid.

Ing. Jitka Kocnová

Evoluční optimalizace kombinačních obvodů

Ve své dizertaci se zabývám evoluční optimalizací komplexních kombinačních obvodů. Využívám tzv. divide-and-conquer strategii, kdy z obvodu vyberu jeho libovolnou část, tu zoptimalizuji pomocí CGP a návrátím ji zpět do původního obvodu. Právě výběr podobvodů ale značně ovlivňuje účinnost optimalizace - když se nepovede vybrat vhodný "kousek" obvodu, je moc malý/velký, nelze ho nijak vylepšit atp. V mojí prezentaci bych chtěla srovnat výsledky mých předchozích optimalizačních experimentů založených na výběru podobvodů např pomocí algoritmů implementovaných v předchozí práci a výsledky z experimentů s výběrem založeným na vyhledávání rekonvergentních cest, které se mi po strastiplném boji konečně podařilo rozběhnout.

12. 03. 2021

Ing. Petr Bardonek

Nové metody optimalizace interpretace scénářů portovatelných stimulů

Funkční verifikace se stala nezbytnou součástí návrhu designu. Neustále zvyšujicí se komplexnost designů má za následek neustále se zvyšující nároky na odhalení chyb pomocí funkční verifikace. To vytváří velký tlak na výzkum efektivity verifikace, která je stále poměrně nízká. Tomuto problému se v průběhu let dostalo velké pozornosti a vzniklo mnoho přístupů, které efektivitu verifikace zvyšují. Jeden z nových přístupů přináší Portable Test and Stimulus Standard, který se zaměřuje na znovupoužitelnost verifikačních stimulů. Standard přináší nové možnosti pro funkční verifikaci, ale zároveň také nové výzvy spojené s jeho použitím. Navíc klade požadavky na verifikační inženýry a jejich znalosti o novém standardu, které jsou nezbytné pro jeho správné použití. Cílem dizertační práce bude uživatelsky zpříjemnit použití standardu a to zejména automatizací procesu vertikálního znovupoužití modelů z blokové úrovně na úrovni systémové. Toto zahrnuje vhodné spojení blokových modelů a výběr vhodné techniky pro extrakci informace z designu za účelem automatického doplnění systémové funkcionality do systémového modelu. V rámci pojednání k dizertační práci bylo již provedeno několik analýz a implementačních experimentů, které ukazují potenciál zvolené metody.

Ing. Michal Orsák

Stavová paketová klasifikace pro architektury s heterogenní pamětí

Nedostatek paměti na čipu, limitovaný počet přístupů do externí paměti a datové závislosti patří mezi tradiční problémy stavové paketové klasifikace. Tento problém posledních 10 let eskaluje v SDN sítích, kde konfigurace běžně kombinují miliony 64B+ pravidel s velkou složitostí vyhledávání. Pro hardwarovou akceleraci této úlohy je potřeba použít externí paměti a přepracování celého konceptu klasifikace. Použitím relaxovaného paměťového modelu a spekulativního vyhodnocování je možno dosáhnout výrazného zvýšení výkonu pro aplikace s read-modify-write charakteristikou jako je i tato. Pro případy použití SDN na 100G však takováto naivní implementace zabírá neúnosné množství zdrojů FPGA a pro vyřešení dílčích problému je potřeba optimalizovat celu úlohu na globální úrovni. Tato prezentace bude obsahovat optimalizace takovéto architektury za účelem zvýšení výkonu, snížení zdrojů a podporu dalších SDN specifických požadavků.

05. 03. 2021

Ing. David Hodáň

Rychlejší metoda evoluce logických obvodů za použití sémantiky v CGP

V dnešní době jsou obvody značně komplexní a jejich návrh je proto složitý. Použitím evolučních algoritmů může programátor úlohu návrhu obvodů automatizovat, ale potřebný výpočetní čas neumožní generovat příliš velké obvody. Z tohoto důvodu je užitečné vytvářet nové evoluční metody, které mají lepší škálovatelnost. Jednou takovou metodou je sémanticky orientovaný mutační operátor (SOMO) v kartézském genetickém programování (CGP), na který se tato prezentace zaměřuje. Metoda umožňuje například evoluci nových násobiček 5×5b za dobu několika vteřin. Tohoto zrychlení oproti standardnímu mutačnímu operátoru CGP je dosaženo převodem evaluace kandidátních řešení do podoby porovnání optimálního vstupu mutovaného uzlu s předcházejícími výstupy. V prezentaci bude fungování metody vysvětleno a budou nastíněny další možnosti jak tuto metodu dále optimalizovat.

Ing. Peter Tisovčík

Odhalování kybernetických útoků s využitím technik strojového učení

V poslednej dobe sa strojové učenie uplatňuje v čím ďalej väčšej miere. Jednou z oblastí použitia strojového učenia je detekcia malwaru v sieti. Väčšina malwaru komunikuje so serverom za účelom získania inštrukcii, ktoré má výkonať, prípadne kvôli zberu odchytených dát. Pri tvorbe moderných malwarov sa pre sťaženie identifikácie riadiaceho servera používajú algoritmy pre generovanie domén (Domain generation algorithm - DGA). DGA algoritmy generujú veľké množstvo domén, na ktorých môže byť server dostupný. Pokiaľ je model vytvorený na základe vhodne zvolených atribútov na kvalitnej dátovej sade, je možné detekovať malwar využívajúci DGA algoritmy pre komunikáciu v sieti. Cieľom práce je hľadanie dátových sád, ktoré klasifikátor nevie správne identifikovať ako nevalidné.

19. 02. 2021

RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Digital two-parametric spectrometric system for characterization of mixed neutron-gamma field in experimental devices

In this talk, we describe a new, digital spectrometric system and results obtained from measurements of neutron and gamma mixed fields in experimental reactors (LR-0, LVR-15, VR-1), cyclotrons and neutron generators. An apparatus based on the analog processing of output signals from the scintillation stilbene detector was used so far in measurements of these fields. However, this analog apparatus has several disadvantages. In addition to the large volume and weight of the instrument which complicates its manipulation, there is a problem of a maximum number of detected particles per second. This analog system works with the order of magnitude of 10^3 processed impulses per second. This limitation prolongs experiment duration to as long as tens of hours. Furthermore, in measurements with high gamma radiation background, like in close proximity to activated fuel, such limitation makes an experiment almost impossible. The spectrometric system with digital processing of detector output impulses allows measurements with impulse rate of at least one order of magnitude higher and thus eliminates to a great extent previously mentioned limitations. Very fast digitizers with appropriate bit resolution are a necessary condition in this case. Digitizers in the spectrometric system have bit resolution of 10 bits with sampling frequency from 1 GS/s to 8 GS/s and a resolution of 12 bits with frequency from 400 MB/s to 1 GS/s. Digitalized data are then processed using FPGA. Measured data can be processed online thanks to very fast two parameter evaluation algorithms, or these data can be later processed offline. For this situation, we use mostly algorithms based on charge comparison methods. We can thus obtain a comparison of results between older and verified analogue two parameter spectrometric system and newer digital approach. For a comparison of a quality of neutron and gamma ray impulse separation, we used FoQ (Function of Quality) algorithm. This algorithm quantifies a quality of separation of neutron and gamma part with respect to impulse amplitude. MCNP calculations were included to verify the correctness of measurement results. These results show that digital spectrometric system fully replaces the former analogue system and surpasses it especially in required experiment duration.

BIO

Zdeněk Matěj je odborným asistentem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v laboratoři embedded systems v Brně, kde je od roku 2008. Vyučuje a vede studenty a výzkumné projekty včetně projektů o detekci ionizujícího záření. Vyučuje především předměty v oblasti návrhu a fungování digitálních technologií. Jeho výukové aktivity jsou zaměřeny na výuku studentů v oblasti programování jednočipových mikropočítačů a programovatelných hradlových polí (FPGA). Vede tým studentů a zapojuje je do výzkumu a vývoje rychlých neutronových spektrometrů pro smíšené pole neutronů a gama záření. Velkým kladem je dlouhodobá součinnost se soukromou sférou a možnost předat nabrané zkušenosti studentům. Zároveň s výukou na MU totiž tráví Zdeněk již osm let jako vývojář a výzkumný pracovník v soukromých společnostech v oblasti elektronických zařízení a zařízení pro jederné provozy. Jeho primárním zájmem je vývoj algoritmů spektrometrického měřícího zařízení a rychlé zpracování dat. Několik praktických výsledků jeho vývoje v oblasti detektorů jaderného záření je použito v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Zdeněk spolupracuje již řadu let při výzkumných aktivitách s organizacemi CVŘ Řež a Akademie věd. Společně s těmito institucemi společně s Univerzitou obrany a VUT Brno vyvíjí digitální spektrometrické systémy pro směsná pole záření gama a neutronů. Podílel se na několika průmyslových vzorech a patentu v oblasti radiační ochrany a spektrometrických systémů. Díky úzké spolupráci především s CVŘ Řež vzniklo mnoho kvalitních výsledků publikovaných v impaktovaných časopisech. Spolupracuje na experimentech u jaderných reaktorů LR-0, LVR-15 a VR-1. Díky společným výsledkům se podařilo charakterizovat mnohá neutronová pole I v zahraničí (např. FRMII). Úspěch ve vývoji digitálního spektrometrického systému (NGA-01), na kterém se Zdeněk podílí, podtrhuje fakt, ža pomohl k upřesnění knihoven jaderných dat IRDFF-II. Jeho současným výzkumným projektem je přenos scintilačního záření na dlouhé vzdálenosti pomocí optických vláken, což umožní měření neutronové spektrální husoty toku i u zařízení, kde se nachází velká elektrická a magnetická pole. Předevěím jde o velké urychlovače částic a nebo například mikrotron.

19. 02. 2021

Ing. Petr Žufan

Evoluční návrh kvantových operátorů.

V posledních letech nastává celosvětový boom v oblasti kvantového počítání. Každý měsíc vycházejí nové články a objevy, které neustále posunují tento koncept směrem kupředu. Od sálových počítačů k mikročipům, z laboratoří do officů, od univerzitních výzkumů ke komerčnímu použití. Je tedy otázkou času než se s kvantové programování stane jednou z vyhledávaných dovedností. Protože tvorba kvantových algoritmů vyžaduje osvojení neintuitivních konceptů kvantové mechaniky, jejich automatizovaný návrh může ušetřit čas i úskalí s tím spojené.

doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

Nové superpočítače v IT4I a LUMI

V několika minutách bych rád představil nové superpočítače v rámci IT4Innovations a konsorcia LUMI.

12. 02. 2021

Ing. Jakub Chlebík

HPC akcelerace CMAES HIFU plánování.

Ve své disertaci se věnuji evolučnímu návrhu ultrazvukových operačních plánů. Na tomto semináři představím nově implementovanou HPC akceleraci CMAES HIFU plánování. Implementovány byly dva distribuované modely - ostrovní evoluce a model farmáře. Tato vylepšení umožňují evoluci optimálního plánu za průměrně čtyřikrát kratší dobu oproti běžnému modelu jednouzlového výpočtu.

Ing. Michal Piňos

Comparison of various parallelism paradigms in the context of CNN training using TensorFlow

This paper explores and discusses various parallelization approaches regarding the training of the Convolutional Neural Networks (CNN). Training of CNNs is a very computationally demanding process and in order to speed up this process many parallelization methods can be used. This paper is mainly focused on synchronous and asynchronous data parallelism and model parallelism. The performance of implemented parallelization methods are then put to the test in the form of experiments, that consist of training several different CNN models. Based on the experiments the final performances are estimated.

27. 11. 2020

Ing. Jakub Lojda

Systémy odolné proti poruchám: Případová studie pro elektronický zámek

Odolnost proti poruchám (OPP) nemusí být součástí jen rozsáhlých systémů, družic a medicínských přístrojů. Poslední dobou řídí elektronika naše životy více, než kdy předtím. Proto může být zajímavé zkoumat využití OPP také ve "spotřební" elektronice. V prezentaci budou představeny testy OPP na tzv. elektronickém zámku. I ten svým způsobem vykonává kritickou funkcionalitu. V prezentaci budou představeny dva aktuální výsledky: 1) vlivy zakomponování SW implementované OPP do jednoduššího systému využívajícího mikrokontrolér; a 2) bude představeno vyhodnocení volby architektury CPU na pokročilejším systému zámku, který využívá vestavěný OS Linux.

Ing. Filip Vaverka

Local Fourier Basis for Pseudo-spectral Methods: Beyond Performance

The presentation will discuss impact of a local Fourier basis approach to the simulation of ultrasound beyond enabling high performance simulations on HPC systems. Basic numerical properties of the k-space model utilized by k-Wave toolkit will be compared to other approaches (FD, DGM and FEM). The benefit of LFB approach will be illustrated by few examples of novel domain decomposition and model coupling methods.

20. 11. 2020

Ing. Jakub Budiský

Stav práce, projekt PAMMOTH a PORD

V prezentácii v krátkosti zhrniem stav a plán dizertácie. Následne predstavím moju prácu na projekte PAMMOTH, ktorému som sa v poslednom čase venoval.

Ing. Marta Jaroš

Já a moje disertace v době covidí

Ve své disertaci se zaměřuji na spouštění biomedicínských řetězců úloh na clusterech s cílem minimalizovat jejich celkový výpočetní čas nebo cenu. Myšlenka výběru spouštěcích parametrů (počet výpočetních uzlů, výpočetní fronta, výpočetní čas) je založena na zpracování naměřených škálovacích dat jednotlivých úloh. Na tomto semináři představím mnou implementovaný nástroj k-Dispatch pro správu úlohu, jeho využití v praxi a zaměřím se na to, čím jsem se zabývala posledního půl roku. Na závěr představím svůj plán, který by měl vést snad ke zdárnému odevzdání disertační práce.

Ing. Roman Vrána

Metody strojového učení v analýze šifrovaného síťového provozu a možnosti jejich akcelerace

Nárůst podílu šifrovaného síťového provozu komplikuje možnosti analyzovat jeho obsah pro bezpečnostní účely. Z tohoto důvodu se v tomto ohledu využívá statistických vlastností provozu namísto přímé analýzy jeho obsahu. Pro zpracování a následné vyhodnocení stat. dat jsou pak využívány algoritmy strojového učení. Ty umožňují jednak pracovat s velkým objemem dat a zároveň lepe rozlišit typy provozu. Tyto přístupy jsou však nasazování převážně v off-line režimu, tedy na již zachycených a uložených datech. Pro on-line analýzu je nutné jednak zpracovat příchozí provoz tak, abychom extrahovali všechny potřebné statistické ukazatele a zároveň byly schopní klasifikovat provoz na rychlosti linky. Toto zpracování je možné provést v softwaru. Hardwarové řešení však umožní integraci těchto metod do soběstačného celku a zároveň uvolní CPU zdroje pro jinou činnost. V prezentaci bude ukázána HW architektura pro extrakci stat. dat s níž v současnosti pracuji. Následně bude prezentace zaměřena na samotné metody klasifikace a bude předveden návrh HW akcelerátoru využívající algoritmu RandomForest pro analýzu stat. dat v on-line režimu. V konci prezentace pak bude nastíněn plán dalšího vývoje.

13. 11. 2020

Ing. Tomáš Fukač

Zvýšení propustnosti IDS systémů pomocí prefiltru založeného na hash funkcích

Se zvyšující se rychlostí síťových linek je nutné navyšovat také propustnost bezpečnostních systémů. Klíčovými prvky pro zajištění ochrany síťové infrastruktury jsou systémy IDS. Tyto systémy však v síťovém provozu provádí vyhledávání velké sady vzorů specifikovaných regulárními výrazy, což má negativní vliv na jejich propustnost. Pro dosažení propustnosti 100 Gb/s je nutné v současné době proto tyto systémy provozovat na několika paralelních strojích. Rychlou prefiltrací síťového provozu hledáním krátkých řetězců je však možné výrazně snížit zátěž na IDS sytém a dosáhnout tak vyšší celkové propustnosti. Z tohoto důvodu jsme navrhli algoritmus pro odvození krátkých řetězců ze sady regulárních výrazů. Ve srovnání s předchozími metodami mohou řetězce odvozené navrhovaným algoritmem redukovat síťový provoz až 3,3krát lépe. Odvození řetězců z jednoho regulárního výrazu zabere navíc méně jak sekundu, což umožňuje rychle měnit sadu pravidel v IDS. Pro vyhledávání těchto řetězců je možné využít dříve navržený prefiltr založený na hash funkcích, který dokáže zpracovat více jak 100 Gb/s síťového provozu.

Ing. Jan Kučera

Skládání střípků mozaiky aneb Co se událo a neudálo při práci na mojí disertaci

Moje disertace je zaměřena na akceleraci IDS/IPS systémů, které jsou jednou z významných technologií pro zajištění bezpečnosti komunikační infrastruktury. Z důvodu vysoké výpočetní náročnosti je však velmi obtížné splnit jejich výkonnostní požadavky a umožnit jejich nasazení ve vysokorychlostních sítích. Můj přístup akcelerace je založen na předzpracování (předfiltraci) části síťového provozu, který s vysokou pravděpodobností nepředstavuje bezpečnostní hrozbu, čímž je umožněno efektivně soustředit dostupné výpočetní zdroje na analýzu pouze relevantní části síťového provozu a dosáhnout urychlení. V rámci svého vystoupení na tomto semináři UPSY shrnu aktuální stav prací a barvitě popíšu sled souvisejících událostí od poslední podobné prezentace. Na závěr potom nastíním aktuální plán navazujících kroků, které by snad mohly vést k úspěšnému dokončení a odevzdání této práce.

06. 11. 2020

Ing. Jakub Husa

Evoluce a optimalizace kryptografických booleovských funkcí pomocí genetického programování

Kryptografické booleovské funkce jsou jedním ze základních stavebních prvků moderních šifer. V závislosti na způsobu jejich použití od nich vyžadujeme různé vlastnosti, které jsou obvykle ve vzájemném konfliktu, rozhodující o náročnosti prolomení výsledné šifry (nelinearita, korelační imunita,...) nebo o náročnosti její implementace (Hammingova váha, násobková složitost,...). Analytické metody návrhu těchto funkcí jsou schopné generovat pouze nepatrnou podmnožinu všech možných funkcí s danými vlastnostmi, a pro některé kombinace vlastností vhodný analytický postup ani neexistuje. Nejúspěšnějšími metodami řešení tohoto problému se ukázal být návrh pomocí různých variant genetického programování (stromové, kartézské, lineární), které jsou schopné sestavit libovolnou booleovskou funkci za cenu vysoké výpočetní náročnosti. Optimalizací těchto metod můžeme výpočetní náročnost návrhu snížit, a urychlit tak sestavování nových funkcí s danými vlastnosti.

Ing. Michal Kekely

Optimalizacia vyuzitia pamate FPGA ako kritickeho zdroja pri spracovani paketov

Jednou z kritickych casti vysokorychlostneho spracovania paketov v technologii FPGA je vyuzitie pamati. Pri pouziti internych blokovych pamati narazame pre velku cast aplikacii na nedostatok takychto pamati na cipe FPGA. Je preto potrebne pouzivat externe pamate, ktore sa na platforme s FPGA cipom mozu nachadzat. Pri spracovani paketov na vysokych rychlostiach (100 Gbps, 400 Gbps) je potrebne, s cielom udrzat plnu priepustnost, redukovat pocet pristupov do pamate. Okrem samotnej klasifikacie paketov, mozu pristup do pamate vyzadovat aj dalsie casti spracovania paketov, najma pocitadla paketov, pripadne bajtov, sluziace na monitorovacie ucely, realizaciu QoS, fakturaciu zakaznikov, a ine. Z pohladu pocitadiel paketov je pre celkovu priepustnost kriticka aj rychlost odozvy pamate, pripadne operacii nad nou. V prezentacii sa budem zaoberat prave optimalizaciou pristupov do pamate pre pocitadla paketov s cielom minimalizovat pocet pristupov do pamate a maximalizovat tak rychlost operacii na tymito pocitadlami, co nasledne vedie na maximalizaciu priepustnosti spracovania paketov.

Ing. Richard Pánek

Vyhodnocení OPP systému s řadičem rekonfigurace

Pro zajištění spolehlivého běhu zařízení v prostředí náchylném na poruchy je zajištění jeho odolnosti proti poruchám (OPP) nezbytné. Pracujeme se systémy na FPGA, kde využíváme TMR s rekonfigurací zasaženého modulu, kterou řídí její řadič. Pro vyhodnocení přínosu rekonfigurace z hlediska OPP je využita platforma pro vyhodnocení metodik OPP (robot v bludišti). V prezentaci budu diskutovat zabezpečování systému pomocí rekonfigurace a následné vyhodnocení přínosů.

30. 10. 2020

Ing. Petr Bardonek

Portable Stimulus - Vertical Reuse Automation

Portable Test and Stimulus Standard (PSS) is a potential game-changing standard in the field of simulation-based verification. We present the first practical example of our theoretical ideas about the automation of models created in PSS. The example is showing how thanks to the analysis of control logic drivers at the block-level, models can be transformed from block-level to a system level. We believe that any automation in this field, especially in building comprehensive models or automating some of the processes would help to save valuable time of verification engineers. As a practical example of the Design Under Test (DUT), we selected the execution stage subsystem of the PULP platform processor which is an open-source representative of the RISC-V processor subsystem. Firstly, we manually created PSS models for all blocks of this subsystem and also the PSS model of the whole execution stage. Afterward, we traced control logic drivers of these blocks and analysed, which findings are lethal for automated generation of execution stage PSS model.

Ing. David Hodáň

Rychlejší metoda evoluce logických obvodů za použití sémantiky v CGP

V dnešní době jsou obvody značně komplexní a jejich návrh je proto složitý. Použitím evolučních algoritmů může programátor úlohu návrhu obvodů automatizovat, ale potřebný výpočetní čas neumožní generovat příliš velké obvody. Z tohoto důvodu je užitečné vytvářet nové evoluční metody, které mají lepší škálovatelnost. Jednou takovou metodou je sémanticky orientovaný mutační operátor (SOMO) v kartézském genetickém programování (CGP), na který se tato prezentace zaměřuje. Tato metoda umožňuje například evoluci nových násobiček 5×5b za dobu několika vteřin. Tohoto zrychlení oproti standardnímu mutačnímu operátoru CGP je dosaženo převodem evaluace kandidátních řešení do podoby porovnání optimálního vstupu mutovaného uzlu s předcházejícími výstupy. V prezentaci bude fungování metody detailně vysvětleno.

Ing. Peter Tisovčík

Odhalování kybernetických útoků s využitím technik strojového učení

V poslednej dobe sa strojové učenie uplatňuje v čím ďalej väčšej miere. Jednou z oblastí použitia strojového učenia je detekcia malwaru v sieti. Väčšina malwaru komunikuje so serverom za účelom získania inštrukcii, ktoré má výkonať, prípadne kvôli zberu odchytených dát. Pri tvorbe moderných malwarov sa pre sťaženie identifikácie riadiaceho servera používajú algoritmy pre generovanie domén (Domain generation algorithm - DGA). DGA algoritmy generujú veľké množstvo domén, na ktorých môže byť server dostupný. Pokiaľ je model vytvorený pomocou vhodne zvolených atribútov, je možné detekovať malwar využívajúci DGA algoritmy pre komunikáciu v sieti.

23. 10. 2020

Ing. Jitka Kocnová

Evoluční optimalizace kombinačních obvodů

Ve své dizertaci se zabývám evoluční optimalizací komplexních kombinačních obvodů. Využívám tzv. divide-and-conquer strategii, kdy z obvodu vyberu jeho libovolnou část, tu zoptimalizuji pomocí CGP a navrátím ji zpět do původního obvodu. Právě výběr podobvodů ale značně ovlivňuje účinnost optimalizace - když se nepovede vybrat vhodný "kousek" obvodu, je moc malý/velký, nelze ho nijak vylepšit atp. V mojí prezentaci bych chtěla srovnat výsledky mých předchozích optimalizačních experimentů založených na výběru podobvodů např pomocí BFS algoritmu či windowingu, a výsledky z experimentů s výběrem založeným na vyhledávání rekonvergentních cest.

Ing. Michal Orsák

Stavový paketový filtr s použitím DDR4/HBM pro 100+Gb/s

Pamětí typu DDR se v high-end síťových zařízení běžně nepoužívají, přestože poskytují papírově dostatečný výkon za zlomek ceny. K problémům s DDR přispívá zejména vysoká latence, obnovování a bankování. Obecně read-modify-write operace s náhodnými adresami v aplikacích stavových filtrů dokáží zredukovat propustnost DDR pod 1% při naivním přístupu. Ani dnešní procesory nedokáží efektivně pracovat v aplikacích, kde téměř každý přístup do paměti způsobí výpadek z cache. To je způsobeno zejména správou cache, počtem vláken, hloubkou load/store bufferů, chybějícími instrukcemi, spekulacím bez znalosti algoritmu atd. technologii FPGA lze s přiměřenými zdroji sestavit out-of-order architekturu stavového síťového filtru se spekulativním vyhodnocováním a tím výrazně zvýšit efektivitu přístupů do pamětí na úroveň dostatečnou pro 100+Gb/s sítě. Ukázka takovéto architektury a metodika její evaluace bude náplní této prezentace.

Ing. Kristian Kadlubiak

Recent Advancements in Distributed Pseudospectral Method

The main advantage of the Distributed Pseudospectral method is the reduction of the communication in a distributed environment which is crucial to ensure high performance. We optimized this method further by enabling multiple spatial and temporal resolutions within the same simulation. Also, a new approach for further communication reduction was adopted, leading to many-fold reduction in the amount of communication while achieving comparable error. In this presentation, we will demonstrate core principles, present preliminary results, and discuss implication on the performance of such simulations.

16. 10. 2020

Ing. Gabriel Bordovský

Photoacoustic Tomography

In my presentation I will describe our approach to photoacoustic imaging and discuss the progress of the PAMMOTH project. I will show difference in CPU and GPU performance for the imaging and the difference between on-line (on-site) and off-line reconstruction. I will briefly return to reasoning why the use of progressive grid refinement could be beneficial and what needs yet to be done to confirm my hypothesis.

Ing. Stanislav Smatana

Identifikace mikroorganizmu na zaklade 16s rRNA

Vďaka pokročilým technológiam sekvenácie DNA a metagenomickým metódam, ktoré sa vyvíjali behom posledných 30 rokov, sme schopní v biologických vzorkách odhaliť baktérie nekultivovateľné v laboratórnych podmienkach. Typickým postupom pre určovanie bakteriálnej kompozície vzoriek je amplifikácia a sekvenácia regiónov génu 16S rRNA nasledovaná klasifikáciou v počítači. Aj napriek tomu, že sekvenácia génu 16S rRNA je veľmi rozšíreným prístupom, presná identifikácia baktérií na základe sekvencií 16S rRNA zostáva otvoreným problémom.
Presnosť klasifikácie baktérií pomocou génu 16S rRNA je ovplyvnená množstvom faktorov, medzi ktoré nepatrí iba výber klasifikačného algoritmu ale aj výber sekvenačných primerov či počet kópií génu 16s rRNA jednotlivých organizmov. Vo svojej prezentácií tieto faktory priblížim, ukážem akým spôsobom vplývajú na presnosť klasifikácie a predstavím prístupy, ktorými sa snažím identifikáciu baktérií zlepšiť.

09. 10. 2020

Představení doktorandů 1. ročníku

- Jakub Chlebík, Radim Lipka, Michal Piňos, Peter Žufan

02. 10. 2020

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

Informace o projektech, publikování, činnostech na UPSY.

25. 9. 2020

Ing. Michala Drahošová, Ph.D.

Aplikace koevolučních algoritmů při klasifikaci obtíží spojených s Parkinsonovou chorobou

V tomto semináři představím výstupy z mého pobytu na University of York, který byl uskutečněn v rámci projektu Mezinárodní mobilita výzkumníků VUT v Brně. Na University of York jsem se zapojila do výzkumu počítačem asistované diagnostiky obtíží spojených s Parkinsonovou chorobou, který vede prof. Stephen L. Smith v rámci výzkumné skupiny Intelligent Systems and Nano-science Group. V úloze klasifikace dyskinesie (tj. pohybové abnormality spojené s předávkováním léky, které pacienti užívají) se podařilo ověřit přínos použití koevoluce prediktorů fitness při automatizovaném návrhu pomocí kartézského genetického programování - zejména bylo dosaženo významné akcelerace návrhu klasifikátoru dyskinezie. Na semináři dále představím návrh klasifikátoru dyskinesie, který souběžně využívá záznamy signálu z akcelerometru i gyroskopu (oproti předchozímu přístupu, který využívá záznamy pouze z akcelerometru) a je navrhován pomocí přístupu kompoziční koevoluce. Cílem tohoto přístupu je najít klasifikátor, který má vyšší přesnost klasifikace v podmínkách, ve kterých původní klasifikátor selhává - například při chůzi. Nakonec krátce představím další úlohy z oblasti počítačem asistované diagnostiky Parkinsonovy choroby a jiných neurologických obtíží, do kterých jsem se v rámci mého pobytu také zapojila.

Program na rok 2019/2020

06. 03. 2020

Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

Celulární automaty: principy, benchmarky, aplikace

Celulární automaty (CA) představují alternativní výpočetní platformu využívající masivního paralelismu a emergentních jevů. Jejich "programování", nebo lépe řečeno návrh CA pro řešení dané úlohy, je značně odlišné od tvorby softwaru pro univerzální procesor a obvykle nelze použít zavedené postupy. Často se tedy používají pro návrh CA evoluční algoritmy v kombinaci s různými podpůrnými prostředky. Cílem přednášky bude formou přehledu ukázat základní koncept CA, úskalí jejich návrhu a použití ve výzkumu různých benchmarkových úloh i praktických aplikací. Budou zmíněny experimenty, prováděné v nedávné době nejen na FIT, a zejména demonstrovány vybrané výsledky v podobě "živých" ukázek s využitím simulátoru CA.

28. 2. 2020

Ing. Jitka Kocnová

Evoluční syntéza komplexních číslicových obvodů

Ve své prezentaci představím evoluční optimalizaci složitých číslicových obvodů, kde se momentálně zabývám hlavně vhodným způsobem výběru částí těchto obvodů a jejich následnou optimalizací pomocí CGP. Dále budou prezentovány první výsledky experimentů s adaptováním nastavení parametrů optimalizace na základě vlastností obvodů a analýzy výsledků předchozích experimentů.

Ing. Jakub Lojda

Automatický návrh systémů odolných proti poruchám

Určité systémy vyžadují vysokou spolehlivost, zakomponovat odolnost proti poruchám do rozsáhlých systémů je ale náročný úkol. Ve své práci se proto zabývám automatickým návrhem odolných systémů. Cílem je vytvořit metodu, jež na vstupu obdrží popis systému a na výstupu vyprodukuje systém, jehož odolnost byla zvýšena úměrně poskytnutým prostředkům na čipu (dostupné plochy na čipu). Experimentální část práce se zaměřuje především na hradlová pole FPGA založená na pamětech SRAM. Prezentace bude zaměřena na dvě komponenty zmíněné metody, kterým jsem se v poslední době věnoval: 1) strategie volby prostředků pro dosažení odolnosti a 2) urychlení odhadu odolnosti. Tento aktuální výzkum bude v prezentaci zasazen do kontextu celé dosavadní práce.

21. 2. 2020

Ing. Petr Bardonek

Using Control Logic Drivers for Automated Generation of System-level Portable Models

In this presentation, I will share with you what is the current focus of the Ph.D. thesis and what has been done this academic year. Portable Test and Stimulus Standard is a new Accellera standard for an abstract definition of the verification intent that can be used for stimuli generation for different types of verification environments and at different levels of design hierarchy. Currently focus is on vertical reuse of portable models which is basically about adapting portable models for block-level designs to portable models defined at the subsystem or system-level. This adaptation is usually based on manually defined (sub)system-level control restrictions and resources sharing restrictions. The goal is to define algorithms which do transformations of portable models so as the restrictions are automatically added or suggestions for the user are made. In our first experiments, we focus on building control restrictions based on the control logic drivers extracted from the subsystem-level design.

Ing. Stanislav Smatana

Limity Určovania Taxonómie v Metagenomike na Báze 16s rRNA

Vďaka pokročilým technológiam sekvenácie DNA a metagenomickým metódam, ktoré sa vyvíjali behom posledných 30 rokov, sme schopní v biologických vzorkách odhaliť baktérie nekultivovateľné v laboratórnych podmienkach. Typickým postupom pre určovanie bakteriálnej kompozície vzoriek je amplifikácia a sekvenácia regiónov génu 16S rRNA nasledovaná klasifikáciou v počítači. Aj napriek tomu, že sekvenácia génu 16S rRNA je veľmi rozšíreným prístupom, presná identifikácia baktérií na základe sekvencií 16S rRNA zostáva otvoreným problémom. Vo svojej prezentácii predstavím limity klasifikácie pomocou sekvencií variánt génu 16S rRNA a zameriam sa na potenciál využitia jeho intragenomickej variability pre spresnenie klasifikácie.

14. 2. 2020

Ing. Gabriel Bordovský

Large-scale Photoacoustic Tomography: A Trade-off Between Image Quality and Computational Cost

To obtain images of high resolution and quality, the employed acoustic simulation method needs to support a wide frequency spectrum and accurate models of both the sensors and the heterogeneous acoustic properties of the tissue. However, in particular simulating a broad frequency spectrum requires considerable computational resources and time and iterative image reconstruction methods run multiple of such simulations sequentially. To reconstruct an image of a human breast at a resolution of 0.2mm, the computations may take from a couple of days to several weeks to finish even on large CPU clusters. We compare the performance and computational cost of an iterative image reconstruction method using different computational grids supporting frequencies up to 0.31, 0.61 and 1.13 MHz corresponding to grid spacings of 0.8, 0.4 and 0.2 mm, respectively. We discuss current issues and plan and possible utilization of reconstruction using the lower resolutions for the medical screening.

Ing. Kristián Kadlubiak

Fourier resampling: the key component of multiresolution simulation

In a distributed simulation, there is a need for resampling of some quantities to enable subdomains with different spatial resolutions. The fact that the Pseudospectral method often uses very coarse resolution complicates the process of resampling. One of the possibilities to tackle this problem is to evaluate Fourier interpolant at desired points. In my presentation, I will explain, in some detail, basic concepts of Fourier resampling as well as possible optimizations from a performance point of view. In addition, I will show some preliminary results regarding hybrid multiresolution simulations.

Ing. Filip Vaverka

k-Wave: Fourier pseudo-spectral methods on multi-GPU machine

The presentation will explore behavior of Fourier pseudo-spectral methods on multi-GPU machines. System architectures of multi-GPU nodes in modern clusters such as Sierra and Summit will be briefly explored first. The properties and their impact on our implementation of k-Wave will be quantified. Finally, future development of k-Wave for those architectures will be outlined.

31. 1. 2020

Ing. Peter Tisovčik

Odhalování kybernetických útoků s využitím technik strojového učení

V poslednej dobe sa strojové učenie uplatňuje v čím ďalej väčšej miere. Jednou z oblastí použitia strojového učenia je detekcia malwaru v sieti. Väčšina malwaru komunikuje so serverom za účelom získania inštrukcii, ktoré má výkonať, prípadne kvôli zberu odchytených dát. Pri tvorbe moderných malwarov sa pre sťaženie identifikácie riadiaceho servera používajú algoritmy pre generovanie domén (Domain generation algorithm - DGA). DGA algoritmy generujú veľké množstvo domén, na ktorých môže byť server dostupný. Pokiaľ je model vytvorený pomocou vhodne zvolených atribútov, je možné detekovať malwar využívajúci DGA algoritmy pre komunikáciu v sieti.

24. 1. 2020

Ing. Jan Kučera

Unroller: Discovering and Unrolling Routing Loops

Routing loops can seriously harm networks operation. Existing detection mechanisms, including mirroring packets, storing state on switches, or encoding the path onto packets, impose significant overheads on either the switches or the network. We present Unroller, a configurable solution that enables real-time identification of routing loops in the data plane with minimal overheads. This is achieved by embedding in the packet only a subset of the path taken. Although this can introduce errors, we show that Unroller can identify routing loops much more effectively than current state-of-the-art solutions on realistic topologies. Specifically, for any target false positive rate in the range 0.0001%-10%, Unroller requires at least 94% less network overhead (that is, bits added to packets) than existing methods.

Ing. David Hodaň

Rychlejší metoda evoluce logických obvodů za použití sémantiky v CGP

V dnešní době jsou obvody značně komplexní a jejich návrh je proto složitý. Použitím evolučních algoritmů může programátor úlohu návrhu obvodů automatizovat, ale potřebný výpočetní čas neumožní generovat příliš velké obvody. Z tohoto důvodu je užitečné vytvářet nové evoluční metody, které mají lepší škálovatelnost. Jednou takovou metodou je dávková mutace v sémantickém kartézském genetickém programování (SCGP), na kterou se tato prezentace zaměřuje. Tato metoda umožňuje například evoluci nových násobiček 5×5b za dobu několika vteřin. Tohoto zrychlení oproti standardnímu CGP je dosaženo převodem evaluace kandidátních řešení do podoby porovnání vektorů. V prezentaci bude fungování metody detailně vysvětleno.

6. 12. 2019

Ing. Marta Jaroš

k-Dispatch a adaptivní plánování spouštění úloh

Spouštění vědeckých řetězců úloh na superpočítačích je uživatelsky velice náročná operace. Vyžaduje znalost výpočetního stroje, použitých kódů a jejich škálování. K efektivnímu spuštění úloh, kde je cílem například snížení ceny výpočtu nebo naopak minimalizace výpočetního času, je nutné monitorovat aktuální vytížení stroje a patřičně přizpůsobit spouštěcí parametry jednotlivých úloh dané situaci. k-Dispatch komunikuje s uživatelskými aplikacemi, umí spustit definované řetězce úloh, monitorovat je a v případě chyby restartovat dané úlohy. Platforma cílí na běžné uživatele bez programátorkých znalostí, kterým poskytuje HPC prostředky jako službu a snaží se optimalizovat spuštění jednotlivých úloh. Ve své prezentaci budu prezentovat prototyp platformy k-Dispatch a adaptivní plánování úloh.

Ing. Jakub Budiský

Jump extraction and removal in a 2-dimensional pseudospectral scheme

Previously, we looked into a design of a correction scheme for wave propagation problems in a heterogeneous media, dealing with the emerging discontinuous solutions. The scheme has been since successfully implemented in a single spatial dimension. For us to cover more realistic simulations, we need to extend the method for multi-dimensional problems. In this presentation I will summarise my efforts towards modelling 2-dimensional problems, discussing the encountered issues and possible approaches of dealing with them.

29. 11. 2019

Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D.

Novinky v oblasti přibližného počítání a akcelerace neuronových sítí

V tomto semináři představím výsledky z ročního pobytu na TU Wien, který byl uskutečněn v rámci mobility VUT. Zapojil jsem se do výzkumu týmu prof. Shafique (ECS FI) zejména v oblasti přibližného počítání. V první části se zaměřím na řešení problému přiřazení přibližných komponent do operací HW aplikace, např. grafického filtru. S využitím technik strojového učení se podařilo zlepšit vlastnosti proti konvenčním přístupům. Článek pojednávající o této problematice byl publikován na konferenci DAC'19 (Core: A). V druhé části představím koncept přibližných neuronových sítí. V této oblasti jsme již měli v minulosti dvě publikace, ovšem při spolupráci ve Vídni jsme práci významně rozšířili o hledání kvalitních konfigurací akcelerátoru NN a tím dosáhli zajímavých výsledků. Ty jsme publikovali na konferenci ICCAD'19 (Core: A). V poslední části krátce představím výzkum v oblasti Capsule Neural Networks a zhodnotím práci v zahraničním týmu.

22. 11. 2019

Ing. Roman Vrána

Metody strojového učení v analýze šifr. siťového provozu a možnosti jejich

S narůstající potřebou šifrovat síťový provoz se komplikuje možnost tento provoz analyzovat a monitorovat pro statistické či bezpečnostní účely. Není totiž možné provoz analyzovat přímým zpracováním aplikační vrstvy. Je však stále možné využít statistické informace o chování provozu v průběhu jeho toku, jako jsou např. mezipaketové mezery nebo délky paketů. S pomocí metod strojového učení lze pak sestavit klasifikátor, jenž je schopen rozpoznat typ provozu s vyžitím těchto statistických informací. Tyto přístupy jsou v současné době zaměřeny především na zpracování dříve zachycených dat. Pro analýzu v reálném čase na vysokorychlostních linkách se ukazuje potřeba HW akcelerace jednak pro získání potřebných stat. informací, a jednak pro samotnou klasifikaci. V prezentaci bude ukázána možnost akcelerace vybraných stat. parametrů síťového provozu a dále budou rozebrány možnosti využití metod strojového učení, konkrétně neuronových sítí a rozhodovacích stromů, s ohledem na přesnost klasifikace, časové nároky na učení a zpracování, a složitost akcelerace.

15. 11. 2019

Ing. Jakub Husa

Minimalizace násobkové složitosti kryptograficky zajímavých booleovských funkcí

Násobková složitost (multiplicative complexity), tedy minimální počet operací AND nutný pro implementaci nějaké funkce, indikuje její náchylnost k prolomení pomocí algebraických útoků. Současně s tím, implementace nelineární operace AND v relevantních aplikacích obvykle představuje výrazně větší zátěž než implementace lineárních operací jakými jsou NOT a XOR. Při návrhu kryptograficky zajímavých booleovských funkcí, jakými mohou být ohnuté, odolné nebo maskovací funkce, má proto význam snažit se počet operací AND omezit až na toto teoretické minimum, a to i za cenu výrazného zvýšení počtu jiných operací. Problematika násobkové složitosti je v současnosti prozkoumána pouze pro funkce s velmi malým počtem vstupů, a minimalizace funkcí dostatečně velkých pro použití kryptografii proto představuje vhodnou příležitost k aplikaci evolučních postupů.

Ing. Michal Kekely

Optimalizacia vyuzitia pamate FPGA ako kritickeho zdroja pri spracovani paketov

Jednou z kritickych casti vysokorychlostneho spracovania paketov v technologii FPGA je vyuzitie pamati. Pri pouziti internych blokovych pamati narazame pre velku cast aplikacii na nedostatok takychto pamati na cipe FPGA. Je preto potrebne pouzivat externe pamate, ktore sa na platforme s FPGA cipom mozu nachadzat. Pri spracovani paketov na vysokych rychlostiach (100 Gbps, 400 Gbps) je potrebne, s cielom udrzat plnu priepustnost, redukovat pocet pristupov do pamate. Okrem samotnej klasifikacie paketov, mozu pristup do pamate vyzadovat aj dalsie casti spracovania paketov, najma pocitadla paketov, pripadne bajtov, sluziace na monitorovacie ucely, realizaciu QoS, fakturaciu zakaznikov, a ine. Z pohladu pocitadiel paketov je pre celkovu priepustnost kriticka aj rychlost odozvy pamate, pripadne operacii nad nou. V prezentacii sa budem zaoberat prave optimalizaciou pristupov do pamate pre pocitadla paketov s cielom minimalizovat pocet pristupov do pamate a maximalizovat tak rychlost operacii na tymito pocitadlami, co nasledne vedie na maximalizaciu priepustnosti spracovania paketov.

8. 11. 2019

Ing. Richard Pánek

Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace

Odolnost proti poruchám je nezbytná u kritických systému a také těch, které nejsou dostupné údržbě jako např. vesmírné aplikace. Soustředím se na tyto systémy na FPGA. Ty jsou náchylné na SEU - poruchy konfigurační paměti. Ovšem je možné se z nich zotavit za pomoci rekonfigurace, která je řízena jejím řadičem. V rámci DP budu vyhodnocovat jednotlivé přístupy k návrhu takového řadiče. Jednou z důležitých vlastností je odolnost samotného řadiče.

Ing. Tomáš Fukač

Rychlé hledání vzorů v síťovém provozu s využitím technik aproximate computing

Vyhledávání řetězců specifikovaných regulárními výrazy je hojně využívaná operace v mnohých oblastech síťové bezpečnosti, nicméně je výpočetně velmi náročná a je nutné ji akcelerovat. K akceleraci jsou s úspěchem využívána FPGA, do kterých jsou mapovány různé hardwarové architektury. S narůstající rychlostí síťových linek a zvětšující se sadou regulárních výrazů narůstá i spotřeba zdrojů FPGA. Pro výrazné snížení nároků na zdroje je možné využít techniky z oblasti aproximate computing za cenu občasné chybné detekce. Navržená hardwarová architektura provádí s využitím hash funkcí rychlé vyhledávání krátkých řetězců, které jsou specifické pro zvolenou sadu regulárních výrazů. Protože je vstupní provoz výrazně redukován, navazující přesné vyhledávání může být prováděno na výrazně nižší rychlosti pomocí CPU nebo s využitím pomalého automatu, který spotřebovává pouze malé množství hardwarových zdrojů.

1. 11. 2019

Ing. Jitka Kocnová

Evoluční syntéza komplexních číslicových obvodů

Ukazuje se, že metody syntézy číslicových obvodů využívající evolučních algoritmů, zejména kartézského genetického programování pracujícího přímo nad reprezentací na úrovni hradel, jsou schopny produkovat implementace, které jsou v řadě případů mnohem efektivnější než implementace získané pomocí současných syntézních technik. Evoluční syntéza však byla doposud aplikována pouze na relativně malé benchmarkové obvody - jedním z důvodů je problém škálovatelnosti evaluace, který znemožňuje pracovat přímo s instancemi sestávajícími z milionů hradel. Cílem mé práce je navázat na předchozí výzkum a zabývat se možnostmi evoluční optimalizace složitých číslicových obvodů, které jsou typicky popsány hierarchicky pomocí HDL jazyků.

25. 10. 2019

Ing. Radek Iša

Ověřování korektní funkce HW komponent generovaných ze specifikace v jazyce P4

Relativně nový programovací jazyk P4 přidává potřebnou flexibilitu síťovým zařízením. Pro nasazení P4 jazyka je nutné aby překladačem generované hardwarové komponenty neobsahovaly chyby. Pro účely funkční verifikace generovaných HW kompnent byl vytvořen generátor paketů od kterého si slibuji stejné pokrytí výsledného kódu pomocí menšího počtu paketů.

Ing. Stanislav Smatana

Metódy Určovania Taxonómie v Metagenomike na Báze 16s rRNA

Vďaka pokročilým technológiam sekvenácie DNA a metagenomickým metódam, ktoré sa vyvíjali behom posledných 30 rokov, sme schopní v biologických vzorkách odhaliť baktérie nekultivovateľné v laboratórnych podmienkach. Súčasní autori uvádzajú, že tieto baktérie predstavujú viac ako 99% existujúcich bakteriálnych druhov. Možnosť ich detekcie sa preto považuje za veľmi významný pokrok v mikrobiológii. Objem a charakter dát produkovaných pri použití metagenomických metód ale kladie značné nároky na výpočtové prostriedky a vyžaduje použitie špecializovaných algoritmov. Hlavným cieľom môjho výskumu je návrh, implementácia a vyhodnotenie nového algoritmu na identifikáciu baktérií pomocou metagenomických dát typu 16s rRNA. V prezentácii sa zamerám na najväčšie nedostatky súčasných metód, predstavím spôsoby vyhodnotenia, ktoré sú špecificky zamerané na klasifikáciu baktérií a priblížim, ako sa snažím nedostatky súčasných metód odstrániť.

18. 10. 2019

Ing. Gabriel Bordovský

Tvorba 3D obrazu z fotoakustických dat

Představím princip fotoakustického snímkováni a dvou odlišných metod tvorby výsledného diagnostického obrazu. V rámci projektu PAMMOTH se podílíme na tvorbě scanneru schopného zobrazit "v reálném čase" fotoakustický obraz. Krátce projdu co je již hotovo a co je potřeba implementovat než bude moci přistroj podstoupit testování. (Dle plánu by mělo začít v listopadu.) Na závěr představím plán modifikací použitých metod, od kterých si slibuji kratší dobu rekonstrukce obrazu, respektive vyšší kvalitu obrazu za stejný výpočetní čas.

