Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný(-á)

Josef Novák, nar. 32.13.1919

trvale bytem Ulice 11, 983 93 Horní Dolní

jako student(-ka)

Vysokého učení technického v Brně,

IČ: CZ00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno,

(dále jen VUT v Brně)

čestně prohlašuji,

že souhlasím s tím, aby VUT v Brně zpracovávalo a udržovalo ve svém informačním systému mé osobní údaje (jméno, současné a rodné příjmení, kontaktní adresy, telefony, emaily, datum a místo narození, rodné číslo, číslo pasu a občanského průkazu, fotografii, státní příslušnost, pohlaví, tituly a ocenění, bankovní účet, veškeré studijní informace apod.) pro studijní a provozní účely během doby studia a pro archivační a statistické účely po dobu neurčitou, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím dále s tím, aby po dobu mého studia VUT v Brně poskytovalo výše uvedené osobní údaje jiným vysokým školám, pokud se v rámci výuky podílejí na mém studiu. Souhlasím se zpracováním a tiskem jména, příjmení a fotografie výrobcem průkazu studenta. Souhlasím s tím, aby po dobu mého studia VUT v Brně používalo mé jméno, příjmení a rodné číslo pro vykazování zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení, Radě pro vědu a vývoj při Úřadu vlády ČR, Sdružené matrice studentů a Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s tím, že na mé práce vykonané v rámci studia, tzv. školní díla se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 (školní dílo). Beru tak na vědomí, že VUT v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mého školního díla a souhlasím s případným užitím mého školního díla ze strany VUT v Brně v souladu s příslušnými ustanoveními výše uvedeného autorského zákona.

Jsem si vědom toho, že užít své školní dílo či poskytnout licenci k jeho využití mohu jen se souhlasem VUT v Brně, které má právo požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených na vytvoření díla.

Budu dodržovat směrnice rektora VUT v Brně Pravidla provozu počítačové sítě VUT v Brně a Pravidla provozu elektronické pošty na VUT v Brně v platném znění. Ve všech počítačových učebnách, laboratořích a dalších prostorách VUT v Brně budu dodržovat jejich místně příslušné "Provozní řády".

V Brně dne __________ 2016

___________________________________________________
Josef Novák
student(-ka) VUT v Brně