Ing. Kristian Kadlubiak

Distributed Multiresolution Pseudospectral Method

The use of parallel distributed algorithms is critical for taking the full advantage of modern cluster-like supercomputer architectures for large-scale simulations. As media parameters may vary significantly in the simulation domain, it is also important to support different levels of resolution, tailored for each subdomain, which enable optimal performance and resources sparing. In this short talk, I will cover a motivation behind this approach, basic principles as well as some preliminary results.

Program na rok 2018/2019

Rozpravy k disertaci 2019

Datum

Přednášející

3. května

Iša, R., Kocnová, J., Husa, J., Wiglasz, M., Kešner, F., Grochol, D., Fukač, T.
(školitel: Vašíček, Sekanina, Kořenek)

10. května

Kekely, M. Kučera, J., Vrána, R., Wrona, J., Matoušek, D., Hyrš, M.
(školitel: Kořenek, Schwarz)

17. května

Kukliš, F., Bordovský, G., Kadlubiak, K., Jaroš, M., Budiský, J., Vaverka, F., Nikl, V.
(školitel: Jaroš)

24. května

Smatana, S., Sumbalová, L., Nevoral, J., Crha, A., Šimek, V., Tesař, R., Viktorin, J.
(školitel: Martínek, Kořenek, Růžička)

31. května

Bardonek, P., Pánek, R., Lojda, J., Krčma, M., Čekan, O., Podivínský, J., Szurman, K.
(školitel: Kotásek)

26. 04. 2019

Ing. Ondřej Čekan

Generování verifikačních stimulů

Ve své prezentaci shrnu dosažené výsledky v oblasti generování stimulů pro různé systémy a nastíním plán prací vedoucí k dokončení disertační práce.

Ing. Jakub Podivínský

Využití verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA

V rámci prezentace budou představeny výsledky dosažené v průběhu řešení disertační práce na téma ověřování odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. V prezentaci bude představena také celková struktura samotné disertační práce.

05. 04. 2019

Ing. Adam Crha

PAIG Přepisování: logická syntéza polymorfních obvodů

Polymorfní obvody jsou speciální číslicové schopné realizovat dvě a více logických funkcí v závislosti na stavu okolního prostředí. Problémem takových obvodů je však jejich návrh. V prezentaci vám představím reprezentaci dvoufunkčních polymorfních obvodů ve struktuře zvané AIG a následně aplikaci přepisovací techniky, která slouží k optimalizaci výsledného obvodu.

Ing. Martin Krčma

TBA

TBA

29. 03. 2019

Ing. David Grochol

Využití evolučních algoritmů pro návrh a optimalizaci síťových aplikací

Ve své prezentaci představím hlavně vyčerpávající a usilovnou práci vedoucí k dokončení disertační práce. Dále se zmíním o nové připravované publikaci a dalších aktivitach.

Ing. Václav Šimek

Ambipolární tranzistory pro multifunkční obvodové prvky

Ambipolární chování pozorovatelné u moderních materiálů na bázi nano struktur či organických polymerů bylo zprvu považováno za pouhou zvláštnost bez možností praktického uplatnění. Ukazuje se však, že lze této vlastnosti s úspěchem využít pro realizaci tzv. multifunkčních spínacích prvků i složitějších obvodových komponent. V rámci prezentace budou představeny možnosti realizace takovýchto spínacích prvků, jejich vlastnosti a možnosti dalšího rozvoje tohoto konceptu.

22. 03. 2019

Ing. Martin Hyrš

Pokročilý paralelní kopulový algoritmus EDA

Zabývám se paralelními algoritmy EDA založenými na teorii kopulí a za využití migrace modelů. Podstatou migrace modelů je rozdělení celkové populace na několik subpopulací, mezi kterými dochází k občasné interakci (posílání pravděpodobnostního modelu). Tato modifikace zlepšuje konvergenci výpočtu ve srovnání se sekvenční verzí algoritmu. Kopule je prostředek statistického zpracování dat, umožňující u vícerozměrného rozdělení pravděpodobnosti oddělit výpočet marginálních rozdělení pravděpodobnosti od určení struktury vzájemných závislostí. V prezentaci stručně představím obě tyto myšlenky a výhody jejich spojení a ukážu své dosažené výsledky. V závěru se zmíním o strastech psaní dizertační práce.

08. 03. 2019

Ing. Petr Bardonek

Comparison of Different Approaches to GPU Programming Demonstrated on Particle Filter Implementation + Dizertation - Portable Stimulus update

Ever increasing the computational power of Graphical Processing Units demands to continuously improve the ways to exploit such a power. Not everybody wants to study aspects of parallel programming but still, want to be able to use the horsepower in the form of GPU he has at his disposal. The main focus of the article is to determine if one of the high-level approaches to programming GPU can keep up with the traditional programming languages designed specifically for the usage of GPU. For that purpose was selected an algorithm of particle filter applied on target tracking problem. This algorithm has much-needed parameters, that puts the traditional languages to a difficult position as there is a little space where could be used a full power of these languages with their various tools. Simulation provides data for particle filter and is used to get first results on comparison of approaches to GPU programming. The results show that high-level approach is better than the unoptimized version of a simulation created with traditional programming language but after optimizations, it gets behind. Particle filter implementation brought different results as the high-level approach delivered better acceleration than the traditional language even after it was optimized. Overall results show that under certain circumstances high-level approach can deliver better results.

Ing. Filip Kukliš

Rýchla rekonštrukcia fotoakustických obrazov

Schopnosť rekonštrukcie fotoakustických obrazov je dôležitá požiadavka pre štúdium mäkkých tkanív, alebo cievnych a lymfatických systémov vo vysokom rozlíšení, ale v malom priestore. Dnešné riešenie nie je dostatočne rýchle v porovnaní s rýchlosťou skenovania. Chceli by sme preto predstaviť rýchlejšie riešenie, ktoré by mohlo byť použité v platforme LabVIEW ako dynamická knižnica pre reálne zobrazovanie mäkkých tkanív. Predstavené riešenie je viac ako 6-krát rýchlejšie, ako referenčné riešenie implementované v prostredí Matlab. Toto riešenie môže byť lepšou alternatívou pre vedcov, ktorí skúmajú mäkké tkanivá fotoakustickým zobrazovaním.

Ing. Michal Orsák

OpenFlow paketové klasifikátory s různými kombinacemi typů paměti

S příchodem OpenFlow a SDN v paketové klasifikaci několikanásobně vzrostl počet dimenzí a přibyla nutnost rychlé aktualizace klasifikátoru. Současné alg. podporující rychlou aktualizaci nejsou paměťově efektivní. Implementovaný algoritmus založený na lesu vrstvených B-stromů a extrakcí hashovatelných segmentů řádově zmenšuje velikost použité paměti na čipu FPGA za použití externí paměti HBM se zachováním rychlé aktualizace i klasifikace pro sady pravidel reálné struktury (ClassBench-ng generované). V rámci tohoto vývoje vznikl i algoritmus pro AVX2 pracující na podobném principu, který se integruje do Open vSwitch a knihovna grafové databáze pro práci s obvody.

01. 03. 2019

Ing. Jitka Kocnová

Prezentaci tezí DP: Evoluční syntéza komplexních číslicových obvodů

Ukazuje se, že metody syntézy číslicových obvodů využívající evolučních algoritmů, zejména kartézského genetického programování pracujícího přímo nad reprezentací na úrovni hradel, jsou schopny produkovat implementace, které jsou v řadě případů mnohem efektivnější než implementace získané pomocí současných syntézních technik. Evoluční syntéza však byla doposud aplikována pouze na relativně malé benchmarkové obvody - jedním z důvodů je problém škálovatelnosti evaluace, který znemožňuje pracovat přímo s instancemi sestávajícími z milionů hradel. Cílem mé práce je navázat na předchozí výzkum a zabývat se možnostmi evoluční optimalizace složitých číslicových obvodů, které jsou typicky popsány hierarchicky pomocí HDL jazyků.

Ing. Tomáš Fukač

Prezentace tezí DP: Hardwarová akcelerace analýzy aplikačních protokolů

Vyhledávání řetězců specifikovaných regulárními výrazy je výpočetně náročná operace používaná v mnohých oblastech síťové bezpečnosti. S narůstající rychlostí síťových linek a zvětšující se sadou regulárních výrazů je nutné hardwarové architektury upravit. Technika multi-striding je široce používaná technika pro zvýšení rychlosti zpracování, nicméně vyžaduje velké množství zdrojů FPGA. Proto se tato práce zaměřuje na vytvoření nové hardwarové architektury pro pre-filtraci síťového provozu. Navrhovaný pre-filter provádí s využitím hash funkcí rychlé vyhledávání krátkých řetězců, které jsou specifické pro zvolenou sadu regulárních výrazů. Protože pre-filter výrazně redukuje vstupní provoz, navazující přesné vyhledávání může být prováděno na výrazně nižší rychlosti pomocí CPU nebo s využitím pomalého automatu, který spotřebovává malé množství hardwarových zdrojů.

22. 02. 2019

Ing. Gabriel Bordovský

Prezentaci tezí DP: Distribuované fotoakustické snímkování

Fotoakustické snímkování má potenciál nahradit mamograf a snížit počet negativních biopsií v oboru včasné detekce a diagnostiky nádorů prsu. Pro vytvoření obrazu s jemným rozlišením pod 0,5 mm je potřeba zpracovat značné množství fotoakustických dat (desítky až stovky GB). Potlačení artefaktů ve výsledném obraze si žádá iterativní procházení vstupních dat. Poskytnutí výsledku v rozumném čase (2-3 dní) si vyžaduje výpočetní zdroje na úrovni superpočítačů. Vzhledem k ceně takových prostředků je potřeba zkontrolovat dopředu tyto data, v tomto případě pomoci obrazu vytvořeného na stroji se značně nižší výpočetní silou. Potřebné operace je nutné efektivně rozdělit mezi dostupné prostředky a redukovat množství vstupních dat, aby bylo možné poskytnout výsledek do 10 minut od zahájení snímkování. Je nutné, aby bylo možné z výsledného obrazu odhalit chyby procesu měření i přes provedené modifikace.

Ing. Jan Kučera

Prezentace tezí DP: Hardwarová akcelerace pro IDS systémy

Systémy IDS pro detekci nežádoucího síťového provozu patří mezi jednu z významných technologií pro zajištění bezpečnosti komunikační infrastruktury. Z důvodu vysoké výpočetní náročnosti je však velmi obtížné splnit jejich výkonnostní požadavky a umožnit jejich nasazení ve vysokorychlostních sítích. Současné přístupy k akceleraci IDS jsou založeny na přesunu procesu vyhledávání regulárních výrazů do hardwarového akcelerátoru a převodu na architekturu v technologii FPGA. Takový přístup je však nevhodný, neboť často vyžaduje rekompilaci firmware FPGA při každé změně sady regulárních výrazů a dále nepodporuje pokročilé techniky detekce, jakými je TCP stream reassembling nebo další heuristické metody IDS, které nejsou přímo založeny na hledání regulárních výrazů. Předmětem mojí disertační práce je hledání alternativního řešení problému, které je založeného na charakteristických vlastnostech síťového provozu. Na rozdíl od předchozích přístupů tento koncept neuvažuje přesun IDS do hardwarového akcelerátoru, ale využívá hardwarově akcelerovaného předzpracování (předfiltrace) části síťového provozu, který s vysokou pravděpodobností nepředstavuje bezpečnostní hrozbu, čímž je umožněno efektivně soustředit dostupné výpočetní zdroje na analýzu pouze relevantní části síťového provozu a dosáhnout urychlení.

15. 02. 2019

Ing. Kristian Kadlubiak

Prezentaci tezí DP: Simulácia šírenia ultrazvuku v kostiach

Ultrazvuk nachádza široké uplatnenie v mnohých vedných disciplínach. Predeovšetkým však v medicíne, kde patrí medzi štandardné zobrazovacie metódy. Nedávny posun v oblasti biomedického ultrazvuku prináša nové možnosti využitia, ako napríklad neinvazívna ultrazvuková operačná metóda zvaná HIFU alebo cielená aplikácia liečiv v mozgu. Obe tieto metódy sa spoliehajú na presnú simuláciu šírenia mechanického vlnenia v komplexných materiáloch. Vzhľadom na zložitosť výpočtov a veľkosti simulačných domén je nutné vykonávať tieto simulácie na HPC infraštruktúrach, aby bolo možné obdržať výsledok v prijateľnom čase. To však prináša so sebou mnohé problémy, ktoré je nutné prekonať. Prezentácia bude zameraná na detailnejší opis spomínaných problémov ako aj návrh spôsobov riešenia a krátke zhrnutie už implementovaných častí.

Ing. Roman Vrána

Prezentace tezí DP: Analýza síťového provozu

S narůstajícím podílem šifrovaného provozu je důležité mít k dispozici nástroje k analýze a klasifikaci šifrovaných dat. Šifrovaná data jsou obvykle analyzována statisticky, jelikož nelze aplikovat metody Deep Packet Inspection nebo vyhledávání vzorů. Statistické informace lze analyzovat metodami strojového učení a tyto metody použít ke klasifikaci síťového provozu. Tyto přístupy jsou však navrženy především k off-line analýze, tedy k práci na dříve zachycených datech. Pro analýzu v reálném čase je nutné urychlit sběr statistických informací, abychom mohli zpracovat provoz v sítích s vysokou propustností linky. Urychlením extrakce statistických informací dosáhneme možnosti zpracovat tyto informace v reálném čase a budeme tak schopni je předat klasifikátoru bez nutnosti dlouhodobého uložení. Akcelerované řešení navíc otevře možnosti integrace do SoC technologie.

08. 02. 2019

Ing. Stanislav Smatana

Prezentaci tezí DP: Metódy Určovania Taxonómie v Metagenomike na Báze 16s rRNA

Vďaka pokročilým technológiam sekvenácie DNA a metagenomickým metódam, ktoré sa vyvíjali behom posledných 30 rokov, sme schopní v biologických vzorkách odhaliť baktérie nekultivovateľné v laboratórnych podmienkach.Súčasní autori uvádzajú, že tieto baktérie predstavujú viac ako 99% existujúcich bakteriálnych druhov. Možnosť ich detekcie sa preto považuje za veľmi významný pokrok v mikrobiológii. Objem a charakter dát produkovaných pri použití metagenomických metód ale kladie značné nároky na výpočtové prostriedky a vyžaduje použitie špecializovaných algoritmov. Hlavným cieľom môjho výskumu je návrh, implementácia a vyhodnotenie nového algoritmu na identifikáciu baktérií pomocou metagenomických dát typu 16s rRNA. Moja doterajšia práca sa sústredila hlavne na rešerš súčasných metód, analýzu ich vlastností a návrh novej metódy. Navrhnutá metóda bola z časti implementovaná a vyhodnotená. Výsledky jej vyhodnotenia mi pomohli ukázať možnosti zlepšenia navrhovaného riešenia a určiť budúce pokračovanie projektu.

Ing. Radek Iša

Prezentaci tezí DP: Ověřování korektní funkce HW komponent generovaných ze specifikace v jazyce P4

Relativně nový programovací jazyk P4 přidává potřebnou flexibilitu síťovým zařízením. Síťová zařízení již nebudou jen pro standardní síťové protokoly a každý nový protokol nebude muset čekat dlouhou dobu na svoji standardizaci, ale programátor jednoduše protokol přidá do již existujícího P4 programu.
Jednotlivé zařízení vyrábějí různí výrobci a volí různé přístupy pro vytváření jejich architektury, to způsobí nemožnost vytvoření jednoho univerzálního P4 překladače. Pro masivní nasazení P4 jazyka je nutné aby hardwarové komponenty a jednotlivé překladače neobsahovaly chyby. Proto se tato práce zaměřuje na ověření korektnosti překladu P4 programu do daného P4 zařízení.

25. 1. 2019

Ing. Michal Sušen

Prezentace možností platformy i.MX

V rámci prezentace budou představeny platformy založené na rodině procesorů i.MX od společnosti NXP Semiconductors Czech Republic. Pozornost bude věnována zejména hardwarovým vlastnostem, z to plynoucím benefitům a možnostem použití procesorů z rodin i.MX6 a i.MX8. Rovnež bude diskutována softwarová podpora OS Linux, Android a FreeRTOS k vývojovým kitům i.MX. V závěrečné části prezentaci si představíme možnosti vývoje uživatelských aplikací k podporovaným operačním systémům.

11. 1. 2019

Prof. Lukáš Sekanina

Schůze UPSY

Informace o projektech, publikování, činnostech na UPSY.

07. 12. 2018

Ing. Denis Matoušek

Vyhodnocení optimalizovaných hardwarových architektur pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy

Na semináři budu prezentovat výsledky publikované na konferenci ANCS (Architectures for Networking and Communications Systems). Jedná se o experimentální a analytické vyhodnocení optimalizovaných hardwarových architektur pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy. Navržené architektury se zaměřují na současné dosažení vysoké propustnosti a redukci velikosti přechodové tabulky. Budou zmíněny možnosti použití dalších technik pro eliminaci nežádoucích vlastností použitých architektur.

Ing. Jakub Lojda

Automatický návrh systémů odolných proti poruchám: Dílčí komponenty

Vyšší úroveň integrace umožňuje implementovat stále složitější systémy, ale zároveň zvyšuje riziko vzniku poruchy. Riziko je možno minimalizovat použitím technik odolnosti proti poruchám a maskováním poruch. Vyšší složitost ale komplikuje vývoj takových systémů, který se do značné míry opírá o zkušenosti návrháře. Cílem našeho výzkumu je navrhnout metodu automatické konverze systémů neodolných na systémy odolné proti poruchám, která by uměla pracovat nad téměř libovolným formátem popisu. Prezentace bude věnována dvěma podstatným komponentám výzkumu automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám: 1) vkládání redundance a 2) akceleraci vyhodnocení výsledků. Stěžejní částí bude prezentace výsledků získaných během posledního roku výzkumu.

Ing. Michal Wiglasz

Evoluční algoritmy pro přibližné počítání

Ve své prezentaci se budu zabývat využitím kooperativní koevoluce v návrhu aproximací. Řešený systém lze rozdělit na více částí a jednotlivé moduly evolvovat souběžně pomocí koevoluce, čímž lze dosáhnout lepších výsledků, než pokud jsou jednotlivé moduly evolvovány odděleně. Konkrétně se zaměřím na využití v algoritmu výpočtu histogramu orientovaných gradientů a v klasifikaci číslic.

07. 12. 2018

Ing. Denis Matoušek

Vyhodnocení optimalizovaných hardwarových architektur pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy

Na semináři budu prezentovat výsledky publikované na konferenci ANCS (Architectures for Networking and Communications Systems). Jedná se o experimentální a analytické vyhodnocení optimalizovaných hardwarových architektur pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy. Navržené architektury se zaměřují na současné dosažení vysoké propustnosti a redukci velikosti přechodové tabulky. Budou zmíněny možnosti použití dalších technik pro eliminaci nežádoucích vlastností použitých architektur.

Ing. Jakub Lojda

Automatický návrh systémů odolných proti poruchám: Dílčí komponenty

Vyšší úroveň integrace umožňuje implementovat stále složitější systémy, ale zároveň zvyšuje riziko vzniku poruchy. Riziko je možno minimalizovat použitím technik odolnosti proti poruchám a maskováním poruch. Vyšší složitost ale komplikuje vývoj takových systémů, který se do značné míry opírá o zkušenosti návrháře. Cílem našeho výzkumu je navrhnout metodu automatické konverze systémů neodolných na systémy odolné proti poruchám, která by uměla pracovat nad téměř libovolným formátem popisu. Prezentace bude věnována dvěma podstatným komponentám výzkumu automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám: 1) vkládání redundance a 2) akceleraci vyhodnocení výsledků. Stěžejní částí bude prezentace výsledků získaných během posledního roku výzkumu.

Ing. Michal Wiglasz

Evoluční algoritmy pro přibližné počítání

Ve své prezentaci se budu zabývat využitím kooperativní koevoluce v návrhu aproximací. Řešený systém lze rozdělit na více částí a jednotlivé moduly evolvovat souběžně pomocí koevoluce, čímž lze dosáhnout lepších výsledků, než pokud jsou jednotlivé moduly evolvovány odděleně. Konkrétně se zaměřím na využití v algoritmu výpočtu histogramu orientovaných gradientů a v klasifikaci číslic

23. 11. 2018

Ing. Jakub Budiský

Recovery of Discontinuous Solutions in Propagation Problems

When designing a correction scheme, it is important to be able to reconstruct the discontinuous solution so that the discontinuity can be handled properly. This can be tricky, especially if only a discretized field is available. In this presentation, we will look at two options in the context of wave propagation problems in a heterogeneous media, as considered in my dissertation thesis.

Ing. Jan Wrona

Analýza síťového provozu, útoků a korelace IP adres

Ve své prezentaci budu mluvit o návrhu a optimalizaci metod pro vyhledávání podobností v metadatech o síťovém provozu. Zmíním také distribuovaný systém pro sběr a analýza záznamů o IP tocích s nízkou režií. Dále se ale zaměřím na svou aktuální práci, která se týká analýzy a korelace síťových útoků, záznamů v blacklistech a podezřelých IP adres s cílem detekce botnetů nebo jiných nežádoucích skupinových aktivit.

16. 11. 2018

Ing. Roman Vrána

Hardwarová akcelerace extrakce parametrů pro detekci a analýzu šifr. provozu

Podíl šifrovaného síťového provozu stále narůstá. Tento fakt komplikuje případnou klasifikaci a analýzu pro statistické či bezpečnostní účely, jelikož není možné analyzovat obsah dat. Musíme se tedy spoléhat hlavně na statistické informace. Ty je možné snadno zpracovávat i metodami strojového učení. Abychom takové informace mohli využít na vysokorychlostních sítích a pro klasifikaci v reálném čase, musíme být schopni tyto parametry rychle zpracovat. V prezentaci bude popsáno, jaké parametry můžeme využít pro analýzu, a jak dlouho trvá jejich zpracování na paketové úrovni. Na základě této analýzy pak bude nastíněna možná akcelerace extrakce těchto parametrů v hardware s ohledem na jejich budoucí strojové zpracování.

Ing. Lenka Sumbalová

HotSpot Wizard a Aminokyselinové sítě

Proteiny jsou stavebním kamenem všech živých organismů a plní mnoho různých funkcí. Jsou to řetězce aminokyselin, jejichž třídimenzionální struktura i funkce závisí právě na pořadí aminkyselin. Proteinové inženýrství je obor, který se snaží proteiny vylepšit, dosáhnout lepších vlastností, například vytvářet proteiny stabilnější či aktivnější. K tomuto účelu se prováději mutace, tedy záměny jednotlivých aminokyselin v proteinu za jiné tak, aby protein měl požadované lepší vlastnosti a zároveň neztratil vlastnosti stávající, například se nestal zcela nestabilním a neztratil svou strukturu. Najít vhodná místa pro mutace a vhodnou aminokyselinu k substituci není jednoduchý úkol. V první časti prezentace bych ráda představila nástroj HotSpot Wizard, který slouží právě k hledání vhodných míst k mutacím v proteinech a zároveň je v něm možné vypočítat stabilitu navržených substitucí. Dále představím aminokyselinové sítě, což je reprezentace proteinové struktury pomocí grafu. S využitím aminokyselinových sítí můžeme redikovat, které aminokyseliny jsou pro protein kritické a tedy by neměly být mutovány, abychom protein nepoškodily a rovněž nám tedy mohou pomoci při vytváření lepších proteinů.

Ing. Tomáš Fukač

Monitorování vysokorychlostních sítí

Množství uživatelů Internetu neustále přibývá a s nimi vzrůstají i požadavky na rychlost internetových sítí, jejich spolehlivost a bezpečnost. Pro zajištění spolehlivosti a především bezpečnosti je důležitým nástrojem monitorování síťového provozu. Klasifikace paketů je výpočetně náročná, s narůstající rychlostí sítí je výkon konvenčních počítačů nedostačující, případně je spotřeba elektrické energie vysoká. V těchto ohledech se velice osvědčila FPGA, které umožňují vytvořit malé embedded zařízení s nízkou spotřebou a dostatečným výkonem. Několik těchto zařízení pro monitorování 1G sítí vniklo na naší fakultě v rámci projektů MV. V této prezentaci bude představena nově vzniklá platforma pro pracování provozu na 10G (případně až 40G) sítích. Platforma na jediné desce kombinuje výkon FPGA Altera/Intel a síťového procesoru NXP. Tato kombinace umožňuje v FPGA provádět předzpracování síťového provozu a na procesor NXP předávat jen malou část paketů, které budou dále (přesněji) analyzovány. Jednou z metod klasifikace paketů je vyhledávání vzorů specifikovaných regulárními výrazy, které se úspěšně implementuje v FPGA. Pro zvyšující se rychlosti linek, které je nutné zpracovávat, je však nárůst množství spotřebovaných zdrojů enormní. S využitím nové platformy je možné v FPGA provádět jen přibližné vyhledávání, které je upřesňováno na procesoru, a tedy zvolit si kompromis mezi množstvím zdrojů FPGA a procesoru NXP.

16. 11. 2018

Ing. Roman Vrána

Hardwarová akcelerace extrakce parametrů pro detekci a analýzu šifr. provozu

Podíl šifrovaného síťového provozu stále narůstá. Tento fakt komplikuje případnou klasifikaci a analýzu pro statistické či bezpečnostní účely, jelikož není možné analyzovat obsah dat. Musíme se tedy spoléhat hlavně na statistické informace. Ty je možné snadno zpracovávat i metodami strojového učení. Abychom takové informace mohli využít na vysokorychlostních sítích a pro klasifikaci v reálném čase, musíme být schopni tyto parametry rychle zpracovat. V prezentaci bude popsáno, jaké parametry můžeme využít pro analýzu, a jak dlouho trvá jejich zpracování na paketové úrovni. Na základě této analýzy pak bude nastíněna možná akcelerace extrakce těchto parametrů v hardware s ohledem na jejich budoucí strojové zpracování.

Ing. Lenka Sumbalová

HotSpot Wizard a Aminokyselinové sítě

Proteiny jsou stavebním kamenem všech živých organismů a plní mnoho různých funkcí. Jsou to řetězce aminokyselin, jejichž třídimenzionální struktura i funkce závisí právě na pořadí aminkyselin. Proteinové inženýrství je obor, který se snaží proteiny vylepšit, dosáhnout lepších vlastností, například vytvářet proteiny stabilnější či aktivnější. K tomuto účelu se prováději mutace, tedy záměny jednotlivých aminokyselin v proteinu za jiné tak, aby protein měl požadované lepší vlastnosti a zároveň neztratil vlastnosti stávající, například se nestal zcela nestabilním a neztratil svou strukturu. Najít vhodná místa pro mutace a vhodnou aminokyselinu k substituci není jednoduchý úkol. V první časti prezentace bych ráda představila nástroj HotSpot Wizard, který slouží právě k hledání vhodných míst k mutacím v proteinech a zároveň je v něm možné vypočítat stabilitu navržených substitucí. Dále představím aminokyselinové sítě, což je reprezentace proteinové struktury pomocí grafu. S využitím aminokyselinových sítí můžeme redikovat, které aminokyseliny jsou pro protein kritické a tedy by neměly být mutovány, abychom protein nepoškodily a rovněž nám tedy mohou pomoci při vytváření lepších proteinů.

Ing. Tomáš Fukač

Monitorování vysokorychlostních sítí

Množství uživatelů Internetu neustále přibývá a s nimi vzrůstají i požadavky na rychlost internetových sítí, jejich spolehlivost a bezpečnost. Pro zajištění spolehlivosti a především bezpečnosti je důležitým nástrojem monitorování síťového provozu. Klasifikace paketů je výpočetně náročná, s narůstající rychlostí sítí je výkon konvenčních počítačů nedostačující, případně je spotřeba elektrické energie vysoká. V těchto ohledech se velice osvědčila FPGA, které umožňují vytvořit malé embedded zařízení s nízkou spotřebou a dostatečným výkonem. Několik těchto zařízení pro monitorování 1G sítí vniklo na naší fakultě v rámci projektů MV. V této prezentaci bude představena nově vzniklá platforma pro pracování provozu na 10G (případně až 40G) sítích. Platforma na jediné desce kombinuje výkon FPGA Altera/Intel a síťového procesoru NXP. Tato kombinace umožňuje v FPGA provádět předzpracování síťového provozu a na procesor NXP předávat jen malou část paketů, které budou dále (přesněji) analyzovány. Jednou z metod klasifikace paketů je vyhledávání vzorů specifikovaných regulárními výrazy, které se úspěšně implementuje v FPGA. Pro zvyšující se rychlosti linek, které je nutné zpracovávat, je však nárůst množství spotřebovaných zdrojů enormní. S využitím nové platformy je možné v FPGA provádět jen přibližné vyhledávání, které je upřesňováno na procesoru, a tedy zvolit si kompromis mezi množstvím zdrojů FPGA a procesoru NXP.

12. 11. 2018, A113, 11:00

Prof. Viktor K. Prasanna (University of Southern California)

Accelerating Data Science at the Edge Using FPGAs

Data Science has matured over the past few years with novel applications in diverse areas including health, energy, autonomous x, etc. Many of these are cyber physical social systems with strict requirements of latency, throughput and energy efficiency. With recent dramatic advances in FPGAs, these devices are being used along with multi-core and emerging memory technologies to realize advanced platforms to accelerate variety of complex applications. This talk will review our work in the Data Science Lab at USC (dslab.usc.edu) and the promise of reconfigurable computing (fpga.usc.edu) leading up to current trends in accelerators for data science. We will illustrate FPGA-based parallel architectures and algorithms for a variety of data analytics kernels in streaming graph processing and machine learning for "edge" processing. While demonstrating algorithm-architecture co-design methodology to realize high performance accelerators for graphs and ML, we demonstrate the role of modeling and algorithmic optimizations to develop highly efficient IP cores. For graph embedding, we develop a novel computationally efficient technique using graph sampling and demonstrate scalable performance. For CNN inferencing, we develop parallel frequency domain convolution algorithms and data layouts to realize high throughput and energy efficient designs using FPGAs. We conclude by identifying opportunities and challenges in exploiting emerging heterogeneous architectures composed of multi-core processors, FPGAs, GPUs and coherent memory.

BIO

Viktor K. Prasanna is Charles Lee Powell Chair in Engineering in the Ming Hsieh Department of Electrical Engineering and Professor of Computer Science at the University of Southern California. He is the director of the Center for Energy Informatics at USC and leads the FPGA (fpga.usc.edu) and Data Science Labs. His research interests include parallel and distributed computing, accelerator design, reconfigurable architectures and algorithms and high performance computing. He served as the Editor-in-Chief of the IEEE Transactions on Computers during 2003-06 and is currently the Editor-in-Chief of the Journal of Parallel and Distributed Computing. Prasanna was the founding Chair of the IEEE Computer Society Technical Committee on Parallel Processing. He is hthe Steering Co-chair of the IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium and the Steering Chair of the IEEE International Conference on High Performance Computing. His work has received best paper awards at leading forums in parallel computing, HPC and FPGAs, including Computing Frontiers, International Parallel and Distributed Processing Symposium, ACM International Symposium on FPGAs, among others. He is a Fellow of the IEEE, the ACM and the American Association for Advancement of Science (AAAS). He is a recipient of 2009 Outstanding Engineering Alumnus Award from the Pennsylvania State University. He received the 2015 W. Wallace McDowell

07. 11. 2018, L314, 14:00

Prof. Jim Torresen (University of Oslo)

Artificial Intelligence Applied fors the Real-World Systems

Artificial intelligence (AI) has in recent years taken off. In contrast to earlier promising AI periods, this time not only academic researchers are involved but also a number of large companies including Facebook and Google. At the same time, several leading persons like Bill Gates and Ellon Musk have raised possible worries about the technology which now seems to taking off.
This talk will give a brief intro to the AI field represented by biologically inspired computing and give some examples of how we have applied it at University of Oslo in several applications including robotics, health and care services and others. An introduction to our work in teaching and research using reconfigurable logic will also be included. The AI schemes are not limited to only improving software but can also be used to design and adapt hardware and the mechanics of robots. Possible risks of developing such technology would also be addressed.

BIO

Jim Torresen received his M.Sc. and Dr.ing. (Ph.D) degrees in computer architecture and design from the Norwegian University of Science and Technology, University of Trondheim in 1991 and 1996, respectively. He has been employed as a senior hardware designer at NERA Telecommunications (1996-1998) and at Navia Aviation (1998-1999). Since 1999, he has been a professor at the Department of Informatics at the University of Oslo (associate professor 1999-2005). Jim Torresen has been a visiting researcher at Kyoto University, Japan for one year (1993-1994), four months at Electrotechnical laboratory, Tsukuba, Japan (1997 and 2000) and a visiting professor at Cornell University, USA for one year (2010-2011). His research interests at the moment include bio-inspired computing, machine learning, reconfigurable hardware, robotics and applying this to complex real-world applications. Several novel methods have been proposed. He has published approximately 150 scientific papers in international journals, books and conference proceedings. 10 tutorials and several invited talks have been given at international conferences. He is in the program committee of more than ten different international conferences, associate editor of three international scientific journals as well as a regular reviewer of a number of other international journals. He has also acted as an evaluator for proposals in EU FP7 and Horizon2020 and is currently project manager/principle investigator in four projects funded by the Research Council of Norway. More information and a list of publications can be found here: http://www.ifi.uio.no/~jimtoer

02. 11. 2018

Ing. Michal Kekely

Architektura klasifikace paketů pro vysoko-rychlostní sítě s ohledem na paměť

Klasifkácia paketov je dôležitá operácia pro velké množstvo rôznych sieťových úloh - od prepínania alebo smerovania až po monitorovanie a bezpečnosť. Všeobecne musia byť využité akcelerované architektúry implementujúce klasifikáciu aby se dosiahlo požadovaných priepustností na vysoko-rychlostných síeťach. Vo svojej prezentácii predstavím návrh novej hardwarovej architektúry pre exaktnú klasifikáciu niekoľkých paketov v jednom hodinovom cykle založenú na hašovaní, ktorá redukuje potrebné pamäťové požiadavky. Základná myšlienka je postavená na fakte, že moderné FPGA obsahujú stovky základných pamäťových buniek typu BlockRAM, ku ktorým je možné pristupovať nezávisle. Namerané výsledky ukazujú, že navrhnutý prístup efektívne využíva pamäť a škáluje veľmi dobre so zvyšujúcou sa kapacitov. Navrhnutá architektúra je napríklad schopná dosiahnuť priepustnosti 2Tb/s a efektívnej kapacity vyše 40 000 pravidiel pre IPv4 toky za cenu len 366 BlockRAM a okolo 57 000 LUT. Obsah prezentácie bol prezentovaný na na konferencii DSD2018.

Ing. Richard Pánek

Metodika návrhu řadiče rekonfigurace pro systémy odolné proti poruchám

Využité SRAM-FPGA ve zvláště nepříznivých podmínkách má řadu úskalí. Hlavním problémem jsou SEU poruchy, které postihují konfigurační paměť a tím mohou způsobit selhání celého systému. Pro zotavení se z nich je výhodné využít schopnost FPGA, částečnou dynamickou rekonfiguraci. Pro ni je klíčovou komponentou její řadič, který musí zajistit vše potřebné. Avšak existuje řada způsobů pro jeho implementaci, které je potřeba vyhodnotit. Budu diskutovat závislost procentuální doby běhu systému bez selhání na době rekonfigurace a střední době mezi výskyty poruch, kterou jsme vyhodnotili pomocí simulace a také další směřování výzkumu.

Ing. Marta Jaroš

Platforma pro spouštění a monitorování náročných řetězců úloh

Spouštění vědeckých řetězců úloh na superpočítačích je uživatelsky velice náročná operace. Vyžaduje znalost výpočetního stroje, použitých kódů a jejich škálování. K efektivnímu spuštění úloh, kde je cílem například snížení ceny výpočtu nebo naopak minimalizace výpočetního času, je nutné monitorovat aktuální vytížení stroje a patřičně přizpůsobit spouštěcí parametry jednotlivých úloh dané situaci. Ve své prezentaci budu prezentovat prototyp platformy, která komunikuje s uživatelskými aplikacemi, umí spustit definované řetězce úloh, monitorovat je a v případě chyby restartovat dané úlohy. Platforma cílí na běžné uživatele a momentálně bude využívat pouze předdefinovaných řetězců úloh, u kterých se bude cílem zefektivnit jejich spouštění. Modulární návrh platformy však umožňuje např. rozšíření o uživatelsky definované řetězce úloh.

26. 10. 2018

Ing. Petr Bardonek

Představení studenta 1. ročníku

Ing. Jan Kučera

Akcelerace systémů IDS pro vysokorychlostní sítě využívající koncept SDM

Systémy IDS patří mezi jednu z významných technologií pro zajištění bezpečnosti komunikační infrastruktury. Z důvodu vysoké výpočetní náročnosti je však velmi obtížné splnit jejich výkonnostní požadavky a umožnit jejich nasazení ve vysokorychlostních sítích. V rámci svého vystoupení na semináři UPSY představím přístup, který se zaměřuje na akceleraci činnosti IDS pomocí informovaného selektivního zahazování příchozích paketů, čímž umožňuje efektivně soustředit dostupné výpočetní zdroje systému na analýzu pouze relevantní části síťového provozu. Tuto práci jsem v průběhu léta prezentoval na konferenci ANCS (Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems) a před dvěma týdny také na konferenci ICCD (International Conference on Computer Design). Na rozdíl od předchozích přístupů tento koncept neuvažuje přesun celého IDS systému ani žádné jeho části do hardwarového akcelerátoru, využívá naopak softwarového nebo hardwarově akcelerovaného předzpracování (předfiltrace) části síťového provozu, který s vysokou pravděpodobností nepředstavuje bezpečnostní hrozbu. Při zpracování vysokorychlostního provozu dosahuje tento vytvořený systém vysoké kvality detekce a současně umožňuje zachování potřebné flexibility IDS.

Ing. Jakub Husa

Srovnání metod genetického programování při tvorbě kryptograficky zajímavých boolovských funkcí

Zvyšující se nároky na kryptografickou bezpečnost elektronické komunikace vyžadují neustálé vylepšování šifrovacích metod. Jednou z nich jsou proudové šifry, které komunikaci zabezpečují pseudonáhodným klíčem generovaným pomocí LFSR. Tato metoda je velmi rychlá a HW nenáročná, ale aby byla i bezpečná, musí být vztah mezi vnitřním stavem generátoru a generovaným klíčem zakryt pomocí kryptograficky silné boolovské funkce. Jaké nároky jsou na ni kladeny závisí na tom před kterými útoky musí funkce poskytovat ochranu. Historicky nejúspěšnější metodou evolučního návrhu těchto funkcí je genetické programování. V prezentaci představím srovnání metod Stromového, Kartézského a Lineárního genetického programování při tvorbě kryptograficky zajímavých boolovských funkcí s různými nároky.

19. 10. 2018

Andreas Oeldemann, M.Sc., Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität München

Hardware Support for Resource-Efficient Execution of Virtualized Network Functions

TUM's Chair of Integrated Systems has a decade-long experience in building Systems-on-Chip for networking and other application domains. In this talk, I will give a brief overview of our previous projects in the networking domain (FlexPath, 100-GET, ...) and will then move on to present our current research activities targeting the resource-efficient execution of virtualized network functions. By moving network functions (e.g., routing, intrusion-detection, VPN) from specialized hardware appliances to software, multiple network functions can be scheduled on the same server to increase resource utilization. However, the large spread in per-packet processing complexity combined with bursty data center traffic patterns result in high processing demand variations on milli- and microsecond timescales. To perform an efficient provisioning of hardware resources for such variable workloads while still maintaining Quality-of-Service, I will present our work on a hardware-supported Load Management Layer for Network Function Virtualization. The Load Management Layer (LML) is integrated in the network adapter and redirects network traffic to neighboring servers if local resources become overloaded. By combining several LML-enabled servers in a cluster, our simulations show that resource savings due to sharing effects can become as high as 24%. In contrast to conventional load balancers, the LML is closely coupled with each local server and thus benefits from time-accurate insight into the current resource load. Finally, I will conclude my presentation with a brief introduction of our open-source FPGA-based network tester, which we are using to assess the implementation of our research concepts.

05. 10. 2018

Představení doktorandů 1. ročníku

- Petr Bardonek, Filip Kukliš, Michal Orsák, Tomáš Pelka, Stanislav Smatana

Program na rok 2017/2018

Rozpravy k disertaci 2018

Datum

Přednášející

27. dubna

Smatana S., Kocnová J., Hyrš M.
(školitel: Martínek, Vašíček, Schwarz)

4. května

Bordovský G., Kadlubiak K., Budiský J., Čudová M., Vaverka F., Nikl V.
(školitel: Jaroš)

11. května

Fukač T., Kekely M., Kučera J., Vrána R., Wrona J., Iša, R.
(školitel: Kořenek, Vašíček)

18. května

umbalová L., Viktorin J., Bartoš V., Matoušek J., Matoušek, D.
(školitel: Martínek, Kořenek, Kotásek, Růžička)

25. května

Nevoral J., Crha A., Šimek V., Tesař R., Dvořák M., Wiglasz, M.
(školitel: Růžička, Fučík, Sekanina)

1. června

Husa J., Grochol D., Kešner F., Mrázek V., Slaný K.
(školitel: Sekanina)

8. června

Pánek R., Lojda J., Krčma M., Čekan O., Podivínský J., Szurman K.
(školitel: Kotásek)07. 06. 2018, 10:00

Ing. Martin Palkovič, Ph.D.

Projekt TETRAMAX

TETRAMAX je H2020 projekt, ktorého cieľom je podporovať inováciu produktov a služieb v EU priemysle, hlavne v malých a stredných podnikoch, s využitím aplikačne-špecifických digitálnych technológií (www.tetramax.eu).
Na prednáške sa dozviete o princípoch cascaded funding v H2020 ako aj o iniciatívach Smart Anything Everywhere (SAE) a ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS). Tieto iniciatívy cez projekty ako je práve TETRAMAX poskytujú asistenčné a sprostredkovateľské služby pre transfer digitálnych technológií ako aj poskytujú financovanie medzinárodných experimentov pre transfer technológií (TTX) na základe otvorených verejných výziev. Dané výzvy sú administratívne oveľa menej náročné a oveľa viac flexibilné ako tradičné projekty z národných (napr. TA ČR) či medzinárodných (napr. H2020) zdrojov. Každý TTX projekt má obyčajne jedného priemyselného a jedného akademického partnera, preto je prednáška zaujímavá ako pre priemyselnú, tak pre akademickú sféru.

20. 04. 2018

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Zajištění flexibility a vysokého výpočetního výkonu při zpracování síťového provozu

S nárůstem kapacity síťových linek se výrazně zvyšují i nároky na zpracování síťového provozu. Protože frekvence technologií FPGA i ASIC je omezená a narůstá v čase jen velmi pomalu, počet cyklů na zpracování jednoho paketu s rychlostí síťových linek postupně klesá. Při rychlosti 100 Gb/s je nutné zpracovat na frekvenci 200 MHz v každém hodinovém cyklu jeden paket a při škálování propustnosti na 400 Gb/s nebo 1 Tb/s je nutné již zpracovat v jednom cyklu několik paketů najednou, což vyžaduje nové koncepty hardwarové akcelerace. V rámci prezentace budou představeny architektury zajišťující zpracování síťového provozu na rychlosti 100 Gb/s a nastíněny možnosti škálování propustnosti ke 400 Gb/s a 1 Tb/s s ohledem na úsporu hardwarových zdrojů. Současně budou ukázány možnosti jazyka P4 pro rychlé prototypování hardwarové akcelerace v technologii FPGA, což nabízí pro datová centra spojení flexibility s vysokým výpočetním výkonem. Na závěr prezentace bude ukázáno krátké srovnání vlastností FPGA od společností Xilinx a Intel a budou představeny aktuálně řešené projekty a nově vyvinuté hardwarové platformy.

13. 04. 2018

Ing. Gabriel Bordovský

Diagnostika prsou za použití fotoakustické tomografie

Dnešní vyšetření prsou, mamografie, vede k falešně pozitivním nebo neprůkazným výsledkům. Přes 50% žen během 10ti let, pěti vyšetření, má alespoň jeden falešně pozitivní nález a absolvuje dodatečná vyšetření nebo zbytečnou léčbu. Projekt H2020 PAMMOTH si klade za cíl vytvořit diagnostický přístroj, který poskytne lepší obraz tkáně, včetně zobrazení krevního řečiště. Během prezentace bude naznačen princip fotoakustické tomografie(PAT) a potřebné modifikace toolboxu k-Wave pro efektivní výpočet PAT na distribuovaných systémech. Závěrem bude prezentován systém pro sběr a předzpracování dat z PAMMOTH senzorů, kterému se plánuji věnovat v nadcházejících měsících.

Ing. Jitka Koncnová

Evoluční syntéza komplexních číslicových obvodů

Ve své prezentaci se budu věnovat aktuálnímu stavu a výsledkům mé dizertační práce, ve které řeším využití řezů a CGP za účelem optimalizace rozsáhlých kombinačních obvodů.

Ing. Kristian Kadlubiak

Evolučný návrh priestorovej dekompozície simulačnej domény

V úvodnej časti objasním ako zapadá evolučný návrh priestorovej dekompozície do kontextu simulácie šírenia ultrazvuku v ľudskom tele. Následne sa budem venovať samotnému evolučnému návrhu. Konkrétne formátu genotypu, prechodu od genotypu k fenotypu, výhodám a nevýhodám daného prístupu ako aj doposiaľ nameraným výsledkom.

06. 04. 2018

Ing. Rakek Iša

Ověřování korektní funkce HW komponent generovaných ze specifikace v jazyce P4

V prezentaci představím téma své dizertační práce, která se zabývá automatizací funkční verifikace obvodů vygenerovaných překladačem jazyka P4. Prezentace je konkrétně zaměřena na funkčí verifikaci komponenty, která slouží pro parsování vstupních paketů. Představím navržený paketový generátor řízený na základě programu napsaném v jazyce P4. V závěru nastíním plány na využití genetických algoritmů pro generování vstupních paketů tak, aby bylo dosaženo maximálního pokrytí P4 kódu v co nejkratším simulačním čase.

Ing. Stanislav Smatana

Nástroj pre analýzu mikrobiómu hrubého čreva

Vo svojej prezentácii sa budem venovať súčasným prístupom k analýze mikrobiómu hrubého čreva, spolu s ich úskaliami a prednosťami. Ďalej priblížim svoju dizertáciu, ktorej cieľom je vývoj a implementácie metód analýzy mikrobiómu hrubého čreva . Priblížim súčasný stav môjho projektu a popíšem plán mojej budúcej práce.

23. 03. 2018

Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

Bioinformatika@FIT

Úvodní část prezentace bude věnována stručnému přehledu výzkumu v oblasti bioinformatiky, který je na FIT realizován ve spolupráci s několika externími pracovišti (Biofyzikální ústav AVČR, Loschmidtovy laboratoře, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí). Hlavní část prezentace pak bude zaměřena na téma vyhledávání kvadruplexů v DNA sekvencích, kde se nám podařilo navrhnout nový algoritmus s velmi dobrou přesností detekce a publikovat jej v časopise Bioinformatics.

09. 03. 2018

Ing. Jakub Budiský

Numerical Solution of Problems with Jump Discontinuities

Possible approach to solve problems containing discontinuities related to medium heterogeneity will be presented. The goal is to reduce phase errors, enforce correct reflections off the interfaces, and by doing so, eliminate related artefacts resulting from the use of pseudospectral method on a low-resolution Cartesian grid. Preliminary results and future directions will be discussed in the presentation.

Ing. Marta Čudová

Platforma pro plánování, spouštění a monitorování vysoce náročných a kooperujících úloh

Reálné simulace jsou velice výpočetné náročné a vyžadují využití vysoce výkonných výpočetních strojů. Takové výpočetní stroje jsou postaveny na paralelní architektuře a jsou velmi různorodé. Toto vede na použití sofistikovanějších výpočetních technik, aby bylo možné plně využít sílu takových strojů. K popisu komplexních jevů je nutné použít množinu rozdílných kooperujících modelů. Toto klade vyšší nároky na uživatele a na jejich hluboké znalosti z dané problematiky. Prezentovaný přístup odstiňuje uživatele od složitosti spojené s plánováním a spouštěním rozsáhlých řetězců úloh. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní jim však umožňuje takové výpočty spouštět a monitorovat.

Ing. Jan Nevoral

Nekonvenční technologie pro implementaci číslicových systémů

V dnešní době je naprostá většina konvenční výpočetní elektroniky založena na technologii CMOS a tranzistorech typu MOSFET. Pojednání k tématu disertační práce se blíže věnuje jednomu z nekonvenčních přístupů k číslicové elektronice, tzv. polymorfní elektronice. Polymorfní elektronika je schopná realizovat jedním obvodem různé funkce v závislosti na stavu okolního prostředí, což může představovat v jistých aplikacích výhodu oproti konvenčnímu řešení. Díky nedostatku kvalitních polymorfních hradel a kvalitních syntézních metod tak není v tuto chvíli nasazení polymorfní elektroniky často výhodné. Disertační práce si klade za cíl prohloubit řešení problému nedostatku kvalitních polymorfních hradel. Hlavním úkolem bude návrh kompletních sad hradel z různých typů tranzistorů, která budou konkurenceschopná obdobným obvodům řešeným konvenční cestou. Kompletní sady hradel by měly v důsledku přispět i k zavedení efektivnějších metod syntézy složitějších polymorfních obvodů. Dovolí pro návrh otevřít téměř libovolný stavový podprostor možných implementací požadovaného obvodu, což může vést buď ke zkrácení doby syntézy nebo k nalezení efektivnějšího řešení.

Ing. Richard Pánek

Systémy odolné proti poruchám - metodika návrhu řadiče rekonfigurace

V době neustále se rozvíjejících nejen řídicích systému umístěných do SRAM FPGA důraz na jejich spolehlivost neustále roste. Obzvláště patrné je to u velice nákladných strojů, kterými jsou jak letecká tak i vesmírná zařízení. Navíc by mohlo kvůli poruše dojít i ke ztrátám na životech. Proto je nutné zajistit odolnost proti poruchám, které způsobuje např. sluneční záření. U SRAM FPGA je na poruchy náchylná jejich konfigurační paměť. Ve své práci se zabývám odstraňováním těchto poruch s využitím částečné dynamické rekonfigurace, kterou musí zajistit její řadič. Ten může být implementován různými způsoby, které budou diskutovány v rámci vytvářené metodiky spolu se svými přínosy a úskalími. Ovšem i samotný řadič rekonfigurace by měl být odolný proti poruchám.

02. 03. 2018

Ing. Lenka Sumbalová

Aminokyselinové sítě a jejich aplikace

Proteiny jsou základním kamenem všech živých organismů. Pořadí aminokyselinových reziduí v sekvenci má vliv jak na strukturu proteinu, tak na jeho funkci. Proto je důležitá predikce důležitosti jednotlivých reziduí pro protein, ať už kvůli predikci vlivu substitucí na protein, tak i kvůli výběru vhodných míst pro mutagenezi. Jedním z přístupů k vyhledávání kritických reziduí v proteinech je analýza aminokyselinových sítí. Jedná se o grafovou reprezentaci struktury proteinu, na základě prametrů vypočtených z toho grafu je možné predikovat kritičnost jednotlivých reziduí. V rámci mých tezí jsem nastudovala současný stav aplikací aminokyselinových sítí pro predikci kritických reziduí a navrhla novou metodu, která kombinuje využití aminokyselinových sítí a biologické vlastnosti reziduí a využívá strojové učení.

Ing. Michal Kekely

Mapování zpracování paketů popsaného v jazyce P4 do technologie FPGA

Moderné počítačové siete vyžadujú okrem spracovania paketov na vysokých rýchlostiach taktiež určitú flexibilitu tohoto spracovania. Jednou z kritických častí spracovania paketov je klasifikácia paketov, ktorá celé spracovanie riadi. Terajšie prístupy ku klasifikácii paketov často nestačia na spracovanie paketov na rýchlostiach 100 Gb/s a 200 Gb/s. Prístupy, ktoré dané priepustnosti zvládajú často nie sú dostatočne flexibilné, nemožno ich škálovať na väčší počet dimenzií alebo sú optimalizované na jeden konkrétny prípad použitia. Téma mojej dizertačne práce sa zaoberá práve návrhom nových prístupov ku klasifikácii paketov, ktoré sú jednak flexibilné a zároveň poskytujú dostatočný výkon na spracovanie paketov na vysokorýchlostných sieťach. K spojeniu flexibility a výkonu navyše plánujem použiť jazyk P4, ktorý poskytuje dostatočnú flexibilitu a abstrakciu popisu spracovania paketov a technológiu FPGA, ktorá poskytuje dostatočný výkon.

Ing. Jakub Husa

Evoluce kryptograficky silných Booleovských funkcí

Kryptograficky silné booleovské funkce jsou klíčovou součástí proudových šifer kterým poskytují ochranu před různými krypto-analytickými útoky. Míra ochrany kterou je booleovská funkce schopna poskytnout je omezena počtem jejích vstupů a existuje tedy potřeba vyhledávat stále nové, větší a silnější funkce. Jedním z přístupů který se v tomto oboru ukázal být velmi perspektivní je genetické programování. I to však čelí řadě obtíží, způsobených především velikostí vyhledávacího prostoru a náročností výpočtu jednotlivých kryptografických vlastností. V pojednání k tématu disertační práce poskytuji shrnutí nejdůležitějších vlastností booleovských funkcí, evolučních algoritmů použitých k jejich nalezení, a navrhuji způsob jak současné přístupy zefektivnit tak, aby bylo dosaženo tvorby stejně silných funkcí, při výrazné úspoře výpočetních prostředků.

16. 2. 2018

Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

CERN pohledem informatika

Formou obrazové prezentace budou představena vybraná pracoviště Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) jako shrnutí exkurze zájemců z UPSY, která proběhla 25.1.2018. Konkrétně bude pojednáno o částicových urychlovačích, představujících stěžejní technologie této instituce, a to nejprve obecně a návazně podrobněji se zaměřením na vybrané typy urychlovačů a experimenty na nich prováděné (např.LINAC, LEIR, AD a výzkum antihmoty, LHC). Nebude chybět ani ukázka výpočetní techniky, bez níž se tento výzkum neobejde, třebaže z trochu jiného pohledu.

23. 2. 2018, 10:00

Assoc. prof. Giovanni Squillero

Evolutionary Test & Verification of Microprocessors

Abstract: Bio-inspired heuristics have been consistently exploited for solving CAD problems since the 1990s, although their usage is not always apparent. Nowadays, scholars and practitioners could find new opportunities to collaborate: on the one hand, Genetic Programming, and his recent good son Genetic Improvement; on the other hand, test and validation of microprocessor, with ever pressing problems such as test compaction or software-based self-test. The presentation will show the peculiarities of the problems, sketch the main requirements for an evolutionary methodology to be useful, survey few success stories, and suggest possible future applications.

Bio: Giovanni Squillero is an associate professor of computer science at Politecnico di Torino, Department of Control and Computer Engineering. After attending a classical lyceum, he enrolled in the electronic engineering program, but eventually got both his M.S. and Ph.D. in computer engineering. Nowadays Squillero's research mixes the whole spectrum of bio-inspired metaheuristics and computational intelligence with selected topics in electronic CAD, games, multi-agent systems. Other activities focus on the development of optimization techniques able to achieve acceptable solutions with limited amount of resources, mainly applied to industrial problems. Squillero is a Senior Member of the IEEE and serves in the IEEE Computational Intelligence Society Games Technical Committee. He is a member of the editorial board of Genetic Programming and Evolvable Machines since 2012. Up to January 2018, Squillero authored 3 books, 24 journal articles, 9 book chapters, and 133 papers in conference proceedings; he is also credited among the editors in 15 publications.

2. 2. 2018

RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.

HPC Research Group

Abstract: In this talk, research activities of a newly established research group focused to high performance and scientific computing will be introduced. The group is working under CERIT-SC center, which maintains computing resources, storage and performs both in-house computer-science research and interdisciplinary research with partners. First, the center, its research and research projects solved by the HPC research group will be briefly introduced. Second, two examples will be discussed in greater details: autotuning of CUDA/OpenCL kernels and acceleration of cryo-EM software.

Bio: Jiri Filipovic currently works as head of research group High Performance Computing in CERIT-SC, Institute of computer science, Masaryk University. He holds PhD from Faculty of Informatics, Masaryk University. His research interests focus on an area of high performance and scientific computing. He focus on code parallelization and performance optimization for conventional processors and accelerators (from hand-tunning of existing applications to automatic methods improving code efficiency). He is also interested in many areas of applied computing, such as computational problems from chemistry and biology, or real-time modeling of deformations (e.g. simulations of soft tissues).

19. 1. 2018

Ing. Josef Strnadel, Ph.D.

Modelování a analýza (real-time) systémů

Zájemcům představím základní aspekty mnou používaných prostředků modelováni a analýzy (real-time) systémů. Výpočetní model těchto prostředků vychází z časovaných automatů (timed automata, TA) a jejich mnohých rozšíření (probabilistic TA, stochastic TA, priced TA, stopwatch TA, ...). Konkrétní systém je modelován jako síť potencionálně vzájemně komunikujících TA, požadované vlastnosti systému jsou vyjádřeny v rozšířeném jazyku odnože CTL logiky. Analýza systému je realizována metodou ověřování modelu (model checking, MC), který je klasicky symbolicky, tj. 100% garantující ne/splnění dané vlastnosti v celém stavovém prostoru možných chování systému; zejména u komplexních systémů však může být výsledek takového ověřování "v nedohlednu". Alternativou ke klasickému MC je např., na simulaci založený, statisticky model checking, u kterého se spokojíme s určitou, předem danou, chybou/nepřesností při ověřovaní modelu. Nad výše zmíněnými prostředky lze využít další nadstavby jako např. syntézu, učení, optimalizaci či vyhodnocení strategií řízení modelovaných systémů. Vzhledem k náročnosti a komplexnosti problematiky a snaze/výzvě vše vměstnat cca do 50 minut se vynasnažím zásadní představit formou předem připravených ilustrativních demo ukázek v prostředí frameworku UPPAAL.

12. 1. 2018

Prof. Lukáš Sekanina

Schůze UPSY

Informace o projektech, publikování, činnostech na UPSY.

05. 01. 2018

Ing. Filip Kešněr

Metody charakterizace a rozpoznávání časového průběhu neuro-signálů

Prezentace bude primárně zaměřena na metody pro charakterizaci a rozpoznávání tvaru / časového průběhu signálů pocházejících z populací neuronů, konkrétně inter-iktálních spiků vyskytujících se v iEEG nahrávkách pacientů, trpících epilepsií. Navrhované a použité metody jsou obecně aplikovatelné také na další typy časových průběhu (tvarů) v biomedicínských signálech (např. HFO v iEEG, QRS komplexy v EKG, myo-elektrické aktivace, detekce a spike sorting z mikroelektrodových polí, a další). Konkrétně budou představeny metody využívající rozmístění popisných bodů a také metody postavené na konvolučních neuronových sítích.

Ing. Vojtěch Nikl

Dynamická optimalizace spotřeby na moderních systémech

V dizertační práci se zabývám dynamickou optimalizací energetické spotřeby za běhu algoritmu. Efektivita se dá zlepšit nejenom optimalizací hardwarových parametrů (frekvence, počet využitých jader,...), ale také pomocí aplikačních parametrů, u kterých předpokládáme minimální vliv na správnost výsledku (např. metoda dekompozice, metoda řešení rovnic, strategie MPI komunikace atd.). Dohromady tato sada proměnných tvoří optimalizační problém, jehož optimalní řešení se snažím nalézt. V prezentaci představím jak dosažené výsledky, tak plány do budoucna.

08. 12. 2017

Ing. Martin Krčma

O disertační práci a nabíjecí stanici

Budu mluvit o své disertační práci, o FPNN, které v ní používám, a o svých plánech jak v disertaci pokračovat a dále pak o svých dalších činnostech na fakultě, především o vývoji nabíjecí stanice pro elektromobily.

Ing. Vojtěch Mrázek

Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished

Na semináři představím novou metodu, která umožňuje aproximaci aritmetických obvodů s matematickou garancí aproximační chyby. Tato metoda unikátním způsobem spojuje techniky formální verifikace aproximovaných obvodů a algoritmu pro prohledávání stavového prostoru. Klíčovou myšlenkou našeho přístupu je to, že hledáme obvody, které jsou jednoduše verifikovatelné. Seminář vychází se společné práce naší skupiny EHW a skupiny VeriFIT a která byla prezentována na konferenci ICCAD'17 (A-rank).

01. 12. 2017

Ing. Pavel Krobot

Rychlejší a přesnější analýza síťových dat

Ve své prezentaci shrnu stávající stav svého výzkumu, představím co jsem dělal přes prázdniny a jakým směrem se bude ubírat má další práce. Bude se tedy jednat o popis metody, využívající Bloomových filtrů pro zrychlení dotazování nad flow daty indexováním IP adres a prezentaci výsledků. Dále o výklad z oblasti předzpracování flow dat s cílem zkvalitnění těchto dat pro přesnější analýzu a nakonec uvedení do tématu dotazování nad databází síťových událostí.

Ing. David Grochol

Evoluční návrh aplikací s ohledem na zpožděn

Ve své prezentaci představím poslední dosažené výsledky v oblasti evolučního návrhu (síťových) aplikací s ohledem na jejich zpoždění. Dále bude představen plán vedoucí k dokončení disertační práce.

24. 11. 2017

Ing. Jakub Lojda

Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy

V prezentaci bude představen způsob zavádění odolnosti proti poruchám (OPP) při využití jedné z nových metod návrhu, nazývané vysokoúrovňová syntéza (High-Level Synthesis, HLS). HLS je založena na konverzi algoritmu do popisu na úrovni RTL. Naše metoda vkládá redundanci na úrovni algoritmu před samotným zpracováním pomocí HLS. Prezentace cílí na experimentální vyhodnocení této metody a dále se zabývá kvantifikací "důležitosti" jednotlivých operací v algoritmu, jejichž zabezpečením je celková OPP výsledného systému zvýšena za určitou cenu, kterou představuje plocha na čipu.

Ing. Michal Wiglasz

Evoluční algoritmy pro přibližné počítání

Ve své prezentaci se budu zabývat využitím (ko)evolučních algoritmů v návrhu přibližných obvodů, konkrétně na algoritmu výpočtu histogramu orientovaných gradientů. Tento algoritmus se používá pro předzpracování obrazových dat pro detekci osob či jiných objektů. Zavedením aproximací lze nejen urychlit výpočet, ale také dosáhnout větší přesnosti detekce v porovnání se standardní implementací.

8. 11. 2017, 10:30

Dr. Martin A. Trefzer (University of York, UK)

From Biology to Hardware - Can Social Insects Organise Distributed Systems?

Abstract: The increasing versatility, performance, compactness and power efficiency of today's electronic systems is pushing technology to its physical limits, making designing robust systems extremely challenging. Biological organisms have long since accomplished the feat of operating reliably with highly variable components, as well as maintaining and tuning themselves in changing environments, when faults occur or they are otherwise perturbed. Such biological mechanisms inspire how hardware could evolve and how electronic systems could self-organise and self-repair. Evolutionary systems are about hardware and software that can autonomously adapt their structure and behaviour in order to optimally carry out specific tasks under changing conditions, taking inspiration from biological organisms with evolution as nature's guiding principle. Circuits can be evolved from in silico Primordial Soup, shape evolves into function and unexpected material properties are uncovered and made useful. In nature there are many examples of systems that, unlike traditional computing architectures, cope well with having thousands of computing elements, social insects being one of them. Starting with a single individual, a queen, many social insect colonies quickly grow to hundreds of thousands of cooperating individuals with a moderate amount of intelligence and without central control. In this talk I will introduce many-core computing platforms, Centurion and Graceful, and discuss how algorithms inspired by such insects could be applied to produce self-organising, self-optimising and self-healing "colonies" of computing platforms in the future, comprising of hundreds of nodes.

Bio: Martin is a Senior Lecturer (Associate Professor) in the Department of Electronics at York. His research interests include variability-aware analogue and digital hardware design, biologically motivated models of hardware design, evolutionary computation, and autonomous fault-tolerance. His vision is to create novel architectures and autonomous systems, which are dynamically self-optimising and inherently fault-tolerant, by porting key enabling features and mechanisms from nature to hardware. He is co-investigator on 3 currently running EPSRC / DSTL projects: Platform Grant - Bio-inspired Adaptive Architectures and Systems (EP/K040820/1), Graceful (EP/L000563/1) and Complex In-materio Computation for Robust Dynamical Control, as well as on the previous EPSRC project PAnDA (EP/I005838/1). He is a senior member of the IEEE, a member of the DPG, co-chair of the International Conference of Evolvable Systems (ICES), and vice chair of the IEEE Task Force on Evolvable Hardware.

31. 10. 2017, 10:30

Dr. Jie Hang (Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada)

Approximate Arithmetic Circuits and Applications

Abstract: Often as the most important arithmetic modules in a processor, adders, multipliers and dividers determine the performance and energy efficiency of many computing tasks. The demand of higher speed and power efficiency, as well as the feature of error resilience in many applications (e.g., multimedia, recognition and data analytics), have driven the development of approximate arithmetic design. In this talk, a review and classification are presented for the current designs of approximate arithmetic circuits including adders, multipliers and dividers. A comprehensive and comparative evaluation of their error and circuit characteristics is performed for understanding the features of various designs. By using approximate multipliers and adders, the circuit for an image processing application consumes as little as 47% of the power and 36% of the power-delay product of an accurate design while achieving a similar image processing quality. Improvements in delay, power and area are obtained for the detection of differences in images by using approximate dividers.

Bio: Dr. Jie Han received the B.Sc. degree in electronic engineering from Tsinghua University, Beijing, China, in 1999 and the Ph.D. degree from Delft University of Technology, The Netherlands, in 2004. He is currently an associate professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Alberta, Edmonton, AB, Canada. His research interests include approximate computing, stochastic computation, reliability and fault tolerance, nanoelectronic circuits and systems, novel computational models for nanoscale and biological applications. Dr. Han and coauthors received the Best Paper Award at the International Symposium on Nanoscale Architectures 2015 (NanoArch 2015) and Best Paper Nominations at the 25th Great Lakes Symposium on VLSI 2015 (GLSVLSI 2015) and NanoArch 2016. He was nominated for the 2006 Christiaan Huygens Prize of Science by the Royal Dutch Academy of Science. His work was recognized by Science, for developing a theory of fault-tolerant nanocircuits (2005). He is currently an associate editor for IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing (TETC) and IEEE Transactions on Nanotechnology. He served as a General Chair for GLSVLSI 2017 and the IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFT 2013), and a Technical Program Chair for GLSVLSI 2016 and DFT 2012.

20. 10. 2017

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

První počítače u nás a prof. A. Svoboda

V úvodní přednášce workshopu bude uveden význam a podíl prof. A Svobody v souvislosti s realizací prvního reléového a prvního elektronkového počítače v českých zemích u příležitosti letošního 110. výročí jeho narození. Zmíněny budou i jeho zásluhy v oblasti využití analogových počítačů při automatickém řízení protiletadlové palby u nás i v USA.
Součástí workshopu před diskuzí bude promítnutí krátkého videa s rozhovory jeho spolupracovníků z Výzkumného ústavu matematických strojů Praha i ze zahraničí.

13. 10. 2017

Ing. Filip Vaverka

Rozsáhlé ultrazvukové simulace

Na semináři budou představeny výsledky dosažené novou aproximačí metodou dekompozice domén pro Fourierovy spektrální metody (k-Wave) používané pro řešení šíření ultrazvukových vln. Diskutováno bude především škálování a efektivita metody na moderních clusterech (s GPU), ale také její nedostatky a další možná vylepšení.

Ing. Denis Matoušek

Použití optimalizovaných architektur pro vyhledávání vzorů v síťových datech pro dosažení vysoké propustnosti zpracování

Prezentace bude zaměřena na využití techniky Delayed Input DFA (Deterministic Finite Automaton) (D2FA), která redukuje velikost přechodové tabulky det. konečného automatu za cenu provedení více přechodů (tzv. výchozích přechodů) pro přijetí jednoho vstupního symbolu. Bude představena analýza pravděpodobnosti výskytu tohoto jevu na reálných síťových datech pro různé stupně omezení počtu provedených výchozích přechodů. Na základě analýzy bude představena modifikace dříve publikované paralelní architektury se zřetězenými automaty pro propustnosti 100Gb/s a vyšší, která umožňuje využít techniku D2FA.

Ing. Jan Nevoral

Návrh polymorfních obvodů založených na ambipolárních tranzistorech

V prezentaci shrnu stav své disertační práce, která je zaměřena na návrh polymorfních obvodů na úrovni ambipolárních tranzistorů. Větší pozornost bude věnována výsledkům mého výzkumu za posledního půl roku, mimo jiné návrhu všech dvou a více vstupých hradel řízených polaritou napájecího napětí, které by šly využít při syntéze složitějších obvodů, a výpočetní úplnosti této polymorfní elektroniky.

06. 10. 2017

Představení doktorandů 1. ročníku

- Gabriel Bordovský, Radek Iša, Kristián Kadlubiak, Jitka Kocnová, Stanislav Smatana

Program na rok 2016/2017

Rozpravy k disertaci 2017

Datum

Přednášející

28. dubna

Fukač T., Kekely M., Vrána R., Matoušek D., Matoušek J.
(školitel Kořenek)

5. května

Kekely L., Bartoš V., Wrona J., Krobnot P., Dvořák M.
(školitel Strandel, Kořenek, Fučík)

12. května

Nevoral J., Crha A., Šimek V., Tesař R., Vitkorin V., Košař V.
(školitel Růžička)

19. května

Husa J., Kidoň M., Wiglasz M., Grochol D., Kešner F., Mrázek V.
(školitel Sekanina)

26. května

Hrbáček R., Slaný K., Drahošová M., Minařík M., Szurman K., Mičulka V.
(školitel Sekanina, Kotásek)

2. června

Pánek R., Lojda J., Krčma M., Čekan O., Podivínský J.
(školitel Kotásek)

9. června

Budiský J., Čudová M., Vaverka F., Nikl V., Hyrš M.
(školitel Jaroš, Schwarz)31. 03. 2017

Ing. Marta Čudová

Framework pro plánování a monitorování vysoce náročných výpočtů.

Lidé z různých vědeckých odvětví potřebují často provádět různé simulace na různých výpočetních prostředcích. Toto však vyžaduje pokročilou znalost počítačových technologií, samotné simulace a výpočetního prostředku. Prezentovaný framework řeší problém komunikace s různými výpočetními prostředky, plánování úloh a jejich monitorování bez nutnosti interakce s uživatelem.

Ing. Jan Wrona

Shluková analýza záznamů o IP tocích

Intrusion detection systémy jsou důležitou součástí administrace sítě, ale paketové IDS na vysokorychlostních sítích naráží na své výkonnostní limity. Jedním řešením tohoto problému je zaměřit detekci na datově méně náročné záznamy o IP tocích. Tato oblast nabízí nové možnosti analýzy, ale také přináší problémy v podobě např. nedostupnosti kvalitní anotované datové sady. V prezentaci se proto zaměřím na aplikaci shlukové analýzy bez použití labelů, na možnosti jejího urychlení a využití výsledků.

Ing. Richard Pánek

Řadič rekonfigurace pro systémy odolné proti poruchám

V dnešní době se pro systémy odolné proti poruchám využívají FPGA, protože umožňují změnu své konfigurace po detekci poruchy a tudíž obnovení původní funkce. Setkat se s nimi můžeme například u letadel nebo kosmických zařízení. Ve vesmíru mají FPGA problém s radioaktivním zářením, které způsobuje poruchu v podobě překlopení bitů jejich konfigurační paměti. Důležitou komponentou pro zajištění spolehlivosti je řadič částečné dynamické rekonfigurace, který je schopen obnovit správnou funkci systému po rozpoznání poruchy. Je nutné, aby i samotný řadič byl odolný proti poruchám. V prezentaci budou představeny způsoby k zajištění odolnosti proti poruchám a jejich využití pro zabezpečení řadiče rekonfigurace.

24. 03. 2017

Ing. Jakub Husa

Hledání Bent Booleovských funkcí pomocí paralelního LGP

Bent Booleovské funkce jsou jedním z primitiv nutných k tvorbě bezpečných kryptografických algoritmů. Zvyšování jejich bezpečnosti vyžaduje použití Bent funkcí s vyšším počtem vstupů, který snižuje jejich relativní četnost a výrazně zvyšuje náročnost jejich nalezení. Jedním z v současnosti používaných přístupů řešení tohoto problému je genetické programování, které se již dříve ukázalo jako použitelné, ale trpí problémy se škálovatelností. Prezentace představí nový způsob řešení problému pomocí paralelizovaného lineárního genetického programování překonávající dřívější přístupy.

Ing. Tomáš Fukač

Akcelerace správy front v hardwaru

Abstrakt: Správa front paketů v síťových prvcích je klíčovou funkcionalitou k zajištění kvality síťových služeb (QoS). S narůstající rychlostí síťových linek však vzrůstají i nároky na výpočetní výkon a velikost front. Z tohoto důvodu je tato funkcionalita akcelerována v hardwaru, nejčastěji jako specializovaný ASIC s integrovanou pamětí. Funkcionalita těchto řešení je však omezena jen na několik předem definovaných algoritmů správy front. V prezentaci bude představen architektura správy front, která umožňuje uživatelskou definici algoritmu správy front a která pro realizaci front využívá externí paměť DRAM.

Ing. Roman Vrána

Framework DPDK v úloze NFV a jeho akcelerace

S narůstající rychlostí síťových linek narůstají také nároky na zařízení pro jejich zpracování. Specializovaná HW řešení jsou schopná zpracovat rychlosti až 100 Gbps avšak jejich nasazení může být nákladné. Pro rychlosti 10 a 40 Gbps je se jeví jako jedna z možností použití virtualizace síťových funkci (NVF), kterou lze provozovat na běžně dostupném serverovém HW. Vlastní zpracování pak může zajistit SW řešení jako například framework DPDK. V prezentaci se tedy zaměříme na dostupné možnosti využití DPDK pro úlohu NFV, a také možnosti dalšího urychlení za pomocí HW.

17. 03. 2017

Ing. Jakub Budiský

Case Study on Temporal Parallelization of Ultrasound Waves Propagation

This presentation provides a brief overview of two numerical methods that can be used to implement temporal parallelism, ParaREAL and PFASST. Their suitability for ultrasound wave propagation, as an extension to the k-Wave toolbox, is discussed.

Ing. Michal Kekely

Optimalizácia a paralelizácia klasifikácie paketov pomocou DCFL

Klasifikácia paketov na vysokých rýchlostiach (100 Gbps a viac) patrí medzi kľúčovú funkcionalitu mnohých sieťových zariadení. V prezentácii bude predstavená hardvérová architektúra klasifikácie paketov založená na algoritme DCFL a techniky použité na optimalizáciu a paralelizáciu tejto architektúry. Prezentované techniky umožňujú škálovať priepustnosť za cenu zvyšujúcich sa pamäťových nárokov. Hlavným prínosom je schopnosť maximalizovať priepustnosť architektúry pre obmedzené množstve pamäti alebo naopak minimalizovať spotrebu pamäťových zdrojov pri garantovaní určitej prieputsnosti.

Ing. Marek Kidoň

Functional Genetic Programming with Host Language Combinators

The automatic computer program generation is a complex job mainly due to the wast state space. By utilizing evolutionary design and purely functional programming techniques the state space can be dramatically reduced. The work focuses on using combinatorial calculus to greatly simplify genetic operators and exploitation of purely functional techniques such as strong static typing and referential transparency to evolve complex computer programs.

24. 02. 2017

Ing. Jakub Lojda

Prezentace tezí disertační práce: Odolnost proti poruchám v HLS pomocí úprav vstupní specifikace
Stále častěji jsou využívány metody návrhu číslicových systémů pomocí vysokoúrovňové syntézy, High-Level Synthesis (HLS). Vstupem HLS je specifikace algoritmu, např. v některém vyšším programovacím jazyce, výstupem HLS je popis obvodu na úrovni RTL.
V prezentaci představím stručný úvod do problematiky a novou metodu zavádějící odolnost proti poruchám do HLS pomocí úprav na úrovni vstupní specifikace. Dále bude uvedeno vyhodnocení metody v jejím současném stavu na případové studii.

Ing. Denis Matoušek

Prezentace tezí disertační práce: Pattern-matching in high-speed computer networks

Hledání řetězců je klíčovou operací v aplikacích pro monitorování a zajištění bezpečnosti počítačových sítí. Současně rostoucí objem dat přenášených po sítích vyžaduje použití síťových linek s vysokou propustností, přičemž na páteřních spojích se začínají používat síťové linky s propustností 100Gb/s. Hledání řetězců je časově náročná operace, která na těchto rychlostech vyžaduje hardwarovou akceleraci. Problémem publikovaných hardwarových architektur navržených pro hledání řetězců je, že je nelze škálovat na propustnost 100Gb/s. Prezentace představuje slabiny publikovaných hardwarových architektur a představuje novou architekturu škálující na propustnost 100Gb/s a výše.

17. 02. 2017

Ing. Filip Vaverka

Prezentace tezí disertační práce: Vývoj vědeckých aplikací akcelerovaných pomocí GPU clusterů

Na semináři bude představena nová aproximační metoda dekompozice domén pro Fourierovy spektrální metody řešení PDE v kontextu šíření ultrazvukových vln. Důraz bude kladen na škálovatelnost a efektivitu metody na moderních superpočítačových architekturách s využitím akcelerátorů.

Ing. Michal Wiglasz

Prezentace tezí disertační práce: Evoluční algoritmy pro přibližné počítání

V poslední době je kladen stále větší důraz na snižování energetické náročnosti elektronických obvodů. Jedním z možných řešení tohoto problému může být přibližné (aproximační) počítání, které vychází z předpokladu, že v mnoha běžných aplikacích není nutné trvat na absolutní přesnosti všech výpočtů. Například u multimédií lze chyby tolerovat díky nedokonalostem lidských smyslů, čehož se využívá například v algoritmech pro kompresi obrazu či zvuku. Nosnou myšlenkou přibližného počítání je, že pokud budeme tolerovat jistou chybu ve výpočtu, můžeme vytvořit výkonnější a energeticky úspornější zařízení. Jednou z možností, jak tvořit přibližné obvody, je použití genetického programování, nevýhodou tohoto přístupu je však špatná škálovatelnost a dlouhá doba výpočtu. Složitější obvody lze evolučně navrhovat například tak, že se rozdělí na menší části, které se pak vyvíjejí samostatně. Zde může být nevýhodou, že jednotlivé části neví o svém okolí. Ve své práci se chci zaměřit na využití koevolučních algoritmů, ve kterých se jednotlivé části vyvíjí samostatně v oddělených populacích, ale tyto populace spolu mohou interagovat. Použitím tohoto přístupu by tak mělo být možné dosáhnout lepších výsledků než při použití běžných evolučních algoritmů.

03. 02. 2017

Ing. Jiří Matoušek

ClassBench-ng: recasting ClassBench after a decade of network evolution

Internet evolution is driven by a continuous stream of new applications, as well as users driving the demand for these services. To keep up with this, a never-stopping research has been transforming the Internet ecosystem over the time. Technological changes/improvements on both protocols (the uptake of IPv6) and network architectures (the adoption of SDN) introduced new challenges for ASIC designers. In particular, IPv6 and OpenFlow increased the complexity of the rule matching problem, forcing researchers to build new packet classification algorithms able to keep pace with a steady growth of link speed. As a result, despite lots of research has been carried out over the last years, packet classification is still a hot topic.

The availability of small numbers of real rule sets and synthetic ones, generated with tools such as ClassBench, has boosted research in the IPv4 world. In this talk I will present ClassBench-ng, a new open source tool for the generation of synthetic IPv4, IPv6 and OpenFlow 1.0 rule sets showing similar characteristics of real ones. This tool was built upon results of an analysis of rule sets taken from current operational environments with the aim of meeting the requirements of nowadays researchers and boosting the rule matching research as ClassBench has done since ten years ago.

Ing. Miloš Minařík

Evoluční návrh mikroprogramových architektur

Návrh mikroprogramových architektur může být časově velmi náročný. V prezentaci bude představena platforma pro automatizovaný návrh těchto architektur společně s ukázkami řešení navržených touto platformou pro různé problémy. Hlavní výhodou prezentované platformy je především možnost hledat řešení problémů z různých domén beze změn platformy pouze určením příslušných omezení a fitness funkce.

28. 1. 2017

Dr Jiří Jaroš

Pammoth - Fotoakustické snímkování prsou

Na semináři bude představen nově získaný projekt H2020 Pammoth a role výzkumné skupiny SC@FIT v tomto projektu. Cílem projektu Pammoth je vytvořit fotoakustický mamograf určený k neinvazivnímu screeningu prsou za účelem včasné identifikace rakovinových ložisek.

Dr Martin Žádník

Building a Feedback Loop to Capture Evidence of Network Incidents

Flow measurement is extremely useful in network management, however, in some cases it is vital to observe the packets in full detail. To this end, we propose combining flow measurement, packet capture and network behavioral analysis. The evaluation of the proposed system shows its feasibility even in high-speed network environment.

20. 1. 2017

Ing. Vlastimil Košař

Přeprogramovatelná architektura pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy v FPGA

V přednášce bude představena architektura pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy v FPGA, jenž pro změnu množiny regulárních výrazů nepotřebuje provést rekonfiguraci FPGA. Použití této architektury je vhodné například ve vestavěných zařízeních založených na Xilinx Zynq, které musí být schopné samostatně změnit množinu regulárních výrazů.

Dr Marcela Zachariášová

Optimalizácia verifikácie procesorov pomocou genetického algoritmu.

V prezentácii stručne predstavím, akým spôsobom prebieha verifikácia procesorov v spoločnosti Codasip a aké verifikačné nástroje vyvinul môj tím za posledných 5 rokov. Ďalej ukážem nové výsledky môjho optimalizačného algoritmu, ktorý som navrhla v rámci mojej dizertačnej práce a ktoré práve spisujem do časopiseckej publikácie.

13. 1. 2017

Prof. Lukáš Sekanina

Schůze UPSY

informace o projektech, publikování, činnostech na UPSY.

09. 12. 2016

Ing. Adam Crha

Logická syntéza polymorfních obvodů

Na prezentaci uvidíte výsledky mé činnosti za posledního půl roku, týkající se návrhových metod polymorfní elektroniky. V současnosti pracuji na implementaci syntézní metodiky pracující s And-Inverter grafy, jejíž princip bude vysvětlen. A protože máme před Vánočním večírkem, na odlehčení promítnu zážitky z Ameriky.

Ing. Václav Šimek

Ambipolární tranzistory pro multifunkční obvody

V rámci prezentace budou představeny výsledky experimentů s tranzistory, které vykazují mabipolární chování. Dále bude zmíněn systém pro automatizaci charakterizace a analýzy vzorků organických tranzistorů, který byl vyvinut ve spolupráci s týmem prof. Weitera z FCH VUT.

Ing. Radek Tesař

Nekonvenční technologie pro číslicové systémy

V současné době je většina výpočetních strojů založena na prvcích na bázi anorganických polovodičů, jako je křemík. Takovými prvky jsou tranzistory v roli spínacích prvků, z nichž se staví logická hradla, realizující základní boolovské funkce. Z hradel se pomocí prostředků syntézy sestavují složitější obvody, které již mohou realizovat algoritmus nebo výpočet. Pro návrh takové elektroniky jsou známy automatizované postupy a také řešení realizující řadu potřebných funkcí.
Na úrovni tranzistorů i hradel však existují alternativní řešení, která mohou do systému, v němž jsou použita, přinášet určité výhody. Na těchto úrovních lze ovlivnit fyzikální vlastnosti výsledného produktu (nároky na výrobní technologie, rozměry, rychlost obvodů, apod). To může přinášet výhody v možnosti nových aplikací, konvenční elektronikou jen obtížně dosažitelných, či úsporu a lepší vlastnosti aplikací existujících. Mezi nekonvenční technologie lze počítat obvody založené na organických polovodičích, realizované metodami inkoustového tisku, využití netradičních a biologických materiálů, polovodičové prvky na bázi grafenu, nanotrubiček a další, na úrovni hradel pak polymorfní elektronika. Polymorfní elektronika a její principy mohou být uplatněny tam, kde chování základních struktur bude proměnné s ohledem na další parametry.

25. 11. 2016

Ing. Radek Hrbáček

Evoluční návrh na úrovni LUT

Evoluční návrh číslicových obvodů lze provádět na různých úrovních, od tranzistorů po funkční jednotky. V prezentaci se zaměřím na návrh na úrovni LUT, zejména na jeho efektivní implementaci.

Ing. Jakub Podivínský

Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém

Náplní prezentace je představení práce zabývající se využitím techniky funkční verifikace jako nástroje pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. Představen je procesu ověřování odolnosti proti poruchám, který je rozdělen do tří fází: (1) klasická funkční verifikace, (2) funkční verifikace využívající FPGA a injektor poruch a (3) sledování vlivu poruch na mechanickou část. Každá z těchto fází vyžaduje specifické verifikační prostředí a využívá různé principy. Budou také prezentovány experimenty odpovídající jednotlivým fázím, tedy sledování vlivu poruch na elektronickou, ale i mechanickou, část experimentálního elektro-mechanického systému.

Ing. Ondřej Čekan

Generování testovacích stimulů založené na pravděpodobnostní gramatice

V rámci své prezentace přestavím další činnosti na disertační práci, které se týkají zobecnění navrženého generování testovacích stimulů s využitím pravděpodobnostní gramatiky a constraints. Constraints zajišťují dynamickou změnu pravděpodobností pro aplikaci přepisovacích pravidel, díky čemuž je generován validní testovací stimul pro daný systém.

23. 11. 2016

Dr. Bradley E. Treeby

Modelling biomedical ultrasound

Astract: Modelling the propagation of ultrasound waves in the human body has many applications, from reconstructing images to planning treatments using ultrasound therapy. In this talk, I will discuss the steps required in developing a numerical model, including forming equations that capture the physics of interest, applying appropriate numerical methods to solve these equations, developing computer codes for different computer architectures, and performing experimental validation. To create useful models, each of these steps and the corresponding constraints must be carefully considered. Using these steps as a blue-print, I will then discuss the development of k-Wave, a MATLAB toolbox that we have developed for modelling ultrasound waves in the body.

Biography: I am an EPSRC Early Career Fellow and lead the UCL Biomedical Ultrasound Group with Dr Ben Cox. My research sits at the interface between physical acoustics, biomedical ultrasound, numerical methods, and high performance computing. In particular, I am interested in developing fast and accurate models of how ultrasound waves travel through the human body. This involves studying many interesting acoustic phenomena from a physical perspective, and then devising novel ways in which these can be captured by a numerical model. Much of my work has been released as an open-source acoustics toolbox for MATLAB called k-Wave. These models have important applications in both ultrasound and photoacoustic imaging, and dosimetry and treatment planning for ultrasound therapy. I work with a multidisciplinary team, and currently collaborate with researchers from a range of backgrounds, including mathematics, physics, computer science, radiology, haematology, oncology, and neurology.

11. 11. 2016

Ing. Martin Hyrš

Pokročilý paralelní kopulový algoritmus EDA

Zabývám se paralelními algoritmy EDA založenými na teorii kopulí a za využití migrace modelů. V prezentaci ukážu aktuálně publikované výsledky, popíšu současný stav svého výzkumu a nastíním plány do budoucna.

Ing. Lukáš Kekely

Softwarově řízené monitorování síťového provozu

V prezentácii zhrniem aktuálny postup riešenia dizertačnej práce. Zameriam sa na postup v spisovaní samotného textu práce a časového plánu jeho kompletného dokončenia a odovzdania.

Ing. Karel Slaný

Evoluční návrh v technické analýze FOREXu

Nástroje technické analýzy tvoří podstatnou část metod používaných v automatizovaných systémech k plánováni obchodních operací či k odhadu budoucího vývoje. Obsahem prezentace bude popis metody založené na kartézském genetickém programování pro návrh a optimalizaci indikátoru za účelem zvýšení spolehlivosti predikce.

04. 11. 2016

Ing. Filip Kešner,

Framework pro zpracování bio-signálů

Prezentace bude zaměřena na zpracování, detekci, a vizualizaci specifických projevů v biologických signálech, především inter-iktálních spiků v iEEG, ovšem prezentovaný framework je obecně použitelný i pro další typy detekovaných projevů (např. HFO v iEEG, QRS komplexy v EKG, atd.) i signálů (EKG, EEG, myo-elektrické signály, a další)

Ing. Jan Viktorin

DPDK pro rychlé zpracování paketů na ZynqMP

Platforma Xilinx ZynqMP přináší nové vlastnosti a tedy i možnosti pro implementaci síťových aplikací s vysokou propustností a nízkou spotřebou. Jedná se systém na čipu (System-on-Chip) se čtyřmi jádry ARM Cortex-A53, které mají nízkou spotřebu, ale také poměrně nízký výkon, ve srovnání s high-end procesory. DPDK je knihovna, která primárně snižuje režie operačního systému pro práci se síťovými zařízeními a tím umožňuje dosahovat vysokých propustností na výkonných procesorech i bez speciální hardwarové akcelerace. Použití DPDK na platformách jako je Xilinx ZynqMP dovoluje snížit počet cyklů potřebných pro zpracování každého paketu a zároveň dovoluje přesunout část výpočtů do hardware. V prezentaci nastíním aktuální postup pro portaci DPDK na tuto platformu, poukážu na potenciální úzká místa a možnosti jejich akcelerace.

21. 10. 2016

Ing. David Grochol

Evoluční hardware v síťových aplikacích

V prezentaci představím využití evolučních algoritmů v oblasti návrhu a optimalizace vybraných síťových aplikací, u kterých se zaměřuji zejména na optimalizaci zpoždění. Dále budou představeny doposud dosažené výsledky a první výsledky s využitím multikriteriální optimalizace.

Ing. Vojtěch Mrázek

Automatický návrh různě velkých aproximačních řadicích sítí s garancí chyby

Přestože hardwarové řadicí obvody jsou velmi výkonné, jejich plocha na čipu výrazně roste s přibývajícím počtem vstupů. V rámci semináře představím škálovatelnou metodu konstrukce řadicích sítí, která umožňuje vytvářet výkonné a nízkopříkonové implementace. Navržený přístup využívá toho, že řada aplikací toleruje drobné chyby na výstupu. Pomocí navržené metody byly získány implementace pro ASIC a FPGA obvody, které zabírají méně plochy na čipu a spotřebovávají méně energie. Tento přístup byl prezentován na konferenci PATMOS zaměřené na návrh obvodů s nízkým příkonem, která je s více než 26 letou historií jedna z nejvýznamnějších Evropských událostí v tomto oboru.

Ing. Martin Krčma

Univerzální FPNN

Prezentace se bude zabývat úpravami modelu FPNN pro maximální univerzálnost využití v aproximacích neuronových sítí.

14. 10. 2016

Ing. Vojtěch Nikl

Vysoce náročné výpočty na nízkopříkonových architekturách

Téma mé DP se nyní více stáčí k metodám optimalizace spotřeby systému za běhu algoritmu. V krátkosti zprezentuji motivaci, současný stav a již dříve prezentované výsledky, a porovnám je s aktuálními daty naměřenými na ARM kitu Samsung Odroid XU4.

07. 10. 2016

Představení doktorandů 1. ročníku

- Michal Kekely, Marek Kidoň, Jan Kučera, Richard Pánek, Roman Vrána, Jan Wrona

30. 09. 2016

Představení doktorandů 1. ročníku

- Jakub Budiský, Marta Čudová, Jan Dražil, Tomáš Fukač, Jakub Husa

Program na rok 2015/2016

Rozpravy k disertaci 2016

Datum

Přednášející

6. května

Dvořáček, Wiglasz, Grochol, Kešner, Mrázek, Žaloudek

13. května

Krobot, Lojda, Krčma, Čekan, Podivínský, Szurman, Mičulka

20. května

Nevoral, Crha, Šimek, Tesař, Kováčik, Košař

27. května

Kremel, Matoušek, Kekely, Viktorin, Bartoš, Matoušek

3. června

Husák, Dvořák, Kadlček, Vaverka, Nikl, Hyrš

10. června

Hrbáček, Slaný, Drahošová, Petrlík, Minařík, Korček29. 04. 2016

Doc. Martin Holeňa

Data mining ve službách evoluční optimalizace

Přednáška se bude týkat black-box optimalizace, tj. optimalizace funkcí, pro něž nemáme explicitní ani implicitní analytické vyjádření, ale hodnoty získáváme měřením nebo pomocí experimentů, ať už reálných či simulovaných. Pro black-box optimalizaci se většinou používají evoluční algoritmy, úspěšné díky slabým předpokladům o optimalizované fitness. Velký počet vyhodnocení black‑box fitness, který vyžadují, je však problémem v situacích, kdy získání jejích hodnot je časově náročné a/nebo nákladné. K řešení tohoto problému se zhruba 15 let používá data mining, aplikované na data z dosavadního průběhu optimalizace. Jeho výsledkem je náhradní model black‑box fitness, který většinu jejích vyhodnocení eliminuje. V přednášce budou diskutovány náhradní modely založené na dopředných neuronových sítích, gaussovských procesech a náhodných lesech.

Bio: Martin Holeňa vystudoval aplikovanou matematiku na FJFI (fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské) ČVUT a pravděpodobnost a matematickou statistiku na MFF (matematicko-fyzikální fakultě) UK. Doktorát z kybernetiky získal v Československé akademii věd, habilitoval se v teoretické informatice na MFF UK. Pracuje jako vedoucí vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, je členem rady ústavu. Jako přednášející a školitel doktorandů působí na MFF UK, FJFI ČVUT a FIT (fakultě informačních technologií) ČVUT.

Hlavním odborným zájmem Martina Holeni je data mining a jeho aplikace, zejména interpretabilita modelů a využití metod výpočtové inteligence, konkrétně fuzzy logiky, evolučních algoritmů a umělých neuronových sítí. Od doby svých postdoc-pobytů na univerzitách v Paderbornu (1993-95) a Magdeburgu (1996-8) intenzivně spolupracuje s německými vysokými školami a výzkumnými ústavy na aplikacích metod data mining v biologii, chemii a materiálových vědách. Je autorem více než 150 publikací, včetně 1 monografie a 34 časopiseckých článků.

22. 04. 2016

Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

Pokroky v evoluci celulárních automatů

V rámci příspěvku bude představena metoda pro evoluční návrh komplexních vícestavových celulárních automatů (CA) pomocí tzv. podmínkových pravidel. Případové studie, na nichž byla metoda primárně ověřována, zahrnují úlohy netriviální replikace struktur, návrh pohybujících se objektů, vývoj obrazců (to vše v 2D CA) a generické algoritmy výpočtu druhé mocniny přirozených čísel v 1D CA. Jedná se o problémy, jejichž řešení bylo velmi problematické či dokonce neúspěšné při použití dosud známých technika návrhu CA. Hlavní část prezentace bude zahrnovat animace vybraných řešení v CA, přičemž bude ukázáno, jak v některých případech je evoluce schopna dojít k výrazným inovacím ve srovnání s existujícími řešeními.

Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

Approximate computing na UPSY

V rámci prezentace budou shrnuty aktuální výzkumné aktivity skupiny evolvable hardware v oblasti přibližného počítání na různých úrovní počínaje obvody implementovanými na úrovni tranzistorů a konče aproximacemi v neuronových sítí.

15. 04. 2016

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Akcelerace ve vysokorychlostních sítích a datových centrech

V rámci prezentace budou shrnuty aktuální výzkumné aktivity skupiny akcelerovaných síťových technologií, cíle aktuálně řešených projektů. Současně budou představeny nové směry výzkumu zaměřené zejména na oblast datových center a virtualizaci síťových funkci (NFV). Bude krátce představen jazyk P4 a jeho využití v kontextu NFV a hardwarové akcelerace.

Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

Bioinformatika@FIT

Prezentace bude zaměřena na přehled výzkumu v oblasti bioinformatiky, který je na FIT realizován ve spolupráci s několika externími pracovišti (Biofyzikální ústav AVČR, Loschmidtovy laboratoře, Ústav biomedicínského inženýrství FEKT). Stručně budou představeny následující témata: vyhledávání sekundárních struktur DNA, analýza repetitivních oblastí eukaryotních genomů, metagenomika a vyhledávání příbuzných enzymů, proteinové inženýrství a stabilizace proteinů.

08. 04. 2016

Ing. Jakub Lojda,

Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám

Se zvyšujícím se stupněm integrace na čipu a rostoucí složitostí vyvíjených systémů dochází také ke snižování jejich spolehlivosti. Kromě toho jsou na spolehlivost kladeny stále vyšší nároky. Implementovat odolnost proti poruchám do těchto systémů může však být značně složité. Z tohoto pohledu by bylo zajímavé vyvinout nástroj, který by tento úkol usnadnil jistou mírou automatizace.
V prezentaci se pokusím představit úvod do problematiky spolehlivosti ve hradlových polích FPGA s pamětí SRAM a nastínit základní myšlenku, jak by zmíněný nástroj pro automatizaci návrhu systémů odolných proti poruchám mohl pracovat a jakých metod by mohlo být využito.

Ing. Michal Wiglasz

Koevoluce plastických prediktorů fitness

Výpočetní náročnost kartézského genetického programování lze snížit pomocí koevoluce prediktorů fitness, což je malá podmnožina množiny trénovacích dat. Pro různé úlohy je výhodné použít různou velikost této podmnožiny. V této prezentaci bude představen princip automatické adaptace velikosti prediktoru na základě současného vývoje fitness kandidátních programů. Tento přístup byl experimentálně vyhodnocen na pěti různých úlohách symbolické regrese.

Ing. Pavel Krobot

Optimalizace distribuovaného dotazování dat o tocích

V prezentaci uvedu téma distribuovaného dotazování nad daty o tocích. Bude popsána architektura uvažovaného systému pro sběr, ukládání a následnou práci s těmito daty. Dále budou uvedeny možnosti optimalizací dotazování s cílem minimalizace doby odezvy dotazů, jakožto uvažované oblasti pro výzkum. Jednat se bude zejména o předvytváření pohledů, vhodný způsob tvorby indexů a automatickou konfiguraci těchto optimalizací na základě činnosti uživatele.

01. 04. 2016

Ing. Denis Matoušek

Pattern matching v FPGA

V prezentaci představím problematiku implementace systémů pro pattern matching ve vysokorychlostních počítačových sítích v čipech FPGA. Budou zmíněny typy architektur těchto systémů a jejich experimentální porovnání. Dále budou přiblíženy jednotlivé části těchto systémů a uvedeny uvažované možnosti pro výzkum. Konkrétně bude zmíněno použití metody CGP pro optimalizaci části obvodu konečného automatu používaného v systémech pro pattern matching.

Ing. Filip Vaverka

Lokální dekompozice pseudo-spektrální simulace na clusteru GPU

Pseudo-spektrální simulační metody dosahují vysoké přesnosti při nízkém rozlišení domény a výborné časové složitosti O(N*Log(N)) (díky použití FFT). Nevýhodou těchto metod je však globální propojení všech bodů domény a omezení škálovatelnosti distribuovaných implementací. Na příkladu GPU implementace simulačního nástroje k-Wave ukážeme, jakým způsobem je možné toto omezení obejít pomocí lokální dekompozice simulované domény.

18. 03. 2016

Ing. Jiří Husák

Senzorické bezdrátové sítě s ohledem na nízký příkon

Tématem prezentace je seznámit s tématem disertační práce - Architektury s nízkým příkonem. Konkrétně se jedná o vytvoření senzorické bezdrátové sítě. Bude diskutován výběr jednotlivých prvků, které jsou potřeba pro při návrhu bezdrátové sítě - protokol, frekvence bezdrátové sítě, topologie sítě, výběr procesoru, baterie, antény, rozmístění senzorů... Dalším bodem bude krátké představení projektu do kurzu PDD, kde jsem řešil techniky pro snižování příkonu na CPU na clusteru Anselm.

Ing. Petr Dvořáček

Evoluční aproximace v detektorech hran

Prezentace pojedná o evoluční aproximaci sčítaček a jejich porovnání s přesnými a konvenčními verzemi. Tyto nepřesné sčítačky budou využity v detektoru hran. Bude porovnána aproximace v konvenčním a evolučně navrženém Sobelově operátoru.

04. 03. 2016

Ing. Michaela Drahošová

Prediktory fitness s adaptivní velikostí

Kartézské genetické programování se používá v mnoha aplikačních doménách, jakou je například evoluční návrh obrazových filtrů. Evoluční návrh je obvykle výpočetně velmi náročnou metodou, při níž je typicky nejnáročnější proces výpočtu fitness. Koevoluce prediktorů fitness s kartézským genetickým programováním byla představena jako metoda, pomocí níž lze dosáhnout snížení náročnosti a frekvence výpočtu fitness. Prediktor fitness je malou podmnožinou množiny trénovacích vektorů, jeho výhodná velikost však závisí na řešené úloze. V této prezentaci budou představeny přístupy k adaptaci velikosti prediktorů v průběhu řešení zadané úlohy.

Ing. Václav Bartoš

Charakteristika síťových útoků a modelování reputace IP adres

V síti CESNET a na mnoha univerzitách jsou provozovány nástroje pro monitorování provozu za účelem detekce bezpečnostních hrozeb. Tyto nástroje generují velké množství hlášení o detekovaných událostech a mnohé z nich výsledky sdílí v rámci systému Warden. V prezentaci představím vybrané výsledky statistické analýzy desítek milionů takových hlášení. Zaměřím se především na zdroje škodlivého provozu, např. jejich geografické rozložení či charakteristiky jejich chování v čase. Zmíněna bude i možnost predikce budoucích útoků a myšlenka výpočtu reputace IP adres.

Ing. Michal Kováčík

Detekce síťových anomálií a bezpečnostních incidentů s využitím DNS dat

Prezentace projednává možnosti využití DNS dat z toků a rovněž jejich částí z aplikační vrstvy pro detekci síťových anomálií a možnosti zefektivnění stávajících metod. Zaměření tohoto cíle je na známé techniky jako DNS Tunneling, DNS Amplification, škodlivé domény a např. šíření SPAMu. Z velké části sa zaměřuje na využití reverzních PTR záznamů, které se využívají jako nástroj pro FCrDNS. Analýzou PTR provozu a korelací monitorovaných dat s provozem aplikačních protokolů je možné odhalit řadu anomálií.

26. 02. 2016

Ing. Václav Šimek

Multifunctional Logic Circuits based on Advanced Nanoscale Materials - cvičná obhajoba tezí DP

Initial purpose of this presentation is to clarify the rationale behind the need to find an alternative path how to properly address at least some of the most crucial shortcomings of CMOS-based conventional digital circuits. Main attention will be given to the possible ways how to extend the traditional abstraction of simple switching elements (i.e. transistors) by means of adopting the nanoscale materials likes silicon nanowires (Si-NWs), carbon nanotubes, graphene nanoribbons, organic polymers and other emerging structures and materials.

One of the key aspects in this perspective is the controllable ambipolar operation of such post-silicon devices, or at least some of them. This feature basically unlocks the possibility to prepare an efficient realization of contemporary digital circuits and also introduce an alternative path based on the adoption of multifunctional circuitry paradigm. Finally, the expected direction of research activities, which should finaly result into dissertation thesis, will discussed along with some of the achieved results.

Ing. Martin Krčma

Neuronové sítě a odolnost proti poruchám - cvičná obhajoba tezí DP

Náplní prezentace bude průřez technik zvyšování odolnosti neuronových sítí proti poruchám a dále vysvětlení plánovaného využití rozšířeného konceptu FPNN a dynamické rekonfigurace pro implementaci odolných neuronových sítí v hradlových polích.

19. 02. 2016

Ing. David Grochol

Evoluční hardware v síťových aplikacích - cvičná obhajoba tezí DP

Počítačové sítě jsou v poslední letech využívány stále větším počtem zařízení a uživatelů. S tím roste množství dat, které musí být přeneseny. S rostoucím množstvím dat se musí přizpůsobovat technologie umožňující přenos dat, aplikace starající se o provoz sítě, sledování stavu síťových prvků, monitorování provozu a systémů zajišťujících bezpečnost. U dnes používaných vysokorychlostních sítí s propustností až 100Gb/s, je stále častější využívání hardwarové akcelerace. Návrh hardwarových komponent je možný pomocí konvenčních metod, které vyžadují perfektní znalost problematiky, nebo využitím technik evolučního návrhu, které nevyžadují tak perfektní znalost problematiky, ale dovolují v některých případech dosáhnout lepších parametrů systémů. V této práci představím využití evolučních technik k návrhu nebo optimalizaci vybraných síťových aplikací. Dále představím doposud dosažené výsledky a cíle výzkumu.

Ing. Luděk Žaloudek

Sebeopravující se masivně paralelní výpočetní systémy - cvičná obhajoba tezí DP

V prezentaci bude představen pojem "masivně paralení výpočetní systémy" založený na modelu celulárních automatů. Rovněž budou popsány problémy, které je třeba vyřešit při využití takových systémů pro užitečné výpočty v reálném světě, kde nemůžeme počítat s dokonalou synchronizací hodinového signálu a absencí chyb. Dále bude představena dosavadní práce zabývající se právě problémem spolehlivosti těchto výpočetních systémů. Závěrem dudou předestřeny plány na další průběh studia.

12. 02. 2016

Ing. Vojtěch Mrázek

Pokročilé metody návrhu integrovaných obvodů - cvičná obhajoba tezí DP

Evoluční návrh obvodů je metoda, která používá biologií inspirované prohledávací algoritmy pro syntézu a optimalizaci elektronických obvodů. Ačkoliv evoluční návrh umožnil získat mnoho zajímavých výsledků, nemožnost dobré škálovatelnosti a nereflektování požadavků na nefunkční parametry (příkon, zpoždění, ...) zůstává hlavní nevýhodou metody. V této práci předstvím výsledky a cíle výzkumu nových přístupů, které umožňují navrhovat a optimalizovat složité číslicové obvody se snahou minimalizovat tyto nevýhody. Mimo jiné budou představeny výsledky snižování příkonu integrovaných obvodů s využitím evolučního přístupu na různých úrovních.

Ing. Filip Kešner

Biological neuro-signla processing - cvičná obhajoba tezí DP

In order to push forward understanding of the brain, many different techniques are being applied. This work will focus on electrical signals measured directly from the brain, specifically on detection of certain signal events such as inter-ictal spikes, which are one of the essential biomarkers used for an epilepsy diagnosis and research, since it is believed, that spikes participates in epileptiform process. The inter-ictal spikes can be recorded also by the scalp EEG technique but for better localization of their source, usually for surgical treatment of epilepsy, it is necessary to acquire intracranial recordings by depth electrodes and/or subdural electrode grids. Recordings are usually acquired in more than hundred channels simultaneously, and recording process runs for several hours per patient. With reasonable 5 kHz sampling rate, the generated data are of enormous size. These data would have to be analyzed by medical doctors - neurologists manually. It makes the need for an efficient automated detector, with good precision and sensitivity, obvious. Several algorithms for spike detection, from scalp EEG, already exist. But algorithms for spike detection in intracranial EEG (iEEG) are much more scarce. When the need for computational efficiency, or in other words, fast data processing is required in such algorithm, because of enormous data size and/or need for real-time detection capability, we are practically reaching a blank spot, which will be addressed by this work.

05. 02. 2016

Ing. Vojtěch Nikl

High Performance Computing on Low Power Devices - cvičná obhajoba tezí DP

Nowadays, the power efficiency of modem processors is becoming more and more important next to the overall performance itself. In order to reach the Exascale era, much more energy-efficient hardware will have to be utilized. The same goes for software appplications. Many programming tasks and problems do not scale very well with higher number of cores due to being memory or communication-bound, therefore it is often not beneficial to use faster chips to achieve better runtimes. In this case, employing more efficient low power processors or accelerators and using static and dynamic techniques for hardware efficiency adaptation may be much more beneficial, mainly because it is possible to get the same results using much less energy and often without any significant performance penalties, given the algorithm is suitable for the low power architecture.

Ing. Radek Tesař

Nekonvenční elektronika - cvičná obhajoba tezí DP

V současné době se v oblasti elektrotechniky stále více diskutuje o nových technologiích, jmenovitě nanotechnologiích, organických polovodičích, ambipolárních technologiích a s tím spojené polymorfní elektronice. Ta slibuje řešit požadavek na stále větší hustotu funkcionality integrovaných obvodů v závislosti na ploše čipu, spotřebě, případně dalších kritériích. Polymorfní elektronika se tedy intenzivně zkoumá, nicméně v pozadí zůstává teoretický vývoj této oblasti. Pro polymorfní obvody totiž nelze použít běžné návrhové metody a logiku. Většina vědeckých skupin, zabývající se takovou elektronikou, proto používá různé formy generických algoritmů, rozhodovacích stromů a podobně. Chybí však teoretický základ pro polymorfní elektroniku, logické vazby a v návaznosti na to pak rozhodnutí, pro jakou třídu aplikací je taková elekronika vhodná. Začal jsem tedy zkoumat vlastnosti polymorfních obvodů a pokusil jsem se nastínit logické závislosti polymorfismu v elektronických obvodech. Toto je poměrně obsáhlá oblast, proto jsem se rozhodl věnovat problematice vhodných prvků pro polymorfní elektroniku.

29. 01. 2016

Ing. Karel Szurman,

Rekonfigurovatelný soft-core procesor LEON3 odolný proti poruchám

Tématem prezentace bude vývoj rekonfigurovatelného soft-core procesoru LEON3 jako systému odolného proti poruchám. Tento systém bude využit během dalších prací na tématu disertace pro ověření možností synchronizace stavu procesoru zabezpečeného pomocí TMR architektury po rekonfiguraci kopie obvodu, ve které byla detekována porucha.

Ing. Jiří Matoušek,

Analýza reálných sad klasifikačních pravidel

V prezentaci budou představeny výsledky analýzy reálných sad klasifikačních pravidel, která byla provedena v rámci oprav a rozšiřování nástroje ClassBench sloužícího ke generování syntetických datových sad určených k testování algoritmů klasifikace síťového provozu. V závěru prezentace bude také zmíněn aktuální plán úkolů souvisejících s dokončením disertační práce.

Ing. Milan Dvořák

Pametove efektivni rekonstrukce knihy objednavek v FPGA

Rekonstrukce knihy objednavek je klicovy ukon systemu pro obchodovani na burze, ktery vyzaduje hardwarovou akceleraci pro dosazeni co nejnizsi latence. Kniha objednavek je ovsem pametove narocna struktura, kterou neni mozne celou udrzovat na cipu FPGA. Proto jsme navrhli architekturu pro reseni tohoto problemu rozdelenim zpracovani mezi hardware a software, pricemz datova cesta kriticka pro latenci je zachovany v cipu FPGA. V teto prezentaci bude predstaveno vylepseni teto architektury, ktere efektivneji vyuziva pameti na cipu FPGA pro uchovani casti knihy objednavek.

22. 01. 2016

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

Superpočítačové simulace šíření ultrazvuku v lidském těle

Realistické simulace šíření ultrazvukových vln v živých tkáních nabízí široký rozsah využití. Velmi slibnou oblastí je fokusovaný ultrazvuk o vysoké intenzitě používaný v neinvazivní chirurgii k léčbě nádorových onemocnění či zastavování vnitřního krvácení. Tato metoda pracuje na principu vysílání svazku soustředěných paprsků ultrazvukových vln do tkáně. Akustická energie dosahuje v místě ohniska takové úrovně, že způsobuje buněčnou nekrózu, zatímco tkáň mimo ohnisko ponechává bez poškození.

Pro úspěšnou a šetrnou léčbu je nutné precizně umístit ohnisko ultrazvukových vln. Přesného zacílení je však velmi obtížné dosáhnout vzhledem ke zkreslení ultrazvukové vlny způsobené průchodem tkáněmi o různých vlastnostech (vrstvy tuku, měkké tkáně, chrupavky a kosti). Zde přichází ke slovu počítačové simulace, které poskytnou přesné operační plány pro konkrétního pacienta. Realistické simulace však vyžadují obrovské datovém množiny a výpočetní výkon, který jsou schopny poskytnout pouze superpočítačové systémy.

Jedním z moderních akustických simulačních systémů je toolbox k-Wave (http://www.k-wave.org/), který vznikl jako rozšíření Matlabu v roce 2009 na University College London. V roce 2011 byl vývoj přenesen na Australskou Národní Universitu, kde jsem se k projektu připojil i já.

Během dvou let se povedlo vytvořit vysoce výkonnou implementaci v C++, která je schopna efektivně využívat až 4096 procesorových jader. Tato implementace umožnila zvětšit velikost simulační domény o tři řády, při zachování realistické časové náročnosti simulace. V roce 2013 byl vývoj toolboxu přenesen zpět do Evropy. V Londýně probíhá vývoj fyzikálního modelu, zatímco implementace, ladění a škálování probíhá na FIT VUT v Brně za podpory superpočítačových alokací v rámci projektů IT4I a PRACE.

V rámci přednášky budou představy kroky a úskalí, které vedly od vývoje první sekvenční verze až po vysoce efektivní paralelní variantu testovanou a produkčně běžící na předních superpočítačích světa (Vayu, Raijin, HECToR, Emerald, Salomon). Dále budou prezentovány současné pokroky ve vyžití hybridních systémů (GPU), či nové techniky dekompozice, které by měli umožnit škálování za hranici 10.000 procesorových jader.

04. 12. 2015

David Šafránek, FI MUNI

Formal Biochemical Space to Bridge the Gap Between Mathematical Modelling and Biology

The concept of Biochemical Space (BCS) makes a crucial methodological part of Comprehensive Modelling Platform, a general platform for computational modelling and analysis of biological processes, introduced as a concept for unambiguous representation of internally consistent reduced mathematical models of oxygenic photosynthesis and further refined to a general online modelling platform for complex biophysical processes. BCS provides a concise mapping of mathematical models to their biological description established at a desired level of abstraction. On theoretical end, we present BCS as a completely formal language with rigorously defined semantics by means of a simplified Kappa calculus. On the practical end, we show BCS models defined for metabolic, photosynthetic and circadian clock processes to demonstrate the usability of the language.

27. 11. 2015

Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.
Evoluční aproximace software pro vestavěné systémy: Medián

Na semináři bude představena technika optimalizace nefunkčních parametrů programů, které jsou určeny k nasazení ve vestavěných systémech založených na low-cost mikrokontrolerech. Cílem je redukovat příkon a dobu výpočtu za cenu zvýšení nepřesnosti výpočtu. Navržená metoda je založena na kartézském genetickém programování a vyhodnocena v návrhu aproximací mediánu, který je typicky používán pro redukci šumu při zpracování multimediálních dat. Dosažené výsledky ukazují, že je možné dosáhnout významného snížení příkonu, aniž bychom výrazně degradovali kvalitu výstupních dat.

Ing. Vojtěch Mrázek
Snižování příkonu neuronových sítí, stáž na univerzitě Purdue

Na semináři představím výsledky získané během studijního pobytu na univerzitě Purdue (USA). Budou představeny dvě metody snižování příkonu neuronových sítí - metoda založená na tzv. multiplierless násobení a metoda využívající nepřesných pamětí. Dále bude ukázána nově navržená metoda, která využívá nepřesných násobiček navržených pomocí evolučního přístupu.

20. 11. 2015

RNDr. Martin Stehlík (Fakulta informatiky, Masarykova Universita, Brno)

Evoluční algoritmy a bezpečnost bezdrátových senzorových sítích

Bezdrátové senzorové sítě (wireless sensor networks - WSN) se obvykle skládají z velkého množství senzorových uzlů - jednoduchých nízkonákladových zařízení s omezenými výpočetními zdroji, pamětí i energií. Cílem WSN je sledovat rozsáhlejší prostory - mohou monitorovat pohyb osob či zvířat, měřit teplotu či vlhkost, detekovat požáry atd. Vzhledem k tomu, že WSN jsou nasazovány v otevřených prostorech, může docházet k odposlechům komunikace, nebo útokům na WSN využitím zařízení, která aktivně manipulují komunikovaná data. V přednášce si představíme možnost detekce těchto útoků přímo senzorovými uzly v prostoru celé sítě. To však přináší zvýšené nároky na zdroje senzorových uzlů - zejména paměť a energii. Na optimalizaci použitých parametrů detekčního systému s ohledem na zdroje, ale také přesnost detekce, využíváme vlastní optimalizační framework skládající se ze simulátoru a optimalizační jednotky. Pro vlastní optimalizaci využíváme multikriteriální evoluční algoritmy - NSGA-II a SPEA2, které poskytují množinu navzájem nedominovaných řešení s ohledem na specifikovaná kritéria. Z těchto řešení je možné vybírat a měnit nastavení systému dle potřeby. V přednášce bude představeno i další využití evolučních algoritmů v WSN - automatické generování protokolů pro amplifikaci bezpečnosti pomocí lineárního genetického programování a simulátoru. Tyto protokoly popisují, jak by měly být v WSN propagovány nové šifrovací klíče uzlům, jejichž klíče byly kompromitovány.

Martin Stehlík je členem centra pro výzkum v oblasti kryptografie a bezpečnosti (CRoCS - Centre for Research on Cryptography and Security) na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde v současné době dokončuje doktorské studium. Jeho hlavní oblastí zájmu je bezpečnost bezdrátových senzorových sítí, kde je autorem či spoluautorem šesti mezinárodních publikací. V rámci centra CRoCS se podílel na vývoji bezpečnostní platformy poskytující bezdrátovým senzorovým sítím ochranu před pasivními i aktivními útoky. Zejména se věnuje systému pro detekci průniku, který je optimalizován pomocí evolučních algoritmů a distribuovaných simulací. Martin Stehlík spolupracoval s průmyslovými partnery i v jiných oblastech bezpečnosti, například detekce spamu.

13. 11. 2015

Ing. Lukáš Kekely
Softwarově řízené monitorování síťového provozu

V prezentácii zhrniem aktuálny stav riešenia dizertačnej práce so zameraním sa na posun vykonaný od spísania a prezentovania téz.

Ing. Jan Viktorin
Akcelerace zpracování síťového provozu na rekonfigurovatelných SoC

V prezentaci shrnu práci za uplynulé 2 roky doktorského studia se zaměřením na poslední rok. Zejm. se jedná o využití systému DPDK pro rychlé přijímání a odesílání paketů na platformě ARM, dále o potenciálně výhodnou akceleraci algoritmu Binary Search on Prefix Lengths (BSPL) a také novými možnostmi DMA přenosů ve vyvíjeném frameworku pro architektury s integrovaným FPGA na čipu.

Ing. Adam Crha
Metodika pro návrh polymorfních obvodů

V disertační práci se zabývám polymorfními obvody a jejich návrhem. Prezentace představí návrhovou metodiku a budou prezentovány nedávné dosažené výsledky.

06. 11. 2015

Ing. Radek Hrbáček
Multikriteriální evoluční algoritmy pro přibližné počítání

V prezentaci představím aktuální stav řešení disertační práce, která se zabývá evolučními algoritmy pro přibližné počítání. Zejména se zaměřím na multikriteriální návrh aritmetických obvodů.

Ing. Martin Hyrš
Kopule v EDA algoritmu s migrací modelů

V prezentaci ukážu aktuální stav řešení své disertační práce. Vysvětlím náš přístup k paralelizaci EDA (tzv. ostrovní model s migrací pravděpodobnostních modelů) a stručně připomenu matematický pojem kopule.

Ing. Karel Slaný
Evoluční návrh v úloze predikce

V části své disertační práce se zabývám schopností adaptace CGP v proměnném prostředí. Budou prezentovány nedávné dosažené výsledky. Součástí prezentace bude přehled stavu disertační práce.

30. 10. 2015

Ing. Ondřej Čekan
Principy generování verifikačních stimulů

V prezentaci shrnu dosaženou práci za uplynulé 2 roky doktorského studia a představím budoucí plán prací, který se orientuje převážně na generování programů pro procesory. Popis těchto programů plánuji řešit pomocí již existujícího jazyka.

Ing. Jakub Podivínský
Využití verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA

V rámci prezentace představím aktuální stav řešení disertační práce na téma využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám. Bude zde představeno verifikační prostředí pro experimentální elektro-mechanický systém, kterým je robot pro hledání cesty v bludišti a jeho řídicí jednotka. Zmíněny budou také plány na rozšíření tohoto verifikačního prostředí a jeho propojení s řídicí jednotkou robota na FPGA. Současně bude také uvedeno verifikační prostředí pro procesor běžící na FPGA, který plánuji využít jako další experimentální řídicí jednotku robota

23. 10. 2015

Představení doktorandů 1. ročníku

- Michal Riša, Michal Wiglasz, Filip Vaverka, Pavel Vampola.

09. 10. 2015

Představení doktorandů 1. ročníku

- Petr Dvořáček, Jiří Husák, Pavel Krobot, Denis Matoušek

Program na rok 2014/2015

Datum

1. přednášející

2. přednášející

7. května

RDID

Grochol, Kešner, Mrázek, Slaný, Hrbáček, Zamba, Szurman

15. května

RDID

Petrlík, Šikulová, Minařík, Korček, Nikl, Kadlček

22. května

RDID

Krčma, Čekan, Podivínský, Šimková, Kaštil

29. května

RDID

Kováčik, Viktorin, Košař, Crha, Šimek, Tesař

5. června

RDID

Kekely, Dvořák, Bartoš, Matoušek, Mičulka, Hyrš, Tříska, ŽaloudekSemináře v akademickém roce 2014/2015

24. 04. 2015

Petr Grillinger, Wilfried Steiner, TTTech Computertechnik AG
Deterministic System Design with Time-Triggered Technology

With the growing complexity of cyber-physical systems, industry relies on proper architectures and design guidelines for successful product development. For markets with safety requirements there is a particular need for architectures that allow a deep and thorough understanding of the system behavior. The Time-Triggered Architecture (TTA) as initially developed at the Technical University of Vienna and further cultivated by TTTech is such an architecture. In this paper we give an overview of the TTA and describe its application in an industrial context.

Wilfried Steiner is Corporate Scientist at TTTech Computertechnik AG and Leader of the research team TTTech Labs. He holds a degree of Doctor of Technical Sciences from the Vienna University of Technology, Austria. His research is focused on the development of algorithms and services that enable dependable communication in cyber-physical systems and applied formal methods.Deterministic System Design with Time-Triggered Technology

10. 04. 2015

Joan Peuteman, Faculty of Engineering Techology, KU Leuven
Power Quality: harmonics, non-symmetries in three phase grids

When considering a three phase electrical grid, in an ideal situation:
- all voltages have a sinusoidal shape,
- all phase voltages have the same magnitude,
- the magnitudes of the voltages are constant with respect to time,
- the phase differences between the voltages equal 120°,
- the grid frequency is constant with respect to time.

In a real grid, deviations can occur with respect to all these ideal conditions. It is important to know the origin of these power quality problems, the consequences and the solutions to these problems.

20. 03. 2015

Ing. Martin Krčma
The story so far

V mém příspěvku shrnu své výsledky a činnost za zimní semestr, pohovořím o své současné práci a plánech do budoucna, zmíním svůj příspěvek na konferenci DDECS 2015 a také projekt jehož se účastním.

Ing. Vojtěch Nikl
Hybridní 2D dekompozice rychle Fourierovy transformace

Simulace nástroje k-Wave mohou trvat až desítky hodin i při použití cca 1000 výpočetních jader. Největší procento výpočtu zaberou rychlé Fourierovy transformace, počítané pomocí 1D dekompozice, tedy maximální počet jader je limitován délkou nejdelší strany 3D domény. Hybridní MPI/OpenMP 2D dekompozice dokáže posunou škálovatelnost dále díky

dekompozici domény podél dvou os, a zároveň je lépe přizpůsobena architektuře dnešních superpočítačů díky využití jak distribuované, tak sdílené paměti. Tento přístup dokáže škálovat téměř lineárně až do 16 tisíc jader a umožňuje počítat na větších doménách díky rozložení paměťových nároků na větší počet jader

13. 03. 2015

Ing. Filip Kešner
Zpracování iEEG signálu a detekce biomarkerů v kontextu epilepsie

Hlubší diagnostika pacientů, u kterých byla objevena epilepsie vyžaduje nahrávání skalpového EEG signálu z řádově desítek elektrod, který musí být následně analyzován. Manuální analýza takovýchto nahrávek neurology je velmi zdlouhavá, což také omezuje délku nahrávání. Mimo jiné manuální vyhodnocení se liší pozorovatel od pozorovatele. Existující automatické detektory spiků v mezi-záchvatových stavech mají různé úrovně spolehlivosti a také výpočetní časové náročnosti. Pro zpracování skalpových nahrávek se často používá downsampling, za účelem kompenzovat časovou náročnost algoritmů, až na úrovně 250-100 Hz. U intra-craniálních nahrávek, které mají značně lepší rozlišení a nižší úrovně šumu se tudíž používá downsampling na značně vyšší frekvence cca. okolo 5 KHz, což při velkém počtu kanálů ~ 150 a značně delších nahrávkách v rozsahu hodin, zvyšuje nároky na výpočetní efektivitu detektoru. Podíváme se na to, jakým způsobem je možné takové detekce dělat, jak jsou na tom některé způsoby z hlediska efektivity a také jakým způsobem je možné zlepšit spolehlivost a citlivost detektoru.

6. 03. 2015

Ing. Radek Hrbáček
Evolutionary Algorithms for Approximate Computing (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

Computers or computer based systems play a crucial role in people's everyday lives, embedded systems can be found almost everywhere. More and more applications area able to tolerate inaccurate or incorrect computations to a certain extent due to imperfections of human senses, statistical data processing, noisy input data etc. At the same time, power efficiency is becoming increasingly important property of computing platforms, especially because of limited power supply capacity of embedded devices. Approximate computing, an emerging paradigm, takes advantage of relaxed functionality requirements to make computer systems more efficient in terms of energy consumption, computing speed or complexity. Error resilient applications can achieve significant savings while still serving their purpose with the same or a slightly degraded quality.

The complexity of computer systems is permanently growing and thus, automated design tools have to deal with more and more complex problems specified on higher level of abstraction than before. The same holds true for approximate computing. Even though new methods are emerging, there is a lack of methods for approximate computing offering a numerous set of trade-off solutions. Evolutionary algorithms (EAs) have been confirmed to bring innovative solutions to complex problems. Recently, complex digital circuits have been optimized by means of EAs while the scalability of the methods has been improved substantially. The goal of this report is to analyze existing approximate computing techniques and evolutionary computation methods, identify open problems that need to be solved, isolate the topic of the Ph.D. thesis and set up a plan how to solve the problems.

Ing. Adam Crha
Polymorfní elektronika a metody syntézy (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

Tato práce se zabývá polymorfními obvody, což jsou číslicové obvody schopné realizovat dvě a více logických funkcí v závislosti na stavu okolního prostředí. Multifunkčnost je zajištěna speciálními multifunkčními hradly (polymorfními hradly), která mění svoji funkci, zatímco zapojení obvodu je stále stejné. V této práci jsou představeny dvě návrhové metodiky pro návrh polymorfních obvodů. Obě navrhované syntézní metodiky pracují s booleovskou reprezentací navrhovaných funkcí. První metodika je vhodná pouze na konkrétní třídu funkcí, zatímco druhá metodika je schopna navrhovat polymorfní obvody z libovolných logických funkcí. Hlavní výhodou druhé metodiky je jasný a přímý algoritmický postup, narozdíl od známých metodik, které jsou založeny převážně na heuristickém přístupu.

Ing. Karel Szurman
Metodika synchronizace stavu systému odolného proti poruchám po vzniku poruchy a její opravě (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

V systémech odolných proti poruchám implementovaných na platformě SRAM FPGA se pro zajištění odolnosti poruchám často využívá kombinace obvodové redundance a částečné dynamické rekonfigurace. U těchto systémů poté vzniká situace, kdy je po rekonfiguraci kopie chráněného obvodu stav celého systému nekonzistentní vzhledem k ostatním kopiím daného obvodu, které během rekonfigurace bez přerušení prováděly svou funkci. V takovém případě je nutné provést synchronizaci opraveného obvodu s ostatními. V prezentaci bude shrnut aktuální stav poznání v oblasti systémů odolných proti poruchám a obnovy stavu systému po poruše zahrnující částečnou dynamickou rekonfiguraci a synchronizaci. Dále bude prezentována dosavadní výzkumná činnost v oblastech obecných principů synchronizace stavu systému a návrhu rekonfigurovatelného řídicího systému sběrnice CAN. Následně budou popsány cíle a řešení disertační práce zabývající se metodikou synchronizace stavu pro systémy odolné poruchám využívající soft-core procesory ve svém návrhu.

27. 02. 2015

Ing. Jan Viktorin
Dynamická rekonfigurace v oblasti vestavěných systémů (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

Dnešní systémy pro monitorování počítačových sítí používají výkonné servery (často vybavené aplikačně specifickými hardwarovými akcelerátory), osobní počítače nebo jsou implementovány v síťových směrovačích a přepínačích. Tyto systémy berou v úvahu pouze dva parametry: přenost měření a cenu. Specializované systémy dokáží zachovat vysokou přenost měření (např. beze ztrát) i na vysokorychlostních linkách (až do 100 Gbps), ale jejich cena je vysoká. Ostatní řešení jsou obvykle nepřesná s nízkou pořizovací cenou. Žádné z těchto řešení není orientované na nízkou spotřebu při zachování dostatečné přenosti a nízké ceny.

Cílem této práce je využít částečnou dynamickou rekonfiguraci tzv. Reconfigurable System-on-Chip architektur pro návrh monitorovacího sytému, který přizpůsobuje spotřebu energie zatížení síťové linky v současnosti nebo v blízké budoucnosti. Tento přístup vyžaduje navrhnout jeden nebo více prediktorů síťového provozu a plánovač, který přesouvá vybrané úlohy mezi procesor a FPGA na čipu.

Ing. Jakub Podivínský
Využití verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

Téma práce je zaměřeno na ověřování kvality metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám s využitím konceptu funkční verifikace. V úvodu bude stručně představena problematika FPGA a možných poruch. Dále budou uvedeny dostupné prostředky pro injekci poruch do FPGA a směrování mojí práce. Bude představena hypotéza a cíle disertační práce a zároveň bude prezentována základní myšlenka využití funkční verifikace v kombinaci s injekcí poruch pro testování odolnosti proti poruchám. Poslední část prezentace bude věnována představení dosavadní práce, tedy experimentálního elektromechanického systému a první verze platformy pro testování, včetně představení provedených experimentů. V závěru prezentace bude shrnuta má publikační činnost.

Ing. Ondřej Čekan
Principy generování verifikačních stimulů (cvičná obhajoba tezí disertační práce)

Proces generování stimulů se uplatňuje především ve funkční verifikaci, kde je zapotřebí ověřit správnost chování systému na obrovském množství vstupů, a tím odhalit jeho nekorektní chování a chybu v jeho návrhu. Funkční verifikace zabírá přibližně 70% procesu vývoje obvodu, proto jakékoliv zrychlení tohoto procesu je velmi žádoucí.

V této prezentaci bude vysvětlen základní princip funkční verifikace, bude shrnut aktuální stav poznání v této oblasti a bude nastolena hypotéza. Další část se věnuje cílům disertační práce, představením dosavadní práce - univerzálního generování stimulů, definici plánu prací a ukázce publikační činnosti.

20. 02. 2015

Ing. Martin Hyrš
Kopule a evoluční algoritmy (cvičná obhajoba tezí disertační práce).

Kopule je prostředek statistického zpracování dat, umožňující u vícerozměrného rozdělení pravděpodobnosti oddělit výpočet marginálních rozdělení pravděpodobnosti od určení struktury vzájemných závislostí. V prezentaci bude vysvětlen pojem kopule a představeny základní typy kopulí. Budou stručně uvedeny současné způsoby použití kopulí ke statistickému modelování, bude popsáno současné použití kopulí v EDA algoritmech a zhodnoceno použití kopulí v EDA při paralelizaci pomocí migrace modelů. Závěrem bude definována hypotéza a cíle mojí dizertační práce.

Ing. Lukáš Kekely
Softwarově řízené monitorování síťového provozu (cvičná obhajoba tezí disertační práce).

Téma práce je zaměřeno na monitorování síťového provozu s využitím hardwarové akcelerace. Práce by měla vhodným způsobem přizpůsobit koncept SDN (Software Defined Networking) pro oblast monitorování a bezpečnost počítačových sítí, zejména navrhnout vhodný způsob analýzy aplikačních protokolů pro vysokorychlostní sítě s využitím hardwarové akcelerace. V rámci práce budou také zkoumány možnosti rozdělení síťových aplikací mezi hardware a software s cílem efektivně využít dostupné hardwarové prostředky. Současně budou zkoumány techniky popisu, plánování a mapování časově kritických úloh na hardwarové prostředky, zejména technologii FPGA.

Ing. Michal Kováčik
Zkušenosti z monitorování reverzního DNS provozu na úrovni sítě CESNET.

Prezentace projednává možnosti využití DNS PTR záznamů pro detekci škodlivé aktivity na síti. Ty se využívají i jako základní ověřovací techniky pro mailové servery, čím se docílí jednoduché potvrzení legitimního využívání služby.

Tuto techniku však převzalo i několik jiných aplikačních protokolů, které ji využívají obdobně. Motivací pro práci byl vysoký výskyt reverzních rezolucí ukončených chybou, co může být průvodním jevem při přebíhajícím útoku na některou službu. Analýzou PTR provozu a korelací monitorovaných dat s provozem aplikačních protokolů je možné odhalit řadu anomálií.

06. 02. 2015

Ing. Jiří Kubalík, Ph.D.
Evoluční algoritmus s nepřímou reprezentací a jeho aplikace

Seminář se věnuje evolučnímu algoritmu s nepřímou reprezentací, který byl navržen pro řešení kombinatorických optimalizačních problémů, u kterých má smysl uvažovat vzdálenost resp. cenu propojení mezi komponentami řešení. Tento algoritmus přímo využívá skutečnosti, že kvalitní řešení takovýchto problémů obsahují převážně krátká a levná propojení mezi komponentami. Mapování mezi genotypem a fenootypem je realizováno pomocí rozšířené konstruktivní procedury založené na heuristice nejbližšího souseda. První ověření funkčnosti tohoto algoritmu bylo provedeno na problému obchodního cestujícího. Dále budou prezentovány i další výsledky dosažené na problémech Capacitated Arc Routing Problem a Traveling Tournament Problem.

Jiří Kubalík získal titul Ing. a Ph.D. na FEL ČVUT v letech 1994 a 2001. Jak diplomová tak i disertační práce byly z oblasti evolučních algoritmů. Biologicky inspirované optimalizační algoritmy zůstaly jeho hlavním výzkumným tématem. Jiří je (spolu)autorem zhruba 30 časopiseckých a konferenčních příspěvků z oblasti evolučních algoritmů. Slouží jako oponent pro několik mezinárodních odborných časopisů a působí v programových výborech konferencí jako např. GECCO a EvoStar.

30. 01. 2015

Ing. Karel Szurman
Obnova stavu systému po poruše pomocí částečné dynamické rekonfigurace v současných systémech odolných proti poruchám.

Tématem prezentace budou systémy odolné proti poruchám implementované na platformě SRAM FPGA využívající částečné dynamické rekonfigurace a obvodové redundance pro zabezpečení funkce systému i v přítomnosti poruch. Často je snahou u těchto systému dosáhnout schopnosti autonomní opravy stavu systému. Systém je zabezpečen pomocí obvodové redundance. V případě, že je v některé z kopií chráněného obvodu detekována porucha, je odpovídající část konfigurační paměti rekonfigurována za běhu a po dokončení rekonfigurace je nutné stav opraveného obvodu synchronizovat se správně fungujícími kopiemi chráněného obvodu. Současné systémy odolné proti poruchám mohou provádět složité operace a komunikovat se svým okolím. Často také pracují v reálném čase. Jedním z kritérií pro systém odolný proti poruchám může být tedy co nejkratší doba obnovy stavu systému. V prezentaci budou zmíněny některé techniky pro obnovu stavu systému pomocí rekonfigurace FPGA spolu s nově vznikající metodikou pro synchronizaci stavu.

Ing. Marcela Šimková
Aplikácia evolučného výpočtu pre optimalizáciu funkčnej verifikácie.

Prezentácia predstaví dve témy týkajúce sa optimalizácie funkčnej verifikácie pomocou genetického algoritmu. Prvá téma sa venuje optimalizácii regresných testov získaných z procesu funkčnej verifikácie. Budú predvedené experimenty s aritmeticko-logickou jednotkou. Druhá téma sa venuje optimalizácii verifikácie riadenej pokrytím pre procesor typu RISC. Budú demonštrované najmä nové experimenty.

23. 01. 2015

Ing. Václav Bartoš
Pokročilá analýza hlášení o bezpečnostních incidentech na síti.

V současné době je nasazováno mnoho systémů pro detekci bezpečnostních hrozeb v počítačových sítích, ať již jde o systémy založené na monitorování síťového povozu, analýze logů serverů či nasazování honeypotů. Tyto systémy jsou však obvykle provozovány samostatně a jejich výsledky nejsou nijak porovnávány s ostatními. Cílem mého výzkumu je nalézt metody pro sběr, analýzu, agregaci a hledání vzájemných korelací v hlášeních z těchto systémů za účelem identifikace entit nejvíce ohrožujících bezpečnost na síti.

V prezentaci bude představen vznikající systém určený pro shromažďování informací z nejrůznějších detektorů a pro výpočet reputace jednotlivých IP adres. Bude vysvětleno, co by tato reputace měla vyjadřovat a jaké jsou možnosti jejího využití. Dále ukážu výsledky vybraných analýz týkajích se bezpečnostních problémů, např. se podíváme na dlouhodobý průběh počtu pokusů o zneužití zranitelnosti Heartbleed.

Ing. Jiří Matoušek
Stáž na University of Cambridge (říjen až prosinec 2014)

Ve své prezentaci se vrátím zpět do léta 2014 a postupně zrekapituluji celé období související s mojí podzimní stáží na University of Cambridge, včetně období před odjezdem na stáž a období po návratu domů. Kromě představení výzkumných úkolů, kterým jsem se na Univeristy of Cambridge věnoval, bude část prezentace zaměřena i na krátké shrnutí potřebných příprav před odjezdem, zhodnocení přínosu stáže a informování o současných aktivitách, které na uskutečněnou stáž přímo navazují.

16. 01. 2015

Ing. Jiří Petrlík
Soft-computingové metody v oblasti inteligentních dopravních systémů

Tématem příspěvku bude predikce dopravních veličin a dojezdových dob pomocí soft-computingových algoritmů. Příspěvek bude především zaměřen na hledání optimálního nastavení těchto metod pomocí multikriteriálních genetických algoritmů.

Ing. Michaela Šikulová
Kompoziční koevoluce v kartézském genetickém programování

Metoda rozděl a panuj byla představena jako jeden z možných přístupů k řešení problému škálovatelnosti v evolučním návrhu obvodů. Složitý obvod je rozdělen na moduly, které jsou vyvíjeny odděleně. V této prezentaci je evoluce neinteragujících modulů nahrazena koevolučním algoritmem. Fitness každého modulu pak závisí na tom, jak dobře spolupracuje s ostatními moduly - moduly se během evoluce adaptují, aby pracovaly společně. V prezentaci bude uvedena případová studie evolučního návrhu pomocí kartézského genetického programování (CGP) v úloze návrhu přepínaného filtru, který byl rozdělen na modul obrazového filtru a modul detektoru šumu.

09. 01. 2015

Ing. Jan Koutník, Ph.D. (The Swiss AI Lab IDSIA)
Deep Reinforcement Learning

Neuroevolution is a powerful technique for training neural networks for tasks like reinforcement learning in which, because there are no output targets, gradient information for adapting the weights can be unreliable. This talk will introduce two methods for scaling up neuroevolution in order to move away from toy problems towards challenging high-dimensional continuous reinforcement learning problems: compressed network search that represents neural network weights indirectly as a set of frequency domain coefficients, which allow very large networks to be evolved by searching in low-dimensional coefficient space; and deep-convolutional pre-processors, that transform high-dimensional input to low-dimensional feature vectors that are sufficiently compact and can be used as an input for small recurrent neural network controller. The performance of the methods is demonstrated on controlling a race car to drive along a track using solely a high-dimensional visual input.

Jan Koutnik received his Ph.D. in computer science from the Czech Technical University at Prague in 2008. He works as machine learning researcher at The Swiss AI Lab IDSIA. His research is mainly focused on artificial neural networks, recurrent neural networks, evolutionary algorithms and deep-learning applied to reinforcement learning, control problems, image classification, handwriting and speech recognition.

12. 12. 2014 Vaver

Ing. Roland Dobai, Ph.D.
Rekonfigurácia obvodov Xilinx FPGA

Obvody FPGA sa využívajú v rôznych oblastiach, ako napríklad vo výskume vesmíru, v automobilovom priemysle, v sieťových technológiách. Tieto obvody v poslednej dobe ponúkajú možnosť rekonfigurácie svojich vybraných častí, kým ostatné časti môžu fungovať bez prerušenia. Možnosti rekonfigurácie sú značne obmedzené príslušnými komerčnými softvérovými nástrojmi pre podpory rekonfigurácie.

Na seminári budú prezentované niektoré vybrané skúsenosti s rekonfiguráciou obvodov FPGA od Xilinx od základov až po možnostiach použitia metód reverzného inžinierstva na odhalenie nezdokumentovaného formátu konfiguračného toku. Bude sústredené na FPGA Xilinx Zynq, ktorej programovateľná logika je kompatibilná s Artix-7, Kintex-7 a Virtex-7. Prezentované možnosti a prístupy sú však použiteľné aj pre iné FPGA od Xilinx, ako napríklad Virtex-5.

Táto práca je podporovaná projektom Excelentní mladí vědci na VUT v Brně (CZ.1.07/2.3.00/30.0039).

14. 11. 2014

Ing. Jakub Podivínský
Vliv SEU Poruch na Elektro-mechanický Systém Řízený FPGA

Mechanické systémy jsou stále častěji řízeny elektronickými řídicími jednotkami, na které jsou kladeny různé nároky z hlediska spolehlivosti. Velmi vysoké nároky jsou kladeny na řídicí elektroniku kritických systémů pracujících v prostředí s vyšší pravděpodobností výskytu poruchy, například vesmírné systémy, automobilový průmysl a podobně. Jednou z cest, jak zvýšit spolehlivost je navrhovat tyto systémy jako fault tolerant (FT), tedy systémy odolné proti poruchám.

V prezentaci bude představena vznikající platforma pro ověřování kvality FT metodik a vlivu poruch na elektro-mechanický systém řízený pomocí FPGA. Jako experimentální aplikace je použita řídicí jednotka robota pro hledání cesty v bludišti. Bude představen základní koncept této platformy, výsledky prvních experimentů bez aplikace FT metodik a následně také myšlenka rozšíření platformy o techniky funkční verifikace.

Ing. Ondřej Čekan
Princip univerzálního generování testovacích stimulů a jeho ukázka na generování programů

Proces generování testovacích stimulů se uplatňuje především ve funkční verifikaci, kde je zapotřebí ověřit správnost chování obvodu na obrovském množství vstupů, které má odhalit nekorektní chování obvodu a tím chybu v jeho návrhu. Funkční verifikace zabírá přibližně 70% procesu vývoje obvodu, proto jakékoliv zrychlení tohoto procesu je velmi žádoucí.

V této prezentaci bude vysvětlen základní princip univerzálního generování testovacích stimulů, založeného na dvou modelech - model popisu problému a constraint model. Dále bude ukázán příklad použití tohoto principu na generování programů pro procesor typu RISC a VLIW.

07. 11. 2014

Ing. Martin Hyrš
EDA algoritmy, migrace modelů a teorie kopulí

Kopule je prostředek statistického zpracování dat, umožňující u vícerozměrného rozdělení pravděpodobnosti oddělit výpočet marginálních rozdělení pravděpodobnosti od určení struktury vzájemných závislostí. V prezentaci bude stručně vysvětlen pojem kopule, ukázány jejich důležité vlastnosti a představeny základní typy kopulí.
Migrace modelů je jedním ze způsobů paralelizace výpočtu EDA. Její podstatou je rozdělení celkové populace na několik subpopulací, mezi kterými dochází k občasné interakci (posílání pravděpodobnostního modelu). Tato modifikace zlepšuje konvergenci výpočtu ve srovnání se sekvenční verzí.

Ing. Radek Hrbáček
Recent advances in evolutionary design of digital circuits

Cartesian genetic programming (CGP) has been successfully applied to a number of challenging problems. Recent results showed that it can be used to design cryptography-relevant Boolean functions. These functions have to be highly non-linear, however, the non-linearity, if used as a fitness function, makes the evolutionary algorithm computationally demanding. An innovative approach to compute the non-linearity with respect to the scalability of parallel implementation has been proposed and evaluated on the Intel Xeon Phi Coprocessor.
Even though CGP has been known for 14 years, a lot of papers dealing with CGP modifications were published in recent years (embedded CGP, self modifying CGP, recurrent CGP, ...). In this presentation, the effect of a new parameter-less mutation operator in CGP is evaluated in the task of combinational circuits design. To speed up the evolutionary design of complex circuits (e.g. multipliers), a new implementation of CGP with 2-output nodes is introduced.

31. 10. 2014

Ing. Jak Vyktorin
Projekt FastNet

V prezentaci představím projekt FastNet, jehož cílem je vytvořit knihovnu funkcí pro zpracování síťového provozu s možností transparentní akcelerace v FPGA. Akceleraci v FPGA bude možné provádět dynamicky za běhu systému zejm. na základě jeho zatížení. Cílovou platformou jsou rekonfigurovatelné SoC obvody jako např. Xilinx Zynq a Altera SoCFPGA, které mají úzké propojení mezi procesory a FPGA.

Ing. Lukáš Kekely
100G Packet Capture Live Demo

The demo will show functionality and unique features of FPGA design and hardware acceleration card with 100GE CFP2 interface (four 25Gb GTZ transceivers), Virtex-7 HT chip, QDR-IIIe memories and PCI gen.3 x16 interface. The FPGA desing utilizes PCIe bifurcation technology to join two PCIe gen.3 x8 endpoints to x16 PCIe slot. PCIe switch is not needed, which is unique and not demonstrated yet. Moreover, fast DMA engine and optimized Linux drivers were designed and implemented to achieve 100Gb data transfers through PCIe bus with low CPU utilization (ring buffer, zero copy, etc.). Network traffic can be distributed among multiple CPU cores based on configurable hash functions. This means that the FPGA design provides wire-speed packet capture to the host memory and can utilize power of FPGA and CPU cores for various network monitoring applications.
The demo will show how packets can be received at 100Gbps speed and captured to the host memory. Processing speed will be demonstrated by counters and graphs showing generated, received and captured (by SW) packets. We will also show load of CPU cores during the packet capture for various packet lengths.

24. 10. 2014

Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
Jak psát teze dizertační práce

Na semináři bude vysvětleno, co na FIT rozumíme pod pojmem "teze dizertační práce", jak takové teze sepsat a jak se připravit na státní doktorskou zkoušku. Po prezentaci očekáváme diskuzi těch, kteří se chystají teze sepsat, s těmi, kteří již teze obhájili, a s těmi, kteří teze recenzují.

Semináře v letním semestru 2013/2014

27. 06. 2014

Ing. Roland Dobai, Ph.D.
Evolučný návrh digitálnych obvodov s využitím čiastočnej rekonfigurácie

Evolučný návrh digitálnych obvodov využíva bio-inšpirované metódy a algoritmy s cieľom nájsť inovatívne riešenia. Obvody FPGA sú populárnou platformou pre evolučný návrh, lebo (1) umožnia vytvorenie kandidátnych riešení pomocou natívnej rekonfigurácie (2) a ohodnotenie kandidátnych riešení je rýchlejšie v FPGA ako v softvérových simulátoroch hardvéru.
Bola navrhnutá nová architektúra pre evolučný návrh na platforme Xilinx Zynq. Architektúra je rekonfigurovaná na nižšej úrovni, ako to komerčné nástroje od výrobcu podporujú. Nová architektúra a spôsob rekonfigurácie prinášajú značné zrýchlenie evolúcie.
Navrhnutá architektúra bola použitá v novej úlohe: na priebežnú syntézu hardvérových akcelerátorov pre softvérové moduly. Navrhnutá metóda má tie výhody v porovnaní s predchádzajúcimi aplikáciami evolučného návrhu, že nie je potrebná oddelená fáza trénovania a správne (softvérové) riešenie je k dispozícií a môže byť naďalej použité, ak evolúcia by nebola úspešná. Výhody v porovnaní s konvenčnými metódami, ako napríklad syntézou na vysokej úrovni abstrakcie, sú schopnosť navrhovať digitálne obvody priebežne v rekonfigurovateľných vnorených systémoch, návrhy môžu byť samočinne adaptívne a je možné navrhnúť kreatívne riešenia, ktoré zvyčajne nie sú dostupné v prípade použitia konvenčných metód.
Ďalej bol navrhnutý nový operátor mutácie, ktorý zníži čas rekonfigurácie a tým zrýchli evolúciu. Mutácie sú vykonané na nižšej úrovni abstrakcie ako predtým, čo rozšíri problém možností, ale takisto môže umožniť nájdenie kvalitnejších riešení. Zníženie času rekonfigurácie je o toľko dominantný nad väčšou množinou možností, že je možné nájsť kvalitnejšie riešenia za ten istý čas, ako predtým.
Navrhnuté metódy boli vyhodnotené na probléme návrhu obvodov pre filtrovanie obrazov. Experimentálne výsledky demonštrujú výhody v porovnaní s predchádzajúcimi metódami s ohľadom na rýchlosť evolúcie a kvalitu navrhnutých riešení.
Táto práca je podporovaná projektom Excelentní mladí vědci na VUT v Brně (CZ.1.07/2.3.00/30.0039).

15. 05. 2014

Prof. Maciej Ciesielski (Department of Electrical & Computer Engineering (ECE) at the University of Massachusetts, Amherst)
Algebraic Approach to Functional Verification of Integer Arithmetic Circuits

One of the most challenging problems encountered in hardware design is functional verification of arithmetic circuits and data paths. Boolean logic techniques based on binary decision diagrams (BDDs) and satisfiability (SAT) solvers, cannot handle complex arithmetic designs as they require ``bit-blasting'', flattening of the design into bit-level netlists. Approaches that rely on computer algebra and Satisfiability Modulo Theories (SMT) methods are either too abstract to handle the bit-level nature of arithmetic designs or require solving computationally expensive decision problems. Similarly, theorem provers require a significant human interaction and intimate knowledge of the design to guide the proof process.
This talk presents an algebraic approach to functional verification of integer arithmetic circuits, using an original Network Flow approach. The circuit is modeled as a bit-level network composed of adders and logic gates and the computation performed by the circuit is viewed as a flow of binary data through the network. Functional correctness of an arithmetic circuit is solved by transforming the symbolic expressions representing the flow at the circuit inputs into a polynomial expression at the primary outputs, and checking if the resulting expression matches the binary encoding at the primary outputs. Experimental results show application of the method to certain classes of large arithmetic circuits.

04. 04. 2014

Ing. Radek Hrbáček
Kartézské genetické programování na svazku počítačů

Most implementations of Cartesian genetic programming (CGP) which can be found in the literature are sequential. However, solving complex design problems by means of genetic programming requires parallel implementation of both the search algorithm and the fitness function. Therefore we deal with the design of a highly optimized implementation of CGP with a great scalability. Several sequential implementations of CGP have been analyzed and the effect of various additional optimizations has been investigated. Furthermore, the parallelism at the instruction, data, thread and process level has been applied in order to take advantage of modern processor architectures and computer clusters. The performance has been evaluated in the task of evolutionary circuit design and bent Boolean function synthesis.

21. 03. 2014

Ing. Lukáš Kekely
Hardware Acceleration of Network Security and Monitoring Applications

Current high-speed network monitoring systems focus more and more on the data from the application layers. Flow data is usually enriched by the information from HTTP, DNS and other protocols. The increasing speed of the network links, together with the time consuming application protocol parsing, require a new way of hardware acceleration. Therefore we propose a new concept of hardware acceleration for flexible flow-based application level monitoring which we call Software Defined Monitoring (SDM). The concept relies on smart monitoring tasks implemented in the software in conjunction with a configurable hardware accelerator. The hardware accelerator is an application-specific processor tailored to stateful flow processing. The monitoring tasks reside in the software and can easily control the level of detail retained by the hardware for each flow. This way the measurement of bulk/uninteresting traffic is offloaded to the hardware while the advanced monitoring over the interesting traffic is performed in the software. The proposed concept allows one to create flexible monitoring systems capable of deep packet inspection at high throughput. Our pilot implementation in FPGA is able to perform a 100Gb/s flow traffic measurement augmented by a selected application-level protocol parsing.

Ing. Martin Hyrš
Úvod do teorie kopulí a jejich použití v evolučních algoritmech

Kopule je prostředek statistického zpracování dat, umožňující u vícerozměrného rozdělení pravděpodobnosti oddělit výpočet marginálních rozdělení pravděpodobnosti od určení struktury vzájemných závislostí.
V prezentaci bude stručně vysvětlen pojem kopule, ukázány jejich důležité vlastnosti a představeny základní typy kopulí. Na příkladu dvojrozměrné Gaussovy kopule bude ukázán postup vzorkování náhodného vektoru z kopulační funkce a ukázáno použití v pravděpodobnostních evolučních algoritmech.

14. 03. 2014

Ing. Josef Strnadel, Ph.D.
Vybraná témata a problémy související se systémy určenými pro práci v reálném čase (krátce "RT systémy")

Prezentace je chápána jako přehledové uvedení do oblasti. Kromě klíčových témat a problémů budou v prezentaci představeny základní typy RT systémů, dále pak principy realizace RT systémů prostředky operačních systémů (OS) určených pro práci v reálném čase (RTOS). Mj. bude zdůrazněn rozdíl mezi RT zpracováním a zpracováním za běhu, mezi RT systémy spouštěnými časem a událostmi, mezi konvenčními OS a RTOS a bude zůrazněna klíčovost role plánovače a mechanismu přiřazování priorit. Na závěr prezentace se, v souvislosti s RT systémy, pokusím přehledově shrnout vybraná vědeckovýzkumná témata realizovaná na ÚPSY v letech 2011+ a představit výběr několika, z pohledu publikovatelnosti i praktické použitelnosti, zajímavých problémů k budoucímu řešení.

07. 03. 2014

Ing. Milan Dvořák
Hardwarové architektury pro systémy s nízkou latencí

Zavedení počítačových technologií na finanční trhy s sebou přineslo nové způsoby obchodování a vydělávání peněz.  Rozvíjí se zejména algoritmické obchodování, které vyžaduje snižování latence systémů pro elektronické obchodování. Čistě softwarová řešení dosáhla v této oblasti svých technologických limitů a je tedy nutné některé časově kritické operace akcelerovat v hardware pomocí FPGA. Prezentace se bude zabývat současným stavem poznání v oblasti akcelerace systémů pro obchodování na burze. Dále budou diskutovány slabé stránky současných řešení a bude představena nová hardwarová architektura s kukaččím hašováním, která na základě zpráv přicházejících z burzy udržuje aktuální knihu s nejlepšími cenami.

Ing. Michal Kováčik
Síťová bezpečnost jako služba

Neustály rozvoj počítačových sietí a Internetu kladie stále nové a prísnejšie požiadavky na ich správu. Množstvo služieb sa stáva stále viac závislých na ich dostupnosti užívateľom. Internetové útoky sa tiež neustále rozvíjajú, a to kvalitatívne aj kvantitatívne. Rastúca tendencia útokov neobišla ani službu DNS, ktorej popularita použitia na škodlivé účely stúpa. Práca sa sústreďuje na využitie výsledkov detekcie z dát rôzneho typu, ktoré môžu navyše pochádzať z rôznych zdrojov. Hlavnými kritériami práce je zlepšenie presnosti a rýchlosti detekcie.
Prezentácia sa bude zaoberať zvyšujúcou sa potrebou riešenia neustále stúpajúceho počtu bezpečnostných incidentov a výskytu anomálií so zneužitím DNS. Následne bude definovaný cieľ mojej dizertačnej práce. Prezentácia bude pokračovať prehľadom mojej doterajšej činnosti a vymedzením časového plánu pre ďalšie kroky k dosiahnutiu cieľa práce.

28. 02. 2014

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.
Monitorování 100 Gb sítí

S rozvojem datových center, nárůstem přenosu multimediálních dat a přesouváním aplikací do cloudu dochází k postupnému zvyšování kapacity páteřních linek a začíná se postupně nasazovat technologie 100 Gb Ethernetu. Vysoké přenosové rychlosti ale kladou značné nároky na rychlost zpracování. Pro přesné měření je nutné na 100Gb lince zpracovat každý paket do 5ns. Navíc řada problémů a bezpečnostních incidentů je dnes na aplikační úrovni, což vyžaduje hloubkovou analýzu paketů (DPI - Deep Packet Inspection) a vede k dalšímu nárůstu požadavků na výpočetní výkon.
V rámci prezentace bude představena jedna z prvních 100 Gb akceleračních karet postavená na technologii Virtex-7 HT s 25 Gb sériovými kanály. Bude ukázáno několik případu použití karty v prostředí páteřní sítě a datového centra a k nim navržené a vyvinuté algoritmy a hardwarové architektury zajišťující zpracování na rychlosti 100 Gb. Na závěr bude představen koncept Softwarově Definovaného Monitorování (SDM), který umožňuje efektivně řešit hloubkovou analýzu paketů i pro takto vysoké rychlosti síťových linek.

Ing. Martin Žádník, Ph.D.
Síťová bezpečnost jako služba

Kybernetické útoky v počítačové síti neustále rostou co do počtu i rozmanitosti. Dáme-li do souvislosti nepřátelské síťové prostředí s dalšími trendy jako jsou migrace služeb do sítě (cloudové služby), připojování čehokoliv do sítě (Internet of Things), vzniká vysoké riziko kybernetických hrozeb a jejich závažných následků. Jednotlivé subjekty (poskytovatelé připojení, instituce, domácnosti) často nemají dostatečné finanční, technické a personální prostředky pro systematické řešení síťové bezpečnosti. Z bezpečnostního a z ekonomického pohledu je nutné přejít na poskytování bezpečnosti formou služby, která dovolí centralizovaně řešit síťovou bezpečnost na daleko vyšší technologické a znalostní úrovni.
Prezentace se bude zabývat určením směrů výzkumů a inovací v několika ortogonálních oblastech síťové bezpečnosti. Především se jedná o aplikačně specifické útoky, rychlé zpracování velkého množství dat, online detekce útoků, korelace výsledků a rychlá obrana. Pouze kombinací těchto směrů bude možné vybudovat komplexní a přesnou službu pro síťovou bezpečnost pro horizont 2020.

21. 02. 2014

Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. a Ing. Michal Bidlo, Ph.D.
Evoluce emergentního chování v celulárních automatech

V rámci semináře budou představeny dvě techniky efektivní reprezentace přechodových funkcí pro evoluční návrh celulárních automatů. Zatímco první technika je založena na využití instrukcí popisujících algoritmus přechodové funkce (tj. funkce jednoznačně definující chování celulárního automatu),  v druhém přístupu je přechodová funkce reprezentována sadou tzv. podmíněně aplikovaných pravidel. Součástí prezentace budou výsledky experimentů evolučního návrhu dvojrozměrných uniformích celulárních automatů realizujících replikaci netriviálních struktur a  výpočty aritmetických operací. Na závěr budou shrnuty přednosti a nevýhody navržených technik a nastíněny možnosti dalšího výzkumu.

14. 02. 2014

Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.
Klíčové procesy v evoluci genomů jako inspirace pro výpočetní evoluční metody

Genom v jedné z možných definic je chemicky kódovaná množina instrukcí, kterými se řídí život buněk a celých organismů v období jejich života. Genomy si živé systémy odevzdávají s pokolení na pokolení formou obyčejných dceřiných buněk, popřípadě specializovanými spórami nebo pohlavními buňkami. Genomy dnes známých organizmů prošli a stále procházejí různě rychlými a vzájemně se doplňujícími změnami, způsobenými přirozeným výběrem v populaci, jakož i existencí mechanismů, které zvyšují dynamiku změn jako reakci na prostředí. Kromě bodových mutací a celogenomové rekombinace se jedná například o chyby v kopírování tandemových repetic, aktivitu transpozonů - mobilní DNA, epigenetické (mimo sekvenci DNA) změny a přítomnost či absence pohlavní reprodukce. Poskytnu přehled dnes známých genetických a buněčných mechanismů, které zaručují, že živá buňka dokáže optimalizovat svou funkci, přežít a fungovat ve velkém rozsahu parametrů prostředí.

Ing. Matej Lexa, Ph.D.
Klíčové procesy v evoluci genomů jako inspirace pro výpočetní evoluční metody

Genom v jedné z možných definic je chemicky kódovaná množina instrukcí, kterými se řídí život buněk a celých organismů v období jejich života. Genomy si živé systémy odevzdávají s pokolení na pokolení formou obyčejných dceřiných buněk, popřípadě specializovanými spórami nebo pohlavními buňkami. Genomy dnes známých organizmů prošli a stále procházejí různě rychlými a vzájemně se doplňujícími změnami, způsobenými přirozeným výběrem v populaci, jakož i existencí mechanismů, které zvyšují dynamiku změn jako reakci na prostředí. Kromě bodových mutací a celogenomové rekombinace se jedná například o chyby v kopírování tandemových repetic, aktivitu transpozonů - mobilní DNA, epigenetické (mimo sekvenci DNA) změny a přítomnost či absence pohlavní reprodukce. Poskytnu přehled dnes známých genetických a buněčných mechanismů, které zaručují, že živá buňka dokáže optimalizovat svou funkci, přežít a fungovat ve velkém rozsahu parametrů prostředí.

07. 02. 2014

Ing. Marcela Šimková
Aplikácia genetického algoritmu pri optimalizácii funkčnej verifikácie.

Účelom funkčnej verifikácie je overovanie korektnosti hardwarových systémov vzhľadom na danú špecifikáciu. V súčasnosti tvorí funkčná verifikácia jednu z najvýznamnejších etáp pri vývoji hardware, ale stále je tu priestor pre optimalizáciu. Jednou z týchto optimalizácií je automatické dosiahnutie dostatočne vysokého pokrytia kľúčových vlastností verifikovaného systému prostredníctvom generovaných vstupov. V prezentácii bude predstavená jedna z techník, ako toho dosiahnuť, a to pomocou genetického algoritmu.

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.
Realistické simulace toku krve v cévách mozku

Cévní mozková příhoda (CMP) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. Jedná se o akutní stav, vyžadující neodkladnou lékařkou péčí, který nezřídka končí vážnými trvalými následky či smrtí. Jednou z častých příčin CMP je ruptura aneurysma vedoucí k nitrolebečnímu krvácení končící smrtí až v 90% případů. Účinnou technikou ošetření aneurismatu je zavedení stentu a vyztužení stěny poškozené cévy.
Mezí hlavní problémy současné intrakraniální angioplastiky je určení míry rizika prasknutí daného aneurismatu a naléhavosti jeho ošetření. Za tímto účelem vznikl simulační kód HemeLB, který pomocí numerické simulace proudění krve cévním systémem mozku dokáže určit míru rizika prasknutí.
V rámci semináře bych rád představil simulační kód HemeLB, jenž je vyvíjen v Centre for Computational Science, University College London, kde jsem byl na šesti-měsíčním post-doc. HemeLB je vysoce paralelní kód pro simulaci dynamiky kapalin (CFD), jenž se zaměřuje na řídké domény (cévní systém v mozku). Pro simulaci se využívá metoda Lattice-Boltzman, což je v podstatě jednoduchý celulární automat. Díky tomu dokáže HemeLB efektivně využívat až 32.000 výpočetních jader. Abychom však byli schopni simulovat činnost celého neurovaskulárního systému v rámci několika srdečních tepů v klinicky relevantních časech (méně než 1h), je nutné dosáhnout škálovatelnosti na zhruba 1 milion výpočetních jader.
V rámci pobytu v CCS jsem věnoval dvěma oblastem: (1) Efektivnímu využití SIMD jednotek moderních procesorů (SSE, AVX), (2) Rovnoměrnému rozložením výpočetní a komunikační zátěže mezi jednotlivá výpočetní jádra. V rámci semináře budou představeny výsledky dosažené v obou těchto oblastech, změřené na superpočítači HECToR v EPCC Edinburgh, a zaslané na konferenci EASC.

Semináře v zimním semestru 2013/2014

31. 01. 2014

Ing. Filip Kadlček
Návrh a optimalizace obrazových klasifikátorů - Energeticky efektivní AdaBoost klasifikátor

V prezentaci bude uveden aktuální stav řešení disertační práce na téma "Návrh a optimalizace obrazových klasifikátorů". Práce řeší problematiku automatické syntézy AdaBoost klasifikátoru pro FPGA technologii.

Parametry generovaných klasifikátorů jsou nastaveny tak, aby výsledný klasifikátor splňoval požadavky na kvalitu klasifikace a současně spotřebovával co nejmenší množství zdrojů. Jsou tak vytvářeny velmi malé a velmi rychlé klasifikátory, které budou sloužit jako pre-processingové jednotky pro AdaBoost klasifikátory. V prezentaci bude blíže představena část práce, která se zabývá energetickou náročností řešení AdaBoost klasifikátoru s pre-procesingovými jednotkami ve srovnání s klasickým přístupem. V závěru práce budou prezentovány aktivity spojené s doktorským studiem.

Ing. Michaela Šikulová
Adaptace podmnožin trénovacích vektorů v koevolučním CGP

Evoluční návrh pomocí kartézského genetického programování (CGP) je obvykle výpočetně velmi náročnou metodou, při níž je typicky nejnáročnější proces výpočtu fitness.  Dříve byla představena koevoluce podmnožin trénovacích vektorů v CGP jako metoda, pomocí níž lze dosáhnout snížení náročnosti a frekvence výpočtu fitness. V této prezentaci bude představena koevoluční technika výběru trénovacích vektorů pro evoluční návrh pomocí CGP v závislosti na schopnosti adaptace fitness v populaci kartézských programů.

24. 01. 2014

Ing. Václav Bartoš
Automatická detekce nežádoucího síťového provozu

V příspěvku bude prezentován současný stav řešení disertační práce na téma automatické detekce nežádoucího síťového provozu. Nejdříve bude stručně shrnuta problematika analýzy síťového provozu. Poté bude představena aktuálně řešená oblast korelace a agregace výsledků z různých detektorů a udržování reputace jednotlivých IP adres. Na závěr budou představeny plány dalšího směřování disertační práce.

Ing. Lukáš Mičulka
Návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru v FPGA

V příspěvku bude prezentována metodika pro návrh sytémů odolných proti poruchám (FT) v FPGA do omezeného implementačního prostoru, která bere v úvahu výskyt přechodných i trvalých poruch. Využívá přitom částečnou dynamickou rekonfiguraci, kterou je možné za běhu opravit část FPGA s přechodnou poruchou a v případě trvalé poruchy změnit typ použitého FT systému na takový, který bude méně náročný na zdroje a nebude využívat část FPGA s poruchou. Metodika ja založena na použití předkompilovaných konfigurací FPGA, které jsou uloženy v externí paměti. Pro redukci jejich počtu je využita metoda relokace konfigurační posloupnosti. V závěru bude prezentováno shrnutí aktivit spojených s doktorským studiem.

17. 01. 2014

Ing. Vlastimil Košař
Optimalizace architektury NFA-Split|

Příspěvek stručně představí architekturu NFA-Split a uvede optimalizace této architektury. Bude představeno snížení časové složitosti konstrukce architektury NFA-Split, snížení počtu spotřebovaných pamětí BRAM a optimalizace umístění částí NKA v deterministických částech. Na závěr bude představeno další směřování práce.

Ing. Jiří Matoušek
Využití rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počítačových sítí

Prezentace bude přibližovat současný stav řešení disertační práce zaměřené na využití obvodů FPGA v oblasti směrování v páteřních sítích. Krátce budou shrnuty výsledky práce na optimalizaci paměťové náročnosti operace vyhledání nejdelšího shodného prefixu. Dále pak bude představena aktuálně řešená oblast sledování dynamických vlastností směrovacích tabulek páteřních směrovačů. Závěr prezentace bude věnován shrnutí aktivit spojených s doktorským studiem.

10. 01. 2014

Ing. Roland Dobai, Ph.D.
Nová flexibilná architektúra s hybridnou rekonfiguráciou pre evolučný hardvér

Evolučný návrh využíva bio-inšpirované metódy s cieľom nájsť inovatívne riešenia (digitálne obvody). Obvody FPGA je možno považovať za najpopulárnejšiu a najúspešnejšiu platformu pre evolučný návrh. Aktuálny výskum v oblasti zahrňuje použitie virtuálnej a natívnej rekonfigurácie. Oba tieto prístupy majú svoje nevýhody. Prístup založený na virtuálnej rekonfigurácii sa vyznačuje pomalším vyhodnotením kandidátnych obvodov a natívna rekonfigurácia je pomalšia.

Na seminári bude predstavená nová hybridná metóda, ktorá spojí výhody a limituje nevýhody virtuálnej a natívnej rekonfigurácie. Hlavným prínosom práce je nová architektúra pre evolučný hardvér na novej platforme Xilinx Zynq, ktorá je rekonfigurovaná na jemnejšej úrovni, ako to komerčné nástroje od výrobcu podporujú. Nová architektúra a spôsob rekonfigurácie prinášajú okrem zníženia plochy aj značné zrýchlenie (rekonfigurácie a vyhodnotenia kandidátnych obvodov). Navrhnutá architektúra je vyhodnotená na probléme návrhu obvodov pre filtrovanie obrazov. Experimentálne výsledky demonštrujú lepšiu kvalitu v porovnaní s predchádzajúcimi metódami s ohľadom na rýchlosť evolúcie, veľkosť plochy na čipe a flexibilitu.

Na základe týchto posledných výsledkov bola uskutočnená spolupráca s výskumným týmom z CEI UPM (Madrid, Španielsko). V rámci spolupráce a dvojmesačnej stáže v Madride (za podpory projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0039 - Excelentní mladí vědci na VUT v Brně) vznikol nový digitálny systém na platforme Xilinx Virtex-5 pre evolučný návrh. Bola vyvinutá nová základná jednotka spracovania a hardvérový návrh pre rýchlu rekonfiguráciu týchto jednotiek. Rýchla rekonfigurácia je umožnená generovaním konfiguračného reťazca v obvode FPGA, a to rýchlejšie, ako komerčné návrhárske nástroje umožnia na výkonných osobných počítačoch. Navrhnutá nová metóda ďalej zlepšuje rýchlosť evolúcie, znižuje plochu na čipe a zvyšuje flexibilitu systémov pre evolučný návrh.

13. 12. 2013

Ing. Václav Šimek
Výuková a experimentální platforma Minerva

Výuka technických či hardwarově zaměřených předmětů má na FIT VUT v Brně dlouholetou tradici. Díky tomu, že v minulosti byla do výuky nasazena platforma FITkit, získali studenti možnost využít teoretické poznatky a prakticky si vyzkoušet implementaci nejen softwarových, ale taktéž hardwarových projektů či dokonce komplexnějších vestavěných systémů. Takto si mohou do svého budoucího profesního života odnést neocenitelné zkušenosti.
I když v průběhu času došlo k několika drobným modifikacím, tak z dnešního pohledu je zejména použitá součástková základna poplatná době vzniku platformy FITkit a v mnohém již neodpovídá aktuálním potřebám či trendům. Z těchto důvodů bylo v rámci ESF projektu "Vzdělávání v IT pro praxi" přistoupeno k vývoji nové generace pod kódovým označením Minerva. Obsahem prezentace bude tedy nástin vývoje a technického řešení výukové a experimentální platformy Minerva, za jejíž realizací stojí tým z ÚPSY.

6. 12. 2013

Ing. Pavol Korček
uSonda (mikrosonda)

V prezentaci bude představena uSonda vyvíjená skupinou z ÚPSY na projektu "Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace". uSonda slouží pro nasazení zákonného odposlechu síťového provozu u menších poskytovatelů internetového připojení (ISP) nebo přímo do infrastruktury mezi ISP a koncového uživatele sítě. Na prezentaci bude popsán vývoj uSondy od prvotních plánu až po výslední prototyp.

29. 11. 2013

Ing. Jiří Petrlík
Soft computingové metody v oblasti dopravních systémů

Tématem příspěvku bude predikce intenzity dopravy, obsazenosti vozovky a průměrné rychlosti vozidel. Tyto veličiny je možné úspěšně predikovat pomocí algoritmů strojového učení, jako jsou neuronové sítě, nebo support vector regression. Příspěvek bude především zaměřen na hledání optimálního nastavení tohoto druhu algoritmů pomocí multikriteriálního genetického algoritmu.

Ing. Vít Tříska
Vyvažování v Quadtree

V prezentaci bude ukázáno využití kd-tree a octree pro kompresi shlukových dat a odhalena pravděpodobná příčina nízké efektivity komprese. Následně bude pro ilustraci právě na quadtree ukázán jeden z možných a nových způsobů, jak tuto otázku řešit, byť vlastní realizace se zatím vyznačuje vysokou režií zpracování.

22. 11. 2013

Ing. Miloš Minařík
Souběžný návrh HW a SW mikroprogramových architektur s proměnnou topologií

V prezentaci budou popsána rozšíření systému pro souběžnou evoluci HW a SW aplikačně specifických mikroprogramových architektur. Nejvýznamnější rozšíření umožňuje oproti předchozí verzi systému vytvářet v HW části pomocí propojení dostupných modulů různé topologie. Dalším rozšířením je nový typ vstupního modulu, díky němuž lze vstupy zpracovávat v libovolném počtu samostatných datových toků. Tato dvě rozšíření dovolují evoluční návrh takových řešení, která v předchozí verzi systému nebyla realizovatelná. Na závěr prezentace budou představeny výsledky experimentů, na nichž bude prakticky předveden přínos zmíněných rozšíření.

Prof. Lukáš Sekanina
Hodnocení výsledků vědy a výzkumu

V prezentaci budou shrnuty výsledky hodnocení vědy a výzkumu, kterých FIT dosáhla v předchozích letech. Bude stručně představena nová metodika pro hodnocení vědy a výzkumu, která byla schválena pro ČR. Tato prezentace již byla přednesena na výjezdním zasedání fakulty.

13. 11. 2013 (mimořádně ve středu 14:00)

Zástupci fyrmy EATON
Setkání se zástupci firmy EATON a rozprava k potenciální spolupráci

5. 11. 2013 (mimořádně v úterý)

Dr Paul Kaufmann (University of Paderborn, Germany)
Application-specific Adaptation of Cache Mappings

We present EvoCaches, a novel approach for implementing application-specific caches. The key innovation of EvoCaches is to make the function that maps memory addresses from the CPU address space to cache indices programmable. We support arbitrary, Boolean mapping functions that are implemented within a small reconfigurable logic fabric. For finding suitable cache mapping functions we rely on techniques from the evolvable hardware domain and utilize an evolutionary optimization procedure. We evaluate the use of EvoCaches in an embedded processor for two specific applications (JPEG and BZIP2 compression) with respect to execution time, cache miss rate and energy consumption. We show that the evolvable hardware approach for optimizing the cache functions not only significantly improves the cache performance for the training data used during optimization, but that the evolved mapping functions generalize very well. Compared to conventional cache architecture, EvoCaches applied to test data achieves a reduction in execution time of up to 14.31% for JPEG (10.98% for BZIP2), and in energy consumption by 16.43% for JPEG (10.70% for BZIP2). We conclude our presentation by outlining the challenges of the EvoCaches concept and presenting our current effort on implementing EvoCaches using a SPARC v8 based Leon 3 soft-core CPU.

25. 10. 2013

Dr David Šafránek (FI, Masarykova universita v Brně)
Model Checking of Biological Systems

The goal of computational systems biology is to develop models that can predict and explain unknown facts about the dynamics of biological systems, especially, non-trivial behaviour emerging from the interplay among the enormous number of individual biochemical components. The models are based on known first principles, wet-lab measurements, and existing hypotheses available in literature. A lot of information remains unknown, e.g., quantitative parameters such as rates of individual biochemical events. All the known or expected biological facts can be formalized in temporal logics. Model checking techniques known from formal verification can be then used to explore models with respect to a given set of temporal properties (dynamical constraints). The space of uncertainty in models can be then restricted by means of these constraints. This gives the modellers a powerful alternative to traditional parameter fitting methods. In this talk, an overview of applications of model checking to biological models will be given.

Představení doktorandů 1. ročníku:

4.10.2013: Adam Crha, Ondřej Čekan, Radek Hrbáček, Martin Hyrš
11.10.2013: Lukáš Kekely, Jakub Podivínský, František Sedlář
18.10.2013: Jan Viktorin, Martin Zamba, Drahoslav Záň, Radek Tesař

Semináře v letním semestru 2012/2013

7. 6. 2013

Ing. Štefan Krištofík (FIIT STU Bratislava)
Algoritmy pre samočinnú opravu vnorených pamätí

Samočinná oprava vnorených pamätí sa používa na zvýšenie výťažnosti výroby systémov na čipe, kde sú v súčasnosti pamäte dominantným prvkom. Oprava je založená na zmene adresovania poruchových miest v pamätiach, namiesto nich sú adresované záložné miesta, a to na úrovni celých riadkov, stĺpcov alebo ich častí (blokov). Efektívne pridelenie záloh pri použití oboch typov záloh predstavuje NP úplný problém a riešia ho algoritmy opravy. V prezentácii sa budem venovať stručnému prehľadu známych algoritmov opravy a porovnaniu ich vlastností a predstavím návrh nového algoritmu a dosiahnuté simulačné výsledky.

22. 5. 2013 (mimořádně ve středu)

Dr. Francisco Pereira (Polytechnic Institute of Coimbra)
Hyper-heuristics: Automatic Design of Ant Algorithms with Grammatical Evolution

The goal of hyper-heuristics is to automate the design of heuristic methods used to solve hard optimization problems. Hyper-heuristics operate on the search space of heuristics, seeking for innovative search methods for a given optimization task. In this talk, we propose a Grammatical Evolution approach to the automatic design of Ant Colony Optimization algorithms. The grammar adopted by this framework has the ability to guide the learning of novel architectures, by rearranging components regularly found on human designed variants. Results obtained with the Traveling Salesperson Problem show that the evolved strategies are effective, exhibit a good generalization capability, and are competitive with human designed variants.

Rozpis vystoupení doktorandů - Rozprava k disertaci:

26.4. Kajan, Košař, Kadlček, Dvořák, Tobola
3.5.: Korček, Slaný, Žaloudek, Petrlík, Minařík
10.5.: Bartoš P., Šimková, Mičulka, Straka, Szurman
17.5.: Šimek, Tříska, Kaštil, Kaštovský, Kováčik
24.5.: Šikulová, Žádník, Bartoš V., Mikušek, Matoušek

22. 3. 2013

Ing. Filip Kadlček
Evoluční návrh & Automatické syntéza do FPGA

Prezentace představuje nové výsledky v oblasti AdaBoost klasifikátorů. Jsou v ní přestaveny nové výsledky z oblasti návrhu nových tvarů příznaků pro LBP klasifikátory pomocí evolučních technik. Druhá část prezentace se zaměřuje na automatickou syntézu klasifikátoru do FPGA a popisuje nejvýznamější prvky této architektury. Architektura je zaměřena na pre-processingovou jednotku, která je velmi rychlá a současně energeticky úsporná.

Ing. Lukáš Mičulka
Návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru v FPGA

V příspěvku bude prezentována metodika pro návrh sytémů odolných proti poruchám (FT) v FPGA do omezeného implementačního prostoru, která bere v úvahu výskyt přechodných i trvalých poruch. Využívá přitom částečnou dynamickou rekonfiguraci, kterou je možné za běhu opravit část FPGA s přechodnou poruchou a v případě trvalé poruchy změnit typ použitého FT systému na takový, který bude méně náročný na zdroje a nebude využívat část FPGA s poruchou. Metodika ja založena na použití předkompilovaných konfigurací FPGA, které jsou uloženy v externí paměti.

15. 2. 2013

Ing. Marcela Šimková
Nové metódy pre zvyšovanie efektivity a rýchlosti verifikácie číslicových systémov.

Prezentácia bude zameraná na popis základných postupov pri verifikácii číslicových systémov a predstaví nové techniky akcelerácie a optimalizácie tohto procesu. Zároveň bude predstavený aj cieľ dizertačnej práce, ktorým je tvorba komplexného modelu pokrytia vo funkčnej verifikácii, ktorý bude znovupoužiteľný pri testovaní systému na nižších úrovniach abstrakcie a pri testovaní a lokalizácii porúch pochádzajúcich z jeho externého prostredia. Súčasťou prezentácie bude aj zhrnutie doterajšej práce.

Ing. Michaela Šikulová
Koevoluce v kartézském genetickém programování.

Kartézské genetické programování se používá v mnoha aplikačních doménách, jakou je například evoluční návrh obrazových filtrů. Evoluční návrh je obvykle výpočetně velmi náročnou metodou, při níž je typicky nejnáročnější proces výpočtu fitness. V této prezentaci bude představena koevoluce podmnožin trénovacích dat v kartézském genetickém programování (CGP) jako metoda, pomocí níž lze dosáhnout snížení náročnosti a frekvence výpočtu fitness.

8. 2. 2013

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (The Australian National University, Canberra)
Superpočítačová simulace šíření ultrazvuku o vysoké intenzitě v měkkých tkáních.

V rámci semináře bych rád shrnul svůj dvouletý pobyt na Australské Národní Univerzitě (ANU), kde jsem se zabýval akcelerací a paralelizací simulace šíření ultrazvuku v měkkých tkáních na různých systémech počínaje běžným desktopy, NUMA servery, přes grafické karty až k superpočítačovým svazkům. Prezentace je zaměřena především na problémy a úskalí při implementaci a testovaní vysoce výkonných kódů a interpretaci a validaci výsledků, jenž simulace poskytuje. V závěru shrnu svoje dojmy a zážitky z dvou let pobytu "down under".

Semináře v zimním semestru 2012/2013

25. 1. 2013

Ing. Jiří Matoušek
Využití rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počítačových sítí

Prezentace bude zaměřena na úlohou vyhledání nejdelšího shodného prefixu v kontextu směrování v počítačových sítích. V první části budou představeny základní i pokročilé přístupy k řešení této úlohy včetně paralelních zřetězených architektur pro rekonfigurovatelné obvody. Ve druhé části představím výsledky své dosavadní práce v této oblasti a nastíním budoucí plány v rámci disertační práce.

Ing. Jiří Petrlík
Využití softcomputingových metod k predikci dopravních jevů

Softcomputingové modely, jako jsou například neuronové sítě, support vector regression a evoluční algoritmy lze využít k predikci různých dopravních jevů. Příspěvek se zabývá predikcí počtu projetých vozidel, průměrné rychlosti, obsazenosti vozovky v určitém cestném úseku a predikci dojezdových dob. Výsledky jednotlivých metod jsou porovnány s využitím dat z reálného provozu. Dále budou představeny cíle disertační práce.

23. 1. 2013 (Wednesday!)

Syed Rameez Naqvi (Vienna University of Technology)
On the Requirements of Fault Tolerance in Asynchronous NoCs

Asynchronous circuits prove to be more advantageous as compared to syn- chronous ones in, (a) they are more power ecient since they are activity driven, (b) they are less susceptible to eletromagnetic interference (EMI), and (c) they are (usually) immune to delay variations that might a ect the synchronous de- signs. On the other hand, apart from their high area overhead, they are said to be more vulnerable to transient faults: Since they always operate on (closed loop) handshaking, faulty transitions, at times, can easily lead to early comple- tion of the handshakes leading to the corruption of data, metastable behavior, and sometimes may even lead to deadlocks. Considering the continuous rise in soft error rate (SER) with the advancement of technology, we look into the design of transient fault tolerant (FT) asynchronous circuits: We explore the most widely adopted 4-phase bundled handshake protocol, and a simple proto- type of Networks-on-Chip (NoCs) makes our case study, since the latter have literally become the de facto standard for communication in complex Systems- on-Chip (SoC) architectures. Furthermore, the same application allows us to explore the possible failure scenarios (and subsequently address them) for as many asynchronous components as possible, since they cover a wide range of them, from simple asynchronous FIFOs to complex non-deterministic arbitra- tion circuits. Here we will discuss the design of asynchronous NoC, FT on-chip communication channels, and FT muller-pipelines, which make the control path for asynchronous FIFOs.

18. 1. 2013

Ing. Václav Bartoš
Nové metody analýzy síťového provozu

V prezentaci budou představeny mé dosavadní výsledky v oblasti metod pro analýzu síťového provozu a detekci anomálií. Dále bude uveden další plánovaný postup mého výzkumu a cíl disertační práce. Tím bude především návrh nového typu IDS systému, založeného na udržovní statistických profilů provozu jednotlivých IP adres v síti. V těchto profilech jsou pak hledány anomálie, konkrétní útoky a neobvyklé změny v chování. I vzhledem k plánovanému nasazení ve velkých sítích s až miliony aktivními adresami není návrh a implementace takového systému triviální. Bude uvedeno několik očekávaných problémů spolu s návrhy na možná řešení.

Ing. Vlastimil Košař
Efektivní mapování síťových algoritmů na rekonfigurovatelné architektury

Prezentace představí zamýšlený obsah tezí. Bude představena problematika vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy a algoritmy založené na NKA a DKA. Dále budou popsány možnosti použití redukce NKA pro zmenšení velikosti implementace v FPGA. Na závěr budou uvedeny možnosti optimalizace hybridního přístupu NFA-split.

14. 12. 2012

RNDr. Pavel Troubil (FI MU)
Plánování náročných datových přenosů

Náročné multimediální síťové aplikace, jakými jsou např. pokročilá prostředí pro vzdálenou spolupráci, využívají datové toky o přenosových rychlostech řádově srovnatelných s kapacitami dostupných linek. Tyto aplikace také často využívají vícebodovou distribuci dat, obvykle zajišťovanou náhradami multicastu na aplikační úrovni. V přednášce bude představen problém plánování náročných datových přenosů, tedy hledání cest pro výše zmíněné aplikace. Ten je řešen s předpokladem, že není známa fyzická topologie sítě, pouze end-to-end dosažitelnost jednotlivých aplikačních uzlů, a pro řešení je využita metoda celočíselného lineárního programování. Pro případy, kdy je známá část fyzické topologie sítě, bude představena také metoda, která pracuje se smíšenou reprezentací sítě na fyzické a aplikační úrovni.

7. 12. 2012

Ing. Jan Kaštil
Pokročilé metody vkládání SEU poruch do konfiguračního řetězce FPGA

Tématem prezentace je pokročilá injekce SEU poruch. V první části bude představen externí SEU injektor, který umožňuje vkládat SEU na libovolnou pozici v bitstreamu spolu se základním popisem bitstreamu FPGA typu Virtex5 a celé sedmé řady obvodů FPGA firmy Xilinx. Dále budou popsány možnosti jazyka XDL, který slouží pro popis systému v FPGA a knihovna rapidSmith, která umožňuje implementaci vlastních nástrojů pro generování XDL popisu systémů. V závěru bude demonstrován způsob využití knihovny rapidSmith pro zefektivnění procesu vkládání poruch do systému.

Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.
Přibližné počítání v kontextu evolučního návrhu

V přednášce bude představen koncept přibližného počítání (approximate computing) a využití evolučního návrhu pro automatickou konstrukci logických obvodů přibližně realizujících požadovanou funkci. Bude ukázáno, že pokud máme možnost tolerovat nepřesnosti ve výpočtech, mužeme významně ušetřit plochu a příkon nutný k provozu obvodu.

30. 11. 2012

Ing. Roland Dobai, Ph.D.
Platforma Xilinx Zynq a její využití pro evolvable hardware

V prednášce bude představena platforma Xilinx Zynq. Hlavní pozornost bude věnována podpoře dynamické parciální rekonfigurace. Dále budou diskutovány možnosti realizace vyvíjejících se obvodu na této platformě.

23. 11. 2012 (v E104)

Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc., Ostravská univerzita
Matematická fuzzy logika a nástin jejích aplikací

V přednášce budou přehledně vysvětleny základní pojmy matematické fuzzy logiky, charakterizována její možná rozšíření a zmíněny existující aplikace.

16. 11. 2012

Ing. Jiří Matoušek
Analýza možností směrování v současných IPv4 a IPv6 sítích

Směrování je základní úlohou prováděnou na routerech při přenosu dat počítačovou sítí. Narůstající počet přidělených IP adres a zvyšující se přenosové rychlosti kladou vysoké nároky na výkon routerů při směrování. Výpočetně nejnáročnější částí procesu směrování je vyhledání nejdelšího prefixu ze směrovací tabulky, který odpovídá cílové IP adrese přenášených dat. Pro implementaci operace vyhledání nejdelšího shodného prefixu (Longest Prefix Matching, LPM) efektivní z pohledu rychlosti vyhledání a paměťových nároků je třeba využít vlastností směrovacích tabulek daných pravidly pro přidělování IPv4 a IPv6 adres. V prezentaci proto budou představeny výsledky analýzy několika reálných sad IPv4 a IPv6 prefixů z páteřních routerů a budou nastíněny základní myšlenky pro budoucí efektivní implementaci operace LPM.

Ing. Vlastimil Košař
Mini-DKA založené na LUT

Přístup vyhledávání regulárních výrazů v FPGA NFA-split využívá paměti BRAM pro implementaci deterministických částí NKA. Paměti BRAM je však na FPGA pouze omezené množství a jejich použití pro vyhledávání RV může představovat v komplexním systému problém. Proto bude v prezentaci představen koncept mini-DKA. Mini-DKA jsou implementovány za pomoci omezeného množství LUT a množství těchto automatů implementuje deterministickou část NKA.

9. 11. 2012

Ing. Michal Kajan
Systém pro zákonné odposlechy

Systémy pro zákonné odposlechy v prostředí IP sítí umožňují vyšetřovacím orgánům sledování, zachytávání a analýzu činnosti vybraných osob podezřelých z trestné činnosti. Prezentace představí požadavky norem organizace ETSI pro systémy tohoto druhu, řešení architektury systému pro zákonné odposlechy, způsob komunikace mezi jednotlivými částmi a činnosti, které tento systém pokrývá pro plnění úloh spojených se sledováním síťových aktivit. Systém pro zákonné odposlechy je na FIT vyvíjen v rámci projektu "Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace".

2. 11. 2012

Ing. Pavol Korček
Evoluční přístup při kalibraci mikrosimulačních dopravních modelů

Mikroskopické dopravní simulační modely se v oblasti dopravního inženýrství staly velice populární. Důvodem je zejména nárůst výkonu počítačů v poslední době. Avšak pro dosažení vysoké přesnosti a důvěryhodnosti simulací musí být před samotným nasazením simulací vykonána kalibrace a validace takovéhoto modelu. V příspěvku bude prezentována efektivní kalibrační metoda pro mikroskopický simulační model, který je založen na celulárním automatu. Pro jeho kalibraci je využit genetický algoritmus, za pomoci kterého je možné optimalizovat různé parametry mnohem lépe než dokáže dopravní inženýr. Navíc bude ukázáno, že je možné model překalibrovat na reálné data, které je možné získat ze standardních monitorovacích technologií (jako například indukční smyčky v našem případě).

Ing. Jiří Petrlík
Využití softcomputingových metod k predikci dopravních jevů

Softcomputingové modely, jako jsou například neuronové sítě a support vector regression, lze využít k predikci různých dopravních jevů. Příspěvek se zabývá predikcí počtu projetých vozidel, průměrné rychlosti, obsazenosti vozovky v určitém cestném úseku a predikci dojezdových dob. Výsledky jednotlivých metod jsou porovnány s využitím dat z reálného provozu.

24. 10. 2012

Prof. Said Hamdioui, TU Delft
Design and Test of ICs in 32nm and Below: Do we need to worry?

Technology scaling has advanced CMOS technology since sixties. Nevertheless, It is well recognized that such scaling has a physical end and it is getting closer to it. This talk will address this scaling and its impact on design, test and reliability of VLSI systems both for near and long terms. First the basics of scaling will be covered, together with its impact on integration density, performance and power. The technology outlook will be analyzed in order to extract the challenges wrt design, test and reliability both for near and long terms. IC realization process will be (re)defined while considering the technology trends. Possible ways for the realization of future systems will be discussed.

19. 10. 2012

Ing. Roland Dobai, Ph.D.
Generovanie testov pre odhalenie porúch oneskorení v logických obvodoch s nízkou prídavnou plochou testovateľnosti

Testovanie parametrických vlastností polovodičových výrobkov sa stáva čoraz dôležitejším z dôsledku zavedenia nových výrobných technológií. Najdôležitejšou parametrickou vlastnosťou je oneskorenie, čo sa modeluje poruchami oneskorení. Testovanie porúch oneskorení treba podporiť vhodným návrhom, čo spôsobí značné zvýšenie plochy čipu najmä pri zložitejších systémoch akými sú napríklad systémy na čipe. Aplikovanie testu v týchto systémoch je náročný aj na čas, čo ďalej zvýši cenu testovania. Je možné použiť aj také prístupy zabezpečenia testovateľnosti, ktoré si vyžadujú relatívne malú plochu, ale na úkor pokrytia porúch oneskorení. Na seminári budú predstavené poruchy oneskorení, budú uvedené možnosti podpory ich testovateľnosti a budú predstavené nové metódy, ktoré umožnia generovať testy s vysokým pokrytím porúch oneskorení a krátkym časom aplikovania v logických obvodoch s nízkou prídavnou plochou testovateľnosti.

12. 10. 2012

Doktorandi 1. ročníku
Ing. Milan Dvořák, Ing. Petr Šimon, Ing. Michal Kováčik, Ing. Karel Szurman

Semináře v letním semestru 2011/2012

30. 5. 2012 od 10 hodin v L321

Dr. Julian Miller, University of York
Self-modifying Cartesian Genetic Programming

Cartesian Genetic Programming (CGP) is a graph based form of Genetic Programming. A generalization of CGP has been devised called Self-modifying CGP (SMCGP). SMCGP is a developmental form of CGP that changes over time by modifying its own phenotype during execution of the evolved program. This is done by the inclusion of self-modification operators in the function set. The talk will discuss the application of the technique on several different design, sequence generation and regression problems. It is shown that SMCGP can evolve solutions to problems that cannot be solved using CGP and also can provide general solutions to classes of problems.

Predbezny rozpis vystoupení doktorandů - Rozprava k disertaci:

4.5. Bartos V., Kajan, Korcek, Kosar, Minarik
11.5. Bartos P., Kastil, Matousek, Miculka, Straka
18.5. Tobola, Pus, Slany, Petrlik, Sikulova
24.5. Kastovsky, Novotnak, Pospichal, Starecek, Vasicek, Mikusek
24.5. Simek, Simkova, Triska, Kadlcek, Zaloudek, Zadnik

27. 4. 2012 v G202

RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (MFF UK)
Hunting errors inside web applications

In recent years, focus of business world has been moved towards the Internet. Web applications provide a generous interface non-stop thus offering to malicious users a wide spectrum of possible attacks. Consequently, the security of web applications has become a crucial issue. The state-of-the-art tools for bug discovery in languages used for web-application development, such as PHP, suffer from a relatively high false-positive rate and low coverage of real errors; this is caused mainly by unprecise modeling of dynamic features of such languages and path-insensivity of the tools. In this talk, we will present our approach to path-insensitive static analysis of PHP. We will show how it deals with dynamic nature of PHP, rich user input, focus on strings and weakly defined semantics of PHP. We will also show how we gain information from static analysis to detect vulnerabilities and how we reduce false-alarms by path-sensitive validation of vulnerabilities.

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (MFF UK)
Software Upgrade Checking Using Interpolation-based Function Summaries

During its evolution, a typical software undergoes a myriad of small changes. However, it is very costly or simply infeasible to verify each new version from scratch. As a remedy to this issue, we proposed to use function summaries to enable incremental verification of the evolving software. During verification of the original version, our approach computes function summaries using Craig's interpolation. Later, these summaries are used to perform an incremental check of the new version. Benefit of this approach is that the cost of the check depends on the extent of the change between the two versions. Thus checking small changes with little impact is cheap.

13. 4. 2012

Ing. Mária Pohronská (FIIT STU Bratislava)
VYUŽITIE PROGRAMOVATEĽNÉHO HARDVÉRU NA REALIZÁCIU EXPERTNÝCH VNORENÝCH SYSTÉMOV

Práca sa zaoberá problematikou aplikácie expertných systémov v architektúrach vnorených systémov. V práci navrhujeme architektúry vhodné pre implementáciu expertných vnorených systémov a vytvárame univerzálnu reprezentáciu báz znalostí expertných vnorených systémov. Navrhujeme dva prístupy k realizácii hardvérovej akcelerácie inferenčného procesu v expertných vnorených systémoch. Experimentálne overujeme vhodnosť jednej z navrhnutých metód akcelerácie pre použitie v expertných vnorených systémoch a poukazujeme na jej podstatný príspevok k zrýchleniu inferenčného procesu. Vychádzajúc z vykonaných experimentov a nadobudnutých skúseností formulujeme súbor základných pravidiel pre implementáciu expertných systémov vo vnorených systémoch. Navrhnutý koncept hardvérovej akcelerácie pomocou samostatného výpočtu inferencie umožňuje implementáciu expertných systémov aj v architektúrach vnorených systémov, kde to doteraz nebolo možné, čím poskytuje možnosti pre ďalšie rozšírenie inteligentných vnorených systémov.

5. 4. 2012 (mimořádně ve čtvrtek)

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (The Australian National University, Canberra)
High Performance Computing Down Under

V rámci semináře bych Vás rád seznámil s výsledky své výzkumné činnosti v rámci post-doc pobytu na ANU, Canberra. Po ročním pobytu jsem načerpal spoustu znalostí a zkušeností z oblasti High Performance Computing a práce na multi-GPU clusteru a na super-počítači s 12k jádry. Nejprve se budu věnovat simulaci šíření ultrazvukových vln v živých tkáních. Tato práce má velké využití při neinvazivní léčbě např. devitalizací nádorů, rozbíjení ledvinových kamenů, uvolňování sraženin a diagnostice. Realistické simulace však vyžadují obrovské datové množiny v řádu TB, vysoký procesorový výkon a paměťovou propustnost. Zde nastupuje HPC a honba za vyšším výkonem. Druhou část semináře bych rád věnoval výzkumu v oblasti evolučních algoritmů, především v jejich akceleraci pomocí clusteru GPU. Představím novou implementaci genetického algoritmu využívající granularitu na úrovni WARPů. Dále se zaměřím na ostrovní model GA, který umožňuje využít clusteru GPU a dosahuje velice zajímavé výkonnosti. Třetí část bude krátký komentář k pedagogickému působení na ANU, k životu down under a plánu na druhou polovinu mého pobytu.

9. 3. 2012

Ing. Václav Bartoš
Detekce anomálií v síťovém provozu

Pro detekci anomalií v síťovém provozu bylo v literatuře navrženo množství různých přístpů, hodnocení kvality jednotlivých metod a jejich vzájemné srovnávání je však velmi problematické. V prezentaci bude stručně popsáno několik takových metod a bude představena myšlenka frameworku/knihovny pro usnadnění výzkumu v oblasti detekce anomálií. Knihovna bude mimo jiné obsahovat vzorovou implementaci několika metod a anotovaná testovací data, která umožní jejich vzájemné srovnávání. Dále bude představena zcela nová metoda založená na sledování flow cache hit ratio, na níž v současnosti pracuji.

Ing. Jiří Matoušek
Využití rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počítačových sítí

Složitost rekonfigurovatelných zařízení dosáhla úrovně, kdy návrháři systémů pro tato zažízení nejsou schopní, s pomocí jazyků pro popis HW a současných vývojových nástrojů, plně využít jejich potenciál. Prezentace nastíní jeden z možných přístupů k řešení tohoto problému pomocí implementace API umožňujícího HW akceleraci úloh nad síťovými daty (vyhledání nejdelšího společného prefixu, filtrace, šifrování, aj.).

2. 3. 2012

Ing. Marcela Šimková
Aplikácia funkčnej verifikácie v oblasti návrhu systémov odolných voči poruchám

Funkčná verifikácia je v súčasnosti jednou z najpoužívanejších techník pre verifikáciu hardwarových systémov. S výhodou sa dá uplatniť aj v oblasti návrhu systémov odolných voči poruchám, kde umožňuje jednak overiť korektnosť komponent, ktoré zaisťujú vysokú spoľahlivosť týchto systémov, ako aj rýchlo otestovať kvalitu použitých techník a ich súčinnosť.

Ing. Michaela Šikulová
Koevoluce v kartézském genetickém programování

Koevoluce podmnožin trénovacích dat v kartézském genetickém programování (CGP) je metoda, pomocí níž lze dosáhnout snížení náročnosti a frekvence výpočtu fitness. V této prezentaci bude představena koevoluce v CGP jako metoda akcelerace v úloze evolučního návrhu nelineárních filtrů, jejichž úkolem je vylepšit kvalitu obrazu degradovaného impulzním šumem.

17. 2. 2012

Ing. Pavol Korček
Platforma pre mikrosondu

V prezentácií bude predstavená platforma pre mikrosondu, ktorá je vyvíjaná na FIT VUT v rámci projektu "Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace". Ide o vstavanú platformu navrhnutú s ohľadom na nízku spotrebu, kde po analýze dostupných riešení bolo ako hlavný výpočtový prvok zvolené najvýkonnejšie FPGA typu Xilinx Spratan-6. Okrem konfiguračného procesoru Xilinx MicroBlaze s operačným systémom Linux bude FPGA obsahovať i výkonnú procesnú linku určenú na spracovanie sieťových paketov na plnej rýchlosti monitorovanej linky. Platforma obsahuje štyri 1 Gbps Ethernetové porty, ďalej celkom 512 MB pamäti typu DDR3, USB 3.0 rozhranie, slot na mikro SD/SDHC karty a mnoho iných periférií. Vývoj pre platformu prebieha kompletne v prostredí Xilinx EDK/SDK.

Ing. Jiří Petrlík
Výpočet chybějících hodnot v zátěžových mapách

Zátěžové mapy obsahují počet projetých vozidel na jednotlivých komunikacích dané oblasti za určitý čas. Měření je obvykle prováděno manuálně lidmi v terénu. V rámci měření nebývají pokryty veškeré komunikace dané oblasti a vzniká potřeba určit chybějící hodnoty na základě ostatních údajů. Pro výpočet chybějících hodnot lze použít metodu založenou na genetických algoritmech. Tato metoda bude srovnána s metodou založenou na kvadratickém programování a budou porovnány výhody a nevýhody obou řešení.

3. 2. 2012

Ing. Viktor Puš
Protokol FIX/FAST a algoritmické obchodování

V prezentaci bude představena problematika rychlého algoritmického obchodování na burze. Z technického pohledu se jedná o návrh síťového zařízení a rozhodovací logiky s důrazem na co nejnižší latenci. Současné systémy dosahují odezvy okolo 10 mikrosekund s využitím akceleračních karet a obecných procesorů. Předpokládá se, že úspěšný přesun celého řetězce do FPGA přinese podstatné snížení latence a tím i značné zisky při obchodování na burze. Takové řešení však zřejmě ještě nebylo v praxi nasazeno.

Ing. Martin Žádník
Návrh správy cache toků

Sledování stavů síťových toků umožňuje síťovým zařízením vykonávat komplexní operace nad procházejícími daty. Sledování toků lze nalézt ve směrovačích, kde sledování slouží pro dodržení kvality služby, pro překlad IP adres (NAT-network address translation) a k akceleraci samotného směrování. Filtrovací zařízení sledují stavy toků, aby byly schopné zabránit neoprávněným přístupům do chráněné sítě a naopak propustit povolenou komunikaci. Rovněž systémy pro detekci útoků a škodlivého provozu sledují stavy toků, aby byly schopny odhalit škodlivý provoz (například podezřelé řetězce rozdělené do více paketů). V neposlední řadě jsou toky sledovány pomocí síťových sond a výsledky tohoto sledování jsou nepostradatelnou součástí při správě, plánování a ochraně počítačové sítě. Díky rostoucímu počtu uživatelů a služeb je počet současně aktivních toků na síti velmi vysoký. Zároveň sledování stavů toků vyžaduje aktualizaci uloženého stavu s příchodem každého paketu. Vzhledem k těmto dvěma protichůdným požadavkům je kritickým místem při sledování paměť. Nejrozšířenějším řešením nedostupnosti velké a rychlé paměti je tvorba hierachie pamětí. Paměť na nejnižší úrovni označovaná jako cache toků (flow cache) je dostatečně rychlá nicméně její kapacita je limitovaná. Správa této cache hraje důležitou roli z pohledu jejího efektivního využití, které ovlivňuje výkonnost celého systému. V rámci semináře budou prezentovány výsledky experimentů, které jsou zaměřeny na návrh správy cache toků pomocí genetického algoritmu. Cílem je překonat stávající správy pamětí.

27. 1. 2012

Varadan Savulimedu Veeravalli (Vienna University of Technology)
Design Considerations for an SET/SEU Measurement Chip

FATAL project is devoted to the foundations of a framework for modeling and analysis of fault-tolerant asynchronous digital circuits. Overall, FATAL's aim is to contribute to a "Theory of Dependable VLSI", which is still a major challenge. Our primary focus is asynchronous circuits, backed up by the fact that, ultimately operation of any combinational logic gate is inherently asynchronous. We present the aims and current status of our efforts on developing suitable failure models for radiation-induced transient faults in asynchronous digital circuits. Our approach rests on a chain of simulation models, which are primarily used for validating and calibrating candidate models at the next level of abstraction: Micro-beam radiation experiments are used for calibrating 3D TCAD device simulation models of our circuits of interest, which include Muller C-elements and elastic pipelines. The 3D models, in turn, are used for calibrating appropriate Spice models, which are finally the right tools for systematically exploring candidates for the sought digital failure models. We will also present the current spice model and its need for refinement. The main focus of this presentation will be on the design and the pre-fabrication analysis of a custom FRad chip (Digital Radiation Target Chip), which shall be used for final model validation via longterm experiments. We present the architecture of the selected radiation target circuits along with the required on-chip measurement infrastructure. Major challenges result from the fact that the latter must operate reliably under the same radiation conditions the target circuits are exposed to, without taking away too much of the precious die area from the targets. We will present results from our Spice-based fault injections experiments, which demonstrate that the proposed FRad architecture will indeed come up to our expectations.

Semináře v zimním semestru 2011/2012

Rozpis vystoupení doktorandů 2. ročníku

2.12.: M. Kajan, V. Košař
9.12.: L. Mičulka, V. Tříska
16.12.: M. Minařík, F. Kadlček

25. 11. 2011 (mimořádně v učebně E104)

Gianni Antichi (University of Pisa)
Enhancing OpenFlow Capabilities through Pattern Matching Techniques

OpenFlow has recently been proposed as a switching paradigm that allows a network or data center operator to arbitrarily control routing without being constrained by the existing protocols. However, despite it offers a wide flexibility for intelligently tweaking network routing, OpenFlow seems to be slightly limiting with respect to other classes of network functionalities which may equally benefit from the smart switches. An examples thereof are network monitoring applications which may use an OpenFlow switch as a demultiplexer in order to dispatch packets and flows to an array of software based sensors. Another useful appliance would be an application-aware switch, which may demultiplex packets based on a the presence of a certain pattern in their payload (in turn, revealing a particular network based application). We propose a novel switching architecture which, unlike OpenFlow, is based on regular expressions. Such a different approach allows to define a flow in a very flexible way: each field of the packet can be ``wildcarded'' or assigned a set of alternative values (by OR--ing together several expressions) and, if needed, the definition may also describe patterns observed in the payload. Let us for example assume that all RTP traffic needs to be forwarded through a given port: as RTP port numbers are notoriously dynamically assigned, that cannot be achieved by just observing the OpenFlow 10-tuple. However it is easy to specify in terms of regular expressions the patterns in the payload that reveal the presence of RTP streams.

11. 11. 2011

Projekt IT4I a hodnocení výsledků vědy a výzkumu

4. 11. 2011

Doktorandky 1. ročníku
Ing. Michaela Šikulová, Ing. Marcela Šimková

21. 10. 2011

RNDr. Jiří Filipovič (FI MU Brno)
Optimalizace CUDA kernelů pomocí jejich fúzí

Rychlost běhu mnoha CUDA kernelů je omezena rychlostí globální paměti. Sdílí-li však jednotlivé kernely některé paměťové přenosy, lze je za určitých okolností sloučit a data předávat pomocí rychlejších lokálních pamětí. Takováto fúze kernelů je však často aplikačně závislá, její znovupoužitelnost je tedy omezená. Navíc je pro větší množství kernelů obtížné rozhodnout, které skupiny by spolu měly být pro maximalizaci výkonu fúzovány. V prezentaci se budeme zabývat metodou fúzování kernelů a vztahem fůzí k výkonu GPU. Dále si představíme, jak fúze kernelů automatizovat -- od průzkumu prostoru všech korektních fúzí, přes výběr slibných fúzí pomocí metriky pro odhad výkonu až po generování výsledného kódu. Na závěr budou prezentovány dosažené výsledky.

13. 10. 2011 v E104

Prof. Peter J. Bentley (UCL London)
Exploring the Future of Medical Computing

In this talk Peter Bentley will describe three research projects in the domain of medical computing. The first is the use of machine learning for neuropathology. The second is the story of his number one best selling iphone app: iStethoscope Pro, and how it has crowd-sourced data for research. The third is a summary of the EU Flagship project, "IT Future of Medicine" which aims to create personalised medicine by combining high performance computing and many types of modelling across Europe, in a 1Bn EUR project.

30. 9. 2011

Doktorandi 1. ročníku
Ing. Václav Bartoš, Ing. Jiří Matoušek, Ing. Jiří Petrlík

Semináře v letním semestru 2010/2011

3. 6. 2011

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (ANU College of Engineering and Computer Science, Canberra)
Post-doc v Austrálii aneb jak se žije v inverzním světě

V této prezentaci bych se s Vámi rád podělil o svoje zážitky, úspěchy i trapasy spojené s přípravou, samotnou cestou a stěhováním, a nástupem na Australskou Národní Univerzitu v Canberra. V rámci prezentace bych také rád představil ANU College of Engineering and Computer Science, kde v současné době působím jako post-doc research fellow v oblasti masivně paralelních výpočtů a GPGPU. Prezentace bude doplněna o řadu fotek a zajímavostí, které jsem za prvních 10 týdnů svého pobytu nasbíral.

Rozpis vystoupení doktorandů - Rozprava k disertaci:

29.4.: Z. Vasicek, P. Korcek, M. Zadnik
6.5.: P. Mikusek, M. Demin, K. Slany, ?P. Kobiersky?, V. Simek
13.5.: P. Bartos, M. Kajan, M. Straka, L. Zaloudek, P. Kastovsky, L. Starecek
20.5.: P. Pospichal, M. Minarik, F. Kadlcek, V. Kosar, V. Pus
27.5.: V. Triska, L. Miculka, J. Novotnak, J. Kastil, J. Tobola

8. 4. 2011

Ing. Roland Dobai, PhD. (Ústav Informatiky, Slovenská akadémia vied)
Generovanie testov pre asynchrónne sekvenčné digitálne obvody

Prezentácia bude zameraná na generovanie testov pre asynchrónne sekvenčné digitálne obvody. Práca prispieva k časovo a cenovo efektívnemu otestovaniu asynchrónnych obvodov, nepriamo podporí ich rozsiahlejšie využitie, čo pozitívne ovplyvní výkon, spotrebu či elektromagnetické vyžarovanie budúcich digitálnych obvodov. Hlavným vedeckým prínosom práce je návrh nového generátora optimálneho testu pre asynchrónne sekvenčné digitálne obvody rôzneho typu bez zväčšenia plochy na čipe. Ďalšími prínosmi sú identifikovanie nevhodných prechodov hodnôt pred generovaním testu, zníženie počtu vygenerovaných testovacích vektorov pre kombinačnú časť, efektívne zabezpečenie aktivácie poruchy na úrovni jednoduchých logických členov, šírenie poruchového signálu na výstupy najkratším testom a zrýchlenie poruchovej simulácie. Experimentálne výsledky overili generovanie optimálneho testu (z hľadiska dĺžky) s kvalitným pokrytím porúch aj bez aplikovania metódy pre zvýšenie testovateľnosti. Navrhnuté metódy môžu byť použité pre rozmanitejšiu škálu obvodov v porovnaní s ostatnými súčasnými generátormi testu, a pritom ich efektívnosť zaručuje aj rýchle zostavenie testu.

Ing. Marcel Baláž, PhD. (Ústav Informatiky, Slovenská akadémia vied)
Príspevok k testovacím architektúram a testovatelnosti porúch oneskorení digitálnych jadier

Prezentácia sa bude zaoberať dvoma príspevkami na zvýšenie kvality testovania digitálnych jadier s testovacím okolím, a to (1) optimalizáciou paralelného rozhrania pre rýchlejšiu aplikáciu testov a (2) efektívnou metódou generovania testov pre poruchy oneskorení vyžadujúce jednoduchú architektúru scan. Navrhnutá metóda optimalizácie paralelného rozhrania generuje paralelné vetvy scan podľa štyroch definovaných kritérií alebo generuje rekonfigurovateľnú architektúru testovacieho okolia, ktorá využíva výhody dvoch optimalizačných kritérií súčasne bez významného nárastu plochy. V druhej časti bude prezentovaná navrhnutá metóda generovania testov pre poruchy oneskorení so zameraním na model porúch prechodov. V navrhnutej metóde je využitý princíp testu s posunom (skewed-load test). Vygenerovaný test pre poruchy prechodov je možné aplikovať cez jednoduché testovacie okolia jadra, čím bola odstránená nutnosť použitia rozšíreného okrajového registra scan na aplikáciu testov pre poruchy oneskorení.

25. 3. 2011

Ing. Jiří Tobola
Effective Hash-based IPv6 Longest Prefix Match

V prezentaci bude představen algoritmus pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu Hash-Tree Bitmap. Zatímco většina současných algoritmů se zabývá operacemi nad IPv4 adresami, představený Hash-Tree Bitmap algoritmus je primárně vhodný pro dlouhé IPv6 adresy, protože kombinuje rychlý skok pomocí hash funkce pro průchod řídkou částí stromu a standardní Tree bitmap strukturu pro dohledání finálního prefixu. Mimo algoritmu bude dále představena hardwarová architektura a její porovnání se ostatními přístupy.

Ing. Vlastimil Košar
Redukce využitých zdrojů FPGA pro vyhledávání vzorů pomocí relace simulace

V této prezentaci bude představen nový způsob redukce počtu zabraných zdrojů FPGA pro vyhledávání vzorů. Zatímco dosavadní způsoby se zaměřovaly především na nalezení nových architektur a způsobů mapování do FPGA, představovaný způsob navrhuje použít redukci nedeterministického konečného automatu pomocí relace simulace (redukce podobností) před vlastním procesem mapování automatu do FPGA. Tato redukce je běžně používána ve formální verifikaci pro redukci stavových grafů. V prezentaci budou představeny dosažené výsledky. Na závěr budou diskutovány možné směry pokračování práce.

18. 3. 2011

Ing. Lukáš Mičulka
Predikce provozu na sítích a u číslicových obvodů

V prezentaci budou nejprve představeny vybrané metody predikce síťového provozu, které jsou založeny na nelineární analýze dat či neuronových sítích. Predikce provozu je důležitá z mnoha hledisek. Jedním z nich může být i nasazení testování v době slabého provozu. V další části budou naznačeny metody využívané pro predikci provozu číslicových systémů.

Ing. Jiří Novotňák
Detekce anomálií v síťovém provozu

Prezentace se bude věnovat detekci anomálií zejména pomocí Kalmanova filtru, následně diskuze jinak zaměřených algoritmů, zejména ASTUTE. Nastíním zjištěné problémy a možnosti akcelerace algoritmů při použití na vysokých přenosových rychlostech.

11. 3. 2011

Ing. Filip Kadlček
Rychlý návrh klasifikátorů pomocí metody AdaBoost

V prezentaci bude představena modifikace algoritnu AdaBoost, která vede ke zrychlenému návrhu klasifikátoru. Většina významných prací v oblasti obrazových klasikátorů je zaměřena na zvýšení úspěšnosti detekce. Práce však představuje přístup, kdy je možné navrhnout klasifikátor rychleji, to vše je ale za cenu menší přesnoti. Tento přístup dovoluje prozkoumání velkého množství klasifikátorů a nalezení parametrů kandidátního řešení. Pro sestavení finálního klasifikátoru je poté možné použít konvenční metody.

Ing. Vít Tříska
Komprese dat z letového zapisovače

V prezentaci budou představeny vybrané kompresní algoritmy, které lze použít pro kompresi dat z letového zapisovače. Následovat bude vzájemné porovnání obdržených výsledků z několika úhlů pohledu.

4. 3. 2011

Ing. Miloš Minařík
Evoluční návrh iteračních algoritmů v CGP

V prezentaci bude popsáno využití CGP k návrhu iteračních algoritmů. Pomocí CGP se zpravidla navrhují řešení, u nichž je výsledek pro dané vstupy získán po jednom průchodu chromozomem. Zde výpočet probíhá iteračně, přičemž v každé iteraci lze využívat výstupy předchozí iterace. Použití této metody bude ilustrováno na několika příkladech. Na závěr bude navržená metoda srovnána s jinými přístupy k návrhu iteračních algoritmů (modulární CGP, sebemodifikující CGP) a budou zmíněny možnosti dalšího pokračování.

doc. Lukáš Sekanina et al.
Implementace fyzicky neklonovatelné funkce na čipu REPOMO32

V prezentaci bude představen způsob implementace fyzicky neklonovatelné funkce pomocí polymorfních hradel. Při realizaci je využito faktu, že k přepnutí logické funkce polymorfního hradla, které je iniciováno změnou napájecího napětí, dochází pro různá, byť sousední, hradla na čipu za různou dobu. Porovnáním doby přepnutí dvou hradel je možné získat jeden bit signatury, která unikátně charakterizuje konkrétní čip. Experimenty, které prokazují praktickou použitelnost uvedeného mechanismu, byly provedeny na 21 čipech REPOMO32. Další spoluautoři výsledku, který bude prezentován: R. Růžička, Z. Vašíček, V. Šimek a P. Hanáček

25. 2. 2011 - mimořádně v A112

Prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., FIIT STU
Symbolická regresia Boolových funkcií pomocou genetického programovania (Slidy v PDF)

V prednáške je študovaná pomocou evolučnej metafory genetického programovania symbolická regresia Boolových funkcií, ktoré reprezentujú logické obvody. Tieto funkcie sú kódované pomocou acyklických orientovaných grafov, ktorých vrcholy reprezentujú elementárne Boolove funkcie (spojky) negácie, konjunkcie, disjunkcie, ich negácie a exkluzívnu disjunkciu. Použité acyklické orientované grafy sú komprimovaným spôsobom reprezentované pomocou tzv. stĺpcových tabuliek. Základné "genetické" operácie mutácie a kríženia sú uskutočnené nad týmito tabuľkami. Získané predbežné výsledky naznačujú, že navrhnutá verzia algoritmu je efektívnym prístupom ku konštrukcii minimálnych Boolových funkcií, ktoré sú špecifikované pomocou tabuľky funkčných hodnôt.

11. 2. 2011

Ing. Martin Straka, Ing. Jan Kaštil
Využití částečné dynamické rekonfigurace pro architektury odolné proti poruchám

V rámci semináře budou vysvětleny vybrané techniky z návrhu systémů odolných proti poruchám do obvodů FPGA. Druhá část semináře bude věnována možnostem rekonfiguračního procesu FPGA a technikám dynamické rekonfigurace. Ve třetí části budou popsány různé typy poruch v FPGA a možnosti jejich simulace spolu s návrhem nástroje pro generování poruch typu SEU do reálného hardwaru. V závěru semináře budou výše uvedené techniky demonstrovány s využitím vývojové desky ML506.

4. 2. 2011

Ing. Pavel Bartoš
Zkrácení doby aplikace testu změnou pořadí klopných obvodů v řetězci scan

V prezentaci bude představen princip a experimentální výsledky metody, která umožňuje zkrátit dobu aplikace testu obvodu pomocí změny pořadí klopných obvodů v řetězci scan. Metoda je založena na zkrácení dlouhých spojů mezi klopnými obvody scan řetězce, které jsou více náchylné ke vzniku poruch. Díky eliminaci těchto problematických spojů postačí k dosažení dostatečného pokrytí chyb menší počet testovacích vektorů a tím dojde i ke zkrácení doby aplikace testu. V závěru budou představeny další problémy, které jsou řešitelné změnou pořadí klopných obvodů v řetězci scan, a bude nastíněn další směr výzkumu.

Ing. Luděk Žaloudek
N-modulová redundance v celulárním automatu

Celulární automaty jsou jedním z možných modelů pro masivně paralelní výpočetní systémy. Jedním z problémů při hardwarové implementaci CA je to, že model CA nepočítá s odolností proti poruchám (OPP). Existující implementace celulárních systémů řeší OPP složitými způsoby extrémně zvyšujícími požadavky na hardware. Součástí prezentace bude návrh jednoduché N-modulové redundance v CA a vyhodnocení jejího účinku na výpočet několika různých vzorových úloh za přítomnosti přechodných a stálých chyb.

Semináře v zimním semestru 2010/2011

28. 1. 2011

Ing. Viktor Puš
Netbench - Framework pro experimenty s algoritmy zpracování paketů

Prezentace představuje experimentální framework vyvinutý skupinou ANT@FIT. Jedná se o sadu kódů v jazyce Python určených pro zkoumání algoritmů zpracování paketů. Mezi tyto algoritmy řadíme vyhledávání vzorů, klasifikaci a operaci vyhledání nejdelšího shodného prefixu. Součástí jsou také datové sady pro snadné porovnání vlastností jednotlivých algoritmů. Netbench je volně dostupný na www.fit.vutbr.cz/netbench.

Ing. Petr Pospíchal
Akcelerace gramatické evoluce pomocí GPU

Gramatická evoluce je podle autorů "systém, který může být použit pro generování řetězců v jakémkoliv jazyce". Je založen na fúzi evolučních algoritmů a formální gramatice definované v Backus-Naurově formě. Benefitem gramatiky je možnost kódování znalostí o problému a ohraničujících podmínek, evoluční algoritmus zase představuje nástroj pro efektivní generování řetězců. Výstup se následně dá interptetovat a použít pro různé účely, generováním programů počínaje a návrhem mostních pilířů a architektury konče. Výhodou gramatické evoluce je tedy velká robusnost, nevýhodou pak může být relativně pomalý běh. Ve spolupráci s University College Dublin jsme se zabývali možnostmi akcelerace této metody s použitím velkého výpočetního potenciálu moderních grafických čipů (GPU). První výsledky ukazují, že pro některé problémy může být gramatická evoluce významně zrychlena.

21. 1. 2011

Ing. Povol Korček
Nový dopravný mikrosimulačný model založený na celulárnych automatoch

V príspevku bude prezentovaný nový model pre mikrosimuláciu vysoko rozsiahlych cestných sietí. Model je založený na aplikácii celulárnych automatov a vhodne rozšírený o elimináciu nechcených vlastností týchto modelov, akou je i zastavenie vozidla z maximálnej možnej rýchlosti v jedinom simulačnom kroku. Presnosť tohto modelu bola validována porovnaním s dopravnými fundamentalnými diagramami. Paralelná implementácia umožňuje skoro lineárne zrýchlenie na platformách s viacjadrovými procesormi.

Ing. Martin Žádník
Flow Cache Resilient to Flooding

Flow cache and its variants are often used in network devices to improve performance of stateful traffic processing. These caches are usually tuned to provide best performance on average traffic mix but do not consider worst case scenario. For example, a network flow cache may witness a performance drop when flooded with a large amount of new flows, a common side-effect of DoS or scanning activities. Therefore, the goal is to design a flow cache and its effective management, in particular, to overcome these flooding periods and preserve state of existing connections. In order to achieve this goal, genetic algorithm (GA) is used to evolve a replacement policy that would perform better than other popular policies. The presentation will show behavior of a flow cache with different replacement policies obtained by a simulation on a traffic sample with manually generated DoS. The results indicate that it is possible to find (evolve) a replacement policy that is as good as other well-performing policies during normal periods but behaves better during flooding.

9. 12. 2010 - Mimořádná přednáška (čtvrtek, E112)

prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU
Nová vízia informatiky

Ťažko si predstaviť v 21 storočí veľmi významný projekt alebo inováciu, pri ktorých by ídey, pojmy, modely, metódy a prostriedky informatiky nehrali veľmi dôležitú úlohu. Podobne sa očakáva, že pri rozvoji prakticky všetkých akademických a technických disciplín, umenia, medecíny, ekonomiky, atď budú mať rozhodujúcu roľu myslenie, paradigmy, metódy a prostriedky informatiky. Aby informatika mohla plniť túto svoju spoločenskú úlohu je nutné, aby sa začala chápať, rozvíjať a vyučovať ako podstatne širšia a hlbšia oblasť vedy a techniky, ktorá súčasne prináša novú metodológiu pre všetky oblasti spoločenských aktivít a ktorá sa sama stará o vytvorenia prostriedkov na plné uplatnenie svojho aplikačného potenciálu. V prednáške sa bude prezentovať nové, podstatne širšie a hlbšie ako doposiaľ, chápanie informatiky ako disciplíny, ktorá má čtyri úzko prepojené zložky: vedeckú, technickú, metodologickú a aplikačnú. Nové chápanie informatiky bude bližšie ilustrované cez niektoré z jej "grand challenges". V prednáške sa budú tiež prezentovať a analyzovať korene, impulzy a ojektívna potreba nového chápania informatiky, čo bude zasadené aj ako do historického tak aj filozofického kontextu. Prof. Gruska je členem The Academy of Europe, držitelem Computer Pioneer Award (IEEE Computer Society) a řady dalších ocenění. Je autorem 3 knih, více než 140 vědeckých článků a přednesl více než 280 přednášek na konferencích a seminářích. Na zahraničních univerzitách působil více než 15 let. Nedávno o něm Slovenská televize vysílala pořad GEN, viz YouTube

3. 12. 2010

Matthias Függer, TU Vídeň
Fault-tolerant distributed on-chip algorithms

For Very Large Scale Integrated (VLSI) Circuits intended to be used in highly reliable applications, formal specification and analysis is mandatory. Two trends in VLSI design favour a modeling approach analogous to that used for distributed systems: (i) noticeable communication delays between circuit components and (ii) increasing failure rates caused by wear-out and particle hits in circuits with ever decreasing feature sizes. Despite these striking similarities, specifying and analyzing circuits by means of classic distributed system models is either overly lengthy or not possible. To overcome these limitations a new modeling and analysis framework tied to the peculiarities of fault-tolerant on-chip algorithms is presented. The capabilities of this framework are then illustrated by applying it to clockless on-chip algorithms, that is, circuits that are not driven by a central clock. The framework is extended by a Petri net like specification language, which is used to state pivotal circuit components for building clockless fault-tolerant on-chip algorithms. Among those is the General Join module, a module that allows to merge data provided by different sources in a fault-tolerant manner. In the thesis a complete specification is provided and generic timing properties are derived. Furthermore, an implementation of a General Join module in terms of simpler circuit components is given and proven correct. In contrast to clockless circuits, synchronous circuits are driven by a central clock which inherently constitutes a single-point of failure. A common technique to make synchronous circuits fault-tolerant is by replication of the circuit and its clock source. Thereby, the problem arises to provide fault-tolerant, synchronized clock signals that do not diverge over time to each of the replicas. This problem is termed the _tick generation_ problem. It is shown that an alternative to replicated synchronized clock sources is to let a set of General Join modules, forming an on-chip distributed algorithm, generate synchronized clock signals in the course of their interaction. A correctness proof and performance measures of this solution are derived.

26. 11. 2010, mimořádně v E104

Mgr. Jiří Matela, Fakulta informatiky MU v Brně
Využití GPU pro urychlení obrazové komprese

JPEG2000 je obrazový kompresní standard mající poskytunout vynikající kompresní výkon a také řadu pokročilých vlastností, které jsou vyžadovány aplikacemi v oblastech jako je medicínské zpracování obrazu, filmový průmysl nebo archivace obrazu. Právě kompresní výkon a pokročilé vlastnosti standardu mají za následek vyšší výpočetní nároky. Grafické karty se během posledních let staly oblíbenou komoditní výpočetní platformou zejména z důvodu jejich relativně vysokého výpočetního výkonu. Využití výkonu GPU pro akceleraci JPEG2000 komprese může být dostupným řešením, které umožní real-time zpracování videa v HD nebo post-HD rozlišeních, či umožní zkrátit dobu zpracování digitálních patologických snímků, které dnes běžně dosahují rozlišení v řádu jednotek gigapixelů.

19. 11. 2010, mimořádně v L314

Ing. Václav Šimek, Ing. Josef Strnadel
Historie počítačů Amiga

K příležitosti 25. výročí oficiálního uvedení legendárních počítačů řady Commodore Amiga na trh budou na semináři prezentovány střípky z pozadí vzniku této legendy (spojující v jedno univerzálně použitelný domácí počítač i herní konzoli), její stavební bloky, architektura a charakteristické rysy, které svou sofistikovaností zaujmou i v dnešní době - CPU řady MC68K, použití zákaznických obvodů a koprocesorů, paměťově úsporná planární bitmapová grafika, multimédia, plně preemptivní jádro OS vyžadující minimum výpočetních prostředků (dnes bychom použili např. pojem mikrojádro, jádro vestavného (RT)OS), zcela intuitivní ovládání, autokonfigurace karet a zařízení. Seminář bude oživen výstavou funkčních modelů Amiga 500, Amiga 1200, Amiga 1200 v provedení tower - zájemci si tedy mohou vyzkoušet, co (již před 25 lety!) bylo možné na této platformě a zavzpomínat, kdy tytéž vlastnosti zaznamenali (či dodnes nezaznamenali) na počítačích jiných výrobců.

12. 11. 2010

Ing. Jan Kaštil: Výzkumná stáž v Telecom Bretagne

Prezentace stručně seznámí posluchače s pobytem přednášejícího ve francouzské výzkumné instituci Telecom Bretagne. V průběhu prezentace budou nastíněny problémy spojené s anotací a následnou klasifikací provozu na moderních sítích. Bude představen princip klasifikátoru založeného na sekvencích TCP značek v síťovém toku a jeho možná rozšíření. V závěru bude prezentováno krátké orientační srovnání výzkumných možností a zázemí na Telecom Bretagne a Fakulty informačních technologií.

Doktorandi 1. ročníku
Ing. Vít Tříska

5. 11. 2010

Doktorandi 1. ročníku
Ing. Filip Kadlček, Ing. Lukáš Mičulka, Ing. František Slimařík

8. 10. 2010

Doktorandi 1. ročníku
Ing. Vlastimil Košař, Ing. Jiří Novotňák, Ing. Miloš Minařík

Semináře v letním semestru 2009/2010

11. 6. 2010

Ing. Jiří Jaroš
Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks

My thesis describes the technique of the evolutionary design aimed at scheduling of collective communications on interconnection networks of parallel computers. In order to avoid contention for links and associated delays, collective communications proceed in synchronized steps. A minimum number of steps is sought for the given network topology, wormhole (pipelined) switching, minimum routing and given sets of sender and/or receiver nodes. The proposed technique is not only able to re-invent optimum schedules for known symmetric topologies like hypercubes, but it can find schedules even for any asymmetric, irregular, multistage and fat topologies in case of general many-to-many collective communications. In most cases, the number of steps reaches the theoretical lower bound for the given communication pattern; if it does not, non-minimum routing can provide further improvement. Optimal schedules may serve for writing high-performance communication routines for application-specific networks on chip or for the development of communication libraries in the case of general-purpose interconnection networks.

20. 5. 2010

Viriato M. Marques (Engineering Institute of the Polytechnic Institute of Coimbra) and Cecília Reis (Engineering Institute of the Polytechnic Institute of Porto)
Interactive Evolutionary Computation: Music and Creativity

Interactive Evolutionary Computation: Introduction, Humanized Computational Intelligence, Applications to Art, Engineering, Education, Edutainment and Therapy, Music and Creativity, Data-Mining and Interactive Fitness Evaluation to Musical Creativity. "Closing concert" and conclusions.

30. 4. 2010 (mimořádně v G202)

Ing. Richard Růžička, Ph.D., Ing. Václav Šimek
Počítače firmy Sinclair Research Ltd. a jejich konkurenti

Počítače firmy Sinclair Research Ltd. - počítače, kterými české domácnosti vstoupily do digitálního věku. Je tomu již 70 let, co se v Londýně narodil geniální vynálezce a zakladatel firmy Sir Clive Sinclair. Je tomu již 30 let, co na trh vstoupil ZX-80, první počítač na světě, který se prodával pod 100 liber. Následován typem ZX-81, který pokořil hranici 70 liber a obrovským obchodním úspěchem (během dvou let prodáno více než milion kusů po celém světě), připravil půdu legendě - domácímu počítači ZX Spectrum. Spectrum se díky své barevné grafice stalo fenoménem v oblasti počítačových her, překonalo veškeré prodejní rekordy svých předchůdců, dominovalo trhu v různých vylepšených verzích po dalších 10 let a dočkalo se desítek legálních i nelegálních klonů vyráběných na obou stranách železné opony. Pamětníci hebkých gumových kláves, ale i vy, kteří jste začínali až s počítači řady PC, přijďte na náš malý retroseminář, kde si připomeneme architekturu a konstruktérské finesy těchto počítačů, současná řešení (protože Spectrum stále ještě žije!), uvidíme živě téměř všechny zástupce řady počítačů Sinclair i s jejich netradičními periferiemi. Můžete si zkusit naprogramovat "Hello world" ve Spectrum BASICu, zahrát JetPac, zformátovat Microdrive Cartridge nebo vytisknout vizitku na pokovený papír ZX-Printeru. Výstavu modelů Sinclair doplní jejich "konkurenti" z tuzemské i zahraniční produkce výpočetní techniky 80. let ze sbírek připravovaného muzea výpočetní techniky na FIT.

9. 4. 2010

Ing. Pavol Korček
Modelovanie dopravnej situácie

Modelovanie aktuálnej dopravnej situácie je priamym predpokladom pre priebežné trvalé zaistenie funkčného, spoľahlivého, bezpečného, efektivného a k životnému prostrediu šetrného systému v cestnej doprave. Tieto modely ale nájdu svoje uplatnenie i pri plánovaní zatiaľ neexistujúcich a do budúcna len pripravovaných cestných úsekov. V neposlednej rade môžu poslúžiť i ako generátory vstupných dát do autotrenážerov. Pre čo najvačšie sa priblíženie modelu realite je potrebné myslieť na mnoho parametrov cestnej dopravy. Vzniká tak vysoko komplexný simulačný model, ktorý nie sme schopní v reálnom čase vyhodnocovať na bežných počítačoch/procesoroch. Ponúka sa ale možnosť akcelerácie týchto simulačných modelov na rôzných typoch platforiem. Ku príkladu môžeme spomenúť FPGA alebo v poslednej dobe stále častej využívané GPU. V príspevku bude prezentovaný aktuálny stav problematiky pre rôzne platformy, typy a najmä obmedzenia simulačných modelov a na záver bude predstavený i navrhovaný model využívajúci práve GPU.

Ing. Martin Demín
Nekonvenčná výroba tlačenej elektroniky

Po krátkom úvode do princípov fungovania tlačenej elektroniky si predstavíme jej nekonvenčnú výrobu pomocou plotru a "fixky". Porovnáme dosiahnuteľné parametre s parametrami klasickej výroby pomocou tlačovej hlavy.

26. 3. 2010

Ing. Pavel Bartoš
Optimalizace propojení scan řetězce

Předmětem prezentace bude analýza propojení scan řetězce ve fázi fyzického rozmístění komponent na čipu. Budou uvedeny možnosti optimalizace tohoto propojení, které vedou k snížení pravděpodobnosti vzniku poruch a tím ke zmenšení množství testovacích vektorů. Závěrem bude diskutována možnost paralelního provádění diagnostiky obvodů a další možné směry výzkumu, který bude dále prováděn.

Ing. Jiří Tobola
Vyhledání nejdelšího shodného prefixu

Algoritmus LPM je klíčovou součástí většiny síťových zařízení a při blížícím se přechodu na IPv6 se jedná opět o otevřenou otázku k řešení. V rámci prezentace budou stručně shrnuty aktuálně používané algoritmy, bude představena knihovna lpm-netbench určená ke srovnávání všech existujících metod (porovnání jejich rychlosti a paměťové náročnosti) a zejména pro evaluaci metod nových. V závěru budou nastíněny možné nové algoritmy vycházející z dosavadních experimentů a specifikován plán dalších prací.

19. 3. 2010

Ing. Zdeněk Vašíček
Optimalizace kombinačních obvodů s mnoha vstupy pomocí SAT

V oblasti evolučního návrhu obvodů dominuje tzv. kartézské genetické programování (CGP), které bylo poprve použito pro návrh kombinačních obvodů a později úspěšně aplikováno i v dalších oblastech. Ačkoliv bylo již několikrát ukázáno, že evoluční návrh využívající CGP je schopen generovat inovativní řešení (např. kombinační násobičky s menším počtem hradel, kvalitnější nelineární obrazové filtry, apod.), nepodařilo se doposud nalézt na úrovni hradel složitější kombinační obvody. Mezi největší problémy evolučního návrhu patří poměrně špatná škálovatelnost - v případě evolučního návrhu komb. obvodů se jedná o značnou doba potřebnou k nalezení požadovaného řešení, která bohužel závisí exponenciálně na počtu vstupů. Tento problém lze sice v některých oblastech částečně překonat za pomocí akcelerátorů využívajících FPGA, v oblasti kombinačních obvodů však lineární urychlení není dostačující. Cílem prezentace je představit metodu zásadně měnící pohled na problém škálovatelnosti evaluace kandidátních řešení založenou na využití technik známých v oblasti verifikace. Navržená metoda, která je založena na efektivní transformaci řešeného problému na SAT instanci, která je následně vyhodnocena SAT solverem, byla aplikována na evoluční optimalizaci kombinačních obvodů s cílem redukovat počet použitých hradel. Tento přístup byl úspěšně aplikován na minimalizaci klasických benchmarkových obvodů syntetizovaných pomocí konvenčních technik (ABC, SIS) a dále na minimalizaci tzv. těžce syntetizovatelných obvodů. Dosažené výsledky naznačují, že dostupné techniky vykazují určité rezervy, ačkoliv je problém syntézy číslicových obvodů považován již delší dobu za vyřešenou otázku.

Ing. Petr Mikušek
Optimální implementace LUT kaskád v hardware a software

Kaskáda náhledových tabulek (LUT) se jeví jako ideální a jednotná reprezentace pro implementaci logických funkcí v hardware a software. Stávájící syntézní algoritmus generuje příliš dlouhé káskady, které mají počet buněk roven počtu vstupních proměnných. To je výhodné z hlediska ceny (celkové velikosti paměti potřebné pro reprezentaci kaskády), ale nevýhodné z hlediska rychlosti vyhodnocování (počet buněk). Sousední buňky je však možné sloučit do větších buněk vyhodnocujících více vstupních proměnných najednou. Můžeme tak snadno volit kompromis mezi cenou a výkonem. V prezentaci bude představen algoritmus, který pro zadanou kaskádu s jednovstupovými buňkami nalezne optimální rozdělení kaskády z hlediska výkonu (pro pevně zadaný počet buněk hledá nejméně paměťově náročnou kaskádu), ceny (kaskáda s nejmenší paměťovou náročností bez ohledu na počet buněk) a poměru cena/výkon (optimalizuje se kritérium počet buněk * paměťová náročnost). V algoritmu je zohledněna cílová platforma (hardware nebo software), neboť různé implementace mají rozdílný model výpočtu paměťové náročnosti.

5. 3. 2010

Ing. Václav Šimek, Ing. Karel Slaný
Využití platformy PS3 pro akceleraci výpočtu

Jednu z oblastí informačních technologií, která v současné době prodělává intenzivní rozvoj, definuje úsilí směřující k využití různých architektur pro akceleraci výpočtů v mnoha oblastech výzkumu i praxe. Tuto skutečnost ilustruje vzrůstající nasazení původně jednoúčelových karet s GPU obvody. Zajímavou výpočetní architekturu v tomto ohledu představuje také řešení od IBM, konkrétně Cell Broadband Engine (Cell BE). Jedná se o zástupce tzv. multi-core procesorů, které jsou zřejmě nejdostupnější v podobě herní konzole PS3. V rámci prezentace bude nejprve detailně popsána architektura procesoru Cell, přicemž pozornost bude věnována hlavně paměťovému modelu a datovým přenosům. V dalši části přijde na řadu herní konzole PS3 a možnosti jejího využití v oblasti vědeckých výpočtů. S tím souvisí i představení clusteru složeného z 11 konzolí PS3, který byl nedávno zprovozněn na ÚPSY. Na závěr proběhne zhodnocení výhod a nedostatků výsledného řešení, včetně poukázání na různá programátorská úskalí.

26.2.2010

Ing. Petr Kaštovský
Stavové zpracování síťového provozu na vícejádrových procesorech

Současné vícejádrové procesory nabízí nízký poměr cena/výkon a je tedy vhodné hledat jejich uplatnění ve výpočtně náročných aplikacích. Zpracování vysokorychlostního síťového provozu je problém nejen výpočetně, ale i paměťově náročný a představuje vhodnou úlohu pro plné využití potenciálu vícejádrových procesorů. Ukazuje se však, že pouhé převedení dosud efektivního programu optimalizovaného pro jednojádrové procesory nepřináší požadované zrychlení a je tedy třeba aplikovat nové přístupy pro tvorbu efektivních paralelních programů s ohledem na cílovou platformu. V rámci prezentace bude ukázáno, kde leží hlavní problémy zpracování síťového provozu na vícejádrových procesorech s důrazem na vliv paměťové hierarchie, především pak rychlých vyrovnávacích pamětí. Na základě poznatků budou formulovány možné postupy pro dosažení vyšší výkonnosti vybraných síťových aplikací.

Ing. Michal Kajan
Klasifikácia paketov vo vysokorýchlostných sieťach

Klasifikácia paketov je kľúčovým mechanizmom pre diferenciáciu sieťovej prevádzky, umožňuje dosiahnutie splnenia požiadaviek na dostupný výkon, bezpečnosť a prístupnosť služieb v počítačových sieťach. Klasifikátory môžu byť implementované obvodovo alebo programovo. Ako alternatívu voči obvodovému spracovaniu v FPGA pozornosť zameriame na programové spracovanie technológiou multi-core. Budú predstavené architektúry, na ktorých je možné takéto spracovanie realizovať a samotné prístupy k tejto forme klasifikácie.

12.2.2010

Ing. Pavol Polóni
Tištěná elektronika - tiskový stroj

Tištěná elektronika je novým a perspektivním odvětvím elektroniky. Na rozdíl od současných technologií založených na anorganických materiálech (převážně křemík), tištěná elektronika využívá polymerů elektricky vodivých, polovodivých, nevodivých, citlivých na světlo či světlo emitujících a také anorganických materiálů ve formě nanočástic. Velkou výhodou oproti klasické čistě anorganické elektronice je mnohem jednodušší technologie výroby obvodů - není třeba vysokých teplot pro zpracování použitých materiálů. Tak je možno jako substrát využít například pružné plasty, které vysoké teploty nevydrží. Na ně lze nanášet vhodné materiály například inkoustovým tiskem. Výhodou je pak nízká hmotnost, pružnost a odolnost výrobku a možnost levné výroby relativně složitých elektronických obvodů v kusovém množství. V současné době je největší komerční aplikací této technologie výroba velkoplošných obrazovek sestávajících z aktivních matic organických svítivých diod (OLED) a tenkovrstvých tranzistorů (TFT). Přitom zvládnutá technologie tištěných tenkovrstvých tranzistorů otevírá možnosti výroby i složitějších logických obvodů na míru. Prezentace bude věnována převážně praktické části spojené s tiskem. Seznámí s jednou z možných technologií tisku a předvede prototyp stroje, který se navrhuje na fakultě ve spolupráci s UPGM. Na závěr ukážeme první praktické pokusy a naznačíme problémy spojené s výrobou prototypu tiskového stroje.

Ing. Jan Křivánek
Pokročilé metody mapování genotyp-fenotyp v evolučních algoritmech

Evoluční algoritmy jsou oblíbenou třídou optimalizačních algoritmů a to zejména pro možnost jejich použití i v případě neznalosti teoretických aspektů řešené úlohy. Tyto algoritmy se mohou stát neefektivní při řešení úloh hledání komplexních (zejména opakujících se) struktur anebo v případech, kdy máme informace o povaze řešené úlohy a tyto nezaneseme do evolučního procesu. Jedna z hojně využívaných technik řešících tyto nedostatky je použití pokročilého mapování generovaných genotypů na fenotypy představující hledaná řešení. Na semináři budou prezentovány dva z možných přístupů k této problematice: Přístup inspirovaný přírodou (respektive literaturou a přednáškami z nově vzniklého předmětu na VFU -- Struktura a evoluce genomu) experimentálně aplikované na úlohu symbolické regrese. A přístup matematický, kdy pro mapování genotyp-fenotyp použijeme matematicky vyjadřitelnou funkci měnící pravděpodobnostní rozložení generovaných řešení a tím měnící parametry fitness landscape, experimentálně aplikovaný na řešní testovací Rastriginovu funkci.

5.2.2010

Ing. Petr Pospíchal
Teorie a praxe obecných výpočtů na grafických čipech (GPGPU)

Obecné výpočty na grafických čipech jsou mladé a velmi rychle rostoucí odvětví s řadou zajimavých aplikací. Grafické čipy (GPU) za poslední dekádu hrubým výkonem mnohonásobně překonaly běžné procesory (CPU), jejich cena je ale stále přijatelná pro běžného uživatele. Proto stojí za to se zabývat jejich potenciálem při nasazení v informatické praxi. Prezentace se zpočátku zaměří na historii vývoje grafických karet a počátky jejich programovatelnosti. V následující části budou architektury CPU a GPU porovnány z hlediska paměťových a výpočetních možností a budou zmíněny výhody a nevýhody nasazení GPU pro obecné výpočty. Teoretická část bude zakončena stručným představením výpočetního modelu frameworku CUDA firmy nVidia . Následně bude na příkladech demonstrována schopnost moderního GPU GTX 285. Praktická část se dále bude týkat nedostatků GPU, především úzkeho hrdla sběrnice, vysokých latencí přenosů, vlivu počtu vláken na rychlost výpočtu a SIMD optimalizace použitého hardware obecně.

Ing. Luděk Žaloudek
Akcelerace evoluce celulárních automatů na GPU

Paralelizace evolučního návrhu je jeden ze způsobů, jak vyřešit problém vysoké výpočetní náročnosti evolučních algoritmů zabývajících se složitými problémy. Návrh pravidel celulárních automatů jistě mezi takové složité problémy patří. Mezi levné platformy pro paralelní výpočty dnes patří GPU, které jsou schopny v některých případech za cenu stolního počítače nahradit superpočítače v ceně tisíců dolarů. Příspěvek se zabývá paralelizací evolučního návrhu pravidel celulárních automatů na GPU, navrhuje možné způsoby řešení a porovnává výkon dvou nejdostupnějších GPU v kategorii mid-end a high-end, včetně hodnot urychlení pro evoluční návrh celulárních automatů.

29.1.2010

Ing. Jan Kaštil, Ing. Martin Straka
Návrh systémů odolných proti poruchám s využitím častečné dynamické rekonfigurace FPGA

Předmětem prezentace bude představení několika rekonfigurovatelných architektur a jejich vlastností. Zvláštní pozornost bude mimo jiné věnována FPGA firmy XILINX, kde budou ukázány základní principy a výhody částečné dynamické rekonfigurace. V prezentaci budou vysvětleny dostupné prostředky a kroky, jak navrhovat pokročilé systémy založené na FPGA s využitím principů částečné dynamické rekonfigurace, které lze mimo jiné využít i pro návrh systémů odolných proti poruchám. Budou popsány 3 typy odolných systémů vycházejících z architektur TMR a duplex, které jsou doplněné o různé diagnostické vybavení (hlídací obvody, komparátory, atd.) a rozděleny do rekonfigurovatelných modulů. V závěru prezentace bude demonstrován kompletní postup návrhu a implementace odolného systému do FPGA Virtex5 a ověření jeho plné funkčnosti i v době rekonfigurace jeho částí.

22.1.2010

Ing. Viktor Puš
Algoritmy klasifikace paketů

Úloha klasifikace paketů je netriviální z teoretického i praktického hlediska. V teoretické oblasti byly dokázány hranice prostorové a časové složitosti pro vyhledávání rozsahů ve vícedimenzionálních prostorech. V praktické oblasti se potýkáme s nutností klasifikovat každý paket v čase několika nanosekund, a zároveň ukládat tisíce pravidel do přijatelně drahé paměti. Ze stávajících algoritmů bude zaměřena pozornost na algoritmy založené na kartézském součinu polí, a budou stručně prezentovány jejich známé optimalizace. V závěru budou uvedeny předpoklady pro další zdokonalování těchto algoritmů.

Ing. Martin Žádník
Flow Cache Victim Policy

Tracking a state of network flows is fundamental for a wide range of network operations such as security analysis, traffic engineering, anomaly detection and bandwidth provisioning. On a high-speed backbone link, the intensity of traffic and the number of flows is so high that either packets must be dropped prior to being accounted or a focus is given only on particular flows. The presentation describes the second alternative, focusing on so called heavy-hitters, i.e., flows that account for a large share of the traffic. The goal is to keep state of a heavy-hitter flow since its very beginning which differentiate it from other methods based on observe-and-follow scheme (inherently loosing first few packets of each flow). The method is based on a system of N-way set-associative cache in which flow states in each line are maintained by a victim policy. The right victim policy is the key parameter responsible for expiration of small flows and preserving heavy-hitters. Genetic algorithm is applied to evolve novel victim policy performing better than for example LRU.

Semináře v zimním semestru 2009/2010

11.12.2009

Ing. Miloš Ohlídal, Ph.D., ANF DATA
Parkovací automaty

V prezentaci budou posluchači seznámeni s problematikou řešenou ve firemním projektu "Parkovací automaty". Dále bude prezentace zaměřena na metody vedení projektu, plánování na komunikace se zákazníkem. (Pozn. Miloš Ohlídal je absolventem doktorského studia na FIT.)

27.11.2009 - mimořádně v A112

RNDr. Ivan Fialík, Fakulta informaiky, MU v Brně:
Pseudotelepatické hry

Kvantové zpracování informace studuje možnosti informatického uplatnění zvláštních zákonitostí a jevů kvantového světa. Zejména se snaží identifikovat oblasti, v nichž tyto zákonitosti a jevy mohou být využity k dosažení výsledků přesahujících možnosti klasického zpracování informace. Umožňuje například redukovat množství komunikace potřebné k řešení některých distribuovaných problémů. O pseudotelepatii hovoříme v případě, že kvantové zpracování informace je schopno zcela eliminovat potřebu komunikace. V první části přednášky budeme ve stručnosti prezentovat základní pojmy a principy kvantového zpracování informace. Dále uvedeme obecnou definici pseudotelepatické hry a tuto definici budeme ilustrovat na dvou příkladech. Závěr přednášky bude věnován přehledu několika důležitých problémů teorie pseudotelepatických her.

6.11.2009 - mimořádně v D207

Ing. Jan Prach, Sun Microsystems:
Využití GPU pro obecné výpočty
slidy (21 MB)

Přednáška se zaměří na GPU z hlediska programování obecných aplikací. Podíváme se na architekturu GPU. Od té se dostaneme k úlohám, pro které ji lze efektivně využít a pro které naopak není vhodná. Seznámíme se se základy OpenCL - momentálně asi nejlepšího způsobu programování GPU. Poslední část bude věnována aspektům kritickým pro výkon GPU (stejně jako moderních CPU) - zejména jde o skoky a práci s pamětí. Přednáška se sice zaměří na GPU, nicméně drtivá většina přednášky je relevantní i pro moderní CPU. V blízké budoucnosti se navíc počítá s integrací grafických jader do procesorů, takže je pro každého programátora užitečné se s problematikou seznámit.
CV: Jan Prach vystudoval FEL ČVUT. Vyvíjel enterprise Java aplikace a pracoval na počítačovém vidění ve Švýcarsku. Nyní pracuje ve firmě Sun v Praze na vývoji technologií kolem Javy. O GPGPU se zajímá už od dob prvních programovatelných GPU. Na FEL ČVUT obhájil diplomovou práci na téma "Akcelerace algoritmů počítačového vidění na GPU".

30.10.2009

Doktorandi 1. ročníku: J. Křivánek, M. Demín

23.10.2009

Ing. Karel Slaný
Automatická predikce mezinárodního trhu založená na genetickém programování

Obsahem prezentace je příspěvek, který byl prezentován na konferenci ICAIS 2009 (http://icais09.uni-klu.ac.at/). Bude popsán systém pro automatickou "predikci" chování mezinárodního trhu. Systém využívá evoluci v reálném čase.

Ing. Václav Šimek, Ing. Zdeněk Vašíček
ARTIST Summer School in Europe 2009

V prezentaci bude podána informace o letní škole ARTIST Summer School in Europe 2009, která se zabývala problematikou vestavěných systémů.

9.10.2009

Doktorandi 1. ročníku: P. Korček, P. Bartoš, P. Polóni

2.10.2009

Doktorandi 1. ročníku: P. Kaštovský, P. Pospíchal, M. Kajan

25.9.2009

Peter Tummeltshammer, Vienna University of Technology:
Analysis of Common Cause Faults in Dual Core Architectures

Duplication and comparison has proven to be an efficient method for error detection using increased redundancy. Based on this generic principle dual core processor architectures with output comparison are being proposed for safety critical applications. Placing two instances of the same (arbitrary) processor on one die yields a very cost efficient "single chip" implementation of this principle. At the same time, however, the physical coupling of the two replica creates the potential for certain types of faults to affect both cores in the same way, such that the mutual checking will fail. This class of devastating coupling results is called common cause failures (CCFs), which constitutes a major part when calculating a redundant system's probability of failure. The key question here is how this type of coverage leakage relates to other imperfections of the duplication and comparison approach that would also be found using two cores on separate dies (such as coupling over a common power supply or clock). This thesis is concerned with the above question and analyzes several of the relevant physical coupling mechanisms and elaborate a model to decompose the genesis of a common cause fault into several steps. We present an experimental study showing that a very tight local and temporal coincidence of the fault effect in both replica is a crucial prerequisite for a common cause fault. Based on this quantitative input we can conclude from our decomposition model that the risk of common cause faults is low for physical coupling mechanisms with relatively slow propagation speed, such as thermal and mechanical effects.

Semináře v letním semestru 2008/2009

15.5.2009

Rubén Salvador, Universidad Politécnica de Madrid:
Evolutionary optimization of wavelet transforms for image compression

Wavelet transforms, unlike traditional Fourier-based transforms, are able to provide a time-frequency representation of a signal. Therefore, a representation of a signal that shows its details and trends as a function of time is obtained. They have been proved useful in a wide range of applications like data compression, signal de-noising, pattern recognition... Finding a good wavelet function for a particular type of data is the real issue in the use of wavelet transforms. The computation of the transform is done, from a general point of view, as a series of filtering stages over the original signal. Calculation and tuning of the coefficients of these filters is, therefore, the crucial point in the wavelet transform design. For this reason, an evolutionary optimization of these coefficients is a possibility that deserves to be investigated. This approach to wavelet design has just been recently tackled by some research groups. This presentation will show the work done in the evolution of wavelets by means of evolutionary strategies for the compression of specific types of images.

24.4.2009

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., Ing. Petr Fišer, Ph.D., Ing. Jan Schmidt, Ph.D., Ing. Radek Dobiáš:
Diagnostika, spolehlivost a testování číslicových počítačů na katedře počítačů FEL CVUT

V prezentaci bude představen aktuální výzkum skupiny VLSI FEL CVUT v oblastech diagnostiky, testování a spolehlivosti číslicových obvodů.

Eduard aneb lidová tvořivost v EDA
Pro zobrazení Booleovské funkce v EDA se používá mnoho formalismů, jejichž vzájemný převod mívá exponenciální složitost, navíc nejsou kanonické a proto nejsou převoditelné beze ztráty informace. Běžné univerzitní systémy (SIS, ABC, Espresso) používají vždy jediný formalismus, který je vázán na formulaci jejich algoritmů. Jádrem experimentálního systému Eduard je datová struktura, která dovoluje hybridní popis (libovolného) logického obvodu strukturou a chováním. Systém je neutrální vůči formalismům a v tomto směru rozlišitelný. Je bezeztrátový vůči importovaným datům. Podporuje skriptování (Tcl/Tk) a GUI na bázi Tk. Nad základní strukturou operuje dotazovací vrstva (ve vývoji) a dále importní a exportní procesy. Systém byl zatím použit pro několik studentských prací.

Nachytali jsme na švestkách většinu syntézních nástrojů (a víme, čím to je)
Umíme generovat poměrně velkou třídu příkladů pro logickou syntézu, u nichž je známa horní mez velikosti implementace. Obvody vznikají složením libovolného obvodu originálního (např. benchmarku) a paritního stromu na výstupu, s následným převodem celého obvodu do dvojúrovňové reprezentace. Některé z těchto obvodů jsou pro většinu nástrojů velmi obtížné _ výsledek je až dvacetkrát horší, než horní mez. V tom jsou podobné příkladům, které publikovali Cong a Minkovich. Zjistili jsme, že v případě paritních příkladů je problém v neschopnosti nástrojů provést obecnou bidekompozici buď vůbec, nebo vzhledem k operátorům XOR. V případě příkladů Conga a Minkoviche je na vině neschopnost zanedbat (nevhodnou) strukturu vstupního popisu. Na základě toho formulujeme požadavky na reprezentaci obvodu a schopnosti nástroje, který by byl prost takových nepříjemných překvapení.

Spolehlivost a bezpečnost zelezničních zabezpečovacích zařízení
Praktické využití teoretických metod pro zvyšování a řízeni spolehlivostních ukazatelů při návrhu systémů s programovatelným hardwarem (FPGA). Použití redundance na různých úrovních (zdvojení, ztrojeni - TMR, dual TMR). Vše dokumentováno na Markovských modelech pro obnovované systémy vytvořených na základě systémů již používaných v praktickém nazazení na českých železnicích Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).

27.3.2009 - mimořádně v D207 od 14 hod.

Dr. Julian Miller, University of York
In search of learning genes: evolving developmental neural programs capable of learning

In the brain, neurons are extremely complex cells whose morphology grows and changes in response to the external environment. However, it has been evident for a long time that Artificial Neural Networks have learning abilities that are insignificant compared with some of the simplest biological brains. Why? We argue that we understand enough neuroscience to create much more sophisticated models and we have now have the computational power to implement them. We have created a model of a neuron that requires seven programs. The neural network that occurs by running these programs has a highly dynamic morphology in which neurons grow, and die, and neurite branches together with synaptic connections form and change. We use a form of evolutionary computation called genetic programming to obtain programs that build learning networks. We have evaluated the capability of these networks on two classic problems in Artificial Intelligence: Wumpus world and the game of draughts (checkers).

20.3.2009

Ing. Martin Žádník
Organizing Network Traffic in Cambridge with FPGA

Prezentace bude zaměřena na některé zajímavosti z tříměsíční stáže v Computer Labs, University of Cambridge. Především se zaměří na krátké seznámení s platformou NetFPGA a naváže popisem dvou projektů, na kterých jsem v rámci pobytu pracoval. Do detailu bude rozebrán projekt věnující se identifikaci aplikací v síťovém provozu, který využívá některých vlastností síťového provozu pro hybridní implementaci "Organizéru aplikačního provozu". Ten je založen na spolupráci počítače a NetFPGA. Systém dovoluje velmi přesně identifikovat a následně organizovat provoz s minimálním zpozděním na gigabitových rychlostech.

13.3.2009

Ing. Martin Rozkovec, TU Liberec
Prostředky částečné dynamické rekonfigurace v FPGA

V prezentaci budou představeny prostředky a nástroje pro částečnou dynamickou rekonfiguraci.V první části budou popsány základní hardwarové a softwarové požadavky rekonfigurace. Druhá část se bude detailně zabývat postupem vytváření rekonfigurovatelného designu. Závěrečná část se bude věnovat podpoře částečné rekonfigurace ze strany dodavatelů FPGA.

6.3.2009

Prezentace tezí SDZ:

L. Žaloudek: Sebeopravující se masivně paralelní výpočetní systémy
M. Žádník: Modelování a optimalizace monitorování síťových toků
P. Mikušek: Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy

20.2.2009

Rubén Salvador, Universidad Politécnica de Madrid

As a PhD student doing a short stay at the Department of Computer Systems @ FIT, the main objective of this presentation is give an overview of "who am I". Therefore, I will briefly talk about my home institution in Spain, Universidad Politécnica de Madrid, the Faculty I am actually enrolled at and the department/group where I do my research, Industrial Electronics Centre. After that, I will follow with a quick flashback of some projects I have developed in the past to finish with my current research interests and master lines of my PhD thesis.

13.2.2009

Ing. Jan Kaštil
Vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu

Prezentace se zaměřuje na tématiku vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu. V první části prezentace budou diskutovány různé přístupy k pojmu regulární výraz používané v oblasti vyhledávání vzorů. Poté budou stručně zmíněny problémy související s vysokými propustnostmi, kterých musí vyhledávací jednotky dosahovat, a následně budou shrnuty základní principy, které se využívají ve State-of-the-art implementacích vyhledávacích jednotek.

Ing. Viktor Puš
Metody pro optimalizaci algoritmů klasifikace paketů

Přednáška pojednává o skupině algoritmů klasifikace paketů založených na kartézském součinu. Tyto algoritmy dosahují velmi velké paketové rychlosti, jejich nevýhodou je ale velká paměťová náročnost, která je v nejhorším případě exponenciální. Nová metoda pro snížení velikosti potřebné paměti pracuje na principu generalizačních pravidel. Na základě těchto pravidel dochází ke zobecňování dílčích výsledků klasifikace při zachování informace potřebné ke správné klasifikaci paketu. Výsledky ukazují na výraznou úsporu paměti v některých případech.

30.1.2009 od 13 hodin

Ing. Karel Slaný
Použití algoritmu ALPS v CGP pro evoluci obrazových filtrů

V prezentaci bude popsán Age-Layered Population Structure (ALPS) algoritmus, který je primárně navržen k udržování diverzity v genetickém programování. Pro použití s kartézským genetickým programováním (CGP) byl tento algoritmus upraven a ověřen v úloze návrhu obrazových filtrů. Výkonnost tohoto algoritmu byla porovnána se standardním algoritmem používaným v CGP.

Ing. Zbyšek Gajda
Optimalizace polymorfních obvodů

Výklad bude zaměřen jak na návrh polymorfních obvodů se dvěma funkcemi, tak především na jejich následnou optimalizací s ohledem na počet logických členů obvodu. Bude ukázáno, že způsob, jakým je obvod navržen, se významně odráží na výsledné optimalizaci.

23.1.2009 od 13 hodin

Ing. Michal Bidlo, Ing. Zdeněk Vašíček
Ze stáže na UIO (University of Oslo)

Výklad bude zaměřen na některé zajímavosti a zkušenosti z dvoutýdenní stáže na Department of Informatics, University of Oslo a na činnosti, které byly v průběhu pobytu vykonávány. Proběhne seznámení s experimenty evolučního návrhu obvodů pomocí celulárních automatů (CA) se zavedením některých dodatečných rozšíření, zejména parametru L-back známého z kartézského genetického programování (CGP) a možnosti volby počtu buněk CA nezávisle na velikosti cílového obvodu. Dále bude zmíněn jeden z přístupů k evolučnímu návrhu obrazových filtrů a výsledky, kterých bylo tímto dosaženo. V závěru bude uveden plán spolupráce obou institucí.

20.1.2009 od 10 hodin

Prof. Jim Torresen (University of Oslo)
Evolutionary Computing Applied to Hardware and Robotics

Evolutionary Computing is search algorithms based on the mechanisms of natural evolution and survival of the fittest. It can be applied to problem solving in general as well as more specifically to the design of hardware. We have been evolving hardware for a set of different applications including signal and image classification tasks. Examples of our work on this will be included in the talk. However, the talk will start with an introduction to our Department of Informatics followed by an introduction to the different projects at our Robotics and Intelligent Systems research group including applying evolutionary computing in robotics.

Jim Torresen received his M.Sc. and Dr.ing. (Ph.D) degrees in computer architecture and design from the Norwegian University of Science and Technology, University of Trondheim in 1991 and 1996, respectively. He has been employed as a senior hardware designer at NERA Telecommunications (1996-1998) and at Navia Aviation (1998-1999). Since 1999, he has been a professor at the Department of Informatics at the University of Oslo (associate professor 1999-2005). Jim Torresen has been a visiting researcher at Kyoto University, Japan for one year (1993-1994) and four months at Electrotechnical laboratory, Tsukuba, Japan (1997 and 2000). His research interests at the moment include reconfigurable hardware, evolvable hardware, system-on-chip design and applying this to complex real-world applications. Several novel methods have been proposed. He has published a number of scientific papers in international journals, books and conference proceedings. He is in the program committee of more than ten different international conferences as well as a regular reviewer of a number of international journals (mainly published by IEEE and IET). He also acts as an evaluator for proposals in EU FP7.

Semináře v zimním semestru 2008/2009

5.12.2008

Ing. Václav Šimek
Towards Accelerated Computation of Atmospheric Equations using CUDA

Main objective of this presentation is to outline the possible ways how to achieve a substantial acceleration in case of advection-diffusion equation (A-DE) calculation, which is commonly used for a description of the pollutant behavior in atmosphere. A-DE is a kind of partial differential equation (PDE) and in general case it is usually solved by numerical integration due to its high complexity. These types of calculations are time consuming thus the main idea here is to adopt CUDA platform and commodity GPU card to do the calculations in a faster way. The solution is based on Runge-Kutta method to handle the integration. As a matter of fact, the selected approach involves number of auxiliary variables and thus the memory management is critical in order to achieve desired performance. Several variants of the solution have been implemented where each one use a different memory access scheme. Detailed evaluation is provided where the obtained results show a tremendous processing speed up in comparison to CPU.

28.11.2008

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. (FEL ČVUT)
Hardwarová akcelerace výpočtů v oblasti výpočetní inteligence

Využití umělé inteligence a přírodou inspirovaných algoritmů v aplikacích, a to zvláště těch, kde hraje roli zpracování dat v reálném čase, se často neobejde bez hardwarové akcelerace. Typickou oblastí je zpracování multimediálních dat v reálném čase. Současný rozvoj technologií pro výrobu čipů poskytuje široké spektrum platforem, a to jak zákaznické obvody ASIC (Application-Specific-Integrated-Circuit) a obvody FPGA (Field-Programable-Gate-Array), tak i řadu dnes dostupných specializovaných architektur jako jsou instrukční sady SIMD (SSE), vícejádrové symetrické nebo heterogenní procesory. Přednáška se zaměřuje na využití lineárně aproximovaných funkcí pro implementaci perceptronů a RBF neuronů na obvodech FPGA. Dále pak seznamuje s architekturou procesorů Cell a jejím využitím pro paralelní výpočty. Představuje opensource balík CIVToolkit, který je vyvíjen jako knihovna algoritmů pro procesory Cell. Závěr přednášky je věnován využití moderních grafických akcelerátorů pro negrafické výpočty v oblasti výpočetní inteligence.

21.11.2008

Ing. Josef Strnadel, Ph.D.
TASTE (Testability Analysis SuiTE): knihovna C++ funkcí souvisejících s analýzou testovatelnosti datových cest číslicových obvodů

Testovatelnost patří k nejdůležitějším faktorům, které jsou zákazníkem vyžadovány spolu se spolehlivostí, rychlostí, spotřebou, cenou atd. Odhad testovatelnosti silně závisí na přesnosti informace, z níž vychází metody tzv. analýzy testovatelnosti. Na semináři budou představeny následující výsledky předchozího výzkumu v oblasti analýzy testovatelnosti datových cest číslicových obvodů: princip navrženého algoritmu analýzy testovatelnosti, struktura knihoven použitých k uchování potřebné informace vycházející z tzv. transparentních modelů, knihovna TASTE a příklad aplikace založené na využití funkcí této knihovny.

31.10.2008

Ing. Petr Mikušek
Realizace arbitrů pomocí LUT kaskád

V prezentaci bude představen nový algoritmus iterativní dekompozice pro vícevýstupové Booleovké funkce s vestavěnou heuristikou pro uspořádání proměnných. Algoritmus vytváří kaskádu náhledových tabulek (look-up table, LUT) a současně suboptimální vícekoncový binární rozhodovací diagram (Multi-Terminal Binary Decision Diagram, MTBDD). Přístup je ilustrován na praktických příkladech třech typů arbitrů.

V druhé části semináře bude představeno nové grafické uživatelské rozhraní pro FITkit - skriptovatelný terminál QDevKit (Ing. Vašíček).

24.10.2008

Ing. Jiří Jaroš
Evolutionary Design of Fault Tolerant Collective Communications

Scheduling of collective communications (CC) in interconnection networks possibly containing faulty links has been done with the use of the evolutionary techniques. Inter-node communication patterns scheduled in the minimum number of time slots have been obtained. The results show that evolutionary techniques often lead to ultimate scheduling of CC that reaches theoretical bounds on the number of steps. Analysis of fault tolerance by the same techniques revealed graceful CC performance degradation for a single link or node fault. Once the faulty region is located, CC can be re-scheduled during a recovery period.

Ing. Jiří Tobola
Akademická vs komerční sféra aneb zkušenosti spin-offu VUT a MU

Prezentace do značné míry odlehčuje typická vědecká témata seminářů a zabývá se srovnáním komerčního a akademického světa v oblasti sítí, monitoringu sítí a hardwarově akcelerovaných zařízení. Někdy až vtipné ale na druhou stranu z důvodu zpětné vazby pro výzkum velmi cenné zkušenosti jsou v závěru doplněny náměty na možnou bližší spolupráci obou sfér.

17.10.2008

Ing. Viktor Puš
Algoritmy pro klasifikaci paketů

Klasifikace paketů je proces, který každému paketu přiřadí jedno odpovídající pravidlo z předem zadané množiny pravidel, uspořádané podle priority. Takovou operaci je nutné provádět v mnoha síťových zařízeních, typickým příkladem je firewall - paketový filtr. Opodstatněným požadavkem správců sítí je potom deterministické chování systému, zejména konstantní propustnost. Takovou vlastnost dnes mají pouze zařízení využívající TCAM k uložení pravidel. Nevýhody TCAM (vysová cena, spotřeba) odstraňují algoritmické přístupy k řešení problému, které však nedosahují konstantní propustnosti. V diplomové práci jsem navrhnul nový algoritmus klasifikace paketů, který pro každý paket přistoupí právě dvakrát do externí paměti, nezávisle na počtu a složitosti pravidel, i na typu paketu. V doktorském studiu se chci zaměřit především na snížení paměťové náročnosti algoritmu. Ačkoliv paměťová složitost je v nejhorším případě exponenciální, zdá se že pro běžné množiny pravidel lze provést několik triků pro významné ušetření paměti.

Ing. Jan Kaštil
Rychlé vyhledávání regulárních výrazů

V prezentaci budou představeny výsledky diplomové práce na téma rychlé vyhledávání regulárních výrazů v technologii FPGA. Pro vyhledávání je použito deterministických konečných automatů. Vysoké rychlosti je dosaženo pomocí transformace vstupní abecedy, což umožňuje akceptování více vstupních znaků v jediném kroku automatu. Výsledný automat má obrovskou, ale řídce zaplněnou tabulku přechodů. Práce diskutuje algoritmy perfektního hashování, které umožňují vyhledávat v tabulce přechodů v konstantním čase. Na závěr budou diskutovány další možné směry výzkumu, který bude prováděn v rámci disertační práce.

Ing. Petr Kobierský
Hardwarová akcelerace identifikace protokolů, parsování síťových protokolů a extrakce položek z hlaviček

V prezentaci jsou diskutovány nynější způsoby identifikace aplikačních protokolů uprostřed síťové infrastruktury a jejich problémy. Dále bude představen model identifikace aplikačních protokolů a výsledky simulací navrženého modelu. V závěru prezentace bude představena navržená architektura sondy pro identifikaci aplikačních protokolů a dosažené výsledky. Bude prezentována problematika extrakce položek z hlaviček síťových protokolů s ohledem na využití v různých síťových aplikacích. Bude představen prototyp extrakční jednotky a také budou diskutovány optimalizace a další směry vývoje v této oblasti.

Semináře v letním semestru 2007/2008

28.5.2008

Ing. Martin Straka
Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám

V prezentaci jsou představeny základní myšlenky a experimenty s aplikací hlídacích obvodů do architektur respektujících odolnost proti poruchám. Je nastíněná předpokládaná metodika pro generování různých posloupností FT architektur s různou úrovní zabezpečení a jejich implementace do obvodů FPGA. Diskutovány jsou také prvotní výsledky experimentů z této metodiky. V závěru prezentace bude nastíněn směr dalších dílčích kroků při řešení navrhované metodiky.

Ing. Václav Šimek a Ing. Karel Slaný
Applications of NVIDIA CUDA

Modern GPUs with their huge computing capacity and massive parallel architecture are beginning to be used in various fields of computer science as an acceleration unit for scientififc computation. In this presentation a brief description of the NVIDIA CUDA computing system will be given. Two applications illustrating the possibilities of this framework will be discussed - execution speed-up of Matlab-based methods useful for image compression and Cartesian Genetic Programming (CGP) paradigm acceleration.

16.5.2008

Ram Rakesh Asn (Indian Institute of Information Technology Allahabad)
The "Incredible India" & Acceleration of Matlab with CUDA

The presentation will be comprising of two parts: (1) The general aspects of Indian life, culture, education system and prominent places to visit. (2) The sceintific aspects of how the Matlab Inbuilt fucntions could be potentitally accelerated with CUDA (Compute Unified Device Architecture) primarly focussing on the functions related to wavelet image compression.

25.4.2008

Ing. Petr Pošík, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
Trendy v numerické optimalizaci

Na semináři bude uveden přehled metod pro optimalizaci funkcí reálných parametrů. Soustředíme se na metody přímého prohledávání, tedy na situaci, kdy o optimalizované funkci nic nevíme (např. neznáme derivace). Od stručného přehledu klasických metod se přes evoluční strategie dostaneme k algoritmům typu EDA a k algoritmu CMA-ES, který je v současné době považován za špičku v této oblasti. Činnost některých algoritmů bude demonstrována graficky.

11.4.2008

Doc. Lukáš Sekanina a Dr. Richard Růžička
Fyzická realizace polymorfního hradla NAND/NOR a jeho aplikace

Na semináři bude představeno polymorfní hradlo NAND/NOR řízené napájecím napětím, které bylo realizováno technologií AMIS 0,7 mikronů v rámci projektu Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů (GAČR 102/06/0599). Dále bude uveden prototyp samočinně testovatelné sčítačky, která toto hradlo využívá. Na závěr budou diskutovány další potenciální aplikace polymorfních hradel.

4.4.2008

Ing. Jiří Tobola
Metodika tvorby vysokorychlostních a bezpečných síťových aplikací

Zatímco při vývoji softwarových aplikací se relativně dávno přešlo od jazyka strojových instrukcí k objektově orientovaným přístupům, při vývoji programovatelného hardware se stále nejvíce využívají jazyky VHDL a Verilog z 80.let minulého století. Cílem mé dizertační práce je proto vytvořit metodiku pro rychlou tvorbu síťových aplikací s využitím komponentového programování a dále metodiku pro automatické zabezpečení systémů na různých úrovních s cílem dosáhnout vyšší bezpečnosti a odolnosti proti poruchám. V rámci prezentace budou představeny teoretická východiska, doposud navržené metody a směry dalšího vývoje mé dizertační práce.

Ing. Zdeněk Vašíček
Evoluční návrh násobiček s konstantními koeficienty

V prezentaci budou představeny výsledky evolučního návrhu násobiček, které produkují součin vstupní hodnoty x s několika předem definovanými konstantními koeficienty. Těchto koeficientů může být i několik desítek. Takové násobičky je výhodné použít při obvodové implementaci číslicových filtrů. Navržená metoda je v určitých případech schopna vylepšit nejlepší známá řešení.

14.3.2008

Ing. Luděk Žaloudek
Sebereplikace v celulárních automatech od Von Neumanna po Sayamu

Celulární automat (CA) se jeví jako slibný výpočetní model pro budoucí masivně paralelní výpočetní systémy. Důležitými předpoklady pro vznik takových systémů jsou rychlá konfigurace a odolnost proti poruchám. Sebereplikace by mohla být řešením těchto požadavků. Prezentace bude obsahovat přehled současných technik sebereplikace a zmíněny budou i některé fyzické platformy implementující CA, jako např. Embryonics či Cell Matrix.

Ing. Jan Winter
Získání praktických zkušeností s jazykem PSL

Náplní této prezentace bude představit jazyk PSL z hlediska jeho praktického využití. Dále bych chtěl ukázat výhody a problémy, které se mohou vyskytnout při návrhu obvodů s použitím jazyka PSL v simulačním programu MODELSIM. V další části představím využití softwaru FoCs od firmy IBM.

7.3.2008

Ing. Petr Mikušek
Analýza rekonfigurovatelných logických bloků pro evoluční návrh digitálních obvodů

V rámci prezentace budou představeny tři malé instance rekonfigurovatelných obvodů a budou analyzovány jejich vlastnosti pomocí hrubé síly a evolučního algoritmu. Ačkoli jsou navržené obvody velmi podobné, vykazují značné rozdíly zejména v počtu možných unikátních implementovatelných logických funkcí, citlivosti funkce na inverzi bitů v konfiguračním řetězci a průměrném počtu generací evolučního algoritmu potřebných k nalezení žádané funkce. Pokud se nám podaří identifikovat citlivé bity rekonfigurovatelného obvodu, můžeme tuto znalost zahrnout do evolučního algoritmu.

Ing. Martin Žádník
Virtualizace počítače z pohledu síťových operací

Prezentace v úvodu popisuje virtualizaci počítače zejména z hlediska vstupně/výstupních síťových operací. Dále jsou zmíněny problémy spojené s virtualizací a je navrženo jejich řešení.

22.2.2008

Ing. Zbyšek Gajda
Metodika návrhu polymorfních obvodů

V rámci prezentace bude představena metodika návrhu polymorfních obvodů. Bude prezentována konstrukce binárních rozhodovacích diagramů, způsoby redukce diagramů a následně jejich syntéza do polymorfního obvodu. V závěru prezentace budou uvedeny výsledky provedených experimentů na vybraných obvodech.

8.2.2008

Ing. Jiří Jaroš
Evoluční návrh skupinových komunikačních vzorů a paralelizace evolučního algoritmu BMDA

Tento seminář se bude zabývat dvěma oddělenými tématy. Nejprve bych rád představil nové metody a dosažené výsledky v oblasti optimalizace skupinových komunikačních vzorů, které vedly k výraznému urychlení samotného procesu optimalizace. Díky těmto akceleračním heuristikám byla rovněž nalezena nová teoretická dolní mez časové složitosti, jenž najde své uplatnění především u speciálních propojovacích sítí. Druhou část semináře se budu zabývat paralelizací pokročilého evolučního algoritmu BMDA. Nově navržená technika využívá metody přenosu a kombinace dílčích pravděpodobnostních modelů za účelem akcelerace optimalizace při zachování vysoké efektivity daného algoritmu.

25.1.2008

Ing. Jaroslav Škarvada
Optimalizace testu číslicových obvodů pro nízký příkon (Digital circuits test optimization for low power consumption)

Při návrhu moderních číslicových obvodů se čím dál častěji dostává do popředí požadavek na nízký příkon návrhu při zachování jeho dobré testovatelnosti. Při použití běžně dostupných DfT nástrojů lze sice dosáhnout poměrně dobré testovatelnosti, nicméně příkon během aplikace takto vygenerovaných testů je často vyšší ve srovnání s příkonem v běžném funkčním režimu. V příspěvku bude představena metoda pro optimalizaci testů generovaných profesionálním nástrojem pro nízký příkon. Další část příspěvku bude věnována optimalizaci testu pro nízký příkon s využitím transparentních datových cest (I-cest).

Ing. Tomáš Herrman
Formální model testovatelných bloků a implementační úskalí (A formal model of testable blocks and its implementation difficulties)

Seminář se bude zabývat poslední verzí formálního modelu testovatelných bloků (TB). Dále pak představím problémy, které nastávají při použití metodiky rozdělení obvodu na TB a jejich řešení.

Semináře v zimním semestru 2007/2008

14.12.2007

Ing. Lukáš Stareček
Selektivní změna hradel pro optimalizaci testu obvodu

V prezentaci bude představena metoda pro optimalizaci testu obvodu, která vychází ze změny funkce vnitřních prvků obvodu před započetím testu. Taková změna za jistých předpokladů může vést ke zlepšení parametrů testů obvodu jako např. ke snížení potřebného počtu testovacích vektorů nebo zlepšení pokrytí poruch. Bude představena deterministická metoda nacházení možných změn funkce vnitřních prvků obvodu a výsledky této metody nad benchmarkovou sadou ISCAS85. Na závěr budou diskutovány možnosti provádění změn funkce vnitřních prvků v reálných obvodech.

Ing. Zdeněk Vašíček
Hardwarová akcelerace kartézského genetického programování (Hardware Acceleration of Cartesian Genetic Programming)

V poslední době se stále častěji využívá v oblasti evolučního návrhu tzv. kartézské genetické programování (CGP), které bylo původně vytvořeno pro návrh kombinačních obvodů. CGP používá poměrně specifický způsob reprezentace a kódování kandidátního řešení. Narozdíl od genetického programování využívajícího n-ární strom, je reprezentace CGP mnohem bližší řešenému problému. Další výhodou je neměnný počet uzlů, který mj. umožňuje efektivní hardwarovou realizaci. Známými problémy evolučního návrhu jsou však poměrně špatná škálovatelnost a značná doba potřebná k nalezení požadovaného řešení, která navíc exponenciálně závisí na počtu vstupů (v případě evolučního návrhu komb. obvodů). Tento problém lze částečně překonat nasazením vyššího výpočetního výkonu a paralelizací výpočtu. Jinou možností je využít hardwarový akcelerátor, který umožňuje výrazné zkrácení doby nutné k nalezení požadovaného řešení. Prezentace je rozdělena na tři části. Cílem první části je představit možnosti akcelerace CGP a dosažené výsledky. Výsledky budou demonstrovány na úloze evolučního návrhu kombinačních obvodů. Druhá část bude zaměřena na možnosti optimalizace počtu použitých hradel. Na závěr bude představena hardwarová platforma využívající FPGA Virtex II Pro. Tato platforma umožňuje řešit řadu problémů -- např. regresi v oblasti celých čísel, evoluční návrh kombinačních obvodů, evoluční návrh řadicích sítí, evoluční návrh násobiček využívajících pouze sčítání a posuvy apod.

7.12.2007

Ing. Zbyšek Gajda, Ing. Luděk Žaloudek a Ing. Zdeněk Vašíček
Ohlédnutí za kurzem základů vědecké práce

Ve dnech 12.11. až 16.11. probíhal pod záštitou Akademie věd ČR kurz základů vědecké práce. V rámci tohoto kurzu proběhlo více než 15 přednášek. Seminář účastníkům přiblíží poslání kurzu a pokud možno i náplň jednotlivých přednášek.

30.11.2007

Ing. Martin Straka
Návrh hlídacích obvodů s využitím jazyka PSL (Checker design using PSL language)

V prezentaci jsou představeny základy jazyka PSL (Property Specification Language) a způsob vytváření hlídacích obvodů pomocí tohoto jazyka. Součástí prezentace je také představení nástroje FoCs firmy IBM pro překlad vlastností hlídacích obvodů popsaných v PSL do VHDL, Verilogu nebo C++. V závěru je demonstrován příklad hlídacího obvodu pro protokol LocalLink firmy XILINX získaného jako VHDL komponenta z popisu specifikace protokolu v jazyce PSL.

Ing. Václav Šimek
Techniky vícerozměrného zpracování obrazu (Multidimensional image processing techniques)

The contents of this presentation is primarily focused on multidimensional image processing techniques and their applications. At first selected contemporary methods will be briefly discussed. However, an adequate representation of geometric features within an image or exploitation of multidimensional information dependency is desirable. In this context main attention will be given to extension of wavelet methods and deployment of multidimensional filter banks. The conclusion suggests possibilities for hardware acceleration and contains also preliminary experiments.

23.11.2007

Ing. Jiří Tobola
NetCOPE

V prezentaci je představena platforma NetCOPE pro rychlý vývoj (nejen) síťových aplikací nad technologií FPGA. Platforma zahrnuje protokol pro přenos dat ve formě rámců, vstupní a výstupní síťové bloky, vysokorychlostní propojení se softwarovou vrstvou a sadu jednotek pro analýzu a zpracování síťového provozu. Mimo klíčových bloků platformy NetCOPE budou představeny ukázkové aplikace nad touto platformou, bude uvedeno srovnání s platformou NetFPGA a budou uvedeny směry dalšího vývoje.

Ing. Ján Kubek
Heuristic approach to FSM localization in IP cores

The presentation will cover the area of finite state machine (FSM) localization in intellectual property (IP) softcores. A set of behavioral notation softcores with FSM, called controllers, was analyzed by currently developed 3PE heuristic method and the results of these experiments will be presented.

16.11.2007 - mimořádně v posluchárně D0207

Mgr. Cyril Brom (KSVI MFF UK Praha):
Řízení postav v akčních a RPG hrách s velikými světy

Mezi klasické techniky používané pro řízení postav v akčních a RPG hrách patří konečné automaty, pravidlové systémy a architektura BDI - obecně techniky reaktivního plánování. Problém nastává v okamžiku, kdy chceme simulovat veliký svět, ve kterém se navíc odehrává nějaký příběh. Zaprvé jsme limitováni omezenými výpočetními zdroji - nelze simulovat celý svět detailně. Zadruhé potřebujeme zvlášť representovat osnovu příběhu, který se může rozvíjet na několika místech zároveň (svět je veliký) - tuto osnovu totiž nelze "schovat" do reaktivních plánů postav. První část přednášky podává úvod do problematiky level of detail AI, tedy techniky na automatické zjednodušování simulace, která nejsou ve středu dění. Technika je analogií "grafické level of detail", jež se používá na zjednodušení representace scény v místech dále od pozorovatele, a tím zrychlení jejího zobrazení. Místo zjednodušení representace scény se ale pracuje se zjednodušováním celého prostoru a reaktivních plánů postav. Druhá část přednášky podává úvod do problematiky storytellingu a zabývá se jednou konkrétní technikou pro representování osnov v příběhů, jež staví na Petriho sítích. Oproti jiným technikám je tato vhodná pro veliké virtuální světy. Budou ukázány i prototypové implementace obou mechanismů.

9.11.2007

Ing. Karel Slaný
Online evoluce stavových prediktorů

Stavové automaty (konečné převodníky) lze využívat jako prediktory skoků v procesorech. Ke konstrukci těchto prediktorů lze použít evoluční algoritmy. Takto navržené prediktory jsou ale optimalizovány pro běh jedné skupiny programů, pro které byly navrženy. V jiných skupinách selhávají. V prezentaci bude posán systém pro online evoluci prediktorů za běhu programu, které se dokáží adaptovat a zlešovat tak svoji výkonnost.

Ing. Miloš Kobliha
Charakteristiky dynamického prostředí

Na semináři bude představen současný stav problematiky evoluční optimalizace v dynamickém prostředí, včetně testovacích úloh. Bude věnována pozornost klasifikaci dynamických optimalizačních problémů. V závěru budou prezentována východiska disertační práce.

2.11.2007

Doktorandi 1. ročníku se představují

Ing. Petr Mikušek: Přenosem spouštěné architektury, dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy
Ing. Jiří Tobola: NetCOPE - platforma pro rychlý vývoj síťových aplikací

19.10.2007

Doktorandi 1. ročníku se představují

Ing. Jan Winter: Bezpečné propojení počítačů - Zamyšlení k tématu disertace
Ing. Michal Pajgrt: Programové vybavení pro komunikaci a nastavení jednotky pro sběr dat JSD600

8.10.2007

Prezentace výsledků odevzdané disertační práce

Ing. Tomáš Pečenka: Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů
Ing. Miloš Ohlídal: Evolutionary design of collective communication based on prediction of conflicts in interconnection networks

5.10.2007

Doktorandi 1. ročníku se představují

Ing. M. Žádník - Zkoumání síťového provozu na úrovni toků
Ing. L. Žaloudek - Od evolučního návrhu na úrovni tranzistorů k výpočetním architekturám pro nanotechnologie
Ing. L. Čapka - Akcelerace grafických operací v FPGA, evoluční optimalizace první fáze syntézy číslicového obvodu

Semináře v letním semestru 2006/2007

4.6.2007

Implementace systému dynamické predikce časových řad
Ing. Karel Slaný

Prezentace bude obsahovat popis struktury systému schopného evolvovat prediktory časových řad (vývoj kurzů ve FOREXu) s adaptací na měnící se prostředí. Bude popsána funkce prediktoru, některé implementační detaily a problémy, které jsou s tím spojené. Součástí bude shrnutí práce za jeden rok doktorského studia a plán budoucích prací.

Nové směry v oblasti komprese dat
Ing. Václav Šimek

V rámci prezentace budou uvedeny některé z nových směrů v oblasti komprese dat. Pozornost bude věnována především metodám hyperspektrální komprese, ať už v podobě rozšíření možností klasických transformačních metod nebo zcela nových postupů. Rovnež bude nastíněno využití komprese pro zpracování medicínských dat. Součástí prezentace bude i stručné shrnutí práce v prvním ročníku doktorského studia a plán budoucích prací.

18.5.2007

Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA (Checker Design for On-line Testing of Xilinx FPGA Communication Protocols)
Ing. Martin Straka

Prezentace se bude zabývat návrhem nové metodologie využití rekonfigurace FPGA v diagnostice a tvorbou systémů odolných proti poruchám. Navržená metodika je založená na automatizovaném vytváření hlídacích obvodů pro testování správného chování komunikačních protokolů. Na základě formálního popisu chování protokolu v definičním jazyce je vygenerována odpovídající VHDL komponenta, která detekuje stavy neodpovídající specifikaci daného protokolu. Dále bude uvedené, co je z disertace hotovo a představen plán dalších činností.

Metodika zvyšování testovatelnosti IP softcore jader (Methodology of Increasing IP Softcore Testability Parameters)
Ing. Ján Kubek

Prezentace bude obsahovat nové výsledky v oblasti zvyšování testovatelnosti IP jader v behaviorální formě zápisu, včetně formálních metod, experimentů, a dalšího plánovaného výzkumu. Součástí prezentace bude i shrnutí výsledků z oblasti disertační práce a plán pro další postup.

11.5.2007

Využití evolučního návrhu v bezpečnosti sensorových sítí (Evolutionary design in sensor networks security)
Mgr. Petr Švenda (FI MU Brno)

Prezentace se bude věnovat možnosti využití evolučních algoritmů pro návrh bezpečnostních protokolů (konkrétně 'amplifikačních' protokolů používaných pro zvýšení bezpečnosti sdíleného klíče v částečně kompromitovaných sítích) a útočníkových strategií pro rozmisťování odposlouchávacích uzlů v bezdrátových sensorových sítích. Při návrhu protokolů je kvalita (fitness) kandidátních protokolů hodnocena s využitím síťového simulátoru namísto formálního verifikačního nástroje. Tuto záměnu lze provést, neboť hledaný protokol popisuje způsob kompozice z jednodušších podprotokolů, u kterých lze korektnost formálně ověřit a které lze bezpečným způsobem komponovat. Lze tak dosáhnout velmi jemného odstupňování kvality hodnoceného protokolu jako poměr bezpečných komunikačních linek vůči kompromitovaným. Všechny dosud publikované protokoly pro zkoumaný problém byly znovunalezeny a protokol s vyšší úspěšností resp. výrazně menší zprávovou náročností byl objeven. Při návrhu útočníkových strategií byl hledán vzor pro rozmisťování odposlouchávacích uzlů tak, aby útočník maximalizoval počet kompromitovaných komunikačních linek v síti, opět byla fitness počítána s využitím simulátoru.

4.5.2007

Polymorfní hradla pro optimalizaci testu obvodu
Ing. Lukáš Stareček

V prezentaci budou uvedeny možnosti využití polymorfních hradel při testování konvenčních obvodů. Bude představen přístup využívající polymorfní hradla, který vede k redukci potřebného počtu testovacích vektorů pro test obvodů. Dále budou uvedeny výsledky prvních experimentů na základních obvodech s využitím uvedeného přístupu. Na závěr prezentace bude uveden předpokládaný směr následujících prací.

Syntéza polymorfních obvodů
Ing. Zbyšek Gajda

V prezentaci budou shrnuty aktuální výsledky v oblasti syntézy polymorfních obvodů. Součástí prezentace bude rovněž informace o stavu rozpracovanosti disertační práce a plán prací na další období.

27.4.2007

Využití testovatelných bloků pro snížení příkonu
Ing. Jaroslav Škarvada a Ing. Tomáš Herrman

V příspěvku bude prezentována metoda umožňující rozdělení obvodu na testovatelné bloky. Budou diskutovány možnosti využití testovatelných bloků pro snížení příkonu obvodu během testu. Budou představeny navržené a implementované metody pro odhad příkonu během testu, optimalizaci řetězce scan, optimalizaci testovacích vektorů a vliv těchto optimalizací na příkon, pokrytí chyb a délku testu. Do celého procesu je zapojen také profesionální software od Mentor Graphics. Budou prezentovány výsledky dosažené s volně dostupnými benchmarkovými obvody. Bude probrána možnost využití obvodů generovaných na FIT a další možnosti rozšíření. Součástí prezentace bude rovněž informace o stavu rozpracovanosti disertační práce a plán prací na další období.

20.4.2007

Samoorganizující migrační algoritmus (Self-organizing migrating algorithm)
Ing. Miloš Kobliha

V příspěvku budou představeny úpravy SOMA algoritmu pro dynamické optimalizační úlohy. Bude popsán vliv použití shluků, vymírání jedinců, jako způsob udržování diverzity, a omezení algoritmu. Budou prezentovány experimentállní výsledky na úloze s pohyblivými vrcholy. Součástí prezentace bude rovněž informace o stavu rozpracovanosti disertační práce a plán prací na další období.

30.3.2007

Implementace řadicích sítí v FPGA (FPGA implementation of sorting networks)
Ing. Zdeněk Vašíček

V prezentaci budou vysvětleny principy nejpoužívanějších konvenčních algoritmů pro konstrukci řadicích a mediánových sítí. Dále bude diskutována jejich vhodnost pro implementaci v FPGA a případné použití pro konstrukci obrazových filtrů (medián, adaptivní medián).

Evoluční návrh generických násobiček využívající development (Evolutionary Design of Generic Multipliers Using Development)
Ing. Michal Bidlo

V příspěvku bude představena nová metoda evolučního návrhu využívající development pro konstrukci generických struktur kombinačních násobiček. S ohledem na možnost konstrukce nepravidelných struktur je do vývojového systému zavedeno tzv. prostředí (inspirace v biologii) reprezentující jistou externí formu řízení vývojového procesu. V této souvislosti jsou studovány možnosti adaptace vyvíjených obvodů na různé tvary prostředí s využitím vlastností zvolené obvodové reprezentace. Dále budou diskutovány výhody a nevýhody uvedeného systému a možné směry dalšího výzkumu v této oblasti.

2.3.2007

Přehled základních pojmů z oblasti (operačních) systémů pracujících v reálném čase (Overview of Basic Concepts in the Area of Real-Time (Operating) Systems)
Ing. Josef Strnadel, Ph.D.

Na semináři budou představeny základní pojmy z oblasti systémů pracujících v reálném čase (krátce Real-Time systémů či jen RT systémů), a to zejména: logický model RT systému, klasifikace RT systémů, ilustrace ke specifikaci a verifikaci RT systémů. Dále budou představeny pojmy z oblasti RT operačních systémů (RTOS): ilustrace k typům a analýze výkonnosti jader RTOS, model RT úloh a plánování množin RT úloh. S ohledem na náročnost jednotlivých témat a na čas vyhrazený pro seminář očekávejte spíše ilustrační příklady k jednotlivým pojmům než jejich formální definice.

9.2.2007

Možnosti využití dynamické rekonfigurace FPGA při návrhu systémů odolných proti poruchám (Dynamic reconfiguration for testability and fault tollerance in FPGA)
Ing. Martin Straka

V příspěvku budou shrnuty principy dynamické rekonfigurace FPGA. Pozornost bude zaměřena na její využití při návrhu systémů odolných proti poruchám, budou popsány pojmy související s touto oblastí. Budou popsány techniky detekce poruch v FPGA, metody testování CLB a propojovací sítě. Budou presentovány principy částečné rekonfigurace FPGA a možnosti, které v tomto směru nabízejí současná FPGA.

Představení nejlepších z evolučně navržených obrazových filtrů (Introduction of the best of evolved image filters)
Ing. Zdeněk Vašíček

Cílem prezentace je seznámit posluchače s nelineárními obrazovými filtry navrženými pomocí kartézského genetického programování, které byly v poslední době předmětem zájmu a jeví se jako výjimečné svou schopností konkurovat konvenčnímu řešení. Kromě shrnutí a vyhodnocení dosažených výsledků bude představeno několik variat mediánového filtru, které mohou dosahovat mnohem lepší kvality než standardně používaný mediánový filtr. Tato přehlídka bude zakončena ukázkou z výsledků dosažených poměrně novou matematicky fundovanou metodou, která kombinuje variační přístup s mediánovým filtrem. Na závěr této části bude detailněji rozebrána jedna ze zajímavých a pokročilejších metod filtrace obrazu a sice adaptivní mediánový filtr. Závěrečná část bude věnována srovnání dosažených výsledků se známými řešeními jak z pohledu kvality tak z pohledu možnosti hardwarové realizace (akcelerace).

9.2.2007

Komprese dat s využitím FPGA
Ing. Václav Šimek

V poslední době lze sledovat zajímavý trend, kdy je stále větší pozornost, ať už ze strany odborné veřejnosti či vědeckých kruhů, věnována obvodům typu FPGA. Díky své flexibilitě nalézají uplatnění při tvorbě specializovaných HW prostředků v mnoha oblastech. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti využití obvodů FPGA pro účely komprese dat. Nejdříve budou stručně shrnuty některé z důležitých pojmů a základní přístupy ke kompresi dat v obecné rovině. Následně se pozornost zaměří na transformační a predikční kódování s ohledem na realizaci v FPGA. Budou uvedeny některé zajímavé architektury a praktické aplikace. Závěrečná část nabídne přehled pokročilých metod a úvahy o možném směru dizertační práce.

Návrh systému pro online predikci s využitím statických systémů a popis zajímavých datových struktur
Ing. Karel Slaný

Předmětem prezentace bude popis struktury (programové implementace) systému využívajícího statické (neměnné) prostředí pro evoluci jedinců. Součástí této prezentace bude popis modifikace tohoto systému s ohledem na měnící se stav prostředí (trénovací množiny). Vzhledem k použití tohoto systému pro MOEA algoritmy bude popsána datová strukturu pro uchovávaní nedominovaných jedinců, která je výhodnější než klasicky využívaný lineární seznam.
Semináře v zimním semestru 2006/2007

2.2.2007

Automatické mapování algoritmů pro hledání podobnosti na konfigurovatelné architektury
Ing. Tomáš Martínek

Hardwarové akcelerátory pro hledaní podobnosti hrají důležitou roli ve zvyšujícím se počtu moderních biologických aplikací. Dokáží zredukovat časovou složitost z kvadratické na lineární a vytvořit zrychlení v řádu stovek až tisíců oproti odpovídajícím softwarovým implementacím. Jejich širokému nasazení však brání jejich nedostatečná flexibilita a modularita, která je klíčová pro často proměnné typy úloh. S ohledem na tyto skutečnosti, je snaha vyvinout automatizované metody, které by dokázaly automaticky navrhovat a implementovat tyto akcelerátory s ohledem na dosažení maximálního výkonu a efektivního využití dostupných zdrojů. V prezentaci bude uvedena problematika související s návrhem takovýchto obvodů, bude popsána metoda pro automatické mapování vstupních úloh na konfigurovatelné architektury a navržená metoda bude ohodnocena na několika typických úlohách z oblasti bioinformatiky.

26.1.2007

Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím FPGA
Ing. Jan Kořenek

Prezentace bude zaměřena na rychlé vyhledávání řetězců a regulárních výrazů s využitím programovatelného hardware. Budou ukázány možnosti prefiltrace s využitím "Reverz factor" algoritmu pro regulární výrazy. Cílem prefiltrace je zejména úsporu plochy na čipu při vysokorychlostním zpracování pomocí FPGA. Uvedený přístup bude demonstrován na systému IDS (Intrusion Detection System).

19.1.2007

Paralelní BMDA evoluční algoritmus využívající migraci pravděpodobnostního modelu
Ing. Jiří Jaroš

Na semináři bude představen nový koncept ostrovního modelu využitého pro paralelizaci BMDA (Bivariate Marginal Distribution Algorithm) evolučního algoritmu. Tento koncept využívá mimo tradiční migrace jedinců též migraci části struktury pravděpodobnostního modelu jednotlivých ostrovů.

To nej(lepší/horší) na konec
Ing. Miloš Ohlídal

Na prezentaci bude předvedeno, čeho by se měl autor při psaní své disertační práce vyvarovat a co by neměl opomenout. Nesmíme opomenout prezentovat nově naměřené výsledky a posluchači budou i mimo jiné seznámeni s postupem práce na disertační práci.

12.1.2007

Klasifikátor pro rozpoznání obrazu v FPGA
Ing. Jiří Granát

Implementace vyhodnocovací části algoritmu adaboost provádějícího klasifikaci v programovatelném logickém poli FPGA. Jedná se o hledání obličejů v obraze. Součástí systému je DSP zajišťující komunikaci mezi PC a FPGA.

Heuristická analýza softcore jader
Ing. Ján Kubek

Prezentace heuristických rozšíření již definovaných metodik pro vyhledávání stavového řízení v softcore IP jádrech, pomocí kterých lze zvýšit úspěšnost automatických metod pro detekci konečných automatů a převodníků zakódovaných ve VHDL. Součástí prezentace jsou i experimentální výsledky metodik.

5.1.2007

NEformální přístup k problematice evolučního návrhu, který využívá development
Ing. Michal Bidlo

V první části budou formou krátké přednášky shrnuty nejnovější poznatky a výsledky získané během uplynulého roku. Zejména bude představen pokus o vytvoření formálního modelu obecného vývojového systému pro potřeby evolučního návrhu, jeho výhody, nevýhody a osud v souvislosti s dalším výzkumem. Druhá část (zbyde-li čas) bude věnována obrázkové prezentaci z koutku jedné severské země.

15.12.2006

Příkon a testovatelné bloky
Ing. Jaroslav Škarvada a Ing. Tomáš Herrman

Na semináři bude prezentována metoda rozdělení obvodu na testovatelné bloky a její možné využití pro vytvoření metodiky vyhodnocující příkon během aplikace testu. Cílem prací je ověření, zda použitím částečného řetězce scan a přístupu přes testovatelné bloky, je možné dosáhnout nižšího příkonu než u metod využívajících plného řetězce scan. V příspěvku bude také diskutována problematika vyčíslení příkonu na úrovni RTL a budou představeny některé zjednodušující modely pro modelování příkonu. Na závěr bude prezentován další postup, jehož cílem je provést experimenty na obvodech z benchmarkové sady ISCAS a výsledky porovnat s vybranými metodami z literatury a dále porovnání navržené metody s komerčním ATPG generátorem Flextest a SATPG generátorem Flextest/Fastscan.

8.12.2006

Polymorfní hradla a jejich elektrické vlastnosti
Ing. Lukáš Stareček

Prezentace bude zaměřena na elektrické vlastnosti polymorfních obvodů. V první části uvede doposud zjištěné poznatky o existujících polymorfních hradlech s důrazem na analýzu jejich analogových vlastností. Dále uvede základní problémy spojené s jejich fyzickou implementací v existujících technologiích a na závěr budou představena dvě nová hradla s lepšími elektrickými i fyzickými vlastnostmi.

Konvenční metoda návrhu polymorfních obvodů s více funkcemi a návrh polymorfních obvodů s jednou funkcí
Ing. Zbyšek Gajda

V prezentaci budou představeny současné výsledky evolučního návrhu polymorfních obvodů (PO) realizujících více funkcí. Načež bude navazovat část, týkající se konvenční metody návrhu takových PO. Tato metoda posunuje hranice některých omezení daných evolučním návrhem, a to především problému škálovatelnosti. Další část prezentace bude věnována návrhu PO realizujících jednu funkci, který u vybraných kombinačních obvodů dává možnost snížení ceny/plochy obvodu.

1.12.2006

Pravděpodobnostní modely - Modelování nestacionárních funkcí a dynamických systémů
Ing. Miloš Kobliha

Obsahem semináře bude přehled používaných metod a pravděpodobnostních modelů pro nestacionární funkce, resp. dynamické systémy. Budou představena základní kritéria modelu použitelného pro EDA algoritmy. Na závěr zmíním předběžné výsledky úprav BOA algoritmu.

24.11.2006

Vývoj principů testování číslicových systémů
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc.

Budou uvedeny základní pojmy diagnostiky související s principy aplikace testu. Pozornost bude dále zaměřena na vývoj principů testování číslicových systémů a vývoj principů aplikace testu číslicových obvodů. V souvislosti se způsoby aplikace testu budou popsány způsoby řešení řiditelnosti/pozorovatelnosti v jednotlivých generacích. Bude upozorněno na problémy, které existují v souvislosti s narůstajícím počtem prvků v testovaném prvku (na křemíkovém plátku) a disproporcí mezi rychlostí prvků obvodu a rychlostí primárních vstupů/výstupů.

10.11.2006

Robustní evoluční algoritmy
Ing. Jiří Kubalík, Ph.D.
FEL ČVUT, Praha

Přednáška bude věnována několika postupům pro zvýšení efektivity a robustnosti evolučních algoritmů. V první části budou popsány dva přístupy pro zabránění předčasné konvergence u klasických genetických algoritmů. Ukážeme si, že tyto postupy nejen zvyšují explorativní schopnost genetického algoritmu, ale také umožňují řešení dynamických optimalizačních problémů, u kterých se optimum mění v čase. Druhá část přednášky bude věnována iterativnímu optimalizačnímu algoritmu, který využívá evoluční algoritmus pro hledání vhodných modifikací aktuálního řešení v dané iteraci. Ukážeme si výsledky dosažené na klasické kombinatorické optimalizační úloze obchodního cestujícího a popíšeme třídu problémů vhodných pro tuto metodu. V případné diskuzi bych se chtěl věnovat například možnostem aplikování popsaných algoritmů na problémy řešené na FIT.

3.11.2006

PhD obrazem, slovem ... aneb jak to probíhá na zahraničních konferencích
Michal Bidlo, Jiří Jaroš, Miloš Ohlídal, Václav Šimek

Cílem je seznámit atraktivní formou zejména nové doktorandy s možnostmi "přežití" na zahraničních akcích konaných během doktorského studia. V rámci tohoto netradičního semináře proběhne prezentace vybraných fotografií tří zahraničních cest s následujícím obsahem: M. Bidlo - Reykjavík, Island, 2006 (konference Parallel Problem Solving from Nature), M. Ohlídal, J. Jaroš - Bialystok, Polsko, 2006 (5-th International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering), V. Šimek - Oostende, Belgie, 2004 a 2005 (studijní pobyty)

26.10.2006 (mimořádně ve čtvrtek v učebně E104 od 13 hodin)

Evolution in materio: On the evolution of computation in materials
Dr. Julian Miller, University of York

In conventional design we make many assumptions about the parts and rules that we use to construct things. We tend to adopt the view that human expertise and insight is sufficient to construct novel artifacts. Such a notion is beginning to be severely challenged by systems that have been designed by evolutionary algorithms, for instance, analogue electronic circuits, camera lenses, and antennas. In a field called evolvable hardware researchers routinely apply evolution to construct electronic circuits. In 1996 an English researcher called Adrian Thompson applied these ideas to the evolution of a digital circuit on a device called a Field Programmable Gate Array (FPGA). He wanted to see if evolution could come up with an efficient circuit. To his amazement evolution created a circuit that utilized physical properties of the silicon chip that he was unaware of and would not have been able to utilize even if he had been. I began to think about the implications of this and started to wonder whether evolution could "invent" circuits in materials that we would not think of as suitable. In other words: Can we use computer controlled evolution to help us find new technology? Recently Simon Harding and I have shown that this is indeed possible. We have evolved "circuits" inside a piece of Liquid Crystals (yes the stuff inside your computer screen) that can perform various computational tasks (e.g. robot control). In my talk I will discuss the future prospects for evolving computational devices in materials.


13.10.2006 (představení doktorandů 1. ročníku)

Využití evoluce pro konstrukci prediktorů
Ing. Karel Slaný

První část příspěvku bude obsahovat shrnutí diplomové práce, jejímž cílem bylo navrhnout a implementovat systém pro evoluci obrazových filtrů na funkcionální úrovni. Pomocí tohoto systému byla provedena řada experimentů s různými evolučními operátory. Kvalita jednotlivých operátorů byla porovnávána metodami pro ohodnocování povrchu fitness. Druhá část bude věnována popisu předmětu disertační práce, možnostem návrhu systémů pro predikci vývoje cen na trhu. Hlavní součástí tohoto systému by mělo být jádro využívající genetického programování.

Obvodová realizace vyvíjejících se systémů, evoluční návrh obrazových filtrů
Ing. Zdeněk Vašíček

První část prezentace bude věnována vyvíjejícím se obvodům a jejich obvodové realizaci. Zmíněno bude několik zajímavých obvodů, které využívají evolučních technik k vylepšení jejich výkonnosti. V druhé části bude představena navržená evoluční platforma, jejíž základ tvoří procesorové jádro PowerPC 405 integrované uvnitř FPGA čipu Virtex II Pro. Poslední část bude věnována využití navržené platformy v oblasti evolučního návrhu nelineárních obrazových filtrů (operátorů). Na závěr bude zmínka o tématu a cíli disertační práce.

6.10.2006 (představení doktorandů 1. ročníku)

Kompresní algoritmy pro rekonfigurovatelné prostředí
Ing. Václav Šimek

V rámci prezentace bude ve stručnosti představen aktuální stav v oblasti kompresních algoritmů. Bližší pozornost bude věnována principům implementace kompresních algoritmů v rekonfigurovatelném prostředí. Na závěr bude diskutováno předpokládané zaměření disertační práce.

Metodologie návrhu obvodů FPGA se zvýšenou spolehlivostí
Ing. Martin Straka

V příspěvku budou shrnuty výsledky diplomové práce, jejímž předmětem bylo analyzovat a prostudovat architektury počítačů a zaměřit se na moderní prvky soudobých procesorů. Na základě zvolené architektury byl navržen a implementován jednoduchý procesor a procesor doplněný 5-ti stupňovou pipeline, rychlou vyrovnávací pamětí cache a jednoduchou jednotku pro predikci skoků. Vše navrženo v jazyce VHDL. Předmětem výzkumu a disertační práce jsou principy návrhu systémů odolných proti poruchám a možnosti využití metod pro periodickou a průběžnou diagnostiku. Zabývat se budeme úvahami, jejímž výsledkem bude rozhodnutí o granularitě problému - jak velké celky budou diagnostikovány s využitím metod průběžné diagnostiky.

Semináře v letním semestru 2005/2006

30.5.2006 (úterý 13-14:30 hodin)

Optimalizace plánování testu číslicových systémů
Ing. Jaroslav Škarvada

V příspěvku budou diskutovány používané metody plánování testu a možnosti optimalizace plánu testu číslicových systémů. Jako optimalizovaný parametr bude uvažován zejména příkon číslicového systému během aplikace testu. Dále budou zmíněny další možnosti snížení příkonu během aplikace testu. V rámci příspěvku budou prezentovány navržené metody a dosud dosažené výsledky. Na závěr budou představeny cíle budoucí dizertační práce a aktuální stav jejího řešení.

Metody aplikace testu založené na testovatelných blocích
Ing. Tomáš Herrman

Cílem prezentace je seznámit posluchače s pojmem testovatelný blok (TB), stavem implementace vyhledávače TB a provedených testů. V závěru bude uvedena práce za celý rok a výhledy do budoucna.

Metodika aplikace testu rozsáhlých číslicových systémů
Ing. Ján Kubek

Prezentace shrnuje dosavadní výsledky výzkumu v oblasti lokalizace stavového řízení v sofcore IP jádrech. Bude přednesen způsob analýzy jader založený na kompilačních technikách. Výsledky takové analýzy lze použít pro návrh alternativního testu jádra, který bude v prezentaci také zmiňován. Prezentace obsahuje možné směry dalšího výzkumu a formulaci cílů disertační práce.

Bayesovské Optimalizační algoritmy pro dynamické úlohy
Ing. Miloš Kobliha

V příspěvku budou shrnuty dosavadní výsledky výzkumu aplikace Bayesovského optimalizačního algoritmu na dynamické problémy. Dále bude navržena možnost využití evolučních algoritmů pro rekonfigutrovatelné výpočty. Prezentace bude obsahovat formulaci cílů dudoucí disertační práce.

23.5.2006 (úterý 13-15 hodin)

Evoluční návrh využívající development
Ing. Michal Bidlo

V příspěvku budou shrnuty základní principy evolučního návrhu s využitím vývojových modelů (tzv. development). Na základě současných poznatků v této oblasti bude zavedena klasifikace developmentu na dva základní přístupy: nekonečný a konečný vývoj. Pro každý případ bude ve stručnosti uvedena případová studie s přehledem dosažených výsledků. Dále bude představen výzkum vlivu prostředí na složitost objektů generovaných vývojovým modelem. Na závěr budou představeny cíle budoucí dizertační práce a aktuální stav jejího řešení.

Modelování polymorfních hradel a obvodů
Ing. Lukáš Stareček

Prezentace bude zaměřená na polymorfní hradla, jejich modifikace a simulace v programech řady SPICE. Uvede prozatím dosažené výsledky a ukázky složitějších obvodů, které s nimi byly vytvořeny a úspěšně odsimulovány. Závěrem budou uvedeny další možné směry budoucího vývoje.

Návrh polymorfních obvodů
Ing. Zbyšek Gajda

V části prezentace bude představen systém pro evoluční návrh jednoduchých polymorfních obvodů. Další část bude o vhodném nastavení parametrů pro evoluci jednoduchého polymorfního obvodu požadovaných vlastností. V závěru prezentace budou uvedeny možnosti dalšího vyzkumu v oblasti návrhu polymorfních obvodů.

Optimalizace skupinových komunikací na wormhole sítích
Ing. Jiří Jaroš

Prezentace bude zaměřena na optimalizaci skupinových komunikačních vzorů (OAS, AAS, OAB, AAB) na wormhole propojovacích sítích. Bude prezentována technika schopná nalézt optimální plán (plán komunikace s minimální časovou složitostí) dané komunikace na libovolné propojovací síti. Na několika používaných propojovacích sítích budou shrnuty výsledky dosažené pomocí navržených evolučních algoritmů.

Plánování skupinové komunikace založené na predikci konfliktů
Ing. Miloš Ohlídal

Na semináři budou prezentovány postupy, metody a výsledky získány v tomto roce. Hlavní rozdíly v pojetí přístupu plánování skupinové komunikace bez predikce a s predikcí. Zaměříme se i na implementační změny v plánovacím algoritmu. Bude nastíněna zbývající práce před sepsáním disertační práce.

17.5.2006 (středa 10 hodin)

Nové efektivní hodnocení podobnosti sekvencí v bioinformatice s využitím programovatelného hardware (FPGA)
Ing. Tomáš Marínek

V rámci prezentace bude uvedena nová generická architektura pro analýzu podobnosti biologických sekvencí určená pro implementaci v FPGA. Dále bude prezentována metoda, která dokáže efektivně mapovat velkou škálu úloh na tuto architekturu s ohledem na dosažení maximálního výkonu a efektivního využití dostupných zdrojů na čipu. Na závěr budou naznačeny další směry vývoje a využití vytvořené platformy pro akceleraci algoritmů na vyšší úrovni.

Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím FPGA
Ing. Jan Kořenek

Prezentace bude zaměřena na rychlé vyhledávání řetězců a regulárních výrazů s využitím programovatelného hardware. Budou shrnuty výsledky dosažené pomocí navržených optimalizací a provedeno srovnání se současnými přístupy. Budou diskutovány další možnosti paralelního zpracování pro urychlení vyhledávání.

Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů
Ing. Tomáš Pečenka

V prezentaci budou představeny nové poznatky a výsledky z oblasti evolučního návrhu testovacích obvodů získané během tohoto roku. Na začátku bude krátce představen princip navržené metody. Dále bude podrobněji popsán způsob návrhu testovacích obvodů a způsob ohodnocení diagnostických vlastností obvodu. V závěru prezentace budou představeny dosažené výsledky a postupy používané pro ověření vlastností vytvořených obvodů.

7.4.2006

Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Interconnection Networks
Ing. Miloš Ohlídal (EvoCOMNET presentation, 25 min.)

Since chip multiprocessors are quickly penetrating new application areas in network and media processing, their interconnection architectures become a subject of sophisticated optimization. One-to-All Broadcast (OAB) and All-to-All Broadcast (AAB) group communications are frequently used in many parallel algorithms and if their overhead cost is excessive, performance degrades rapidly with a processor count. This paper deals with the design of a new application-specific standard genetic algorithm (SGA) and the use of Hybrid parallel Genetic Simulated Annealing (HGSA) to design optimal communication algorithms for an arbitrary topology of the interconnection network. Each of these algorithms is targeted for a different switching technique. The OAB and AAB communication schedules were designed mainly for an asymmetrical AMP network and for the benchmark hypercube network using Store-and-Forward (SF) and Wormhole (WH) switching.

Test Scheduling for SOC under Power Constraints
Ing. Jaroslav Škarvada (IEEE DDECS presentation, 15 min.)

The presentation will deal with test scheduling under power constraints. An approach based on genetic algorithm operating on the test application conflict graph will be presented. The main goal of the method is to minimize test application time with consideration of structural resource allocation conflicts and to ensure that test application schedule doesn't exceed chip power limits. The proposed method was implemented using C++ and experimental results with ITC'02 SOC benchmark suite will be also presented.

A Core Generator for Multi-ALU Processors Utilized in Genetic Parallel Programming
Ing. Zbyšek Gajda (IEEE DDECS presentation, 15 min.)

Genetic Parallel Programming (GPP) evolves parallel programs for MIMD architectures with multiple arithmetic/logic processors (MAPs). This paper describes a tool intended for rapid development of GPP applications. A new software tool is proposed which is able to generate a simulator (in C language) of the MAP and a VHDL implementation of the MAP whose structure and parameters are specified in an input xml file. The proposed tool is intended to serve as first version of the core generator for MAPs utilized in GPP. Typical MAPs are synthetized and their performance is compared against the simulation running on a common PC for a typical task - a symbolic regression.


31.3.2006

Sada testovacích obvodů FITTest_BENCH06
Ing. Tomáš Pečenka

V prezentaci bude představena sada testovacích obvodů FITTest_BENCH06. Jedná se o testovací sadu určenou pro testovaní metod a nástrojů z oblasti analýzy testovatelnosti a automatického generovaní testu. Sada obsahuje 31 obvodů různé složitosti (2000, 10000, 28000, 100000, 150000 a 300000 hradel). Pro každou úroveň složitosti jsou k dispozici 4 obvody s ruznými diagnostickými vlastnostmi. V současné době tato sada představuje nejsložitější obvody, které jsou určeny pro testovaní diagnostických metod. V rámci prezentace bude také krátce představena metoda použitá pro vytvoření testovací sady.


17.3.2006

Plánování skupinových komunikací na propojovacích sítích SF a WH přepínáním
Ing. Miloš Ohlídal a Ing. Jiří Jaroš

Prezentace bude zaměřena na nejnovější úpravy v algoritmech využívající SF a WH. Budou diskutovány klady a zápory implementovaných úprav a metodik s dřívějšími postupy. Pozornost u SF se zaměří na efektivní návrh predikce, která vychází z teoretických předpokladů, a její zakomponování do plánovacího algoritmu. V závěru prezentace budou ukázány nejnovější dosažené výsledky pro sítě s vyšším počtem uzlů.


10.3.2006

Evoluční návrh číslicových obvodů: Hranice současných možností
Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

Na semináři budou představeny a porovnány existující přístupy k evolučnímu návrhu číslicových obvodů. Zejména se bude jednat o evoluční návrh na úrovni tranzistorů, hradel a funkčních bloků, o evoluci obvodů v PLA, inkrementální evoluci a development. U každého přístupu bude diskutována dosažitelná složitost navržených obvodů a dosažitelná míra inovace.


3.3.2006

Evoluční návrh polymorfních obvodů
Ing. Zbyšek Gajda

Na prezentaci bude představeno několik polymorfních obvodů, které v závislosti na vnějším prostředí mění svoji funkci. Takovéto obvody byly objeveny modifikovanou metodou kartézského genetického programování, která se používá k evolučnímu návrhu obvodů na úrovni logických členů. Podstatná část prezentace bude věnována vlivu různých parametrů evoluce na dosažené výsledky.


3.2.2006

Plánování testu pro SOC zohledňující příkon energie
Ing. Jaroslav Škarvada

V rámci příspěvku bude prezentována metoda plánování testu pro SOC. Metoda využívá grafového modelu TACG pro reprezentaci strukturálních konfliktů mezi jednotlivými bloky. Cílem metody je naplánovat časově úsporný test všech bloků s ohledem na příkon energie. Součástí příspěvku bude také prezentace experimentálních výsledků se sadou benchmarků ITC'02.


27.1.2006

Analýza IP jader založených na FSM
Ing. Ján Kubek

Bude prezentována metoda pro lokalizaci řídicích konečných automatů v softcore IP jádrech na těchto automatech založených. Používá se kompilačních technik, jmenovitě kompilátoru VHDL Savant. Záměrem je zkrátit dobu potřebnou pro test řídicí části jádra, pro test datových cest je potřeba využít jiné techniky. Součástí je prezentace experimentálních výsledků.

Využití diskrétní matematiky pro analýzu testovatelnosti
Ing. Tomáš Herrman

V rámci prezentace bude popsán formální model obvodu na RT úrovni, jeho využití a definice Testovatelného Bloku (TB). V závěru bude zmíněno využití a další vývoj TB.


20.1.2006

Modelování polymorfních obvodů
Ing. Lukáš Stareček

V rámci prezentace bude představeno několik polymorfních hradel a budou diskutovány jejich parametry zjištěné na základě simulací s využitím programu PSPICE. Dále budou prezentovány kombinačních obvody složené z těchto hradel.

Prezentace výukového kitu
Dr. Ing. Otto Fučík

Je k dispozici prvních 100 kusů nového výukového kitu, který obsahuje FPGA (Spartan-3, Xilinx), MCU (Texas Instruments), USB rozhraní a řadu dalších komponent. Tento kit by měl umožnit studentům tvorbu praktických SW, HW a HW/SW aplikací nejen v rámci rozvrhované výuky v učebnách FIT, ale zejména umožnit jim pracovat na projektech do mnoha předmětů doma, na kolejích popř. kdekoliv jinde a v kteroukoliv dobu. V prezentaci bude představena realizace kitu a možnosti jeho využití ve výuce.
http://www.fit.vutbr.cz/kit


6.1.2006

Evoluční návrh obvodů s využitím celulárních automatů. York slovem a obrazem (o týdenním pobytu na University of York, UK)
Ing. Michal Bidlo

Prezentace v rámci prvního semináře UPSY v roce 2006 bude mít dvě části: První - odborná část - bude pojednávat o vývojovém modelu založeném na celulárním automatu v aplikaci evolučního návrhu kombinačních obvodů. Bude diskutován princip metody, její výhody a nevýhody, srovnání s dříve vytvořenými metodami a plán dalšího výzkumu v rámci dizertační práce zabývající se problematikou evolučního návrhu s využitím biologií inspirovaných technik ontogeneze.
Druhá část prezentace bude věnována některým zajímavostem ze stáže na University of York - především "volnočasovým" aktivitám, jejichž momenty byly zachyceny objektivem fotoaparátu, doplněno osobním komentářem. Určeno všem zájemcům o cestování a především doktorandům, kteří chtějí vidět jeden z možných způsobů "přežití" týdne v zahraničí... a možná i něco navíc!


Semináře v zimním semestru 2005

16.12.2005

Ing. Tomáš Martínek
Nové efektivní hodnocení podobnosti sekvencí v bioinformatice s využitím programovatelného hardware (FPGA)

V rámci prezentace bude uveden stručný popis jedné z klíčových metod pro analýzu podobnosti dvou řetězců (Smith-Waterman) a motivace pro její akceleraci na úrovni hardware. Budou shrnuty současné hardwarové architektury, popsány jejich základní principy a provedeno shrnutí dosažených výsledků v této oblasti. Dále bude prezentována nová generická architektura pro analýzu podobnosti sekvencí (určená pro implementaci v FPGA) a provedena analýza její výkonnosti. Na závěr bude naznačeny další směry vývoje a využití vytvořené platformy pro akceleraci algoritmů na vyšší úrovni.

Ing. Jan Kořenek
Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím FPGA

Prezentace bude zaměřena na rychlé vyhledávání řetězců s využitím programovatelného hardware a rekonfigurace. Budou shrnuty výsledky dosažené pomocí navržených optimalizací a provedeno srovnání se současnými přístupy. Dále bude diskutováno použití automatu DAWG a možnosti paralelního zpracování pro urychlení vyhledávání.


9.12.2005

Ing. Jiří Jaroš
Plánování skupinových komunikací OAB a AAB

Příspěvek se bude zabývat hledáním optimálních komunikačních plánů pro skupinové komunikace OAB (One-to-All Broadcast) a AAB (All-to-All Broacsat) pro multiprocesorové systémy využívající worhole směrovací techniky. Bude prezentován návrh dvou aplikačně specifických evolučních algoritmů s jejichž využitím lze nalézt optimální plány pro libovolnou multiprocesorovou topologii. Navržené algoritmy budou porovnány na několika typech hyperkostek.

Ing. Miloš Ohlídal
Nový přístup v návrhu skupinové komunikace AAB zaměřený na predikci konfliktu

Prezentace bude zaměřena na znázornění nových principů a přístupů pro vytváření plánu skupinové komunikace AAB. Budou srovnány 2 přístupy ve vytváření těchto plánů - a to přístup zaměřený na počítání konfliktů a na predikci konfliktů. V závěru budou srovnány rychlosti konvergence ke globálnímu řešení obou přístupů.


2.12.2005

Ing. Filip Železný, Ph.D. (FEL, ČVUT) - mimořádně v místnosti E105

V přednášce nejprve zmíním některé ze současných zajímavých problémů bioinformatiky a poté se budu věnovat využití metod umělé inteligence, zejména strojového učení a data miningu, ve funkční genomice. Nedávné završení projektu sekvenování lidského genomu vyústilo v současnou výzvu anotovat přečtený kód, tedy zmapovat funkce jednotlivých genů, jejich vzájemné interakce a dále např. souvislosti jejich exprese s nemocemi. Významnou pomocí pro dosažení tohoto cíle je nedávno vyvinutá technologie DNA čipů (microarrays). DNA čipy jsou schopny změřit míru exprese jednotivých genů (tj. jejich přepisu do proteinů) v buňce pro desítky tisíc genů najednou. Ovšem pro člověka je jen málokdy možné vyvozovat teorie o funkcích a relacích mezi geny přímo z velkých souborů dat genové exprese z DNA čipů. To nabízí výjimečnou příležitost pro zmíněné metody umělé inteligence, z nichž mnohé byly vyvinuty právě za účelem samočinného navrhování hypotéz na základě pozorovaných dat. Velmi nadějným přístupem se v současnosti jeví tzv. relační strojové učení (též "induktivní logické programování") umožňující navrhovat hypotézy v expresivním jazyce relační logiky a využít při automatickém návrhu hypotéz kromě dat genové exprese ještě další relevantní znalosti obsažené ve veřejně přístupných webových databázích (např. www.ncbi.nlm.nih.gov).


25.11.2005

Ing. Miloš Kobliha
Dynamická optimalizace pomocí Bayesovských Optimalizačních Algoritmů

Příspěvek se bude zabývat schopností BOA algotimů v prosřtedí s proměnnou účelovou funkcí. Budou shrnuty výslednky experimentů v jednoduchém testovacím prostředí zahrnující porovnání metod používaných ve standatdních genetických algoritmech.

Ing. Tomáš Herrman
Metody aplikace testu založené na testovatelných blocích

Cílem práce je zjednodušení testu obvodu dekompozicí na testovatelné bloky a vytvoření metody pro vyhledání takovýchto bloků na abstraktním modelu.


11.11.2005

Ing. Jaroslav Škarvada
Plánování testu vestavěných systémů reflektující příkony komponent

Příspěvek se věnuje plánování testu vestavěných číslicových systémů zohledňující příkon elektrické energie. V praxi se jedná zejména o systémy napájené z baterií. U těchto systémů lze vhodným naplánováním testu docílit snížení celkového odběru elektrické energie během aplikace testu, což může vést k prodloužení pohotovostní doby systému. Vhodným naplánováním testu lze také omezit maximální okamžitý příkon systému, čímž lze zamezit přehřívání systému a přetěžování napájecího zdroje. Dále se příspěvek věnuje dvěma zkoumaným metodám plánování testu, metodě využívající Test Application Conflict Graph (TACG) a metodě využívající C/E Petriho sítí.

Ing. Ján Kubek
Analýza softcore IP jader založených na konečných automatech4.11.2005

Ing. Michal Bidlo
Obecná metoda pro konstrukci řadicích sítí navržená evoluční technikou

Na semináři bude představena metoda pro konstrukci libovolně velkých řadicích sítí o sudém počtu vstupů, která byla nalezena evolučním algoritmem v kombinaci s vývojovým modelem (tzv. development). Dále bude proveden důkaz obecnosti této metody, tj. schopnosti nalezeného konstruktoru vytvořit teoreticky nekonečně velkou řadicí síť. Na závěr ukážeme, že takto vytvořené řadicí sítě vykazují lepší vlastnosti než obvody zkonstruované některou z konvenčních technik stejné kategorie.

Ing. Tomáš Pečenka
Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů

Prezentace bude zaměřena na představení nových poznatků z práce s generátorem testovacích obvodů. Nejprve bude krátce představena navržená metoda vytváření testovacích obvodů. Další část prezentace pak bude věnována představení nových výsledků získaných při experimentálním ověřování metody. Na závěr bude krátce představena předpokládaná struktura časopiseckého článku věnovaného vytvořené návrhové metodě.


10.10.2005

Představení nových doktorandů: Ing. Zbyšek Gajda, Ing. Lukáš Stareček


Semináře z let minulých - informace najdete na stránce UPSY

Semináře v roce 2003

22.10.2003

Dr. Ing. Otto Fučík
FPGA na FIT

Abstrakt: Na semináři bude zmíněna historie FPGA (Field Programmable Gate Array) na UIVT FEI, bude zhodnocen současný stav využívání FPGA na FIT a představena vize pro další roky.


29.10.2003

Ing. Štěpán Friedl, Ing. Roman Gažar, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Jan Kořenek, Ing. Tomáš Martínek, Ing. Miloš Ohlídal, Ing. Tomáš Pečenka

Představení doktorandů 1. ročníku - tito doktorandi nás krátce seznámí s tématem, kterému se věnují, s výsledky své diplomové práce a se svoji aktuální činností v rámci doktorského studia.
(každý cca 8 minut)


5.11.2003

seminář není


12.11.2003

Ing. Jan Kořenek
VHDL design na projektu Liberouter

Projekt Liberouter se snaží vyvinout směrovač na bázi PC s výkonným akcelerátorem v podobě PCI karty. V současné době je snahou dosáhnout rychlosti 1Gbps na jedno vstupní rozhraní. Projekt je členěn celkem do 5 skupin a je v něm zapojeno více než 50 lidí. Dnes jsou již vyvinuty celkem 3 typy karet (Combo6, MTX, SFP). Karty MTX a SFP obsahují různé typy síťových rozhraní a jsou koncipovány jako rozšiřující karty pro Combo6. Funkce jednotlivých karet je řízena prostřednictvím firmware, který je syntetizován z popisu v jazyce VHDL. Celý VHDL design je složen z několika specializovaných procesorů. Stručně bude popsána jejich funkce a možnosti. V rámci projektu bylo vytvořeno i několik výkonných a hlavně pohodlných nástrojů pro ulehčení VHDL návrhu, ale i pro práci s kartami. Mezi tyto nástroje patří zejména možnost syntézy pomocí Makefile a snadná komunikace s kartami s využitím skriptovacího jazyka tcl. Na konci prednášky předpokládám diskusi na téma disertabilita a projekt Liberouter.


19.11.2003

Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc.
Modelování paralelních rekonfigurovatelných systémů26.11.2003

Ing. Jiří Staroba
Modelování a predikce výkonnosti paralelních výpočtů

Abstrakt: Na semináři bude prezentován aktuální stav disertační práce, dosažené výsledky, cíle práce, její struktura, zpracované části a plán na dokončení.

Ing. Luděk Crha
Komprese obrazu s využitím evolvable hardware

Abstrakt: Posluchači budou uvedeni do problematiky kompresních metod pomocí evolvable hardware a seznámeni se současným stavem vývoje ve světě. Následovat bude výhled a diskuse na téma disertacní práce.


3.12.2003

Ing. Pavel Tupec
Nové metody využití techniky hraničního snímání

Příspěvek se zabývá novou metodou zvýšení testovatelnosti systému na bázi propojených komponent při využití metody hraničního snímání.

Ing. Tomáš Kašpárek
OS Kernel As A Jigsaw Puzzle

Contemporady operating systems are trying to offer as much flexibility as possible. But still these are far from being perfect. Purpose of this prezentation is to offer idea of another way how to achieve "maximum flexibility" (besides of other gains). Firstly we will speak a bit about actual posibilities and offerings touching on their positives and negatives. Then actual proposals for improvements will be explored. Suggested changes are based on viewing OS kernel as something like a jigsaw puzzle. Consisting of many small parts with well defined shape, we can assemble each final image you can reguest. Let try to transform OS kernel to such pieces and explore posibilities we can obtain.


10.12.2003

Ing. Vladimír Kutálek
Skupinové komunikace Store_and_Forward na tlusté kostce

Posluchači budou uvedeni do problematiky skupinové komunikace Store_and_Forward na tlusté kostce s porovnáním na kostce. Prozkoumáno bylo 112 komunikačních modelů a tři různé způsoby "ztlustění" kostky.

Ing. Daniel Mika
Metodika paralelního plánu nastavování I-cest

Posluchaci budou seznámeni s principem soucasného nastavování I-cest, který vychází z formálního popisu modelu císlicového obvodu a který je východiskem pro konstrukci radice testu. Model císlicového obvodu UUA (Unit Under Analysis) bude doplnen o nové definice. Následne budou predvedeny algoritmy týkající se práce s I-cestou a pak bude demonstrována grafická reprezentace paralelního plánu nastavování I-cest. Úcastníkum semináre bude ukázána návaznost príspevku na teorii mnozin. V záveru prezentace budou diskutovány konflikty vznikající pri soucasném nastavování I-cest, které jsou pro návrh radice testu nezádoucí.


17.12.2003

Ing. Tomáš Kašpárek
IBM Blade server a využívání výpočetních prostředků přes SGE

Krátké seznámení s novým výpočetním klastrem (http://www-1.ibm.com/servers/eserver/bladecenter/) zakoupeném v rámci grantu CESNET (http://www.fit.vutbr.cz/research/view_project.php?id=200Źitle=0). Dále základni informace k využívání dávkového systému pro zpracování úloh Sun Grid Engine. (cca 10 minut)

Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
Evoluční design

Je možné nahradit kreativní činnost člověka strojem? Na semináři bude vysvětlena důležitost fáze "development" pro kreativní evoluční návrh složitých objektů. Budou zmíněny relevantní principy z biologie. Na příkladu evolučního návrhu mediánu a řadicí sítě budou demonstrovány výhody a nevýhody různých technik. (cca 45 minut)
Kontakt: Lukáš Sekanina